ข้อมูลการแจ้งปัญหาระบบเครือข่าย
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1นายrutchanon pongtong1-308คอมฯ ใช้ไวไฟได้แต่ไชนแลนไม่ได้ 15 ก.ค. 2567 15:45 น.รอดำเนินการ
2น.ส.สุพัตรา นำสงค์สถานพยาบาล อ.16เชื่อมต่อสาย LAN ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถปริ้นส์เอกสารผู้ป่วยที่มารับบริการได้ค่ะ04 ก.ค. 2567 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 67 16:20 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
3นายจุลจิรา มีพรหมอาคาร 16คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่พบสัญญาณอินเทอร์เนต04 ก.ค. 2567 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 67 16:21 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
4น.ส.กนกพร ศรีโคตรห้องประชุม อาคาร 50 พรรษา ชั้น 2ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เพื่อพิจารณาดำเนินการเร่งด่วน เนื่องจากจะมีการจัะประชุม 5 ก.ค.67 และทุกสัปดาห์จะติตดามรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์ โครงการบ่อน้ำบาดาลฯ03 ก.ค. 2567 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 67 16:19 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
5อาจารย์ศิรประภา โคตรมุงคุณ20-212ติดตั้งสายแลนในห้องพักทำงานให้อาจารย์ 7 ท่านด่วนค่ะ ต้องรีบใช้งาน 28 มิ.ย. 2567 13:02 น.กำลังดำเนินการ
12 ก.ค. 67 16:20 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
6อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์พรอาคาร 20 ขั้น 2 ห้อง 20-212ต่อสายแลนห้องพักอาจารย์ภาษา อาคาร 20 ค่ะ (ห้อง 20-212)28 มิ.ย. 2567 10:32 น.กำลังดำเนินการ
12 ก.ค. 67 16:20 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
7อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์พรอาคาร 20 ขั้น 2 ห้อง 20-212รบกวนเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต (สายแลน) ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาค่ะ21 มิ.ย. 2567 10:18 น.กำลังดำเนินการ
12 ก.ค. 67 16:20 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
8น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ระบบสายแลนใช้งานไม่ได้ 19 มิ.ย. 2567 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 67 09:29 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
9นางกัญญารันต์ ยอดขำอ.1 ห้องการเงิน เปลี่ยนสายแลนใหม่12 มิ.ย. 2567 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 67 09:22 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
10น.ส.อัมพร ศรีคราม21-417เครื่องคอมพิงเตอร์ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ 04 มิ.ย. 2567 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 67 14:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
11น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารโต๊ะน้องหนุ่ยสายแลนใช้ไม่ได้ค่ะ31 พ.ค. 2567 16:47 น.กำลังดำเนินการ
20 มิ.ย. 67 09:21 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
12น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ชั้น 4 อาคาร 17เครื่องกระจายสัญญาน wifi หมายเลข 24 ของ อาคาร 17 ชั้น 4 เชื่อมต่อไม่ได้25 พ.ค. 2567 11:49 น.กำลังดำเนินการ
20 มิ.ย. 67 09:23 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
13น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์9-204สายสัญญานอินเตอร์เน็ตชำรุด23 พ.ค. 2567 10:42 น.รับเรื่อง
09 ก.ค. 67 10:33 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
14นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ทั้งสองเครื่อง ขึ้นว่า registration in progress20 พ.ค. 2567 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 67 09:19 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
15น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้องไปรษณีย์ อาคาร 19คอมพิวเตอร์เข้าใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้15 พ.ค. 2567 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 67 09:20 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
16นางAomjit Wijitpanyaห้องพัสดุ 1-104สั่งปริ้นไม่ได้ เนื่องจากIP เปลี่ยนตลอด เป็นหลายเครื่อง15 พ.ค. 2567 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 67 09:23 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
17น.ส.จามจุรี พิมพ์จันทร์9-205 อาคาร 9ต้องการต่อสาย Lan เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน สาย Lan สั้น ไม่ถึงจุดวางคอมฯ ค่ะ03 พ.ค. 2567 11:27 น.รับเรื่อง
09 ก.ค. 67 10:33 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
18นายพงษ์พิพัฒน์ ศรีชาติ9-104ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง access point ภายในห้อง 9-104 เพราะไม่มีสัญญาณเลย25 เม.ย. 2567 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 67 09:24 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
19นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ20-410อินเน็ต โต๊ะอาจารย์ใช้การการไม่ได้ ลองเปลี่ยนสายแลยแล้วก็ยังไม่ได้ 24 เม.ย. 2567 14:22 น.กำลังดำเนินการ
20 มิ.ย. 67 09:25 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
20อาจารย์ณัฐนรี จารุนิภากุลอาคาร 20 ห้องหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เข้าไวไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่ได้ค่ะ27 มี.ค. 2567 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 เม.ย. 67 09:49 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
21นายวัชระ เทพารสอาคาร 17 ชั้น 4เครื่องกระจายสัญญาน wifi หมายเลข 27 ของ อาคาร 17 ชั้น 4 ไม่เชื่อมต่อ16 มี.ค. 2567 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 67 10:06 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
22น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311/4คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้12 มี.ค. 2567 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 67 09:56 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
23อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2ติดตั้งสายแลนเพื่อให้สามารถสั่งพริ้นจากคอมพิวเตอร์ของอ.วราภรณ์ไปที่เครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่นอกห้องทำงานได้05 มี.ค. 2567 11:21 น.กำลังดำเนินการ
13 มี.ค. 67 09:28 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
24อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-215ไม่สามารถใช้อินเตอร์เนตได้ ทั้ง KUMIN และ KUWIN-CSC ช่วงเวลา 14.00-16.10 น. (ปัจจุบัน) ค่อนข้างมีปัญหาบ่อย 27 ก.พ. 2567 16:16 น.กำลังดำเนินการ
29 ก.พ. 67 09:24 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
25น.ส.พีรียา ทักษานันท์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 (ติดห้อง 13-206)wifi ใช้งานไม่ได้27 ก.พ. 2567 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 67 09:57 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
26นางประครอง วรกา อาคาร 7 ห้อง 7-217/6ช่องเสียสายแลนใช้งานไม่ได้ 1 ช่อง23 ก.พ. 2567 12:34 น.กำลังดำเนินการ
27 ก.พ. 67 09:51 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
27น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-303อินเตอร์เน็ตภายในห้องใช้งานไม่ได้22 ก.พ. 2567 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.พ. 67 09:25 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
28อาจารย์ภิญญารัตน์ กงประโคนฝั่งห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 17 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร (หลังใหม่)สัญญาณ wifi อ่อนมาก ไม่สามรถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตและใช้งานได้22 ก.พ. 2567 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.พ. 67 09:24 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
29นายต้องพงศ์ พงษ์พานิชอาคาร 20 ห้องสาขาการเงินสายแลนไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เนต15 ก.พ. 2567 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 67 09:40 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
30อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-215Wifi ไม่สามารถ login เข้าใช้งานได้ ทุก User ประมาณ 3 วัน ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ 14 ก.พ. 2567 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:54 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
31น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต09 ก.พ. 2567 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:55 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
32แม่บ้านอาคาร 77-211/1หอ้งทำงานอาจารย์ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต07 ก.พ. 2567 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:55 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
33อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องทำงานอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi ใกล้โต๊ะทำงานอาจารย์วราภรณ์ (เหมือนที่เจ้าหน้าที่ไปติดให้ในห้องทำงานอาจารย์ Brendan) เนื่องจากไม่สามารถใช้ wifi ในห้องทำงานได้มาตั้งแต่ภาคปลาย 2566 แล้ว05 ก.พ. 2567 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:55 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
34นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ17-402ระบบเเลนอาจารย์เบญญาภาใช้การไม่ได้31 ม.ค. 2567 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:56 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
35นายณัฐพงษ์ คำเลิศ1-108 ห้องสิทธิประโยชน์ไม่สามารถปริ้นงานได้ เนื่องจากย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ รบกวนลงไดรเวอร์เครื่องปริ้นให้ด้วยนะครับ24 ม.ค. 2567 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:54 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
36นายณัฐพงษ์ คำเลิศ1-108 ห้องสิทธิประโยชน์ต่อสายแลน เนื่องจากย้ายคอมพิวเตอร์ใหม่ (เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)24 ม.ค. 2567 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:53 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
37นายอภิสิทธิ์ แว่นไธสงค์LAMS Cafe ชั้น 2 อาคาร 20wifi lams cafe ไม่สามารถเข้าใช้งานได้22 ม.ค. 2567 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:56 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
38อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2แจ้งซ่อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ต.ค 2566 >> ยังไม่ดำเนินการ แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 >> แจ้งซ้ำ เนื่องจากยังใช้ wifi KUWIN ไม่ได้ ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ wifi เพิ่มบริเวณโต๊ะทำงานอาจารย์วราภรณ์ (เหมือนในห้องทำงานอาจารย์ Brendan) เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมต่อ kuwin ได้10 ม.ค. 2567 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 67 11:01 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
39อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร20 ห้อง20-422 ห้องอาจารย์ภาษาจีน(ย้ายห้องทำงาน)ติดตั้งสายแลนด์จำนวน5จุด08 ม.ค. 2567 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 14:06 น.
นายธราธิป สีนาทอง, อยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง
40น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เน็ตชั้น4เล่นไม่ได้ฝั่งห้อง4-42304 ม.ค. 2567 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:56 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
41นายทศพล จตุระบุล7-211/4สายแลนใช้งานไม่ได้ สัญญาณ wifi เข้าไม่ถึงในห้อง สัญญาณ wifi หน้าห้องก็เข้าใช้ไม่ได้21 ธ.ค. 2566 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 67 11:02 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
42น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์9-204ห้องทะเบียนและประมวลผล ใช้งานเครือข่าย Internet ไม่ได้20 ธ.ค. 2566 17:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 14:32 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
43นางวิเรขา คำจันทร์7-414อยากให้เพิ่มสาย Lan ให้ห้อง 7-414 เป็นห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการค่ะ เพราะช่วงเวลาคนใช้เยอะๆ จะไม่สามารถใช้ wifi ได้เลยค่ะ ขอให้เพิ่มแบบใช้คอมฯ ได้ซัก 2 เครื่องนะคะ ขอบคุณค่ะ14 ธ.ค. 2566 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:57 น.
นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
44น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ระบบ wi-fi อาคาร 7 ชั้น 4 ใช้ไม่ได้ค่ะ12 ธ.ค. 2566 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 67 11:05 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
45อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-418ไม่สามารถเชื่อมต่อเน็ตได้ ทั้ง wifi และ LAN ค่ะ หมายเหตุ: สามารถขอให้แม่บ้านเปิดห้องเข้ามาได้เลยนะคะ12 ธ.ค. 2566 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:57 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
46อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร 2 ห้อง 303การเข้าถึง Wifi ของนิสิตเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้และการสืบค้น ไม่สามารถเข้าถึงได้ speed ช้ามากค่ะ ทั้งนี้นิสิตในชั้นเรียนจำนวน 330 คน ควรได้รับสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีนี้ค่ะ/ ขอบคุณมากค่ะ07 ธ.ค. 2566 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 13:58 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
47น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าห้องหน่วยการเงิน อาคารบริหารชั้น 1สัญญาณอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย06 ธ.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 09:21 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
48นายอภิสิทธิ์ แว่นไธสงค์LAMS Cafe ชั้น 2 อาคาร 20wifi LAMS CAFE ใช้ไม่ได้ เชื่อมต่อได้ แต่ไม่ขึ้นหน้า login ku ครับ 06 ธ.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 09:20 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
49น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ระบบ wi-fi อาคาร 7 ชั้น 4 ใช้ไม่ได้06 ธ.ค. 2566 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 13:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
50นายทศพล จตุระบุล17-308ไม่มีสัญญาณ internet เข้ามาที่ block สายแลนในห้อง แต่มีสัญญาณ kuwin กระจายออกมาจาก router หน้าห้อง04 ธ.ค. 2566 16:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 09:19 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
51นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ17-402คอมอาจารย์ใช้เน็ตไม่ได้ครับ01 ธ.ค. 2566 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 09:20 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
52น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ระบบ wi-fi อาคาร 7 ชั้น 4 ใช้ไม่ได้27 พ.ย. 2566 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 09:20 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
53นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่อะแดร็ปเตอร์ WiFi ชำรุด ที่โรงซ่อมงานไฟฟ้า27 พ.ย. 2566 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 11:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก,
54นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา20-425เชื่อมต่อเข้าเนตไม่ได้ โต๊ะที่วงกลมไว้ในรูปนะคะ 24 พ.ย. 2566 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 11:02 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
55อาจารย์ปณิธี การสมดี20-425เครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์ใหม่ ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ค่ะ24 พ.ย. 2566 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 11:02 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
56น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-203 ระบบแลนในห้องแลป ไม่สามารถเชื่อม Internet ได้ค่ะ24 พ.ย. 2566 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 11:02 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
57น.ส.ศศินา น้อยเกิดมีห้อง 20-401 โต๊ะ อจ.เบญญาภา คณะสาธารณสุขศาสตร์ตรวจสอบสาย LAN มีปัญญา ไม่สามารถใข้งาน Internte ได้21 พ.ย. 2566 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 11:03 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
58น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-219อินเตอร์เน็ตwifiเข้าระบบไม่ได้20 พ.ย. 2566 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 11:03 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
59น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 8/2อาคาร 8/2 ใช้ Wi-Fi ไม่ได้ 2 อาทิตย์แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ16 พ.ย. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 66 10:56 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
60นายโก้ ยาลัย8/2ไม่มีสัญญาณ06 พ.ย. 2566 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 66 10:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ส่ง ธราธิป ไปดูอยู่รอแป๊บ
61นางศิริพร แสนศรี7-317/1เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ ip โดยสายแลน31 ต.ค. 2566 12:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 11:04 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
62อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ wifi เพิ่มบริเวณโต๊ะทำงานอาจารย์วราภรณ์ (เหมือนในห้องทำงานอาจารย์ Brendan) เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมต่อ kuwin ได้26 ต.ค. 2566 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 12:47 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ขาดอุปกรณ์
63นางอรุณศรี นิภานันท์หน้าห้องยางนาติดตั้งสาย LAN เพิ่ม 1 จุด หน้าห้องยางนา สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร24 ต.ค. 2566 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 11:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
64อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะ17-409อินเตอร์เนตทั้ง wifi และ สาย lan มีปัญหาค่ะ ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ค่ะ24 ต.ค. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 66 12:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
65นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องพี่แอ๋วเข้าอินเตอร์เนตไม่ได้ครับครวจสอบด้วย24 ต.ค. 2566 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 12:46 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
66น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไวไฟwifiชั้น4เล่นไม่ได้ทั้งชั้น20 ต.ค. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 66 12:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
67น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารต่อสาย LAN จำนวน 2 จุด 12 ต.ค. 2566 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 66 13:25 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
68อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์พรอาคาร14 ชั้น 2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง สายแลนในห้องอาจารย์จีนอีกหนึ่งสายค่ะ - อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน11 ต.ค. 2566 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 66 13:25 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
69อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14 ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง สายแลนในห้องอาจารย์จีนอีกสองสายค่ะ05 ต.ค. 2566 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 66 14:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
70น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-203ระบบแลนด์ที่ใช้สำหรับต่อเครือข่ายแสดงผลปริมาณฝุ่น กับอุตุนิยมวิทยา ใช้การไม่ได้02 ต.ค. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 66 16:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
71น.ส.สุพัตรา โพธิเศษตึก 8/2wifi ใช้งานไม่ได้ค่ะ / ขอบคุณค่ะ25 ก.ย. 2566 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ย. 66 09:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
72น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์เคาน์เตอร์บริการ ห้องสมุดโทรศัพท์สายแลน ใช้งานไม่ได้19 ก.ย. 2566 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ย. 66 09:32 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
73นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 3 เครื่อง18 ก.ย. 2566 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 66 14:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
74นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์ต่อ land ไม่ได้ (ใช้ wifi ได้) สแกนไฟล์จากเครื่องสแกนเข้าคอมไม่ได้ 18 ก.ย. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 66 14:53 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
75น.ส.กมลชนก แดนประโคมอ.20 ห้อง 20-409สายแลนด์ ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ค่ะ15 ก.ย. 2566 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ย. 66 09:32 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
76นางศิริพร แสนศรี7-317/1สาย LAN ใช้ไม่ได้14 ก.ย. 2566 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 66 14:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
77นางประครอง วรกา อาคาร 7 ห้อง 7-217/6เชื่อมต่อ Lan และ wifi ไม่ได้ค่ะ28 ส.ค. 2566 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 66 10:44 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
78นายธวัชชัย สัพโส7-112ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ผ่านสาย LAN และ WIFI ได้ครับ 28 ส.ค. 2566 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 66 16:14 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
79น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAเชื่อมต่อ Internet ผ่านสาย LAN ไม่ได้ค่ะ27 ส.ค. 2566 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 66 13:39 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
80น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-405ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ผ่านสาย LAN ได้ค่ะ22 ส.ค. 2566 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 66 13:18 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
81นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 14 หอประชุม บริเวณด้านหน้าอาคารติดตั้งสัญญาณ wifi เพื่อการลงทะเบียนออนไลน์ งานสถาปนา 15 สค 66 09 ส.ค. 2566 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 66 12:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
82น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ไม่มีสัญญาณwifiภายในห้อง04 ส.ค. 2566 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 66 13:19 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
83นางประครอง วรกา อาคาร 7 ห้อง 7-217/6สายแลนใช้งานไม่ได้11 ก.ค. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 66 13:20 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
84น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯสายแลนเสียบเครื่องปริ้นหลวม ทำให้สั่งปริ้นไม่ออก 10 ก.ค. 2566 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 66 12:55 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
85น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21เน็ตมีปัญหา เครือข่ายไม่เสถียร เชื่อต่อยาก06 ก.ค. 2566 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:08 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
86น.ส.อัจฉรา นามบุรี7-317/1LAN ไม่มีสัญญาณ Internet ค่ะ 05 ก.ค. 2566 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 66 15:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
87น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-135เเจ้งติด Router อินเตอร์เน็ตเพิ่มในห้องเรียนบัณทิต 1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน12 มิ.ย. 2566 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 66 11:33 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, รออุปกรณ์
88น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 8/2อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ประมาณ 1 เดือนแล้วค่ะ ขอความอนุเคราะห์มาช่วยเช็คสัญญาณให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ08 มิ.ย. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 66 11:33 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, รออุปกรณ์
89นายโก้ ยาลัย8/2ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต06 มิ.ย. 2566 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 66 11:32 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, รออุปกรณ์
90นางกมลชนก เเสนเมือง13-203ระบบ LAN02 มิ.ย. 2566 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 66 15:10 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
91น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังเน็ตเข้าไม่ได้ค่ะ เป็นเครื่องเดียว เครื่องอื่นเข้าได้หมดค่ะ 01 มิ.ย. 2566 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 66 10:55 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
92นายปณิธาน คราประยูร301เดินสายแลน 30 พ.ค. 2566 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 66 15:10 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
93นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 406อินเตอร์เน็ตเครื่องธุรการใช้งานไม่ได้29 พ.ค. 2566 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:29 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
94น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401 และ 1-405สาย LAN ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณของอินเตอร์ เนื่องจากสาย LAN ขาด26 พ.ค. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:29 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
95น.ส.ทิติยา ยางธิสารอาคาร 20 ชั้น 4 คณะศว.สัญญาณอินเตอร์เน็ตล่ม ชั้น 4 (เป็นห้องพักอาจารย์ คณะศว.)22 พ.ค. 2566 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 66 16:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
96น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401อินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณทั้งสาย Lan ทั้ง wifi 20 พ.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 66 13:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
97นายโก้ ยาลัย8/2ไม่มีสัญญาณ18 พ.ค. 2566 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 11:22 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก,
98นายพงสธร บารจง1-104ต่อสาย LAN/เดินสายLAN เพิ่ม10 พ.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 11:21 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
99นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-309เชื่อมสาย LAN แล้วเน็ตหลุดบ่อยค่ะ28 เม.ย. 2566 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 66 12:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
100น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์อาคาร 17 ชั้น 4 ชั้น 4 ไวไฟใช้ไม่ได้ แต่มาชั้น 1 ใช้ได้21 เม.ย. 2566 16:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 66 12:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ตรวจเช็คเบื่องต้นอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟไปอุปกรณ์ชำรุด..ยังไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทน
101นายปรัชญา งามจันทร์20-418ติดตั้งสายแลนกับคอมพิวเตอร์ประจำบุคคล เนื่องจากมีการย้ายโต๊ะที่ทำงานใหม่18 เม.ย. 2566 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 66 15:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
102นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์ต่ิดตั้งสายแลนกับคอมพิวเตอร์ประจำบุคคล เนื่องจากมีการย้ายโต๊ะที่ทำงานใหม่30 มี.ค. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
103นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401ปลั๊กสาย LAN หลวม ทำให้การใช้งานสัญญาณขาดหายเป็นช่วงๆ มีผลกระทบต่อการทำงาน (สะดวกให้เข้าซ่อมในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 22 มี.ค. 66)21 มี.ค. 2566 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 11:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
104น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้อง 20-408สัญญานไวไฟมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้17 มี.ค. 2566 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 11:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
105นายrutchanon pongtong1-309 อาคารบริหารสายแลน เน็ตหลุดบ่อยมาก 14 มี.ค. 2566 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:19 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
106น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว. ชั้น 1ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเชื่อมต่อสาย LAN ณ ห้อง 20-114 และห้อง 20-113 เพื่อใช้ในการประชุมและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ขอบคุณคะ10 มี.ค. 2566 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 09:15 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
107น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214เข้าระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนไม่ได้27 ก.พ. 2566 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
108น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 ห้อง 20-312 คณะศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเชื่อมต่อสาย LAN เพื่อใช้ประชุมต่าง ๆ คะ ขอบคุณคะ21 ก.พ. 2566 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 11:24 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
109น.ส.พัชรา วงค์ทอง 7-112 ช็อปโยธา ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งเราเตอร์ เพื่อความเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 17 ก.พ. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
110น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16internet ใช้งานไม่ได้และหลุดบ่อยมากมา1สัปดาห์ค่ะ15 ก.พ. 2566 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 66 10:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
111น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)ขอความอนุเคราะห์ช่วยต่อสาย land ให้กับเครื่องถ่ายเอกสารค่ะ เครื่องเอกสารตั้งอยู่ด้านนอกห้องพักอาจารย์ แต่เราจำเป็นต้องต่อสายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้โหมดสั่งปริ้นของเครื่องถ่ายเอกสารใช้งานได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ15 ก.พ. 2566 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 11:24 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
112น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้14 ก.พ. 2566 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:11 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, สาย fiber uplink ขาด หลัง อาคาร6
113นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตำแหน่งเชื่อมต่อสาย LAN14 ก.พ. 2566 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:45 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
114นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตำแหน่งเชื่อมต่อสาย LAN14 ก.พ. 2566 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
115น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337อินเตอร์เน็ตมีปัญหาใช้งานไม่ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์13 ก.พ. 2566 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
116น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)รบกวนช่วยต่อสายแลนด์อินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมกับเครื่องถ่ายเอกสารให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ01 ก.พ. 2566 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
117นายสมควร โพธารินทร์7-217/4ตรวจสอบสาย LAN ไม่สามารถใช้งานได้01 ก.พ. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
118น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ขอติดตั้งสายแลนเพื่อใช้พริ้นงานกับเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง หน้าห้องพักอาจารย์ ณ อาคาร 14 ชั้น 231 ม.ค. 2566 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 66 10:10 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
119น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เน็ตชั้น3กับชั้น4เล่นไม่ได้โซนห้อง.4_305กับ .4_41930 ม.ค. 2566 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, มดเข้าทำรังในตัวกระจายสัญญาณ ทำให้ชำรุด ต้องส่งเปลี่ยนอุปกรณ์กับบริษัท
120นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้อง 7-210 และ ห้อง 7-411/1คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประสงค์ขอติดตั้งระบบสายแลนเพื่อรองรับเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์23 ม.ค. 2566 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 66 11:05 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
121อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว20-314 อาคาร 20ตั้งแต่ไฟที่ตึกดับเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มค 2566 สัญญานไวไฟก็มีปัญหาความเสถียรค่ะ ใช้งานได้บ้าง ไม่ได้บ้าง รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 12 ม.ค. 2566 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 13:45 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, สถานะ ap ทำงานปกติทุกตัว
122น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังเคลื่อนย้ายสายแลน เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงานใหม่05 ม.ค. 2566 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:23 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
123นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เข้าระบบเครือข่ายไม่ได้03 ม.ค. 2566 09:40 น.ยกเลิกรายการ
06 ม.ค. 66 11:23 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
124นายธวัชชัย สัพโส7-112/2ระบบอินเตอร์เน็ต(LAN)ภายในห้องใช้งานไม่ได้ (ไฟไม่ขึ้น)09 ธ.ค. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 65 09:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
125นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-221/1ระบบอินเตอร์เน็ต(LAN)ภายในห้องใช้งานไม่ได้08 ธ.ค. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 65 11:34 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
126น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว. ห้องสนง.ขอติดตั้งสายแลนเพื่อใช้พริ้นงานกับเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง02 ธ.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 65 10:03 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
127น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เน็ตชั้น 4 เล่นไม่ได้ค่ะ28 พ.ย. 2565 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 65 16:04 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
128น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 ห้องปฎิบัติการพันธุศาสตร์ อาคาร 7คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเชื่อมต่อ wifiไม่ได้ 09 พ.ย. 2565 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 11:56 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
129น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-405อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ สายLAN wifi 30 ต.ค. 2565 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 10:40 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
130น.ส.ธนิกา ขันอาสาอาคาร 7 ห้อง 7-417/1สายแลนใช้งานไม่ได้18 ต.ค. 2565 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 65 14:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
131น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนติดตั้งสายแลนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ06 ต.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 10:20 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
132น.ส.ทิติยา ยางธิสาร20-213 ชั้น 2 อาคาร 20 (ห้องธุรการศว.)ติดตั้งสาย lan (เพิ่ม) จำนวน 2 จุด 22 ก.ย. 2565 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 65 14:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
133น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องอาจารย์ฝรั่ง)สายแลนด์อินเตอร์เน็ตของโต๊ะอาจารย์จีนใช้ไม่ได้ค่ะ รบกวนช่วยมาดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ15 ก.ย. 2565 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 65 16:32 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
134อาจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรม22-304สาย LAN มีปัญหาใช้ไม่ได้ และไม่เป็นระเบียบขอให้เดินสาย LAN ภายในห้องพัก และเปลี่ยนสาย LAN 15 ก.ย. 2565 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 65 14:40 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
135นางปิยมาศ ผองแก้วห้อง 2-302รบกวนตรวจสอบระบบอืนเตอร์เน็ต ห้อง 2-302 เพื่อใช้ทำกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ CiscoWebex และ facebook live ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ก.ย. นี้ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขออภัยที่แจ้งเร่งด่วนค่ะ15 ก.ย. 2565 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ย. 65 10:22 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
136น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17ระบบสัญญาณ Wi-Fi ไม่สามารถเข้าใช้งานได้07 ก.ย. 2565 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 65 14:26 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
137อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์ภรณ์อาคาร 3ช่วยมาแก้ไขตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ตึกอาคาร 3 หน่อยค่ะ ตอนนี้ใช้ เน็ตตัวเองของ AIS เล่นเน็ตตัวเองได้ทุกที่ สัญญาณเต็ม แต่พอกลับมาที่ตึก 3 สัญญาณเหลือขีดเดียวทุกวัน ใช้เน็ตอะไรก็ไม่ได้ ช่วยมาจัดการเรื่องนี้หน่อยค่ะ เพราะตอนนี้ไวไฟหอตัวเองก็เล่นไม่ได้ เน็ตตัวเองก็ไม่ได้ ตอนนี้ทำงานไม่ได้แล้วค่ะ24 ส.ค. 2565 21:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 11:26 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
138น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องอาจารย์ฝรั่ง)สานแลนด์ห้องอาจารย์ภาษาอังกฤษใช้ไม่ได้ค่ะ 24 ส.ค. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 11:20 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
139น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ต่อสายแลนเพิ่มไปอีก 1 ห้องเนื่องจากจะย้ายคอมพิวเตอร์ไปอีกห้องนึงแต่สายแลนดึงไปไม่ถึง16 ส.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 65 10:00 น.
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, เจาะรูผนังกั้นสอดสายระหว่างห้อง (อาจจะมีการย้ายคอมพิวเตอร์อีกครั้ง)
140นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ2-303เครื่อง laptop ในห้องเรียนไม่สามารถต่อ Wifi ได้ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่มา 09 ส.ค. 2565 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 11:27 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
141นายโก้ ยาลัย8/2สัญาณไม่มี09 ส.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 65 11:22 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
142น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305สัญญาณไวไฟ ใช้งานไม่ได้ 27 ก.ค. 2565 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 12:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
143น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4จัดเก็บสายแลนให้ติดข้างฝาผนังเนื่องจากตอนนี้สายแลนตกหล่นที่พื้น25 ก.ค. 2565 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 12:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
144นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้19 ก.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 08:46 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
145น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์เคาน์เตอร์บริการ ห้องสมุดแจ้งเช็คแลน อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย และเน็ตช้ากว่าอีกเครื่อง18 ก.ค. 2565 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 08:46 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
146นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดWifi ห้องสมุดช้ามากและดับบ่อย06 ก.ค. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 65 12:52 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
147นางประครอง วรกา7-217/6 อาคาร 7 ในห้องพักรูเสียบสายแลน ด้านซ้าย ไม่ตอบสนอง //เนื่องจากมีสอน สะดวกรับการติดต่อ วันจันทร์ พุธ เวลา 8.30-9.30 และ 12.30 เป็นต้นไป 06 ก.ค. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 08:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
148นายสุนทร บุญตา7-411/1Wifi ห้องทำงาน ใช้งานไม่ได้ ครับ (ห้องทำงานรวมมีอาจารย์ทั้งหมด 7 ท่าน) ขอบคุณครับ 05 ก.ค. 2565 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 65 10:26 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
149นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องควบคุมห้องระพี สาคริกอยากให้ช่วยเดินสาย Lan ขึ้นบนฝ้า สายอยู่พื้นไม่สะดวกในการเข้าทำงานครับ 04 ก.ค. 2565 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 08:46 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, จัดๆ
150อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-409อินเตอร์เน็ตหลุดทุก 5-10 นาที30 มิ.ย. 2565 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 65 10:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, จากการสำรวจเบื้องต้น ระยะห่างจากห้องถึง ap ถึงคอมฯ ผู้สอนแนะนำให้ อ.ผู้สอนใช้ระบบสาย
151นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารต้องการให้เปลี่ยนหัวสายแลนเครื่องพิมพ์ Ricoh หน้าห้องบุคคล เพราะอันเดิมมันหัก แล้วทำให้การเชื่อมต่อสัญญาณมีปัญหาในบางครั้ง29 มิ.ย. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 65 11:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
152อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร2-303ไม่สามารถใช้ wifi ได้ 27 มิ.ย. 2565 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 65 11:24 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ได้ดำเนินการระบบสายแลน ให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว
153น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422kuwin-csc ใช้งานไม่ได้23 มิ.ย. 2565 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 65 10:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
154น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-214อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้22 มิ.ย. 2565 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 10:09 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
155นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารเดินสายไฟ เก็บให้เป็นระเบียบ07 มิ.ย. 2565 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 65 11:19 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
156นางอรุณศรี นิภานันท์20-401ขอความอนุเคราะห์เก็บสาย โดยใส่รางเก็บสาย LAN ในห้อง 20 - 401 07 มิ.ย. 2565 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 12:20 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
157น.ส.ธนิกา ขันอาสาห้อง 7-417/1 อาคาร 7 ชั้น 4ไม่สามารถใช้งานสายแลนได้ wifi ก็ติดๆหลุดๆใช้งานต่อเนื่องไม่ได้02 มิ.ย. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 15:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
158น.ส.ทิพย์ทอง นาคะอินทร์1-310 ห้องผอ.กองบริหารทั่วไปเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สามวันแล้ว27 พ.ค. 2565 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 15:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
159น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-140กล้องปล่อยสัญาณเน็ตชำรุด(หลุด)17 พ.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 12:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
160น.ส.ทิติยา ยางธิสาร20-2131.ติดตั้งสายแลน 3 จุด 2.ลงโปรแกรม PDF PRO06 พ.ค. 2565 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 65 12:22 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
161นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400เนื่องจากมีการติดตั้งผนังกั้นห้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์จัดเก็บสาย LAN ใส่รางให้พร้อมใช้งาน ณ ห้อง 20 - 40028 เม.ย. 2565 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 12:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
162นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เพิ่มสายแลนเครื่องเชฟเวอร์ งานกายภาพเนื่องจากย้ายที่ใหม่26 เม.ย. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 65 11:32 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
163น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16สัญญาณไวไฟใช้งานไม่ได้และสายแลนที่เคาน์เตอร์เข้าไม่ได้ค่ะ25 เม.ย. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 65 11:14 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
164น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการ ศว. อาคาร20สัญญาณโทรศัพย์สายใน 64 ไปบางเขนใช้งานไม่ได้คะ 21 เม.ย. 2565 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:16 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
165นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์เข้าระบบหนังสือเวียนใน e-office ของสำนักงานวิทยาเขตไม่ได้ https://misreg.csc.ku.ac.th/ku/occeoffice/21 เม.ย. 2565 09:19 น.ยกเลิกรายการ
22 เม.ย. 65 08:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
166อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนตค่ะ สองวันแล้ว รบกวนด้วยค่ะ 19 เม.ย. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:37 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
167น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติระบบอินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้18 เม.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:38 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
168น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106เครื่องกระจายสัญญาณเน็ตชำรุด 11 เม.ย. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 65 08:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
169น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115เครื่องกระจายสัญญาณเน็ตชำรุด 11 เม.ย. 2565 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 65 08:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
170นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาwifi เชื่อมต่อไม่ได้07 เม.ย. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 65 10:37 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
171นายดำรง สุทองห้องสิทธิประโยชน์ ห้อง 1-108 อาคาร บริหารติดตั้งสาย LAN เพิ่ม 1 จุด 01 เม.ย. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 65 10:12 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
172อาจารย์พิมพ์อมร นิยมค้าอาคาร 20 ชั้น 4 ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริการคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับwifi ต้องทำงานกรอกเกรดค่ะ ขอบคุณค่ะ 28 มี.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 65 10:12 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
173น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115ตัวกระจายสัญาณเน็ตภายในห้องโรงแรมหลุด 14 มี.ค. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 65 15:05 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
174น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯโต๊ะทำงานคุณอาทิติยา เก็บสายแลน สายแลนลอยพื้น14 มี.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 65 15:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
175นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เครื่อง 1 ติดตั้งวันไดร์ พี่แอ๋ว เครื่อง 2 สายแลน มีปัญหา แก้ว14 มี.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 65 15:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
176นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้08 มี.ค. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 65 14:34 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
177น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3อินเตอร์เน็ตไม่มีสัญาณwifi 3-227และ3-34003 มี.ค. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 65 11:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ห้องพัก 3-227 และ 3-340 สัญญาณwifiหน้าห้องปกติ แต่สัญญาณภายในห้องอ่อน แนะนำให้เสียบใช้LANในห้อง ส่วนผู้ใช้โน๊ตบุ๊คที่ไม่มีport LAN แนะนำให้ใช้ USB 3.0 เป็น LAN
178น.ส.เยาวเรศ โนนทิงอาคารชุดพักอาศัย 3-323wifi no internet connection23 ก.พ. 2565 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 14:40 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
179นายโก้ ยาลัย8/2สัญญาอินเตอร์เน็ตไม่มี23 ก.พ. 2565 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 13:20 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
180น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้17 ก.พ. 2565 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 14:02 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
181นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นบางเครื่อง17 ก.พ. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 14:03 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
182น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาคอาคาร7ห้อง323ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนต ได้ค่ะ17 ก.พ. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 14:03 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
183น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหาร ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้17 ก.พ. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 14:03 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
184อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว20-314 อาคาร 20ที่ห้องพักเป็น WIFI มีตัวรับสัญญาณ เชื่อมต่อ KUWIN ได้ แต่ไม่มีสัญญาน และไม่สามารถเข้าหน้า login ได้ค่ะ 17 ก.พ. 2565 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 14:03 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
185น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้17 ก.พ. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 14:04 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
186นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ (เครื่องพี่แมว)17 ก.พ. 2565 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 14:04 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
187นายยุทธพล บุญกอบอาคารสถานที่สายแลนขาด07 ก.พ. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 16:02 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
188น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯสายแลนหลวม หลุดบ่อย โต๊ะนายยุทธพล บุญกอบ07 ก.พ. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 16:02 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
189นายโก้ ยาลัย8/2ไม่มีสัญญาณWiFi04 ก.พ. 2565 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 65 16:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
190น.ส.วรรณภา ภักดี17-205ระบบแลนในห้องมีปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้02 ก.พ. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 65 13:00 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
191น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206ปัญหาการดาวน์โหลด adobe25 ม.ค. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 09:18 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
192นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา20-425สัญญาณอินเตอร์เนตไม่เสถียร ขอติดตั้งสายLanให้กับอจ.ในห้องทำงานใหม่21 ม.ค. 2565 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 65 11:16 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
193นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา20-425ไม่่พบสัญญาณไวไฟ ตัวเราเตอร์มีไฟกระพริบเป็นสีแดง20 ม.ค. 2565 21:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 09:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
194น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาคอาคาร7ห้อง323ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตได้ ตั้งแต่วันที่14มค. ,(ไม่มีสัญญานเนตค่ะ)19 ม.ค. 2565 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 13:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
195นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1เทสระบบแจ้งซ่อม พ่อบ้านอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร3) occbtk ชื่อนายบรรทม โคตรวงค์18 ม.ค. 2565 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 65 15:46 น.
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
196น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-224ไม่สามารถเข้าinternetได้ค่ะ14 ม.ค. 2565 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 13:48 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
197นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 400ติดตั้งระบบ LAN 5 จุด เพื่อรองรับการใช้งานของอาจารย์ใหม่ 5 ท่าน13 ม.ค. 2565 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 13:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
198อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ระบบแลนในห้องมีปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้ค่ะ14 ธ.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 64 09:43 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
199น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20-406 คณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งระบบสายแลน จำนวน 1 จุด เพิ่มเติม 13 ธ.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 65 11:15 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
200น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311/1สายแลนมีปัญหา เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้08 ธ.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 64 14:26 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
201อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์22-206/2สายแลนใช้งานไม่ได้ 24 พ.ย. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 13:17 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
202อาจารย์อรอุมา แตปรเมศามัยห้องวาริชภูริ(7-209) อาคาร 7 มก.ฉกส.ระบบ Lan ไม่สามารถ ใช้งานได้กับ Computer ตั้งโต๊ะ23 พ.ย. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 13:18 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
203นายรุ่งทวี ผดากาล7-417/6สัญญาณอ่อน บางครั้งเชื่อมต่อไม่ได้ หรือ เชื่อมต่อได้สักพักก็จะหลุดขณะใช้งานครับ หากเป็นไปได้จะเพิ่มจุดปล่อยสัญญาณที่ทางเดิน (ใกล้ลิฟต์) อีก 1 ตัว จะดีมากเลยครับน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ และจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ที่นั้งทำงานที่ห้องทำงานฝั่งนี้อีกหลายท่านครับ ขอบคุณมากครับ22 พ.ย. 2564 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 65 11:16 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
204น.ส.นริฏา ฟักแก้ว3-327สาย lan หลวมค่ะ18 พ.ย. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 09:38 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
205นายโก้ ยาลัย8/2Wifiไม่มีสัญญาณครับ15 พ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 10:04 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
206นายโกศล จันทรเสนา17-316วันที่ 14/11/2564 ระบบ WiFi ku win ใช้ไม่ได้ 14 พ.ย. 2564 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 15:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
207นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5WIFIทั้งหอใช้งานไม่ได้09 พ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 64 08:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, fiber ขาด หนูกัดสาย
208นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะUser: occjwp ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ หลังจากที่รีเซ็ตพลาสเวิร์สแล้ว27 ต.ค. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 10:12 น.
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, Cr.อนิสา วรรณรี Reset Password ให้เรียบร้อย ตอนนี้ User ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
209น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ระบบ wifi KUwin csc ใช้ไม่ได้25 ต.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 10:13 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
210อาจารย์อรอุมา แตปรเมศามัยห้องวาริชภูริ(7-209) อาคาร 7 มก.ฉกส.ระบบ Lan internet ใช้งานไม่ได้20 ต.ค. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 10:13 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
211แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ 1 เครื่อง20 ต.ค. 2564 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 10:13 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
212นายโกศล จันทรเสนา17-316ระบบ WiFi kuwin ใช้ไม่ได้20 ต.ค. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 10:10 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
213นายเกรียงไกร พัทยากร21 ชั้น 4 หน้าห้อง 425ไม่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้19 ต.ค. 2564 12:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 10:14 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
214น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ระบบอินเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้19 ต.ค. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 09:42 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
215แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่อินเตอรเน็ตใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง18 ต.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 09:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
216น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้1เครื่องค่ะ 18 ต.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 09:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก,
217นายโกศล จันทรเสนา22-101ระบบ WiFi ใช้ไม่ได้ในระบบ smart phone15 ต.ค. 2564 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ต.ค. 64 15:29 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ให้ทำการเชื่อมต่อกับ KUWIN-CSC ลองดูครับ
218นายโก้ ยาลัย8/2ไม่มีสัญญาญWifi15 ต.ค. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ต.ค. 64 15:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
219นายโกศล จันทรเสนาอาคาร 17-316ระบบWiFi KUWIN ใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. - ปัจจุบัน 06 ต.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:19 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
220น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอ.17 ชั้น 3 ฝั่งห้อง 306ระบบ wifi ขัดข้อง ไม่สามารถเชื่อมต่อ KUWIN ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256406 ต.ค. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:19 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
221อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์อาคาร 3 ชั้น 2 ฝั่งหอพักนิสิตชายตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค จนถึงวันนี้ (5 ต.ค) ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้เลย เนื่องจากไม่มีสัญญาณ KUWIN 05 ต.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:20 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
222นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่ต่อสายแลนให้ใหม่หน่อยครับเนื่องจากมีเครื่องเพิ่ม04 ต.ค. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:17 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก,
223นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 408เพิ่มจุดเครือข่าย (LAN) เพื่อติดตั้งโทรศัพท์สำนักงานฯ04 ต.ค. 2564 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:21 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, นายสุรไกร เจือจันทึก,
224น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เน็ตเล่นไม่ได้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั่น4โชนด้านหลัง22 ก.ย. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 09:08 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก,
225นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5**แจ้งด่วนWIFI ใช้งานไม่ได้มาหลายวันแล้ว นิสิตเรียนออนไลน์ไม่ได้10 ก.ย. 2564 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 64 12:28 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
226น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรีwifi ใช้งานไม่ได้ 07 ก.ย. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 14:18 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
227น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206คอมพิวเตอร์มีปัญหาในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เอกสาร06 ก.ย. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 64 14:08 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
228น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 คอมที่เคาน์เตอร์ใช้งานไวไฟไม่ได้ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตผ่านไวไฟได้ค่ะ03 ก.ย. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 64 12:55 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
229นายพงสธร บารจง1-105อินเอตร์เนตใช้ไม่ได้03 ก.ย. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 64 10:15 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, เปิดchromeแล้วหน้าต่าง login ku ไม่ขึ้นให้อัตโนมัติ ต้องพิมพ์ login.ku.ac.th เอง จึงจะได้
230นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-124อินเอตร์เนตใช้ไม่ได้31 ส.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 13:21 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
231นายโก้ ยาลัย8/2ไม่สัญญาณWIFI30 ส.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 14:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
232นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 กล้องวงจอปิด เข้าดูไม่ได้30 ส.ค. 2564 06:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 10:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
233อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์อาคาร 3 ฝั่งหอชาย1. เชื่อมต่อสัญญาน KUWIN ไม่ได้ (No internet connection) 2. เวลามีสัญญานwifi ก็ poor connection สัญญาณขาดๆหายๆตลอด 3. เป็นเช่นนี้มาสองวันแล้ว (26-27 ส.ค)ตั้งแต่ไฟตกเมื่อเาลาประมาณ 22.00 น. วันที่ 25 ส.ค27 ส.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 10:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, Switch เสีย PSE 1: PSE power supply failed because of fan failure.
234น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17อินเตอร์เน็ตในตึกใช้ไม่ได้27 ส.ค. 2564 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 12:57 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
235นายโกศล จันทรเสนาชั้น3 ปีกด้านบันไดหนีไฟสัญญาณ WiFi Ku win ใช้ไม่ได้ เช้าวันที่ 26/8/2564 26 ส.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:37 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
236นายโก้ ยาลัย8/2Wifiไม่มีสัญญาณครับ23 ส.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 16:17 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
237นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 402ระบบ LAN ใช้งานได้ไม่ดี หลุดบ่อยและโหลดได้ช้ามาก20 ส.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 12:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, KMให้User login โดยใช้สายLAN
238นางเนตรนภา บาคำห้องประชุม ระหว่างห้องคณบดีและห้อง 7-314/7อินเตอร์เน็ตช้ามาก เปิดเว็บนอก เช่น gmail ไม่ได้เลย ส่วนเฟซบุ๊คก็ช้ามากค่ะ และรูปไม่ขึ้น แม้กระทั่งเว็บ ม.ก็ช้าค่ะ หมุนนานมาก วันนี้และเมื่อวานไม่มีเด็กมาเรียน แสดงว่าไม่เกี่ยวกับการแย่งสัญญาณ และเห็นว่าห้องคณบดีก็ใช้ไม่ได้ค่ะวันนี้ รบกวนติดตั้งสายแลนด์ให้ด้วยค่ะ สอบถามที่ห้องคณะแล้ว เน็ตใช้ได้ปกติ รบกวนด้วยค่ะ20 ส.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 16:18 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ย้ายกลับห้องเดิมแล้ว
239นางเนตรนภา บาคำห้องประชุม ระหว่างห้องคณบดีและห้อง 7-314/7อินเตอร์เน็ตหลังจากมาติดราวเตอร์ใหม่ เข้าอินเตอร์เน็ตช้ามาก และหลุดบ่อยครั้ง รบกวนติดต่อสายแลนด์ให้ด้วยจ้าา13 ส.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 64 08:56 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
240นายพงสธร บารจง1-106สายแลน ขาด ไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถปริ้นงานได้ครับ03 ส.ค. 2564 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 14:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
241นางเนตรนภา บาคำห้องประชุม ระหว่าง 317/4 และห้องคณบดีอินเตอร์เน็ตสัญญาณอ่อนมาก หลุดบ่อยครั้ง ซึ่งขณะนี้ จนท.ได้ย้ายมาทำงานห้องนี้ รบกวนต่อสายแลนด์เพื่อแก้ปัญหาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ02 ส.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 13:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
242น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ.5อินเตอร์เน็ตใช้ไม่27 ก.ค. 2564 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 09:45 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
243นายจุลจิรา มีพรหมอาคาร 16- ระบบ Internet ใช้งานไม่ได้27 ก.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 09:14 น.
นายธราธิป สีนาทอง, Switch เสีย
244น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านสาย LAN ไม่ได้ค่ะ27 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 13:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
245อาจารย์ปณิธี การสมดี7-317/2โปรแกรม Cisco Webex เคยใช้งานได้ปกติ แต่วันนี้ช่วงเที่ยง ไม่สามารถเริ่มการประชุมได้ (ช่วงเช้ายังใช้งานได้ค่ะ) ขึ้นว่า "Cisco Webex Meetings Problem Report" และไม่สามารถเริ่มประชุมได้ค่ะ 23 ก.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 14:29 น.
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ใช้ได้ปกติแล้ว ปัญหาเกิดจากระบบWebEx เก็บสถิติไว้เพื่อสรุปรายงานต่อไป
246น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ต้องการสายเน็ตยาวประมาณ 15 เมตร23 ก.ค. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 64 14:40 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
247อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค จนถึงวันนี้ไม่สามารถใช้ wifi ในห้องทำงานได้ เพราะไม่มีเครือข่าย KUWIN เปิด wifi มามีแต่ dlink-17D014 ก.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 08:57 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
248นางเนตรนภา บาคำห้องประชุมระหว่างห้อง 7-317/4 กับห้องคณบดีอินเตอร์เน็ตสัญญาณอ่อนมาก หลุดบ่อยครั้ง ซึ่งขณะนี้ จนท.ได้ย้ายมาทำงานห้องนี้ชั่วคราว จึงขอรบกวนแก้ปัญหาสัญญาอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ14 ก.ค. 2564 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 13:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, AP ชำรุดจะรีบหาอุปกรณ์ไปเปลี่ยน
249น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233wifi ใช้ไม่ได้ หลุดตลอด สัญญาณออ่นมาก14 ก.ค. 2564 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 09:15 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, ให้เชื่อมต่อ KUWIN-CSC ลองดู
250นายปรัชญา งามจันทร์7-313/1ระบบแลนไม่ทำงาน ไม่มีสัญญาณจากสายแลน12 ก.ค. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 12:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, hub switch ไม่ทำงาน
251นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะขอให้เดินสายแลน 4 เส้น08 ก.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 64 15:34 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ติดตั้งLAN 5จุด
252น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร 1-402 ห้อง MBAเชิื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ30 มิ.ย. 2564 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, สวิทช์มีปัญหาเริ่มทำงานไม่ปกติ ต้องได้รีบู๊ทเครื่อง
253น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ห้อง 1-402 โครงการ MBAเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ29 มิ.ย. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, สวิทช์มีปัญหาเริ่มทำงานไม่ปกติ ต้องได้รีบู๊ทเครื่อง
254อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์22-202, 22-201ต่อสาย Lan ห้อง 22-202 และ 22-201 28 มิ.ย. 2564 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 64 14:41 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
255นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.เดินสายแลน 2จุด28 มิ.ย. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 11:21 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
256น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134กล่องรับสัญญานอินเตอร์เน็ตในห้องโรงแรมชำรุด25 มิ.ย. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 11:22 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
257น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105,109กล่องกระจายสัญญาณเน็ตในห้องชำรุด21 มิ.ย. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 11:18 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
258นายธนารัตน์ มั่งสูงเนินอาคาร 8/1wifi ใช้งานไม่ได้18 มิ.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 64 11:00 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
259นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องเรียนอาคาร 13 ใช้อินเตอเน็ต ไม่ได้เน็ตในห้้องเรียน เข้าไม่ได้ครับ17 มิ.ย. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 10:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
260นายพงสธร บารจง1-105สายแลนเครื่องปริ้น ขาด ไม่สามารถปริ้นงานได้16 มิ.ย. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 11:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
261นายโก้ ยาลัยอาคาร8/2เน็ตใช้ไม่ได้09 มิ.ย. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 64 11:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
262น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯติดตั้ง AP กระจายสัญญาณไวไฟ07 มิ.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 15:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
263น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139กล่องรับสัญญานอินเตอร์เน็ตในห้องโรงแรมชำรุด07 มิ.ย. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 64 13:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
264นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารอินเทอร์เนตใช้ไม่ได้07 มิ.ย. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 10:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
265นายพงสธร บารจง1-106สายแลนมีปัญหา02 มิ.ย. 2564 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 10:37 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
266แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ซ่อมวายฟายกับเดินสายแลนหนึ่งเครื่อง31 พ.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 15:08 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
267น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141กล่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในห้องชำรุด27 พ.ค. 2564 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 64 09:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
268นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่24 พ.ค. 2564 17:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 14:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
269นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครห้อง 21-313 ตึก 21ต่อสานแลนด์เข้าห้อง ประชุม 21-313 (สามารถต่อพ่วงจากห้อง 21-209 ได้) 24 พ.ค. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 64 15:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
270นายอาทิติยา วงศ์อาษางานอาคารสถานที่และยานพาหนะแจ้งซ่อม ระบบสายแลนด์ใช้งานไม่ได้18 พ.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 64 15:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอนุสรณ์ กันทัม, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์เป็นแบบใช้ LAN
271น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4 ชั้น 2 โซนห้อง 4-222อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้14 พ.ค. 2564 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 64 12:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, จากการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ อาคาร4 มีชั้นละ4ตัว จากการสำรวจ ห้อง4-222 ซึ่งอยู่มุมของอาคาร ทำให้สัญญารไม่สามารถส่งถึง หากจะมีการแก้ปัญหา ขอเสนอติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเพิ่มอีกชั้นละ4 ตัว
272นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304อินเทอร์ใช้ไม่ได้07 พ.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 10:03 น.
นายธราธิป สีนาทอง, sw error
273นายสวโรจน์ บ่อทอง9-207/1สั่งพิมพ์กับเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้27 เม.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:31 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
274น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-204โน๊ตบุคเข้า Wifi ไม่ได้23 เม.ย. 2564 20:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
275นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารคอมพิวเตอร์เครื่องข้างหลังห้อง ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ LAN ได้ค่ะ (คนละเครื่องกับของน้องเต้ค่ะ)16 เม.ย. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 10:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
276นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทางสายแลนไม่ได้ (ทาง wifi เชื่อมต่อได้) 16 เม.ย. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 10:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
277น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอาคาร 17 ชั้น 3 ไม่สามารถใช้ KUWIN ได้05 เม.ย. 2564 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 64 13:20 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
278อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้องทำงานอาจารย์ชั้น2 อาคาร14 (ห้องติดบันได)คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตจาก WifiและสายLANได้ ตั้งแต่22 มีนาคม2564 *เคยแจ้งซ่อมมาแล้วรอบหนึ่งค่ะ ตอนนี้ไม่สามารถใช้ทำงานได้เลยค่ะ ต้องรบกวนมาช่วยแก้ไขให้อีกครั้งนะคะ29 มี.ค. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 64 13:47 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
279น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ที่เคาน์เตอร์โทรศัพท์สำนักงานยี่ห้อ CISCO ไม่สามารถโทรออกภายนอกได้25 มี.ค. 2564 19:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 64 09:09 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
280น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์7-309/1ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในห้องทำงาน อยากให้มาติดตั้งระบบแลนด์ภายในห้อง อาจารย์แจ้งซ่อมไปนานแล้วค่ะ เอาเครื่องเราท์เตอร์ไปแล้วยังไม่นำมาติดตั้งคืนที่เดิม (ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ชั้น 3 อาคาร 7)25 มี.ค. 2564 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 64 15:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
281อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม7-418ไม่สามารถใช้สัญญาน KUWIN ได้24 มี.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
282อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณอาคาร 14 ชั้น 2 ห้องติดบันไดคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานทุกเครื่องไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั้ง WiFi และ LAN ได้ตั้งแต่วันจันทร์ 22 มี.ค. 64 ตอนนี้ไม่สามารถใช้ทำงานได้เลยค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ23 มี.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:17 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
283น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ไม่สามารถใช้ Kuwinได้23 มี.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
284น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้11 มี.ค. 2564 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 09:26 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
285นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้11 มี.ค. 2564 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 64 09:25 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
286นายชวนชม ยุติธรรมอาคารสถานที่และยานพาหนะwifi ใช้ไม่ได้ 11 มี.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 64 09:26 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
287นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคารสถานที่และยานพาหนะwifi ใช้ไม่ได้ 11 มี.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 64 09:26 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
288นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-309สายแลนมีปัญหา ใช้เน็ตไม่ได้05 มี.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 64 09:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
289นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17ระบบกล้องวงจรปิดในตัวอาคารชำรุดไม่สามารถดูได้04 มี.ค. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 64 10:16 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
290อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์22-206/2ต้องการเดินสายแลนซ่อนใต้ฝ้าเพดานห้อง 24 ก.พ. 2564 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, เพิ่มจุดLAN อาคาร 22-206/2 ห้องสอนออนไลน์ วว.สาขาฟิสิกส์ #ระยะสาย40เมตรจากสวิทช์
291นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์อาคาร14 ห้องฟิตเนสติดตั้งสาย LAN จำนวน 2 จุด23 ก.พ. 2564 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 64 10:16 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
292น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-329ระบบwifiภายในห้องใช้งานไม่ได้19 ก.พ. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 09:04 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
293น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116ตัวกระจายสัญาณWifiในห้องหลุด 16 ก.พ. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 64 14:05 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
294น.ส.กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์22-304kuwin หน่วงมาหลายวันแล้ว ค่ะ รบกวนเชคด้วยนะคะ11 ก.พ. 2564 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 08:53 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
295นายปณิธาน คราประยูร1 -301เก็บสายไฟ 05 ก.พ. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:45 น.
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ใช้รางเก็บสาย4เส้น
296น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4อินเตอร์เน็ตชั้น4เล่นไม่ได้02 ก.พ. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 64 13:18 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
297น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ต่อความยาวของสายแลนเเพิ่มเติมเนื่องจากสายแลนดึงไม่ถึงคอมพิวเตอร์26 ม.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 15:08 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
298น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)โทรศัพท์ภายใน(เครื่องสีดำ) มีปัญหาขณะใช้งาน(สายตัด)22 ม.ค. 2564 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 15:06 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
299น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3Wifiอาคาร3 ชั้น 1-3 ใช้งานไม่ได้ 20 ม.ค. 2564 19:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:51 น.
นายธราธิป สีนาทอง, switch เสีย
300อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์อาคาร 3 ชั้น 2 ฝั่งหอพักนิสิตชายไม่มีสัญญาณ wifi KUWIN เลยตั้งแต่ไฟตกช่วงบ่ายวันนี้ (อังคาร 19 ม.ค) พอไฟมาก็ยังไม่สามารถใช้ wifi ได้จนถึงขณะนี้ (21.30 น.)19 ม.ค. 2564 21:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:51 น.
นายธราธิป สีนาทอง, switch เสีย
301นายรุ่งทวี ผดากาล7-417/6สัญญาณอ่อน บางครั้งเชื่อมต่อไม่ได้ หรือ เชื่อมต่อได้สักพักก็จะหลุดขณะใช้งานครับ 19 ม.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 64 13:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, จากการตรวจสอบ อุปกรณ์กระจายสัญญาณชำรุด และจะเร่งทำการหาอุปกรณ์ทดแทน
302น.ส.สลิลดา มิระสิงห์ หอพักหญิงนนทรีอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้15 ม.ค. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:44 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
303น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3กล้องวงจรปิดดูไม่ได้ 5 ช่อง 15 ม.ค. 2564 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 13:03 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
304อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร3ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ13 ม.ค. 2564 00:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 09:00 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
305นายวรวิทย์ กุลตังวัฒนาห้องโคกศรีสุพรรณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้12 ม.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 11:41 น.
นายธราธิป สีนาทอง, switch loop
306นายrutchanon pongtongอาคารหาร ห้อง 1-309เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ 12 ม.ค. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 09:40 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายสุรไกร เจือจันทึก,
307อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร 3สายแลนด์ ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ มีสอนวันพุธที่ 12 มคนี้ค่ะ รบกวนช่างช่วยดูด้วยนะคะ ปล.แต่เสียบสายแลนด์ที่ทำงานได้ค่ะ/ขอบคุณค่ะ11 ม.ค. 2564 23:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 10:00 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
308นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-204 internet ผ่านสายแลนในห้องใช้งานไม่ได้อาทิตย์ก่อนยังใช้ได้11 ม.ค. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 14:19 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
309น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17อินเทอร์เน็ตภายในตึกชำรุด11 ม.ค. 2564 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 08:52 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
310น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3อินเทอร์เน็ตภายในอาคารชำรุด 11 ม.ค. 2564 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 08:52 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
311น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเข้าgoogle driveนามสกุล @ku.thไม่ได้ มีกล่องข้อความแจ้งว่ารหัสผ่านถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้ว และขึ้นว่าเซสซันหมดอายุค่ะ07 ม.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 64 14:37 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
312น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-301 ,22-305และ 22-306สัญญาณอินเทอเนตไม่เสถียร และอ่อนเกินไป ไม่สามารถใช้สำหรับสอนออนไลน์ได้07 ม.ค. 2564 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 15:37 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
313นางเนตรนภา บาคำ3-243 ชั้น 2 อาคาร 3ที่ห้องพักใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2 วันแล้ว ทั้ง pc และมือถือค่ะ รบกวนเข้าตรวจสอบแก้ไขให้ด้วย ขอบคุณมากค่ะ 06 ม.ค. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 64 08:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
314อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์อาคาร 3 ชั้น 2 ฝั่งหอพักนิสิตชายสัญญาณ wifi อ่อนมาก ไม่สามารถใช้ wifi ในห้องพักได้ ตั้งแต่เมื่อวาน (จันทร์ 4 ม.ค) เวลาประมาณ 17.00 น. ไม่มีสัญญาณ wifi เลย จนถึงขณะนี้ (อังคาร 5 ม.ค 22.00 น.) ก็ยังไม่มีสัญญาณ wifi ในห้องพัก05 ม.ค. 2564 22:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 64 08:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
315น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2 ฝั่งหอชายเครื่องกระจายสัญาณwifiชำรุด05 ม.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 16:10 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, จากการสำรวจแล้วเกิดจากระบบไฟฟ้า มาไม่ครบเฟส ทำให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไม่ทำงาน
316นายพงสธร บารจง1-105ขอสายแลนด์เพิ่ม 1 สาย ความยาว ประมาณ 8-10 เมตร05 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 15:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, มาเอาแมะ
317นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 กล้องวงจรปิดฝั่งทิศตะวันตก เสีย (ไม่ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ )05 ม.ค. 2564 06:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 16:10 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, จากการสำรวจแล้วเกิดจากระบบไฟฟ้า มาไม่ครบเฟส ทำให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไม่ทำงาน
318นางทิตยา สุภาวงค์1-316ย้ายสาย Lan เครื่องปริ๊นเตอร์04 ม.ค. 2564 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 16:05 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
319น.ส.สุดาทิพย์ แสนสุภา6-104 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ทได้อาจเกิดจากสาย Lan ชำรุด21 ธ.ค. 2563 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 63 11:26 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
320นายวงศกร บุญสิทธิ์เวทีกลาง งานเกษตรแฟร์ (ใกล้อาคาร 9)ขอให้ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในพื้นที่เวทีกลาง พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 15 ธ.ค. 2563 16:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 63 09:46 น.
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
321นางวนิดา พิลาชัยสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. (ชั้น 1 อาคาร 17)ต้องการให้ช่วยตรวจสอบว่ากล้องวงจรปิดยังใช้งานได้อยู่หรือไม่14 ธ.ค. 2563 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 63 09:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, กล้องเสียและเป็นระบบเก่าไม่สามารถใช้งานได้
322นายสุริยัน โคตรสาลี14-301 ห้องวิทยุต้องการ fix ip ให้กับคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่อง server ซึ่งปัจจุบัน ip เปลี่ยนทุกวันทำให้การเข้าถึง server ทำได้ยาก14 ธ.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 08:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
323น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักอาจารย์ชาวต่างประเทศ อาคาร 13 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลน เพื่อใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสารให้สามารถสั่งพริ้นได้ 08 ธ.ค. 2563 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 63 12:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
324น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอาคาร 17 บริเวณชั้น 3 ทางฝั่งห้อง 306ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ wifi ได้30 พ.ย. 2563 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ธ.ค. 63 14:40 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
325นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทางสายแลนไม่ได้ (ทาง wifi เชื่อมต่อได้) คาดว่าจะเป็นที่สายแลนเสื่อม26 พ.ย. 2563 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ธ.ค. 63 14:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
326น.ส.มยุรา ผาสุข9-204ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บสาย Lan สายไฟ หน้าเคาเตอร์บริการ และภายในห้องทะเบียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ24 พ.ย. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 11:24 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
327อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม7-417/6ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Wifi) ก่อนหน้านี้เคยมีสัญญาณ แต่ต่ำมากและหลุดบ่อย 18 พ.ย. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:56 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
328น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์7-320ขอเพิ่มสายแลนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 จุด ค่ะ11 พ.ย. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 11:02 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
329นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8สัญญาณอินเตอร์เนตหลุดเกือบตลอดเวลา06 พ.ย. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 09:14 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
330น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์14-101ติดตั้งสายแลนเพื่อใช้ในการออกใบแทนนิสิตบริเวณหน้าประตูทางเข้า อาคาร 14-10103 พ.ย. 2563 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 63 16:07 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
331นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่สายสัญญานไปเครื่องถ่ายเอกสารไม่ทำงาน27 ต.ค. 2563 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 63 15:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
332น.ส.กนกพร ศรีโคตรบริเวณด้านหน้าห้อง ผอ.กอง 4 ณ งานอาคารสถานที่ฯขอความอนุเคราะห์จัดเก็บสาย Lan ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 20 ต.ค. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 63 15:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
333นางวิเรขา คำจันทร์7-414 หลังห้องช่วยมาจัดระบบสายแลนให้น่าดูกว่านี้ด้วยค่ะ ตอนนี้สายมันระโยงไม่สวยงาม 16 ต.ค. 2563 17:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
334นางวิเรขา คำจันทร์7-414ช่วยมาจัดระบบสายต่างๆ ให้มันน่าดูกว่านี้ด้วยค่ะ สายมันระโยงระยาง อยากให้ทำให้น่าดู จัดเก็บเป็นระเบียบกว่านี้ 16 ต.ค. 2563 17:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
335นายrutchanon pongtongห้อง 1-307 อาคารบริหาร ชั้น 3สายแลนชำรุดใช้งานไม่ได้ 12 ต.ค. 2563 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ต.ค. 63 16:05 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
336นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารต้องการย้ายสาย Lan จำนวน 1 จุด06 ต.ค. 2563 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ต.ค. 63 10:55 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
337อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-124 และ 19-125รบกวนด้วยค่ะ อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว 05 ต.ค. 2563 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 10:28 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
338อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-124 และ 19-125รบกวนด้วยค่ะ อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว 05 ต.ค. 2563 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 10:28 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
339น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409เน็ต LAN มีปัญหา เชื่อมต่อไม่ได้ค่ะ และขอสาย LAN เพิ่ม 1 สายค่ะ ต้องการเชื่อมกับเครื่องถ่ายเอกสารค่ะ29 ก.ย. 2563 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 63 13:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
340นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ชั้น 3Wifi ใช้งานไม่ได้24 ก.ย. 2563 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:36 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
341น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ห้อง 316ระบบสัญญาณWIFI ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.6324 ก.ย. 2563 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 11:08 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
342นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1ช่วยติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ wifi เพราะอุปกรณ์บางตัวใช้ lan ไม่ได้ ขอบคุณครับ 22 ก.ย. 2563 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:33 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
343นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/122 ก.ย. 2563 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:33 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
344นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี หน้าห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1ไวไฟใช้งานไม่ได้ ขึ้นไฟสีส้ม18 ก.ย. 2563 17:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 09:18 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, รออุปกรณ์เปลี่ยน
345น.ส.กนกพร ศรีโคตรlan เสียงานอาคารฯ16 ก.ย. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 14:49 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
346น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ไม่สามารถใช้ระบบKUWIN14 ก.ย. 2563 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 63 10:18 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
347น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาคห้องแล็บจุลชีววิทยา? อาคาร7ห้อง323? (323ไม่สามารถConnect.?ระบบKUWIN ได้? 11 ก.ย. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 63 10:18 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
348นางวิเรขา คำจันทร์7-414ช่วยมาทำช่องแลนให้เรียนร้อยด้วยค่ะ ทั้งห้องมีประมาณ 5-6 จุที่ไม่เรียบร้อย (รอบห้องเลยนะคะ) ห้องนี้เคยเป็นห้องพักอาจารย์ ทอ. เก่าค่ะ ตอนนี้ใช้เป็นห้องแลป และใช้เรียนด้วย 09 ก.ย. 2563 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 14:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
349นางวิเรขา คำจันทร์7-414ช่วยมาทำช่องแลนให้เรียนร้อยด้วยค่ะ ทั้งห้องมีประมาณ 5-6 จุที่ไม่เรียบร้อย (รอบห้องเลยนะคะ) ห้องนี้เคยเป็นห้องพักอาจารย์ ทอ. เก่าค่ะ ตอนนี้ใช้เป็นห้องแลป และใช้เรียนด้วย 09 ก.ย. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 14:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
350อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301รบกวนช่วยมาถอดสายเคเบิ้ลที่ผู้เช่าห้องคนเก่าติดไว้หน่อยค่ะ เค้าตัดส่วนจานดาวเทียมออกแล้ว แต่ไม่ได้ถอดสายออกไปด้วย *** ขอโทษทีค่ะ post เมื่อกี๊เลขอาคารตกหล่น *** 31 ส.ค. 2563 20:37 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รบกวนแจ้งผู้ดูแลอาคารชุด ออฟฟ้ส ตรง อ.3 หรือแจ้งแม่บ้านประจำตึกได้ครับ (ฉบับนี้ได้ส่งต่อให้หน่วยอาคารชุดพักอาศัยผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ)
351อาจารย์พิมพ์อมร นิยมค้าห้องภาควิชาโรงแรม 7-309/1สายแลนไม่มีสัณญาณ และไวไฟอ่อนมาก บางครั้งจึงไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้26 ส.ค. 2563 12:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 63 09:06 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, เปลี่ยน ap
352อาจารย์พิมพ์อมร นิยมค้าห้องภาควิชาโรงแรม 7-309/1สายแลนไม่มีสัณญาณ และไวไฟอ่อนมาก บางครั้งจึงไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้26 ส.ค. 2563 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 63 09:06 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
353อาจารย์พิมพ์อมร นิยมค้า7-309/1 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ชั้น 3 อาคาร 7 wifi และสายแลนด์ใช้ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 25 ส.ค. 2563 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 63 13:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายอนุสรณ์ กันทัม,
354นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-124 และ 19-125อินเตอร์ใช้ไม่ได้ 2 วันแล้วครับ20 ส.ค. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 11:20 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
355นางจาริตา หินเธาว์7-209 ห้องวาริชภูมิเดืินสายLAN และจัดเก็บสาย20 ส.ค. 2563 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:36 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
356อาจารย์บุษกร ครจำนงค์7-309/1ต้องการเชื่อมต่อกับระบบสายแลนเนื่องจากสัญญาณไวไฟไม่ดี19 ส.ค. 2563 21:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 63 09:06 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
357น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร21-208 สำนักงานเลขานุการคณะ ทอ.ที่แจ้งเรื่องอินเตอร์เน๊ตใช้งานไม่ได้ เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหา ใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ19 ส.ค. 2563 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:05 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
358อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 8/2Wifi ใช้ไม่ได้ค่ะ18 ส.ค. 2563 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 10:01 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, เปลี่ยน อุปกรณ์กระจายสัญญาณใหม่ เนื่องจาก อุปกรณ์เก่าชำรุด
359น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ห้อง 208 สำนักงานเลขานุการคณะ ทอ.ใช้อินเตอร์เน๊ตไม่ได้ (ด่วน)18 ส.ค. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 10:01 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
360น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7ชั้น4ไม่สามารถเชื่อมต่อไวไฟได้ค่ะเนื่องจากคอมพิวเตอร์โต๊ะทำงานเชื่อมต่อกับสายแลนแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้น่าจะเกิดจากสายแลนโดนถอดอีกค่ะ รบกวนมาดูให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ03 ส.ค. 2563 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 10:03 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
361นางSureerat Sriphrommuneeห้องโคกศรีสุพรรณ ภาควิชาการเงินและการบัญชีต้องการต่อสายแลนเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์กฤตพงศ์ วัชระนุกุล23 ก.ค. 2563 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 63 12:47 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
362น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-309ไม่มีสัญญาณWIFIภายในห้อง22 ก.ค. 2563 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 63 08:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
363นายสุนทร บุญตา7-411/1ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตได้ ทั้ง Wifi และ Lan20 ก.ค. 2563 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 08:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
364นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์22-301ขอให้เดินสายแลนสำหรับการสอนห้อง 22-30120 ก.ค. 2563 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 08:52 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
365น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 เคาเตอร์โรงแรมเคาเตอร์โรงแรมและบริเวณรอบๆอินเตอร์เน็ตชำรุดไม่มีสัญญาณ20 ก.ค. 2563 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 63 08:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
366น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401เช็คสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้อง 1-401 18 ก.ค. 2563 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
367น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคาร 7 ห้องโคกสีสุพรรณ เพิ่มสายแลนด์ เชื่อมต่อกับเครื่องถ่ายเอกสาร 17 ก.ค. 2563 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 08:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
368อาจารย์สุรัสวดี แสนสุข7-317/2แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 ใช้อินเตอรืเน็ตไม่ได้จำเป็นต้องใช้งาน รอมานานแล้ว และตอนนี้เปิดเทอมแล้ว15 ก.ค. 2563 23:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 63 13:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
369น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง1-107(ห้องธุรการ)คอมพิวเตอร์เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้13 ก.ค. 2563 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 63 10:09 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
370น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7ชั้น4เชื่อมต่อสายแลนจุดใหม่ เนื่องจากสายแลนที่ดึงไปจุดเดิมนั้นได้มีการถอดออกแล้วเพราะห้องนั้นได้ทำการปรับปรุงห้องใหม่ ตอนนี้ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทำงานได้ จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ10 ก.ค. 2563 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 08:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
371อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนห้องพักอาจารย์จีน ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้เลยค่ะ ทั้งไวไฟและสายแลน10 ก.ค. 2563 06:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 63 09:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
372น.ส.ทิติยา ยางธิสาร7-317/2ใช้อินเตอรืเน็ตไม่ได้จำเป็นต้องใช้งานกรอ มคอ.3/5/9/7 อย่างเร่งด่วนมากๆๆคะ เสียมาสัปดาห์นึ่งแล้ว09 ก.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:36 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
373นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรีอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ สัญญาณขาดๆหายๆ ****หออินทนิลแจ้งผิดนะครับ****07 ก.ค. 2563 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 11:22 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
374นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิลอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ สัญญาณขาดๆหายๆ07 ก.ค. 2563 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:37 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
375นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108สัญญาณ internet ไม่เสถียรเป็นอุปสรรคในการสอนและประชุมออนไลน์03 ก.ค. 2563 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 63 12:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
376อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218เนื่องด้วยตู้อุปกรณ์ระบบแลน ที่ท่านได้ดำเนินการติดตั้งที่บริเวณหน้าห้องพัก หมายเลขห้อง 3-218 นั้น มีคลื่นเสียงดัง รบกวนต่อการพักอาศัยโดยปกติสุข รวมทั้งส่งผลกระทบกับการทำงาน และการพักผ่อนของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก จึงขอความกรุณาท่าน ได้โปรดช่วยดำเนินการ เคลื่อนย้ายตู้ดังกล่าวออกจากบริเวณหน้าห้องหมายเลข 3-218 ด้วย และขอให้ท่านรีบดำเนินการโดยด่วน จักขอบคุณยิ่ง 03 ก.ค. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 63 09:36 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
377อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218เนื่องด้วยตู้อุปกรณ์ระบบแลน ที่ท่านได้ดำเนินการติดตั้งที่บริเวณหน้าห้องพัก หมายเลขห้อง 3-218 นั้น มีคลื่นเสียงดัง รบกวนต่อการพักอาศัยโดยปกติสุข รวมทั้งส่งผลกระทบกับการทำงาน และการพักผ่อนของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก จึงขอความกรุณาท่านได้โปรดช่วยดำเนินการ เคลื่อนย้ายตู้ดังกล่าวออกจากบริเวณหน้าห้องหมายเลข 3-218 ด้วย และขอให้ท่านรีบดำเนินการโดยด่วน จักขอบคุณยิ่ง 03 ก.ค. 2563 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 08:56 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
378น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-316ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต03 ก.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 63 09:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
379น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18 ชั้น 4อินเตอร์เน็ต ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้01 ก.ค. 2563 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
380แม่บ้านอาคาร 88/2Wifi ไม่มีสัญญาณ19 มิ.ย. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 14:13 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ดำเนินการเรียบร้อย
381น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-116กล่องสายเชื่อมต่ออุปกรณ์โทรทัศน์ห้องโรงแรม 116 ชำรุด 16 มิ.ย. 2563 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:38 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
382น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-116กล่องสายอุปกรณ์โทรทัศน์/กล่องโทรทัศน์ ห้องโรงแรม ชำรุด16 มิ.ย. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 14:05 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
383น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-211/1 และ 7-211/4ปลั๊กแลนสัญญาณไม่เข้า 1 จุด เป็นทั้ง 2 ห้อง ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ12 มิ.ย. 2563 20:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:40 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
384นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-414 7-415จัดเก็บสายแลนเพื่อใช้ห้องนี้เป็นห้องแลปการเรียนการสอน12 มิ.ย. 2563 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
385น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-211/1 และ 7-211/4ปลั๊กต่อ lan ไม่มีสัญญาณเข้า 1 จุด จากสองจุด เป็นทั้งสองห้อง10 มิ.ย. 2563 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:41 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
386อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม7-414เก็บสายให้เรียบร้อย ครับ 10 มิ.ย. 2563 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 11:08 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
387นายสุริยัน โคตรสาลีห้องวิทยุ อาคาร 14เดินสายแลนที่โต๊ะทำงานสองจุดและซ่อมสายแลนภายในห้องที่ใช้งานไม่ได้02 มิ.ย. 2563 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 14:13 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
388น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯเข้าระบบแจ้งซ่อมไม่ได้ (นายยุทธพล บุญกอบ) ตั้งเเต่วันที่ 28 พ.ค.256329 พ.ค. 2563 08:45 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ค. 63 10:33 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, โปรดติดต่อ ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 ชั้น 2ห้อง 203
389น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7ชั้น4ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้21 พ.ค. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:35 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
390น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึกชั้น 2-209 อาคาร 7ติดตั้งสายแลนในห้องวาริชภูมิ20 พ.ค. 2563 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
391อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-124,19-125ช่วยเดินระบบสายแลนอินเตอร์เนตในห้องพักอาจารย์ 6 คน ค่ะเนื่องจาก WIFI ที่ติดให้สัญญาณไม่เสถียรและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่สามารถรับสัญญาณ WIFI ได้ ขอบคุณค่ะ20 พ.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 14:14 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
392นายสุนทร บุญตาห้อง 7-411/1ไม่สามารถใช้ lan และไฟล์ ภายในห้อง 7-411/1 ได้13 พ.ค. 2563 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:36 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
393น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร 3เน็ตช้าติดๆหลุดๆ บ่อยมากจนอาจารย์ทำงานไม่ได้ (อ.ฝากซ่อมมาค่ะ)12 พ.ค. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:36 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
394น.ส.แพรทอง เหลาภา6-203ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งระบบ wifi และ lan05 พ.ค. 2563 01:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 14:16 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
395นายสุนทร บุญตาห้อง 7-411/1ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เนต ทั้งระบบ Lan และ WIFI ได้ ครับ03 พ.ค. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:36 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
396อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ7-217/4คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่อ WiFi ไม่ได้28 เม.ย. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
397น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324wifi อาคารชุดพัก ชั้น 3 ห้อง 324 ไม่มีสัญญาณ สัญญาณ อินเตอร์เข้าไม่ได้ 18 เม.ย. 2563 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:42 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
398อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ เวลา 16.00 wifi no networks found 08 เม.ย. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 10:22 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
399นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108สัญญาณ internet ไม่เสถียรเป็นปัญหาต่อการสอนและให้คำปรึกษานิสิตในการทำวิจัยออนไลน์อย่างมาก01 เม.ย. 2563 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
400น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 โซนห้อง 3-237/1บุคลากรที่พักอาศัยแจ้งว่าอินเตอร์เน็ตช้ามากคะ 30 มี.ค. 2563 12:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:37 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
401นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์17-214WiFi ใช้งานไม่ได้ อาคาร 17 ชั้น 2 ฝั่งลานจอดรถ25 มี.ค. 2563 21:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:38 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
402นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ20-403ระบบแลนโต๊ะอาจารย์ไม่สามารถใช้งานได้18 มี.ค. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:46 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
403น.ส.ทิติยา ยางธิสาร7-320/1อินเตอร์เน็ตสายแลนใช้งานไม่ได้ จำนวน 4 เครื่อง ห้องธุรการคณะศว.12 มี.ค. 2563 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:46 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
404น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 7 ห้องวาริชภูมิและห้องโคกศรีสุพรรณขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลน เพื่อต่อเชื่อมกับเครื่องถ่ายเอกสารให้สามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ในห้องพักอาจารย์ได้ คะ11 มี.ค. 2563 17:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:47 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
405น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 13 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลน เพื่อต่อเชื่อมกับเครื่องถ่ายเอกสารให้สามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ในห้องพักอาจารย์ได้ คะ11 มี.ค. 2563 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:48 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
406นายชาติสยาม ผลวิลัยโถงอาคาร 8/2Internet ใช้งานไม่ได้10 มี.ค. 2563 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 14:15 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
407น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4อินเตอร์เน็ตหอชาย ใช้งานไม่ได้ทั้งตึก24 ก.พ. 2563 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 63 09:33 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
408อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-102รบกวนช่วยติดตั้งระบบอินเตอร์เนต 4 จุดเพื่อให้เป็นห้องสำนักงานหน่วยกีฬา และ ห้องประชุุมกีฬา21 ก.พ. 2563 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 10:23 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
409อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-124 และ 19-125 รบกวนติดตั้งอินเตอร์เนตในห้องพักอาจารย์ในห้อง 19-124 และ 19-125 ค่ะ 20 ก.พ. 2563 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 10:22 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
410น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 1-3111. เข้าระบบแจ้งหนังสือเวียนไม่ได้ 2. เปลี่ยนรหัสนี้เป็นพลอยไพลิน ด้วยค่ะ ไม่ใช่ปณิธานค่ะ18 ก.พ. 2563 13:21 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ค. 63 10:38 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ติดต่อ จนท. ที่ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 203
411นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 9 ห้องเจนเนเรเตอร์ ห้องMDBเข้าดูระบบ IP เครื่องสำรองไฟไม่ได้ตรวจสอบด้วยว่าสวิทชใช้ได้หรือเปล่า05 ก.พ. 2563 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 63 11:22 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
412นายณรงค์ธร ดวงชัย0642439335ขอสนับสนุนสาย lan จำนวน 3 เส้น ความยาวเส้นละ 20 เมตร 29 ม.ค. 2563 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
413นางประครอง วรกา7-217/6พอร์ตแลนเสีย21 ม.ค. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
414นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ ศว.สายแลนมีปัญหาอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้15 ม.ค. 2563 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 63 13:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
415นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ ศว.สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ในช่วงที่ใช้งานได้ก็ช้าจนไม่สามารถโหลดไฟล์ได้13 ม.ค. 2563 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 63 12:22 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, เนื่องจาก อินเตอร์เน็ตมีปัญหา ตอนนี้ กลับมาทำงานได้ปกติแล้วครับ
416น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)พิมพ์เอกสารไม่ได้ 07 ม.ค. 2563 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 63 12:01 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
417น.ส.จุฑามาศ จีรังกูลอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังไม่สามารถเข้ารหัสผ่านตัวเดิมได้ 25 ธ.ค. 2562 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 63 12:02 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
418อาจารย์ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดีทางเดินหน้าห้อง 7-112/8wifi ทางเดินหน้าห้องใช้ไม่ได้19 ธ.ค. 2562 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 63 11:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
419นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้มาตั้งแต่ 15 พย. 2562 09 ธ.ค. 2562 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 63 11:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
420น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เพิ่มจุดสายland internet บริเวณเคาน์เตอร์ ด้านหน้าจำนวน 3 เส้น29 พ.ย. 2562 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 63 11:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
421นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์17-214เล่นเน็ตไม่ได้28 พ.ย. 2562 21:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 63 11:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
422อาจารย์อาทิตย์ แสงงามอาคาร 8/1เครือข่าย KUWIN, KUWIN-AIS ใช้งานไม่ได้28 พ.ย. 2562 17:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 63 11:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
423นายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ7-223ต้องการเดินสาย LAN จากห้อง 7-223 ไปยัง Switch หลักของตึก26 พ.ย. 2562 05:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
424น.ส.จุฑามาศ จีรังกูลอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังขอเปลี่ยนการวางระบบสายแลนและปลัีกไฟ (เนื่องจากมีการโยกย้ายโต๊ะทำงานค่ะ)25 พ.ย. 2562 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 63 12:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
425นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจอาคาร 8/1KUWIN และ KUWIN-AIS ใช้งานไม่ได้23 พ.ย. 2562 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:33 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
426อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์ฟาร์มประมงระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องใช้งานไม่ได้15 พ.ย. 2562 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
427น.ส.ณัฐวดี ความหมั่นฟาร์มประมงระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องใช้งานไม่ได้15 พ.ย. 2562 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
428นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ7-308ห้องพักนิสิตปริญญาโท คณะวว. ไม่สามารถเข้าถึง KUWIN ได้ค่ะ10 พ.ย. 2562 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:40 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
429นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย7-317/4ระบบอินเตอร์เน็ตสายแลนมีปัญหา05 พ.ย. 2562 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:30 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
430น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 29 ต.ค. 2562 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:20 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
431นายปณิธาน คราประยูร1-301เชื่อมต่อสายแรนเข้ากบเครื่องถ่ายเอกสารและเซทระบบสั่งปริ้นท์25 ต.ค. 2562 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:34 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
432นายวัชระ เทพารส6-204ห้องเรียนยังไม่สามารถใช้สายแลนเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้18 ต.ค. 2562 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 10:40 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
433อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203เชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ไม่ได้16 ต.ค. 2562 16:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:33 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
434นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังปริ้นงานไม่ได้ หรือ บางทีปริ้นได้แต่ช้ามาก15 ต.ค. 2562 17:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:33 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
435น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังปริ้นงานไม่ได้ หรือ บางทีปริ้นได้แต่ช้ามาก15 ต.ค. 2562 17:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:33 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
436นายวัชระ เทพารส7-217/1 ใช้สายแลนไม่ได้ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนได้15 ต.ค. 2562 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:32 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
437น.ส.สิริญญา สุนทรนันท์1-101(ห้องประชาสัมพันธ์) 1-102 (ห้องการเงิน)ใช้อินเตอร์เน๊ตไม่ได้ทั้งสองห้องนะคะ คาดว่าอาจถูกอิทธิพลเหล่าหนู กัดสาย หลังจากที่มีการพบศพซากหนูในช่องแอร์ ขอบคุณค่ะ 15 ต.ค. 2562 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ต.ค. 62 13:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
438นายชวนชม ยุติธรรมฝ่ายอาคารสถานที่ระบบ lan สั่งปริ้นไม่ได้ 07 ต.ค. 2562 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:30 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
439นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ฝ่ายอาคารสถานที่ระบบ lan สั่งปริ้นไม่ได้ 07 ต.ค. 2562 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:30 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
440นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง 1-309ขอสายแลนเพิ่ม04 ต.ค. 2562 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:32 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
441น.ส.รำเพย ยงดี1-107 อาคารบริหาร ชั้น 1 หน่วยสารบรรณ อินเตอร์เน็ตมีปัญหา Login ไม่ได้25 ก.ย. 2562 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:56 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
442น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409อินเตอร์เน็ตมีปัญหา Login ไม่ได้ค่ะ25 ก.ย. 2562 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:56 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
443น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409รบกวนมาเก็บ/พันสายไฟ สายLANให้หน่อยค่ะ 25 ก.ย. 2562 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:52 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
444นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการคณะศว.สัญญาณ WiFi ใช้ไม่ได้ 25 ก.ย. 2562 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ต.ค. 62 13:42 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
445น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ3-316KUWIN ไม่เสถียรเลย เดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้ ช่วยเช็คสัญญาณด้วยนะคะ25 ก.ย. 2562 04:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 10:31 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
446น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอาคาร 17 ชั้น 3 ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ wifi ได้19 ก.ย. 2562 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:49 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
447น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคน7-415ระบบ wifi ขัดข้อง ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ wifi ได้17 ก.ย. 2562 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 14:11 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
448นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง 1-309มีการย้ายห้อง ขอให้ทำระบบสายเลนค่ะ 16 ก.ย. 2562 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:49 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
449น.ส.รัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล309มีการย้ายห้องทำงานขอต่อสายinternet13 ก.ย. 2562 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:53 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
450นายธนากร พรมโนภาส20-409สายแลนด์ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต12 ก.ย. 2562 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:21 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
451น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319ไม่มี สัญญาณ wifi บริเวณห้องทำงาน 7-318 ห้องคณบดี 7-319 ห้องสนง. ไม่สะดวกต่อการทำงาน 12 ก.ย. 2562 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:54 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
452น.ส.แพรทอง เหลาภา6-203สายแลนของอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้12 ก.ย. 2562 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 62 09:09 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
453น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 2-4อินเตอร์เน็ตชำรุดใช้ไม่ได้02 ก.ย. 2562 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 14:06 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
454น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5 ชั้น 1-3อินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ ชั้น 1-302 ก.ย. 2562 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 14:05 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
455น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว.ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้29 ส.ค. 2562 12:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 62 09:10 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
456น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว.คอมพิวเตอร์ คุณเนตรนภา เน็ตใช้งานไม่ได้ 23 ส.ค. 2562 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 62 13:20 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
457นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?ใวเล็ตชั้น3ฝั่งอาคารชุดไม่มีสัญญาณ17 ส.ค. 2562 17:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, จัดหาอุปกรณ์ทดแทน
458นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?ไวเล็ตชำรุดชั้น3?ฝั้งทางอาคารชุดและชั้น4ฝั้งอาคารชุดอย่างละ1ตัว14 ส.ค. 2562 19:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:55 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, จัดหาอุปกรณ์ทดแทน
459น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร 18 บุคลากร 2อินเตอร์เน็ตชั้น 2 ฝั่งหอตาลฟ้าเล่นไม่ได้14 ส.ค. 2562 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 11:17 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
460น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-417/3สัญญานอินเตอร์เน็ตมี แต่ล็อกอินเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้14 ส.ค. 2562 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 63 13:52 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
461นายวัชระ เทพารส7-217/1สายแลนใช้ไม่ได้ 1 สาย ไม่สามารถเชื่อมจาก port มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้07 ส.ค. 2562 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:55 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ไม่สามารถเข้า ตรวจสอบห้องได้ครับ กรุณาโทร 0942636295 ณัฐครับ
462นายขุนณรงค์ พื้นสุนทรหอพักชายอินทนิ?น? หน้าห้อง224กล่องไวไฟเปิดอยู่แต่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่งซ่อมไปได้วันเดียวใช้งานวันเดียวเป็นอาการเหมือนเดิมอีกแล้วครับ ปล.รอซ่อมเป็นอา?ทิต?ย์ ขอความกรุณาด้วยครับ07 ส.ค. 2562 14:32 น.กำลังดำเนินการ
29 ต.ค. 63 15:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
463น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-107(ห้องธุรการ อาคารบริหาร)โทรศัพท์ ภายใน(เครื่องสีดำ)ใช้งานไม่ได้02 ส.ค. 2562 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 62 12:51 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
464น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 2-4เน็ตไม่มีสัญญาณ ชั้น 2-401 ส.ค. 2562 15:20 น.กำลังดำเนินการ
29 ต.ค. 63 16:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
465นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์22-301ต้องการให้ติดตั้งเครื่องกระจาย Wifi ให้ครอบคลุมห้องเรียน 22-301 และ ห้องเรียนอีก 3 ห้องที่จะมาในอนาคต31 ก.ค. 2562 17:07 น.กำลังดำเนินการ
29 ต.ค. 63 16:00 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
466น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง1-107ปริ๊นเอกสารไม่ได้31 ก.ค. 2562 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 62 12:51 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
467นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3ระบบไวไฟเนตมีปัญหาหลุดตลอดและเข้าไม่ค่อยได้ รบกวนดูให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ31 ก.ค. 2562 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 62 11:32 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
468นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัยห้องสว่างแดนกินไม่สามารถเข้าใช้ระบบ wifi ได้22 ก.ค. 2562 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 62 15:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
469นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109อยากให้ติดตั้งตู้ access อินเตอร์เน็ต กับผนังห้อง เนื่องจากปัจจุบันติดตั้งไว้บนพื้นห้อง เวลาแม่บ้านทำความสะอาด ก็มักจะโดนสายแลน ทำให้สายแลนหลุด และปลั๊กสายแลนบางตัวตัวล๊อคหัก ทำให้หลุดง่ายค่ะ 10 ก.ค. 2562 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 62 11:19 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
470นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109โทรศัพท์ ไม่ได้ยินเสียงจากปลายสายได้ และอยากให้ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ จากเดิม 681006 เป็น 1006 ค่ะ เนื่องจาก 68 คือหมายเลขที่ใช้ระหว่าง วิทยาเขต10 ก.ค. 2562 11:50 น.กำลังดำเนินการ
29 ต.ค. 63 16:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
471นายไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังปรินส์ไม่ได้09 ก.ค. 2562 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 62 13:43 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
472น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังปรินส์ไม่ได้09 ก.ค. 2562 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 62 13:43 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
473อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์มสัตว์ซ่อมระบบสัญญาณอินเดตอร์เนต09 ก.ค. 2562 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 16:01 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
474น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อาคารบริหารเข้าเน็ตไม่ได้น่าจะมีปัญหากับสาย LAN09 ก.ค. 2562 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 62 15:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
475นางฐิตาวรรณ อินสะอาด7-317/1Notebook ไม่สามารถเข้าเครือข่ายได้ และคอมพิวเตอร์เข้าเครือข่ายช้า05 ก.ค. 2562 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 62 13:21 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นำอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ไปเปลี่ยนตัวที่ชำรุด
476น.ส.พัดชา เศรษฐากา13-209ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ทกับคอมพิวเตอร์02 ก.ค. 2562 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 62 10:37 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
477น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้27 มิ.ย. 2562 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 09:55 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
478นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์ึ7-414ไม่มีสัญญาณ WIFI และเมื่อ 2 ปี ก่อนมีสัญญาณอ่อนมาก แจ้งซ่อมแล้วแต่ยังไม่มีอุปกรณ์มาเปลี่ยนให้17 มิ.ย. 2562 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 62 14:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
479น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-320/1คอมพิวเตอร์หลัก ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 4 เครื่อง 13 มิ.ย. 2562 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 09:56 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
480นายปณิธาน คราประยูร1-301ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้13 มิ.ย. 2562 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 09:57 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
481นายสุนทร บุญตา7-411/1สัญญาน wifi บริเวณ หน้า ห้อง 7-411/1 อ่อนมาก หากเข้ามาในห้อง 7-411/1 จะไม่มีสัญญาน (อยู่นอกห้องจะมี สัญญาน)12 มิ.ย. 2562 18:27 น.กำลังดำเนินการ
31 ก.ค. 62 11:26 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
482น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-316เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้11 มิ.ย. 2562 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 09:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
483น.ส.รำเพย ยงดีห้องธุรการ ชั้น1 อ.บริหารเข้าเน็ตไม่ได้ ล็อคอินไม่ผ่าน ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 10 มิ.ย. 2562 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 10:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
484นายปณิธาน คราประยูร1-301โทรศัพท์ออกไม่ได้04 มิ.ย. 2562 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 09:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
485น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้31 พ.ค. 2562 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 10:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
486นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร 9ติดตั้งอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 จุด วันที่ 31พ.ค. - 3 มิ.ย.62 หน้าห้องระพีสาคลิก 1 จุด โถงชั้น3 จำนวน 2 จุด27 พ.ค. 2562 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 10:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
487แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2ไวไฟล์ใช้ไม่ได้22 พ.ค. 2562 12:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 62 10:38 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
488นางAomjit Wijitpanyaห้อง 1-106 ห้องพัสดุโทรศัพท์ voice ภายในห้อง ใช้การไม่ได้15 พ.ค. 2562 12:59 น.กำลังดำเนินการ
17 พ.ค. 62 09:25 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
489นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการต้องการให้นำเครื่องสวิสต์ HUB ย้ายขึ้นติดตั้งบนผนังห้อง แทนการวางบนพื้น เนื่องจากสายสวิสต์มักจะหลุดบ่อยมาก และแม่บ้านทำความสะอาดห้องลำบาก14 พ.ค. 2562 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 62 11:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
490นายภักดี คบกลาง3-231ต้องการให้เดินสาย LAN เข้าห้องพักได้หรือไม่ครับ12 พ.ค. 2562 23:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 14:06 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
491น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอาคทรวิจัยและพัฒนา? พื้นที่ประมง? ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตได้08 พ.ค. 2562 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 62 09:25 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
492น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติระบบอินเตอร์เนต?ใช้งานไม่ได้?08 พ.ค. 2562 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 62 09:25 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
493น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ3-316มีแค่สัญลักษณ์ wifi ที่เครื่องคอมฯ แต่ไม่มีสัญญาณเน็ต และเป็นมานาน คิดว่าเพราะเคลื่อนย้ายสัญญาณตามที่แจ้งก่อนหน้าเวลา Login เข้าระบบ แต่จริงๆไม่น่าใช่ รบกวนช่วยเช็คและทำให้ระบบเสถียรเพื่อใช้งานได้ปกติ และอยากทราบว่าถ้าต้องการใช้ KUWIN-WPA เพื่อ login ทำไงจะมีสัญญาณคะ ก่อนหน้านี้ซักพักใหญ่เคยเห็น แต่ว่าไม่เห็นแล้วตอนนี้/ขอบคุณค่ะ 05 พ.ค. 2562 20:33 น.กำลังดำเนินการ
17 พ.ค. 62 09:26 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
494อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนาห้องพักอาจารย์อาคาร 14อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน รบกวนหน่อยค่ะต้องใช้ทำงาน26 เม.ย. 2562 14:03 น.กำลังดำเนินการ
17 พ.ค. 62 09:26 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
495น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 อาคารบริหารชั้น 1 หน่วยสารบรณใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้24 เม.ย. 2562 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 62 09:26 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
496นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?1)ไวไฟล์?บริเวณห้อง? 4-424 ใช้งานไม่ได้ 2)หลอดไฟบริเวณทางเดินหน้าห้อง? 4-201? ชำรุด? 1?หลอดสั้น23 เม.ย. 2562 20:35 น.กำลังดำเนินการ
29 ต.ค. 63 16:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
497น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315เข้า wifi ไม่ได้เลย23 เม.ย. 2562 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 10:48 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
498นายกีรติ มณีสายอาคาร 17 ชั้น 2ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เนต (Wifi) ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 256219 เม.ย. 2562 18:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 62 09:08 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
499น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอาคาร 17 ชั้น 3ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เนต (Wifi) ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 256219 เม.ย. 2562 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 62 09:09 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
500นายพีระ ลิ่วลมหน้าห้อง 3-302 อาคารชุดพักบุคลากร เครื่องหมายเลข 43มีแต่สัญญาณที่แรงมาก แต่ใช้เน็ทไม่ได้ คาดว่าสายมีปัญหามานานมากแล้ว18 เม.ย. 2562 20:52 น.กำลังดำเนินการ
17 พ.ค. 62 09:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
501น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-204เข้า net ไม่ได้17 เม.ย. 2562 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 62 12:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
502แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่สายเน็ตขาดในโต๊ะแม่บ้าน05 เม.ย. 2562 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 62 12:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
503นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ คณะศว.เพิ่มสายแลน28 มี.ค. 2562 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 62 10:38 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
504อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์มสัตว์ระบบเครือข่ายที่ฟาร์มสัตว์ใช้งานไม่ได้26 มี.ค. 2562 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 16:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
505นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3กล้องวงจรปิดดูไม่ได้ 4 ช่อง12 มี.ค. 2562 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 62 09:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
506นายชวนชม ยุติธรรมอ.20 อ.13 อ.9 อ.1ติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องแม่บ้านเพื่อใช้ดูห้อง แจ้งซ่อมออนไลน์ พร้อมเดินสาย lan ทุกเครื่อง07 มี.ค. 2562 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 16:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
507นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.20 อ.13 อ.9 อ.1ติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องแม่บ้านเพื่อใช้ดูห้อง แจ้งซ่อมออนไลน์ พร้อมเดินสาย lan ทุกเครื่อง07 มี.ค. 2562 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 16:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
508นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-309เครือข่ายอินเตอร์เน็ต WIFI ใช้ไม่ได้07 มี.ค. 2562 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 62 11:30 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ใช้งานได้ปกติครับ วัดความเข้มของสัญญาณ ดูก็มีความเข้มของสัญญาณค่อนข้างดีมาก อาจจะมีปัญหาอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการบางช่วงเวลา ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เป็นบางเวลาครับ
509นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ฝ่ายอาคารสถานที่คอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 1 เครื่อง ช่องเสียบสายlanไม่มีไฟ07 มี.ค. 2562 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 62 13:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
510นายชวนชม ยุติธรรมฝ่ายอาคารสถานที่คอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 1 เครื่อง ช่องเสียบสายlanไม่มีไฟ07 มี.ค. 2562 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 62 13:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
511นายชวนชม ยุติธรรมห้องแม่บ้าน อาคาร 2 อาคาร 7เครื่องคอมพิวเตอร์แจ้งซ่อมแม่้บ้านใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และเครื่องช้า07 มี.ค. 2562 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 62 13:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายสุรไกร เจือจันทึก,
512นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องแม่บ้าน อาคาร 2 อาคาร 7เครื่องคอมพิวเตอร์แจ้งซ่อมแม่้บ้านใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และเครื่องช้า07 มี.ค. 2562 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 62 13:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายสุรไกร เจือจันทึก,
513นายrutchanon pongtong1-309สายแลนอินเตอ์เน็ตไม่ทำงาน ต้องการเชื่อมต่อสายแลนครับ07 มี.ค. 2562 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 62 11:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ใช้งานได้ปกติแล้วครับ
514น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อาคารบริหารเน็ตโต๊ะทำงานปั๊บใช้ไม่ได้ค่ะ06 มี.ค. 2562 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 62 11:17 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
515นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ คณะศว.สายแสนใช้งานไม่ได้05 มี.ค. 2562 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 เม.ย. 62 10:36 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
516น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 3เครื่องปล่อยสัญาณ WIFI ชั้น 3 ชำรุด 1 เครื่อง28 ก.พ. 2562 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 63 13:52 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, รออุปกรณ์
517นายrutchanon pongtong1-301งานงานอินเตอร์เนตไม่ได้28 ก.พ. 2562 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 62 11:32 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
518นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะหัวสายแลน RJ45 เสียบแล้วหลวม ติดๆดับๆ (เครื่องคุณสิทธิหงษ์ ดีเหมาะ)21 ก.พ. 2562 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มี.ค. 62 13:47 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ได้รับแจ้งว่าใช้งานได้แล้ว
519นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังปริ้นงานไม่ได้20 ก.พ. 2562 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 62 14:08 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
520น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังปริ้นงานไม่ได้20 ก.พ. 2562 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 62 14:08 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
521นางวรารักษ์ การุณ1-308 อาคารบริหารสายเลน สามารถใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้าง14 ก.พ. 2562 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 62 14:08 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
522นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์อาคาร 605 ก.พ. 2562 13:35 น.ยกเลิกรายการ
07 ก.พ. 62 09:57 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
523นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์อาคาร 6อยากให้มาตรวจสอบและซ่อมแวม WiFi หมายเลข 38 ตัวนี้ให้หน่อยว่าใช้การได้หรือไม่ หากใช้การไม่ได้ขอความกรุณาซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติด้วยครับ เพราะสังเกตไม่เห็นสัญญาณไฟที่ตัวเครื่องเหมือนตัวอื่นๆ ที่อยู่ในอาคาร 6 05 ก.พ. 2562 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 62 11:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว ทำงานปกติครับ เพียงแต่ ไฟ ไม่ติดครับ แต่ใช้งานได้ปกติ
524อาจารย์ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี7-112/8ซ่อมสายต่ออิเตอร์เน็ต01 ก.พ. 2562 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 62 11:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
525อาจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรม6-106ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเดินสาย Lan ให้เรียบร้อยและสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ทั่วถึง30 ม.ค. 2562 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 62 15:32 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
526อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้วห้องวาริชภูมิ อาคาร7ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้คงที่ และต่อเนื่อง 30 ม.ค. 2562 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 62 11:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, จากการสำรวจ ทดลองใช้งาน เกือบ 20 นาที ในห้อง สัญญาณไม่ตกครับ อาจจะเป็นบางช่วงเวลา สปีดของอินเตอร์เน็ต ค่อนข้างช้า แต่อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ ทำงานปกติครับ
527นายภักดี คบกลางมก.ฉกส.ผมเปิด ใช้ remote desktop มานานแล้วครับ ใช้อยู่เป็นประจำ แต่มีปัญหาช่วงนี้ทำไมไม่สามารถ login ข้ามวง lan ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้สามารถทำได้ เช่น ถ้าผมอยู่ชั้น 4 อาคาร 7 ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับห้องทำงานของผม เครื่องคอมพ์ในห้องเรียน อยู่วง lan เดียวกับเครื่องคอมพ์ในห้องทำงานผม ปัจจุบนผมยังคงสามารถทำ remote desktop ได้ แต่ถ้าผมย้ายไปสอนชั้น 3 หรืออาคารอื่นๆ ซึ่งคอมพ์ในห้องเรียนอยู่คนละวง lan กับเครื่องที่ห้องทำงาน ผมจะไม่สามารถทำ remote desktop ได้ หรืออย่างแต่ก่อนผมสามารถทำ remote desktop จากอาคาร 3 มายังเครื่องที่ห้องทำงานได้ แต่ปัจจุบันกลับทำไม่ได้ ไม่แน่ใจว่ามีการ set อะไรใหม่ไม่ให้ทำ remote desktop ข้ามวงแลนหรือเปล่าครับ และผมไม่อยากใช้ teamviewer ครับ เพราะมันต้องออกไป internet มันค่อนข้างช้า ใช้แบบ intranet เร็วกว่าและสะดวกกว่าเยอะ28 ม.ค. 2562 22:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 16:02 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
528นายภักดี คบกลางภายในวิทยาเขตทำไม่เดี๋ยวนี้ไม่สามารถทำการ remote connection ผ่านเครือข่ายภายในได้ โดยเฉพาะกรณีอยู่คนละวง lan สามารถแก้ไขได้หรือไม่ เพราะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง ผมจะได้ไม่จำเป็นต้องยกเครื่องไปห้องสอน สามารถเรียกใช้โปรแกรมจากเครื่องในห้องทำงาน มาใช้สอนนิสิตในห้องเรียนได้ทันที 24 ม.ค. 2562 20:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 62 13:14 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ต้องการเปิดใช้งาน Remote Desktop บน Windows บนเครื่อง ที่ต้องการ remote desktop ครับ
529นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ฝ่ายอาคารสถานที่ต่อสายlan เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ประมาณ 20m10 ม.ค. 2562 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 15:56 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
530นายชวนชม ยุติธรรมฝ่ายอาคารสถานที่ต่อสายlan เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ประมาณ 20m10 ม.ค. 2562 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 15:56 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
531น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3กล้องวงจรปิดดูไม่ได้ 2 เครื่อง 10 ม.ค. 2562 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 15:51 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
532น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องธุรการ อาคารบริหาร)เข้าระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ (คุณสุรไกร เข้ามาดำเนินการให้เรียบร้อบแล้ว)07 ม.ค. 2562 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 62 10:52 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
533นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเข้าระบบ Internet ไม่ได้03 ม.ค. 2562 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ม.ค. 62 14:12 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ใช้งานได้ปกติ ได้ทำการทดสอบ Login ดูเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาไดๆ
534น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเข้าระบบ Internet ไม่ได้03 ม.ค. 2562 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ม.ค. 62 14:12 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ใช้งานได้ปกติ ได้ทำการทดสอบ Login ดูเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาไดๆ
535น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องคณบดีศว.ขอความอนุเคราะห์เปลี่่ยนสายแลน เนื่องจากสายแลนสั้น ต่อไม่ถึงเครื่องคอมพิวเตอร์บนโต๊ะ คะ06 ธ.ค. 2561 17:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 61 10:47 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
536นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดคอมพิวเตอร์ให้บริการเชื่อมกับเน็ตเวิคไม่ได้อาจมีปัญหากับสายแลน26 พ.ย. 2561 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ธ.ค. 61 14:09 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
537นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์6-106ตามที่ห้องปฏิบัติงานของคณาจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 6-106 ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม อันเนื่องมาจากน้ำประปาไหลนองมาจากห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม (6-102) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้เอกสาร ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้อง เกิดความเสียหายหลายรายการ หนึ่งในรายการเสียหายคือ Gigabit Managed Switch Hub ซึ่งเป็น Internet Hub ที่คณาจารย์ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับการรับส่งข้อมูลและอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน แม้ว่าภายในอาคารจะมี WIFI Router ก็ตาม แต่ความเสถียรในการเชื่อมต่อที่น้อยกว่า Switch hub ดังนั้น เพื่อให้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงใคร่ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบเครือข่าย ทำการซ่อมหรือเปลี่ยน Gigabit Managed Switch Hub ตัวใหม่ ให้พร้อมใช้งานตามปกติโดยด่วน 21 พ.ย. 2561 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 61 14:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
538อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 8/2wifi ไม่มีสัญญาณมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะ19 พ.ย. 2561 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 61 14:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
539อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-414ระบบไวไฟใช้ไม่ได้ เป็นอาทิตย์แล้ว19 พ.ย. 2561 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 10:45 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ใช้ได้ครับผมเช็คแล้วมี user เกาะอยู่เกือบ40
540น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-414ระบบไวไฟใช้ไม่ได้ เป็นอาทิตย์แล้ว19 พ.ย. 2561 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 10:45 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ใช้ได้ครับผมเช็คแล้วมี user เกาะอยู่เกือบ40
541น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109ไม่มีสัญญาณเน็ต19 พ.ย. 2561 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 61 15:19 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
542นายนเรศ คำพันธ์โรงจอดรถงานอาคารสถานที่และยานพาหนะไม่มีสัญญาณ wifi15 พ.ย. 2561 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 61 14:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, สัญญาณจะมีตรงศาลา ตรงจอดรถตู้
543นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?ไวไฟชำรุด?ชั้น3 12 พ.ย. 2561 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 16:02 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
544น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าห้อง 1-107 อาคารบริหารชั้น 1 ติดตั้งสายแลนยาวประมาณ 3 เมตร ตรวจเช็คการใช้งานพ๊อตเดิม08 พ.ย. 2561 10:13 น.รับเรื่อง
12 พ.ย. 61 11:31 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
545น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ3-316เปลี่ยนกระจายสัญญาณใหม่แต่ว่าสัญญาณยังไม่ดีเลย โดยเฉพาะช่วงเวลาค่ำที่ต้องส่งงานผ่านระบบให้นิสิต เคลียร์งาน และเตรียมสอน รบกวนเช็คสัญญาณให้ใหม่ทีค่ะ/ขอบคุณล่วงหน้า01 พ.ย. 2561 21:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 61 11:30 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, รบกวนทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะครับ เพราะ มันมีหลายสาเหตุ ที่ผู้ใช้งาน ใช้งานได้บ้าง ไม่ได้บ้าง จะได้ดำเนิน การให้เรียบร้อย
546น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมระบบกล้องวงจรปิดดูไม่ได้01 พ.ย. 2561 17:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 61 09:28 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
547น.ส.พัชรพร คำด่อนอ. 3 ห้อง 3313ภายในห้องพัก และหน้าห้องพัก ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 31 ต.ค. 2561 20:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 61 15:12 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ได้เข้าไปตรวจเช็คสัญญาณ ที่ห้อง 312 สัญญาณค่อยข้างเข้ม และสามารถใช้ อุปกรณ์ ที่ทดสอบ คือ สมาร์ตโฟน 3 เครื่อง และ โน๊ตบุค 2 เครื่อง สามารถใช้งานได้ปกติ ถ้าอุปกรณ์ของผู้รับบริการ ยังไม่สามารถใช้งานได้ สามารถนำอุปกรณ์มาตรวจสอบได้ ที่ งานเทคโนฯ อ.9 ชั้นสอง นะครับ
548น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองอาคาร 3 ห้อง 3-310 (อาคารบุคลากร ชั้น3)(แจ้งซ่อมรอบที่ 2) สัญญาน Wifi ใช้งานไม่ได้ เชื่อมต่อไม่ได้ เล่นเน็ตไม่ได้ ไม่สามารถทำงานได้ ลำบากมากค่ะ เนื่องจากเคยแจ้งซ่อมไปเมื่อ 24 ต.ค. 2561 10:02 น ได้ขึ้นสถานะ ดำเนินการเรียบร้อย ในวันที่29 ต.ค. 61 09:16 น. โดยนายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ได้ทำการตรวจสอบ และทดลองใช้งาน ในวันที่ 19 ต.ค. 2561 เกือบทั้งวัน สามารถ ใช้งานได้ปกติ ณ วันทดสอบ ซึ่งไม่ทราบว่า ผู้ที่ตรวจสอบ ได้ตรวจสอบระบบในวันอื่นๆ อีกหรือไม่ เพราะผู้ใช้เอง อยู่ห้องพักทุกวัน และไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้จริงๆ สัญญาน wifi มีแค่ 1 ขีด แถมยังไม่สามารถ log in ku ได้เลยสักครั้ง ทำให้มือถือรวน ขอความกรุณา มาแก้ไขระบบให้ด้วยค่ะ30 ต.ค. 2561 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 61 15:13 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ทางทีมงานได้สำรวจ และ ทดสอบแล้วนะครับ ขณแก้ไขก็ได้โทร แจ้งทางผู้รับบริการแล้วครับ
549น.ส.พัชรพร คำด่อนอ.3 ห้อง 3313ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ ทั้งภายในห้อง และบริเวณหน้าห้อง30 ต.ค. 2561 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 61 08:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
550น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18 ชั้น 3เน็ตใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญาณ29 ต.ค. 2561 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 61 10:32 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ได้ทำการตรวจสอบ และทดลองใช้งานได้ปกติ
551น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ชั้น 2WIFI ใช้งานไม่ได้ เข้าแล้วหลุดส่งได้แค่ไลน์โหลดหรือส่งไฟล์ไม่ได้ ชั้น 3 ฝั่งออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัย ฝั่งหอหญิง และฝั่งโรงอรม25 ต.ค. 2561 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 61 09:16 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ได้ทำการตรวจสอบ และทดลองใช้งาน ในวันที่ 19 ต.ค. 2561 เกือบทั้งวัน สามารถ ใช้งานได้ปกติ ณ วันทดสอบ
552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ชั้น 3WIFI ชั้น 3 ใช้งานไม่ได้ ฝั่งหอชายและฝั่งโรงแรม25 ต.ค. 2561 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 61 09:16 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ได้ทำการตรวจสอบ และทดลองใช้งาน ในวันที่ 19 ต.ค. 2561 เกือบทั้งวัน สามารถ ใช้งานได้ปกติ ณ วันทดสอบ
553น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เพิ่มจุดสายlandเชื่อมโยงกับเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 จุด25 ต.ค. 2561 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 61 10:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
554นายนัฐ วดีศิริศักดิ์อ.1 ห้องงานแผนไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้24 ต.ค. 2561 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 61 14:50 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ทำการ แล้ว switch หลักชั้น 3 ค้าง ต้องทำการ บูทใหม่ จึงใช้งานได้ปกติ
555น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310อินเตอร์เน็ต wifi มีปัญหา เชื่อมต่อไม่ได้24 ต.ค. 2561 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 61 09:16 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ได้ทำการตรวจสอบ และทดลองใช้งาน ในวันที่ 19 ต.ค. 2561 เกือบทั้งวัน สามารถ ใช้งานได้ปกติ ณ วันทดสอบ
556นายพงสธร บารจง1-105เดินสายแลนปริ้นเตอร์ห้องพัสดุ 1-10521 ต.ค. 2561 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 61 09:11 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
557นายนัฐ วดีศิริศักดิ์โรงซ่อมจักรยานขอจุดบริการ WIFI 17 ต.ค. 2561 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 61 13:31 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ดำเนินติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ แบบ Out door
558นายนัฐ วดีศิริศักดิ์อาคาร 16ต้องการเพิ่มจุดบริการแบบสาย 1 จุด และตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต17 ต.ค. 2561 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 61 13:24 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ทำการเดินสายแลน เพิ่ม 1 จุด และทำการตรวจสอบ VLAN
559นายนัฐ วดีศิริศักดิ์อ.1อินเตอร์เน็ตห้อง อาคารบริหารชั้น 4 ห้อง MBA ไม่สามารถใช้งานได้17 ต.ค. 2561 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 61 13:22 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, สายอัพลิงค์หลุด ได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
560นายนัฐ วดีศิริศักดิ์20-101อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้11 ต.ค. 2561 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 14:38 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ไม่ได้ทำการ เชื่อมต่อสัญญาณ KUWIN จึงไม่สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้
561น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-107(ห้องธุรการ อาคารบริหาร)สาย RJ ชำรุด ปริ๊นงานไม่ได้11 ต.ค. 2561 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 14:38 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, เข้าหัว RJ45 ใหม่
562น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ3-316wifi ต้องล็อคอินใช้ระบบใหม่บ่อยครั้ง เดี๋ยวสัญญาณหาย เดี๋ยวสัญญาณกลับมา และทำให้ต้องล็อคอินบ่อยๆ ช่วยเช็คสัญญาณและแก้ไขให้ระบบสัญญาณใช้ได้แบบไม่สะดุด หรือรบกวนแจ้งด้วยว่าสาเหตุดังกล่าวเกิดเนื่องจากอะไร และจะได้รับการแก้ไขวันไหน/ขอบคุณค่ะ10 ต.ค. 2561 21:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ต.ค. 61 16:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ได้ทำการเปลี่ยน อุปกรณ์กระจายสัญญาใหม่ เป็นที่เรียบร้อย
563นางAomjit Wijitpanyaห้อง 1-106 ห้องพัสดุขอให้ดำเนินการเพิ่ม หรือ ต่อสายแลน ใหม่ เนื่องจากมีการเพิ่มเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง10 ต.ค. 2561 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 61 09:10 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
564น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107ปริ้นงานไม่ได้08 ต.ค. 2561 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 11:57 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, เปลี่ยน หัวสายแลน
565น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ3-316wifi KUWIN ช่วง 1-2 เดือน สัญญาณไม่เสถียรเลย บ่อยครั้งที่ต้องสัญญาณหายและต้องล็อคอินบ่อยๆ รบกวนช่วยเช็คและทำให้สัญญาณเสถียรหน่อยค่ะ 06 ต.ค. 2561 21:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ต.ค. 61 16:24 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ได้ทำการเปลี่ยน อุปกรณ์กระจายสัญญาใหม่ เป็นที่เรียบร้อย
566น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-107( อาคารบริหาร)เดินสายอินเทอร์เน็ตเพิ่ม(LAN)04 ต.ค. 2561 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 61 09:11 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
567นายสุนทร บุญตา2-302ใช้อินเตอร์เนตผ่านระบบ Lan ในห้อง 2-302 ไม่ได้ครับ (วันนี้ พุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-12.30 น.)03 ต.ค. 2561 21:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ต.ค. 61 16:24 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ตรวจสอบแล้ว ใช้งานได้ปกติ
568นายอนุรักษ์ สกุลเหมือนหอพักนิสิตชายKUWIN-WPA-CSC , eduroam ทำไมถึงล็อคอินไม่ได้ครับ ได้ทำการลงทะเบียน MAC ที่เว็บ smart.ku.ac.th แล้วก็ยังล็อกอินไม่ได้อ่ะครับ เพราะที่หอนิสิตชาย มีสัญญานนี้ขึ้นครับ แต่ KUWIN สัญญานไม่ค่อยมีครับ 02 ต.ค. 2561 11:05 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 63 15:57 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
569น.ส.มยุรา ผาสุขอาคาร9เพ่ิ่มสาย LAN 1 จุด01 ต.ค. 2561 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 12:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
570น.ส.กนกอร กวานสุพรรณ9-206 ชั้น 2 อาคาร 9ติดตั้งสายแลนด์ (LAN )28 ก.ย. 2561 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 08:58 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
571นางกมลชนก เเสนเมือง21-201ไม่สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้มา 2 วันเเล้วคะ รบกวนมาซ่อมด้วยคะ27 ก.ย. 2561 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 10:38 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
572น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 หน้าเคาเตอร์โทรศัพท์(เครื่องดำชำรุด)26 ก.ย. 2561 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 61 14:46 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
573นายrutchanon pongtongเว็บไซต์วิทยาเขตต้องการให้สามารถเข้าเว็บไซต์กองบริหารการวิจัย จากหน้าหลักของเว็บวิทยาเขต ลิงค์ https://occ.csc.ku.ac.th/dra/ 19 ก.ย. 2561 15:14 น.ยกเลิกรายการ
03 ก.ค. 62 10:50 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
574นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสภานที่ เครื่องสแกนเวลาไม่ตรงครับ05 ก.ย. 2561 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 08:57 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
575นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสภานที่ เครื่องสแกนลายมือลงเวลาชำรุดเวลาไม่ตรงครับ กรุณาตรวจสอบแก้ไขด้วยครับ04 ก.ย. 2561 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 08:59 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
576น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าห้อง 1-107 อาคารบริหารชั้น 1 ปริ้นงานไม่ได้ สายแลนอาจชำรุด หัว RJ 45 อาจชำรุด03 ก.ย. 2561 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 11:59 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
577น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์คณะ ศว.ระบบอินเตอร์เน็ต สายแลนด์ใช้ไม่ได้ค่ะ29 ส.ค. 2561 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 10:21 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
578นายสุนทร บุญตาห้องเรียน 2-302 ไม่สามารถใช้อินเตอร์เนตผ่าน PC ในห้องเรียนได้ไม่สามารถใช้อินเตอร์เนตในห้อง 2-302 ได้ ครับ 22 ส.ค. 2561 23:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 09:01 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
579นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดไวไฟหลุดบ่อยมาก เปิดเทอมแล้วมีนิสิตเข้ามาใช้เยอะจะหลุดชั่วโมงละครั้งสองครั้ง ทำให้ไม่สามารถบริการสืบค้นได้16 ส.ค. 2561 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 09:07 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, จะดำเนินการเสนอ เพื่อปรับปรุงตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ให้สามารถบริการได้ดีขึ้น
580น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์ห้องธุรการ คณะวว.เครื่องแฟกซ์และโทรศัพท์คณะวว. ไม่มีสัญญาณค่ะ06 ส.ค. 2561 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 10:39 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
581น.ส.สลิลดา มิระสิงห์อาคาร5 หอพักหญิงนนทรีเครือข่ายอิเตอร์เน็ตไร้สายมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ ท้้ง 4 ชั้น06 ส.ค. 2561 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 09:00 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
582น.ส.กิตติยาภรณ์ แสนจันทร์อาคาร 9 ห้อง 9-205ขอสายแลนเพิ่ม 4 จุด ห้อง 9-20506 ส.ค. 2561 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 08:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
583น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 1อินเตอร์เน็ตชั้น 1 เครื่องหมายเลข 1 ใช่งานไม่ได้02 ส.ค. 2561 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 08:56 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, สายไฟเบอร์จาก อ.3 ชำรุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
584น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5ใช้งานอินเตอร์เน็ต wifiไม่ได้02 ส.ค. 2561 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 08:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, สายไฟเบอร์ ชำรุด ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
585น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206เข้าหน้าเว็บมหาวิทยาลัยไม่ได้ค่ะ01 ส.ค. 2561 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 08:52 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
586น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมสำนักงานอาคารสถานที่ฯไม่สามารเข้าระบบยืนยันข้อมูลการปฏิบัติงานได้คะ 25 ก.ค. 2561 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 12:00 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, รบกวนติดต่อ เจ้าหน้าที่ ที่ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 ชั้น 2 ครับ
587น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์สำนักงานอาคารสถานที่ฯไม่สามารเข้าระบบยืนยันข้อมูลการปฏิบัติงานได้คะ 25 ก.ค. 2561 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 12:00 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, รบกวนติดต่อ เจ้าหน้าที่ ที่ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 ชั้น 2 ครับ
588นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1 - 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องนายแสวง บุญราศรี)24 ก.ค. 2561 16:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 61 09:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขเรียบร้อย
589น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเปลี่ยนหัวสายแลน (ตัวล็อคหัก) 1 ตัว ตรงเคาน์เตอร์ห้องสมุด 02 ก.ค. 2561 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 12:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
590น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 อาคารบริหารชั้น 1 หน่วยสารบรณใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 30 มิ.ย. 2561 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 61 10:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
591อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี7-414ห้อง 7-414 ไม่สามารถเชื่อมต่่ออินเตอร์เน็ตได้28 มิ.ย. 2561 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 08:55 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ค้าง ทำการแก้ไขโดยการรีเซ็ต 1 รอบ
592น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319ใช้สายแลนไม่ได้ ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ คะ25 มิ.ย. 2561 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 08:54 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สายสัญญาณ หลวม
593น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4เครื่องกระจายสัญญาณ WIFI ชำรุดเครื่องหมายเลข 122 มิ.ย. 2561 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 61 14:47 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
594น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้องหน่วยสารบรรณใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้21 มิ.ย. 2561 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 61 10:52 น.
595นายชวนชม ยุติธรรมงานอาคารสถานที่ใช้งานระบบตรวจสอบลงเวลาไม่ได้ 19 มิ.ย. 2561 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 10:50 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
596นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์งานอาคารสถานที่ใช้งานระบบตรวจสอบลงเวลาไม่ได้ 19 มิ.ย. 2561 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 10:50 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
597น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 1-314 ชั้น 31. ติดตั้งสายต่อระหว่างเครื่องปริ้นเตอร์กับคอมพิวเตอร์ สายขนาด 10 เมตร (เตรียมสายเรียบร้อยแล้ว) 2. รบกวนแก้ไขแอคเคาวน์ occplp@csc.ku.ac.th (ชื่อ พลอยไพลิน เพ็ญเพียร ด้วยค่ะ)13 มิ.ย. 2561 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 61 11:43 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
598นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์7-218, 7-219ติดตั้งสายแลนด์ เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต บริเวณห้อง 7-219 และห้อง 7-218 เนื่องจากมีจำนวนบุคลากร ทำงานเพิ่มขึ้น ประมาณ 10 จุด11 มิ.ย. 2561 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 61 11:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
599น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 4ตัวเครื่องหลุดออกจากเพดาน24 พ.ค. 2561 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 61 10:36 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
600น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 4ตัวยึดเครื่องปล่อยสัญญาณWIFIเข้ากับฝ้าเพดานหลุด (ชั้น 4 เครื่องหมายเลข 13 หน้าห้อง 424 )17 พ.ค. 2561 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 61 10:37 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
601น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5 ทุกชั้นWiFi เล่นไม่ได้ทุกชั้น16 พ.ค. 2561 10:37 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 61 13:42 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
602นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร 9 ห้อง 9-206เนื่องจากมีการจัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ ทำให้ต้องเพิ่มสายสัญญาณต่ออินเตอร์เน็ตจำนวน 2 สาย และฟิกไอพี เพื่อใช้สำหรับลงทะเบียนการทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่16 พ.ค. 2561 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 61 13:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
603นายrutchanon pongtong1-304เข้าลิงค์ พิมพ์สลิปเงินเดือน และจองห้องไม่ได้ https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/salary/08 พ.ค. 2561 11:04 น.ยกเลิกรายการ
11 ต.ค. 61 13:57 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
604นายกีรติ มณีสายLan ห้อง 7-215 (ห้องกุสุมาลย์) ใช้งานไม่ได้Lan ห้อง 7-215 (ห้องกุสุมาลย์) ใช้งานไม่ได้04 พ.ค. 2561 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 61 09:52 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ใช้งานได้ปกติ
605นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสภานที่ สัญญานWiFi หาย และเข้าเว็ประบบแจ้งซ่อมไม่ได้ครับ ตรวจสอบด้วย02 พ.ค. 2561 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 61 13:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
606น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 2 สำนักงานเลขาคณะสาธารณสุขศาสตร์อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ 01 พ.ค. 2561 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 61 12:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
607น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์14-101ติดตั้งสายแลนด์บริเวณโถงหน้าอาคาร 14 จำนวน 2 สาย ใช้โครงการสอบ วันที่ 7-18 พค.6127 เม.ย. 2561 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 12:01 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
608น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์14-101ติดตั้งสายแลนด์ จำนวน 6 เส้น บริเวณโต๊ะลงทะเบียน โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ซึ่งจะจัดโครงการวันอังคาร ที่1 พค. 61 เวลา 12.00 - 13.30 น.27 เม.ย. 2561 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 61 12:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
609นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐอาคาร 8/1ไม่สามารถเชื่อมต่อ wifi kuwin ได้ (แต่เจอสัญญาณ)27 เม.ย. 2561 12:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 61 09:51 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
610นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 9 ห้องไฟ เครื่องปั่นไฟเดินระบบสายแลนเข้าเครื่องสำรองไฟเจนเนเรเตอร์ด้วยครับใช้ดูข้อมูลไม่ได้และขอเลข IP ใหม่ด้วยครับ24 เม.ย. 2561 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 61 10:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ตอนพี่อารี มาเก็บกวาดห้อง สงสัยลืมเสียบกลับคืน
611นางอรชุฎา แพนบุตรอาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 14ขอให้ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต จำนวน 4 จุด พร้อมทั้ง Fix IP Address โน๊ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง ณ อาคาร 14 วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทำบัตรประจำตัวนิสิตแบบใหม่20 เม.ย. 2561 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 61 10:21 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
612น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ช้น 1-4wifi อาคาร 4 ชั้น 1-4 ไม่มีสัญญาณ ฝั่งทิศทางด้านตะวันตก29 มี.ค. 2561 10:17 น.กำลังดำเนินการ
27 เม.ย. 61 10:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, AP ไม่ทำงาน หาอุปกรณ์สำรองไปติดตั้ง
613นายสุนทร บุญตา7-411/1ใช้งานอินเตอร์ผ่านระบบ LAN ไม่ได้ครับ (มีปัญหาตั้งแต่ บ่าย 20 มีนาคม 2561) ขอบคุณครับ22 มี.ค. 2561 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 61 15:54 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สวิทซ์ ค้าง ทำการรีเซ็ต
614น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-414เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้/เล่นเน็ตไม่ได้22 มี.ค. 2561 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 61 15:54 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
615น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตงานคลังพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2ไม่สามารถเข้าระบบล็อคอินเข้าคอมพิวเตอร์ได้ รหัสเข้าเครื่อง ERP15 มี.ค. 2561 14:27 น.กำลังดำเนินการ
22 ก.พ. 65 14:02 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, account ERP มีปัญหา
616น.ส.พัชรพร คำด่อน1-106 อาคารบริหารพอทสายแลนชำรุด จำนวน 1 เส้น05 มี.ค. 2561 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 61 11:42 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
617น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2เข้าใช้ระบบ Internet ไม่ได้05 มี.ค. 2561 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 61 08:34 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
618นายไอยลดา แก้วดีอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2เข้าใช้ระบบ Internet ไม่ได้05 มี.ค. 2561 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 61 08:34 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
619น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอพักหญิงตาลฟ้า (อ.18)กล้องวงจรปิดไม่แสดงผล02 มี.ค. 2561 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 12:37 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
620นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะ ศว.เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้27 ก.พ. 2561 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 61 08:34 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
621น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4wifi ชั้น 2 ชำรุด เครื่องหมายเลข 123 ก.พ. 2561 10:17 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 63 15:57 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
622น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอาคาร 7 ห้อง 415ระบบ Wifi ขัดข้อง ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi ได้20 ก.พ. 2561 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 61 08:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ทำการ รีเซ็ต อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
623น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์อาคาร 14 และ อาคาร 2ติดตั้งสายอินเตอร์เนตบริเวณหน้า อาคาร 14 จำนวน 2 สาย และอาคาร 2 ห้อง 2-101(ศุนย์สอบอาคาร2) จำนวนหนึงสายบริเวณหน้าต่างกระจกด้านหน้าห้อง 2-101 เพื่อใช้ในการดำเนินการสอบ กลางภาค ปลาย 6015 ก.พ. 2561 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 61 13:10 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
624น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องธุรการ อาคารบริหาร)จัดเก็บสายอินเตอร์เน็ตและสายไฟฟ้า09 ก.พ. 2561 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 61 08:36 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
625น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ชั้น 2WIFI หลุดบ่อย เชื่อมต่อแล้วก็หลุด07 ก.พ. 2561 14:26 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 61 14:26 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ในวันที่แจ้งซ่อม ระบบ login มีการแก้ไขระบบที่บางเขน
626น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร9แจ้งถอดปลั๊กแลนและเก็บสายแลน หลายจุก บริเวณรอบโถงอ่านหนังสือ ภายในห้องสมุด06 ก.พ. 2561 10:49 น.รับเรื่อง
09 ก.พ. 61 14:41 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
627นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีอาคาร7 ห้องสว่างแดนดินอินเตอร์เน็ตคอมห้องสว่างใช้งานไม่ได้06 ก.พ. 2561 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 10:18 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สายสัญญาณ internet หลวม ได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
628นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)1. ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 1 เครื่อง ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วสายแลนต่อแน่นดี แต่ไม่มีสัญญาณคะ 2. เดินสายแลนโทรศัพท์ใหม่ (แจ้งไปแล้วสองครั้ง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้คะ)05 ก.พ. 2561 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 15:46 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
629น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAแจ้งย้ายสาย LAN 05 ก.พ. 2561 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 61 08:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
630น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAแจ้งเชื่อมต่อปริ้นเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสาร05 ก.พ. 2561 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 61 16:17 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
631นางเนตรนภา บาคำบริเวณห้อง 3-243 อาคาร 3อินเตอร์เน็ตไวไฟไม่มีสัญญาณเมื่อใช้กับ pc หลายวันแล้ว แต่ยังสามารถใช้ได้กับมือถือ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ 05 ก.พ. 2561 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 61 14:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
632นางประครอง วรกา2-301แจ้งผิดห้องค่ะ จากห้อง 7-301 เป็นห้อง 2-301อินเตอร์เน็ต คอมหน้าห้องสอน ไม่ได้01 ก.พ. 2561 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 10:51 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
633นางประครอง วรกา7-301ต่ออินเตอร์เน็ต (แลน) กับเครื่องคอมที่ใช้สอนไม่ได้ 01 ก.พ. 2561 09:15 น.ยกเลิกรายการ
06 ก.พ. 61 09:48 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
634นายอรัญ ประกอบสัญท์7-222 และ 7-223ต้องการเดินสายอินเตอร์เน็ตใหม่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์31 ม.ค. 2561 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 10:18 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ตรวจสอบปรากฎว่า switch กระจายสัญญาณที่ห้อง Lab ชำรุด 1 ตัว ได้ทำการแจ้งผู้จัดการห้องให้ทราบถึงปัญหา เป็นที่เรียบร้อย
635นายสุนทร บุญตา7-411/1 ห้องพักคณาจารย์ 6 ท่านไม่สามารถใช้ งาน อินเทอร์เนต ผ่านระบบ lan ได้ ครับ เป็นปัญหาตั้งแต่วันที่ 30 มค. 61 รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ31 ม.ค. 2561 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 08:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สายอัพลิงค์เสีย ได้ทำการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
636น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-414ระบบเน็ตเข้าไม่ได้เนื่องจากใช้สายแลนด์เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ **หมายเหตุ ห้อง 7-414 เป็นห้องรวม หลายท่านใช้งานไม่ได้คะ31 ม.ค. 2561 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 08:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
637อาจารย์ศรัญญา แซ่ตั้ง9-209เครื่องอาจารย์หน้าห้อง ไม่สามารถติดต่อเครือข่ายได้30 ม.ค. 2561 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 61 09:50 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
638น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ3-316เข้าใช้งานระบบไม่ได้ด้วย account และ password เดิม 28 ม.ค. 2561 21:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 61 09:59 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, รบกวนติดต่อ ที่ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารย์ 9 ครับ
639นายภูมิบดี บัวทิพย์ตัวจ่ายwifiหน้าห้อง 223 224 201 202หอพักอิลทนิลมีไฟตรงการติดที่เดียวเมื่อพยายามเชื่อต่อไฟที่เหลือจะกระพริบแต่ไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้ได้25 ม.ค. 2561 13:07 น.ยกเลิกรายการ
11 ต.ค. 61 10:57 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
640นายอนุกูล สง่างาม4-205อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ บริเวณห้อง 4-20523 ม.ค. 2561 23:25 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 63 15:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
641นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่ใช้สัญญาณอินเตอร์เนตไม่ได้สัญญาณ Wifi ไม่มีครับตรวจสอบด้วยครับ 23 ม.ค. 2561 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 10:58 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
642น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์7-315 ห้องเรียน 7-315 ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้คะ23 ม.ค. 2561 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 10:51 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
643นายยุทธพัชร์ เพิ่มพัฒน์4-207ใช้เน็ตไม่ได้ เน็ตสัญญาณไม่ถึง22 ม.ค. 2561 19:06 น.รับเรื่อง
23 ม.ค. 61 09:46 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
644นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)- เก็บสายแลน 2 จุด - ขั้วสายแลนชำรุด 1 อัน22 ม.ค. 2561 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 15:46 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
645น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4wifi ชั้น 1 เครื่องหมายเลข 1 และ ชั้น 3 เครื่องหมายเลข 6 ชำรุดไม่มีสัญญาณ 18 ม.ค. 2561 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 63 13:52 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
646นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)ขั้วสายแลนชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 จุด17 ม.ค. 2561 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 61 10:00 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, เข้าหัวสายแลนใหม่
647อาจารย์กันทิมา มีแหยมอาคาร 17อาคารชุดหลังใหม่ (อาคาร 17) ชั้น 2 บริเวณหน้าห้อง 218 ใช้งานไม่ได้14 ม.ค. 2561 16:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 61 13:08 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ตรวจสอบแล้วทำการใช้งานได้ปกติ ถ้าเข้าหน้า login ไม่ได้ รบกวน ให้ ทำการ พิมพ์ login.ku.ac.th เพื่อทำการ login เพื่อเข้าใช้งานครับ
648นางพรทิพย์ ศรีมงคล7-417/1สายแลนมีปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้08 ม.ค. 2561 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 08:53 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ดำเนินการเรียบร้อย สายหลวม ได้ทำการเข้าหัวอุปกรณ์ให้ใหม่ ใช้ได้ปกติ
649นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-207เครื่องคอมประจำห้องเรียน เข้าเน็ตไม่ได้04 ม.ค. 2561 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 61 11:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
650น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAเสียบสายแลนด์อินเตอร์เน็ตแล้วไม่สามารถใช้ได้19 ธ.ค. 2560 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 13:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
651น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3จอดูกล้องวงจรปิดเสียดูไม่ได้07 ธ.ค. 2560 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 61 10:02 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, , หน้า monitor controller ดูได้ปกติ
652น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้อง16-101จุดเสียบสายแลนดืไม่สามารถใช้งานได้06 ธ.ค. 2560 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 61 11:47 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ,
653นายสุนทร บุญตา7-411/1ระบบ Lan อินเตอเนตร์ ณ ห้อง 7-411/1 มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 3 ธค 60 จนถึงนขณะนี้ 4 ธค (11.00 น) รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ04 ธ.ค. 2560 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 10:18 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ,
654อาจารย์มยุลา ไชยคำบังอาคาร 7 ห้องพักอาจารย์มยุลา ไชยคำบังระบบสาย Lan ใช้ไม่ได้30 พ.ย. 2560 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 60 09:05 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, , เปลี่ยน สายLAN
655นางเนตรนภา บาคำชั้น 3 อาคาร 7เน็ตสายแลนด์ใช้ไม่ได้ที่ห้องธุรการ และบางส่วนของชั้น 3 ใช้ไวไฟไม่ได้ค่ะ29 พ.ย. 2560 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 10:18 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ,
656น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์14-101ติดตั้งสายแลนด์ จำนวน 2 สาย บริเวณโถง อาคาร 14 เพื่อจัดโครงการสอบไล่ ต้น 6028 พ.ย. 2560 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 60 14:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก,
657น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอพักหญิงตาลฟ้า (อ.18)กล้องวงจรปิดภายในหอพัก ไม่แสดงผลที่คอมพิวเตอร์24 พ.ย. 2560 11:01 น.รับเรื่อง
15 ม.ค. 61 09:45 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
658น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4ไม่มีสัญญาณ wifi (ใช้ได้ไม่กี่เครื่อง)23 พ.ย. 2560 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 60 11:36 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
659นายภักดี คบกลาง7411/1HUB มีเสียงดัง ไม่แน่ใจว่าใกล้จะพังแล้วหรือไม่ ควรจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะเสียหาย เนื่องจากมีหลายห้องเชื่อมต่อกับ HUB ตัวนี้20 พ.ย. 2560 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 10:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, , แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
660นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครห้อง 7-323 (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) คอมพิวเตอร์ใช้สอนหน้าห้องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (มีสายมีสัญญาณ แต่เข้าไม่ได้ ) 15 พ.ย. 2560 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 10:26 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, , ตรวจสอบเรียบร้อยใช้งานได้ปกติครับ
661นายสวโรจน์ บ่อทองอาคาร 16ไม่มีสัญญาณ ไวเลส14 พ.ย. 2560 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 60 14:58 น.
นายธราธิป สีนาทอง, เปลี่ยน อุปกรณ์ใหม่ อัพเดทคอนฟิก
662น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร9แจ้งซ่อมปลั๊กแลน 2 จุด บริเวณโถงอ่านหนังสือ10 พ.ย. 2560 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 61 10:03 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, , เข้าหัวแลนใหม่
663นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์อาคาร 6 ห้อง 6-203,6-204ขอการ์ด wifi มาใช้กับ pc ที่ห้องปฏิบัติการ 2 อัน07 พ.ย. 2560 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 60 09:09 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, , ไม่มีอุปกรณ์
664น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4wifi อาคาร 4 ไม่มีสัญญาณ(มีเป็นบางส่วน)06 พ.ย. 2560 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 60 11:10 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, converter ที่อาคาร 3 มีปัญหา ได้ทำการแก้ไขแล้ว
665นายประภาษ กาวิชาฟาร์มพืชwifi ฟาร์มพืชใช้งานไม่ได้ (ฟาร์มพืชใช้เรียนสอนทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการหลายวิชา แต่wifi เสียไม่ได้ซ่อมมานานแล้ว ทำให้การเรียน การสอน และการทำวิจัยในพื้นที่ฟาร์มพืชทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ)06 พ.ย. 2560 06:46 น.กำลังดำเนินการ
10 พ.ย. 60 15:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, วันนี้ได้ทำการสำรวจ การชำรุดเบื้องต้นไว้แล้ว จะจัดหาอุปกรณ์ไปทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดโดยเร็ว
666นายสุนทร บุญตา7-411/1เข้าเวบไซต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านทางเครือข่าย นนทรี ไม่ได้ครับ แต่จะเข้าได้ปกติเมื่อเข้าเวบผ่านทางเครือข่ายมือถือ 03 พ.ย. 2560 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 15:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
667น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)ติดตั้งสาย Lan พร้อมรางเก็บสาย30 ต.ค. 2560 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 60 15:36 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก,
668นายแสวง บุญราศรีห้อง หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ข้อมูลการปฏิบัติงาน ไม่สามรถเปิดในโปรแกรม ลีนุคได้ 30 ต.ค. 2560 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 15:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
669นายพงสธร บารจง1-105แชร์ ปริ้นเตอร์24 ต.ค. 2560 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 15:50 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
670น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร 7 ชั้น4ติดตั้งสายแลนเข้าเครื่องคอมฯจำนวน 2 เครื่อง20 ต.ค. 2560 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 60 16:24 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, นายสุรไกร เจือจันทึก,
671น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18กล้องวงจรปิดเสียทุกชั้น18 ต.ค. 2560 10:11 น.ยกเลิกรายการ
20 ต.ค. 60 11:15 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ทางงานเทคโนฯ ไม่ได้ดูแลเรื่อง กล้องวงจรปิด อ.18 ให้แจ้งฝ่ายอาคารครับ
672นางขวัญชนก หาญมนตรีห้องธุรการคณะศว. อาคาร 7 ชั้น 3ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (LAN) ได้16 ต.ค. 2560 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 60 11:17 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ทำการแก้ไข สวิสซ์ ไม่จ่ายไอพี เรียบร้อยแล้ว
673นายrutchanon pongtong1-304Internet ใช้ไม่ได้09 ต.ค. 2560 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 60 11:50 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
674นายพงสธร บารจง1-106เดินสายLAN09 ต.ค. 2560 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 60 11:49 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
675นายณรงค์ธร ดวงชัย2-101อินเตอร์เนต LAN เกิดความล้าช้า ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ในการดำเนินงานได้ 09 ต.ค. 2560 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 60 11:52 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ไฟดับ
676น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์อาคาร 3 ชั้น 3 ฝั่งห้อง 330-336ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ wifi ได้ เป็นมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ค่ะ07 ต.ค. 2560 20:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 60 13:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
677อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพรอาคาร 3 ชั้น 3KU-win ใช้งานไม่ได้ค่ะ07 ต.ค. 2560 17:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 60 11:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
678นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะศว.อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อจากสายแลน์ช้ามากค่ะ โดยเฉพาะเข้าใช้เว็บไซต์ข้างนอกค่ะ06 ต.ค. 2560 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 60 11:18 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, เส้นทางเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่าง บางเขนมาที่ สกล มีปัญหา ทางบางเขน ดำเนินการแก้ไขอยู่
679นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะศว.เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตร wifi ได้ ไม่มีที่ให้เลือก มีเพียงการให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากสายแลนด์เท่านั้น หากวันไหนสายแลนด์มีปัญหา ก็ไม่สามารถเข้าเลือกใช้ wifi ได้ค่ะ06 ต.ค. 2560 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 60 11:20 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ ได้ทำการ ปิดการใช้งาน Wifi ไว้ จึงไม่สามารถเล่น Wifi ได้ ทาง จนท.ได้ทำการ เปิดการใช้งาน Wifi ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
680นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะศว.อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อจากสายแลนด์ช้ามากค่ะ โดยเฉพาะเว็บไซต์ภายนอกค่ะ 06 ต.ค. 2560 15:31 น.ยกเลิกรายการ
20 ต.ค. 60 11:19 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
681น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-420คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมกับเครื่องปริ้นเตอร์05 ต.ค. 2560 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 60 09:07 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ,
682อาจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรม3-339/1 KU-WIN บางทีมี บางทีไม่มีสัญญาณ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วนโทรศัพท์มือถือไม่เคยเชื่อมต่อได้เลย เป็นปัญหามานานแล้วค่ะ 02 ต.ค. 2560 19:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 61 09:17 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ได้ทำการตรวจสอบ และทดลองใช้งาน ใช้งานได้ปกติ ณ วันทดสอบ
683น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์อาคาร 14ติดตั้งสายแลนด์ห้องทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 2 สาย28 ก.ย. 2560 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 10:44 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
684น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335สัญญาณโทรทัศน์ไม่ชัด ปรับจูนคลื่นแล้วก็ยังดูไม่ได้26 ก.ย. 2560 21:43 น.ยกเลิกรายการ
06 ก.พ. 61 09:53 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
685น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 1-4wifi ไม่มีสัญาณ(ช่างมาซ่อมแล้วค่ะ)25 ก.ย. 2560 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 10:44 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
686น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น1-4เน็ตไม่มีสัญญาณ (บางทีก็มีบางและหลุด)19 ก.ย. 2560 16:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 10:44 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
687นายเกรียงไกร พัทยากรอาคาร 8/2 (อาคารใบไม้)ขอให้ติดตั้ง wifi เพิ่ม 1 จุด บริเวณห้องพักนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นบริเวณอับสัญญาณ15 ก.ย. 2560 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 10:45 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
688นายภักดี คบกลางอาคาร 7ไม่สามารถ remote connect desktop computer ที่ห้องทำงาน ได้จาก laptop ที่ connect wireless network ผมสามารถ connect desktop computer (IP: 158.108.115.xxx) ที่ห้องทำงานซึ่งต่อผ่านสาย LAN ได้จากทุกที่ แต่พอผมใช้ laptop connect wireless network ที่อาคาร 7 laptop กลับไม่สามารถ connect ไปยัง desktop computer ที่ห้องทำงานได้ ไม่แน่ใจว่า ระบบ block อะไรไว้ จึงทำให้ 2 networks นี้ มองไม่เห็นกัน 15 ก.ย. 2560 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 60 10:56 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, แนะนำให้ใช้โปรแกรม TeamViewer แทน นะครับ
689น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์ห้อง244/1,244,243 อ.3สัญญาณ wifi ไม่ค่อยมีสัญญาณ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้14 ก.ย. 2560 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 60 11:31 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สวิทซ์รีบูท
690น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-319สัญญาณ wifi ใช้งานไม่ได้14 ก.ย. 2560 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 60 11:31 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สวิทซ์รีบูท
691นายภักดี คบกลาง7-311/1Computer ไม่สามารถ connect LAN ได้ (มีสาย LAN เสียบอยู่ แต่ไม่มีสัญญาณ Network เข้าเครื่อง)13 ก.ย. 2560 22:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 09:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
692นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะศว.แจ๊คสายแลนด์ต่ออินเตอร์เน็ตกับเครื่องถ่ายเอกสารหลุด ไม่สามารถปรินท์งานส่งออกเครื่องถ่ายเอกสารได้ รบกวนเปลี่ยนแจ็คหรือสายค่ะ12 ก.ย. 2560 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 60 11:27 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, เข้าหัว สายแลนใหม่
693น.ส.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์หอพักบุคลากร 2 ชั้น 4 ฝั่งปีกที่ติดลานจอดรถบนชั้น 4 ปีกที่ติดลานจอดรถ ช่วงห้อง 413 ไม่สามารถ connect สัญญาณ wi-fi ได้เลยค่ะ ทั้งมือถือ และโน้ตบุ้ค ทำให้ไม่สามารถทำงาน หรือเตรียมการสอนที่ต้องอาศัย internet ได้เลยค่ะ ขอความกรุณาเช็คให้ด้วยค่า เนื่องจากเป็นมาหลายวันตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนแล้วค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ04 ก.ย. 2560 11:43 น.กำลังดำเนินการ
04 ก.ย. 60 14:28 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
694นายภักดี คบกลาง7411/1ระบบ LAN (สาย) เข้า Internet ไม่ได้ เชื่อมต่อกับ DNS Server ของ มก.ฉกส. ไม่ได้ ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วครับ04 ก.ย. 2560 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 08:58 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
695อาจารย์สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จึ7-414ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ lan และ wifi ได้04 ก.ย. 2560 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 09:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
696นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-308 ติดตั้งสายแลน01 ก.ย. 2560 09:35 น.ยกเลิกรายการ
14 ก.ย. 60 08:53 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, แจ้งซ้ำ
697นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดระบบเครือข่ายช้า เช่นสแกนบัตรเข้าประตูแล้วต้องรอนานกว่าประตูจะเปิด31 ส.ค. 2560 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 60 11:28 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ทดสอบความเร็ว ระบบเน็ตเวิก แล้วปกติ ถ้ายังช้าอยู่จะทำการ รีบูท เครื่องเซิฟเวอร์ ของระบบ ดู
698นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-308 ขอสายแลนเพิ่มในการติดตั้งปริ้นเตอร์30 ส.ค. 2560 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 60 11:29 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, เดินสาย ใหม่
699อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคารใบไม้ (8/2)ตัวส่งสัญญาณ wifi ไม่ดี บางวันสัญญาณก็ขาดๆหายๆ 30 ส.ค. 2560 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 09:03 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, นายสุรไกร เจือจันทึก, ได้ทำการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ เพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
700น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 7 จุด30 ส.ค. 2560 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 61 10:59 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
701น.ส.จามจุรี พิมพ์จันทร์อาคารสถานพยาบาล ห้อง 16-110อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ สามารถล็อคอินเข้าระบบ ม.ได้ แต่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ใดๆ ได้เลย ในห้องเป็นเครื่องเดียวค่ะ เครื่องอื่นๆ ใช้งานได้ปกติ29 ส.ค. 2560 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 09:01 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, เนื่องจาก เครื่องติดมัลแวร์ หรือไวรัส ทำให้ระบบ บล็อคการออกเน็ต ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
702นายณรงค์ธร ดวงชัย2-101 อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ ทำให้งานสารบรรณ และงาน ของบุคลากร ในคณะไม่สามารถ ดำเนินการ รบกวน ดำเนินการด่วยนะครับ 29 ส.ค. 2560 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 60 08:44 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ทำการ ตรวจสอบ uplink มีการ ปลด อัพลิงค์ และ เบรกเกอร์ไฟฟ้าทริป
703นายณรงค์ธร ดวงชัยอาคาร 2ระบบ net และ wifi ใช้งานไม่ได้28 ส.ค. 2560 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 60 08:31 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, อัพลิ้งค์มีปัญหา ทำการตรวจเช็ค และแก้ไขเรียบร้อย
704อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-311อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะ จำเป็นต้องใช้เน็ตเนื่องจากสอนศาสตร์แห่งแผ่นดินแล้วต้องมีเปิดคริปวิดีโอให้นิสิตดูค่ะ23 ส.ค. 2560 17:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 16:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
705นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน 1-405อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...23 ส.ค. 2560 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 60 08:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ทำการ ตรวจสอบและแก้ไขให้ทำงานได้ปกติ
706นายเกรียงไกร พัทยากร7-415lan ไม่สามารถใช้งานได้21 ส.ค. 2560 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 10:52 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, มีการ นำอุปกรณ์ rounter ภายนอกมาต่อเข้าในระบบ และได้ทำการแก้ไขด้วยการถอดออก
707น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร4 และอาคาร 5wifi ในอาคาร4-5 ใช้งานไม่ได้(วันที่ 17 ส.ค.60 ใช้งานได้ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นใช้ไม่ได้เลยค่ะ )18 ส.ค. 2560 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 10:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
708น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร5 หอพักหญิงนนทรีอินเตอร์เน็ต wifi ไม่สามารถใช้งานได้11 ส.ค. 2560 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 10:59 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
709น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร5 หอพักหญิงนนทรีอินเตอร์เน็ต wifi11 ส.ค. 2560 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 10:59 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
710นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203คอมห้องเรียน อ.16-203 ระบบ Internet ใช้ไม่ได้ 10 ส.ค. 2560 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 11:11 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
711น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์อาคาร 14ติดตั้งสายสายสัญญาณ จำนวน 6 สาย บริเวณหน้า อ.14 เพื่อใช้ลงทะเบียนโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน วันที่ 12 สค. 60 เวลา 07.00 น.10 ส.ค. 2560 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 11:12 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
712นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน 1-405คอมฯห้องเรียน ไม่มีสัญญาณ เน็ต อ.บริหาร (ห้อง405) ครับ...09 ส.ค. 2560 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 11:13 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
713อาจารย์ศิรินนา คำทะเนตรห้องวาริชภูมิสาย LAN มีปัญหา ไม่มีสัณญานเน็ต08 ส.ค. 2560 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 11:01 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
714อาจารย์เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล7-310/1ใช้ wifi ไม่ได้ สายแลนก็ใช้ไม่ได้ค่ะ มาบ้าง ไม่มาบ้าง มาเป็นเดือนแล้วค่ะ08 ส.ค. 2560 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 16:29 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
715นางศิริพร แสนศรี7-114 ห้องพักอาจารย์เดินสายแลนใหม่ และเพิ่มจุดสายแลน 10 จุด07 ส.ค. 2560 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 16:27 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
716น.ส.จิรพิชชา บุญพอ3-318ไม่มีสัญญาณ WIFI ไม่สามารถใช้ Internet ได้07 ส.ค. 2560 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 16:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
717นายอนาวิน บรรเทาพิษอาคาร3 Wifi kuwin ไม่มีสัญญาณนะครับ ค้นหาไม่เจอ 2 วันแล้วครับ 06 ส.ค. 2560 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 11:02 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
718น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอาคารชุด (อ.3 ) ชั้น 3 ใช้ wifi ไม่ได้01 ส.ค. 2560 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 11:02 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
719นางพรทิพย์ ศรีมงคล7-417/11.สายแลนมักมีปัญหาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 2.google chrome ไม่เสถียร 26 ก.ค. 2560 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 11:15 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
720น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์อ.14 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย Lan จำนวน 6 สาย บริเวณโถงด้านหน้า อ.14 เพื่อใช้ทำการลงทะเบียนนิสิตโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในวันที่ 29 กค.60 เวลา 07.00 - 08.00 น.24 ก.ค. 2560 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 16:30 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
721น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 3wifi ใช้ไม่ได้ทั้งชั้น19 ก.ค. 2560 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 16:30 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
722นางอรชุฎา แพนบุตรจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ตในวันมอบตัวินิสิตใหม่ 23 ก.ค.601. หน้าห้องระพีสาคริก ชั้น 2 อาคาร 9 จำนวน 2 จุด 2. ห้อง 9-303 จำนวน 7 จุด 3. ห้อง 9-302 จำนวน 6 จุด 4.ห้อง9-301/1 จำนวน 2 จุด17 ก.ค. 2560 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 60 09:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
723น.ส.จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์7-310/1ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด อินเตอร์เน็ทใช้ไม่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วค่ะ เวลาต่อได้ก็จะช้ามากๆ แต่แล้วก็จะหลุดแทบจะทุกๆ 10 นาที เป็นทั้งสาย LAN แล้วก็ WIFI ค่ะ17 ก.ค. 2560 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 16:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
724น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7 ชั้น4(7-423)เชื่อมต่อสายแลน คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้13 ก.ค. 2560 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 09:02 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
725น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-417/1ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายแลนมีปัญหา12 ก.ค. 2560 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 60 09:48 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
726นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ2-111สาย LAN ใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถใช้อินเตอร์เนตในการดำเนินเอกสารออนไลน์ได้ 11 ก.ค. 2560 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 60 08:57 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
727นางวรารักษ์ การุณห้อง 1-308ลงโปรแกรมใหม่07 ก.ค. 2560 13:22 น.ยกเลิกรายการ
26 ก.ค. 60 08:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
728น.ส.ภทรภร ศรีสร้อยอาคารบริหาร ห้อง 1-307ระบบ ERP error06 ก.ค. 2560 15:35 น.ยกเลิกรายการ
26 ก.ค. 60 08:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
729น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึกห้องธุรการคณะ ศว.เก็บสาย LAN ห้องธุรการคณะ ศว.06 ก.ค. 2560 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 60 08:56 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
730นางศิริพร แสนศรี7-114ติดตั้งจุดสายแลนเพิ่ม06 ก.ค. 2560 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 16:30 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
731น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องธุรการคณะศว.ตรวจเช็คสายเน็ต05 ก.ค. 2560 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 60 07:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
732อาจารย์สุรัสวดี แสนสุข7-317/2 ห้องพักอาจารย์สุรัสวดี แสนสุขสายแลนใช้ไม่ได้และไวไฟก็ใช้ไม่ได้ รบกวนด่วนๆนะคะ04 ก.ค. 2560 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 60 07:56 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
733น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์7-319ขอความอนุเคราะห์ต่อสายแลน (Lan) ใหม่ เนื่องจาก ปรับเปลี่ยนพื้นที่โต๊ะทำงาน 03 ก.ค. 2560 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 60 07:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
734น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-420เชื่อมต่อสายแลน03 ก.ค. 2560 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 10:57 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
735น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพลอาคาร 7จำนวนอินเทอร์เน็ตของระบบ wifi ที่ใช้ได้ของมหาวิทยาลัย แจ้งว่าเน็ตเหลือน้อยตลอดเวลา ทำให้การโหลไฟล์งานช้ามากและการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ28 มิ.ย. 2560 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 10:56 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, เมื่อใช้งาน อินเตอร์เน็ต เกินโควตาร์ จะมีการบีบ ความเร็วอินเตอร์เน็ต
736น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-414 อาคาร 7เน็ตใช้ไม่ได้26 มิ.ย. 2560 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 60 11:48 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
737นายสุนทร บุญตา7-411/1 ห้องพักอาจารย์ จำนวน 7 ท่านเข้าอินเตอร์เนต ผ่านระบบ lan ไม่ได้ อีกทั้ง ระบบ wifi ช้ามาก ขอความกรุณาท่านมาดำเนินการด้วยครับ (ตอนนี้ทำงานไม่ได้เลยครับ)23 มิ.ย. 2560 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 60 09:39 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
738นายพงษ์พัฒน์ ภะวะอาคารเรียนเรียม ห้อง 2-111สายแลนด์ ใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถใช้อินเตอร์เนตได้ 22 มิ.ย. 2560 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 09:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
739นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าวิชวลน์ เปิดไม่ขึ้นจอ 22 มิ.ย. 2560 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 60 08:39 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ใช้งานอบรม 26-27 ก้อใช้งานได้ ปกตินะ ส่วน virtual เป็นงานของผู้แจ้งมั้ย
740นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220 โทรศัพท์ไม่สามารถโทรติดต่อได้21 มิ.ย. 2560 16:06 น.ยกเลิกรายการ
28 มิ.ย. 60 08:42 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, แจ้งที่งานแอร์-ไฟฟ้านะครับ
741นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนีห้องธุรการคณะ ศว.แชร์เครื่องปริ๊นเตอร์21 มิ.ย. 2560 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 10:57 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
742นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10หลังคารั่ว21 มิ.ย. 2560 08:46 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 60 09:14 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, แจ้งซ่อมเลือกช่องให้ตรงกับประเภทของงานด้วยครับ
743นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10หลังคารั่ว21 มิ.ย. 2560 08:46 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 60 09:14 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, แจ้งซ่อมเลือกช่องให้ตรงกับประเภทของงานด้วยครับ
744นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารถิ่นมั่นหลังคารั่ว21 มิ.ย. 2560 08:43 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 60 09:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
745นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารถิ่นมั่นหลังคารั่ว21 มิ.ย. 2560 08:43 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 60 09:06 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
746นายชวนชม ยุติธรรมงานอาคารสถานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือเสีย21 มิ.ย. 2560 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 10:58 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
747นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์งานอาคารสถานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือเสีย21 มิ.ย. 2560 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 10:58 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
748นางรัตนา เหมสุรินธร์ห้องพระพิรุณแอร์เสีย21 มิ.ย. 2560 08:38 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 60 09:14 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, แจ้งซ่อมเลือกช่องให้ตรงกับประเภทของงานด้วยครับ
749นางวิวัฒน์ คำเครือห้องพระพิรุณแอร์เสีย21 มิ.ย. 2560 08:38 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 60 09:14 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, แจ้งซ่อมเลือกช่องให้ตรงกับประเภทของงานด้วยครับ
750น.ส.กมลชนก แดนประโคม2-101 ห้องพักอ.1 อาคารเรียนรวมระบบ สายแลนด์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ รบกวนช่วยมาแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ19 มิ.ย. 2560 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 09:26 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
751น.ส.สนธินี ไวยารัตน์อาคาร 2 ห้อง 2-118 (ห้องพักอาจารย์ 2)แอร์ไม่ทำงาน 2 เครื่อง (เปิดได้สักพัก คัตเอ้าท์จะตัดไฟอยู่ตลอด) และแอร์อีก 1 เครื่องที่ทำงานได้นั้น มีน้ำหยดลงมา19 มิ.ย. 2560 14:42 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 60 09:13 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, แจ้งซ่อมเลือกช่องให้ตรงกับประเภทของงานด้วยครับ
752นายเกรียงไกร พัทยากร7-415ระบบ lan ไม่สามารถใช้งานได้19 มิ.ย. 2560 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 60 12:42 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
753อาจารย์ภัทราวดี ประเสริฐสังข์7-217/3wifi ใช้งานไม่ได้มา 2 สัปดาห์ค่ะ06 มิ.ย. 2560 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 60 11:18 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
754น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร 1 ห้อง 1-408 โครงการ MBAติดตั้งสาย LAN เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร03 มิ.ย. 2560 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 60 12:40 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งLANพร้อมแชร์ปริ้นเตอร์
755น.ส.กมลชนก แดนประโคม2-101 ห้องพักอาจารย์ 1 อ.2computer เชื่อมต่อ internet ไม่ได้ทั้ง ระบบสายแลนด์และwifi ค่ะ02 มิ.ย. 2560 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 60 10:18 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก,
756นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8 เข้าระบบ Internet ไม่ได้คะ02 มิ.ย. 2560 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 60 15:29 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
757นางขวัญชนก หาญมนตรีอาคาร 7 ชั้น 3Lan ใช้ไม่ได้ ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.60 จนถึงปัจจุบันคะ01 มิ.ย. 2560 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 60 15:30 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
758นายสมควร โพธารินทร์ห้อง 7-409/1Wifi ใช้ไม่ได้บ่อยครั้ง ในขณะที่เครื่องของคนอื่่นในห้องเดียวกัน ใช้ได้ 31 พ.ค. 2560 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 60 11:47 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
759นายเกรียงไกร พัทยากร7-415Lan เสีย และ wifi ไม่สามารถใช้งานได้31 พ.ค. 2560 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 60 11:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, ใช้ sw สำรอง 8 port ยังไม่พออีก 2เครื่อง จะรีบหาเปลี่ยนให้
760นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์7-414แจ้งซ่อมเรื่องตัวปล่อยสัญญาณเสื่อม ให้รออุปกรณ์เปลี่ยน ไม่ทราบว่าได้หรือยังครับ (แจ้งซ่อม เม.ย.60)28 พ.ค. 2560 01:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ค. 60 09:48 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ได้ทำการแก้ไข ตรวจเช็คแล้ว แถวบริเวณดังกล่าว ถึงหน้าโต๊ะอาจารย์มีความเข้มสัญาณ 69db ซึ่งถือว่าไม่ดีมาก แต่ใช้ได้ครับ
761นางวิเรขา คำจันทร์17-309เน็ตที่หอพักสัญญาณเข้าไม่ถึงห้องพักค่ะ บางครั้งก็เข้าถึงบ้าง เดาว่าผนังห้องหลายชั้นทำให้บังสัญญาณรึเปล่า อยากให้สัญญาณเน็ตแรงขึ้นค่ะ เพื่อจะได้ทำงานและค้นข้อมูลในห้องพักได้ง่ายๆ เพราะเวลาใช้งานส่วนใหญ่ ต้องมานั่งใกล้ๆ ตัวสัญญาณ (คือไม่อยู่ในครับ ก็ในห้องน้ำสัญญาณค่อยแรงค่)26 พ.ค. 2560 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มิ.ย. 60 09:34 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
762นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ2-102ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์จะทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องทำงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 2-102 (อาคาร2) เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มีอัตราการเพิ่มบุคลากรจำนวน 4 ท่าน ทำให้ปลั๊กไฟและสาย LAN ห้อง 2-102 (อาคาร2) ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงขอความอนุเคราะห์จากสำนักวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการเดินสายติดตั้งปลั๊กไฟและติดตั้งจุดเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ภายในห้องทำงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 2-101 จำนวน 4 จุด 23 พ.ค. 2560 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 60 16:19 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก,
763นายชวนชม ยุติธรรมสนง.งานอาคารสถานที่hub เสีย ไฟไม่เข้า สั่งปริ้นงานไม่ได้ครับ 23 พ.ค. 2560 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 60 15:34 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
764นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์สนง.งานอาคารสถานที่hub เสีย ไฟไม่เข้า สั่งปริ้นงานไม่ได้ครับ 23 พ.ค. 2560 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 60 15:34 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
765นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะฮับ (สวิตซ์) ไม่มีไฟเข้า ใช้งานไม่ได้23 พ.ค. 2560 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 60 15:35 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
766น.ส.ปัณฑิตา อินทรักษาโถงหน้าอาคาร 14ติดตั้งจุดอินเตอร์เน็ต 2 จุด พร้อมสายแลน16 พ.ค. 2560 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ค. 60 09:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, รับเรื่อง
767น.ส.ทัศนีย์ ไตรยนามอาคารวิจัยและพัฒนาอุทยานหนองหารฯเครื่องฉายแอลซีดีห้องประชุมชำรุด11 พ.ค. 2560 14:46 น.ยกเลิกรายการ
15 มิ.ย. 60 10:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ต้องเข้าแจ้งที่ห้องอุปกรณ์โสต นะครับ
768น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์14-101ติดตั้งสายแลน หน้าโถงอาคาร 14 จำนวน 3 สาย ใช้งานวันที่ 15 - 26 พค. 60 โครงการสอบไล่ ปลาย 5909 พ.ค. 2560 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ค. 60 08:40 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
769นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมบนเวทีใช้ไม่ได้04 พ.ค. 2560 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ค. 60 11:19 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
770นายชวนชม ยุติธรรมงานอาคารสถานที่หน้าจอเข้าวินโดไม่ได้ 1 เครื่อง01 พ.ค. 2560 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 60 14:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ตรวจสอบอาการแล้วพบว่าแผงวงจรหลัก(Mainbroad) เสียไม่สามารถซ่อมแซมได้
771นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์งานอาคารสถานที่หน้าจอเข้าวินโดไม่ได้ 1 เครื่อง01 พ.ค. 2560 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 60 14:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ตรวจสอบอาการแล้วพบว่าแผงวงจรหลัก(Mainbroad) เสียไม่สามารถซ่อมแซมได้
772นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2ภายในอาคารไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 01 พ.ค. 2560 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 60 10:20 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
773น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร1-301..20 เม.ย. 2560 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 60 14:23 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
774น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์14-101เดินสายแลนด์ จำนวน 5 สาย บริเวณโถงด้านหน้าประตูทางเข้า อาคาร 14 เพื่อใช้ในโครงการ บัณฑิตยุคใหม่ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 256019 เม.ย. 2560 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 60 10:10 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, รับเรื่องแล้ว
775นางปาริชาติ กิ่งโก้ห้องงานคลัง 2-201 อาคารบริหาร ชั้น 2คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ หน้าจอเป็นสีดำ 1 เครื่อง (ติดไวรัส) 11 เม.ย. 2560 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 60 15:01 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
776นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-206ไม่มีสัญญาณภาพ04 เม.ย. 2560 11:29 น.ยกเลิกรายการ
15 มิ.ย. 60 09:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
777นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์7-414สัญญาณ wifi ไม่ค่อยมี หลุดบ่อย แจ้งมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ กพ ครับ แต่บอกว่า เครื่องเสื่อม......01 เม.ย. 2560 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 11:03 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
778นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219ลงระบบ ERP คณะวว. ภายในวันที่31 มี.ค. 256030 มี.ค. 2560 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 เม.ย. 60 10:35 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้ง ERP เรียบร้อย
779นายทรงวุฒิ แพนบุตร8/1-104 ,9-303,9-305อินเตอร์เน็ต เครื่องอาจารย์ผู้สอนเข้าไม่ได้28 มี.ค. 2560 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 60 15:51 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, การแก้ไขเบื้องต้น ห้องเรียน อาคาร 9 ชั้น3 ตั้งแต่9-302 จนถึง 9-305 ถ้าใช้ไม่ได้ ให้ดูที่ห้อง 9-306 ก่อนเลย ว่าโดนยก เบรคเกอร์ลงหรือไม่
780น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4Wifi ใช้งานไม่ได้ (เครื่องหมายเลข 2 ขึ้นไฟสีส้ม)28 มี.ค. 2560 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 60 12:45 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ได้ตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์เสื่อมสภาพ รออุปกรณ์ทดแทน
781น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3อินเตอร์เน็ตอาคาร 3 ใช้งานไม่ได้ (แจ้งซ่อมย้อนหลังตอนนี้ใช้งานได้แล้ว)28 มี.ค. 2560 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 60 09:00 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
782น.ส.ทิติยา ยางธิสาร7-319 (ธุรการ ศว.)สายเน็ต LAN Network ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ จำนวน 1 เครื่อง27 มี.ค. 2560 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 60 08:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
783น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18 อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ทั้งตึก20 มี.ค. 2560 13:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 60 15:28 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
784น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 Wifi ใช้งานไม่ได้ทั้งตึก14 มี.ค. 2560 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 60 09:21 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
785น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 2-4wifi ชั้น 2-4 ไม่มีสัญญาณ(ใช้ได้เป็นบางจุด)09 มี.ค. 2560 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 60 09:22 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง,
786นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีอ.9ส่งเข้าหัวสายสัญญาณไมค์โครโฟนจำนวน 4 เส้น07 มี.ค. 2560 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 60 15:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
787น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์14-101กรุณาต่อสายอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 สาย เพื่อใช้ในการสอบกลางภาค ภาคปลาย 2559 ใช้งานตั้งแต่วันที่ 18 - 26 มีนาคม 2560 07 มี.ค. 2560 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 60 15:53 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว
788นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องระพีสาคริก 9-202อินเตอร์เน็ตบนเวที เครื่องวิทยากร และเครื่องในห้องควบคุม เข้าไม่ได้04 มี.ค. 2560 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 60 14:39 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
789น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4wifi ชั้น 1-4 ไม่มีสัญญาณ02 มี.ค. 2560 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 60 11:05 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
790นายเกรียงไกร พัทยากร7-415Lan ทำงานช้า และระบบ Wifi ติดๆ ดับๆ02 มี.ค. 2560 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 60 13:56 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
791นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครเคาน์เตอร์ห้องสมุดLan และ Wifi เสียเนื่องจากไฟดับเมื่อวาน(28 กพ 60) ตอนประมาณ6โมงเย็นจนถึงตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้01 มี.ค. 2560 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 60 11:05 น.
นายธราธิป สีนาทอง, switch 3550 fiber error ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
792นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203คอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมต่างๆ ได้ช้า24 ก.พ. 2560 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 60 11:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, นำคอมพิวเตอร์สำรองไปทดแทนแล้วนำคอมพิวเตอร์มาซ่อมบำรุง
793น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 อาคารบริหารชั้น 1 เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้24 ก.พ. 2560 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 60 11:06 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
794นายพงษ์พัฒน์ ภะวะอาคาร 2 wifi not access23 ก.พ. 2560 12:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 60 11:18 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
795นายทรงวุฒิ แพนบุตร8/1-103อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ เนื่องจากมีการจัดห้องใหม่ ย้ายโต๊ะอาจารย์ผู้สอนมาไว้อีกฝั่ง23 ก.พ. 2560 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 08:58 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ดำเนินการเรียบร้อย
796นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์7-414สัญญาณ WIfi อ่อน และ Access ไม่ได้เลย 3-4 วันมาแล้ว22 ก.พ. 2560 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 10:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เสื่อมสภาพ รออุปกรณ์ทดแทน
797นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีเมตตาธรรมมูลนิธิถ่ายทอดสดระบบภาพและบันทึกโครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามวิธีการของแพทย์แผนจีน21 ก.พ. 2560 08:46 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 60 12:10 น.
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
798นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะSwitch Hub 24 Ports ชำรุดไม่มีสัญญาณอินเตอร์ ตรวจสอบด้วยครับ20 ก.พ. 2560 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 60 11:18 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
799นางสรินทิพย์ สกุลวิชญธาดากองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการแทงค์น้ำ บริเวณโรงสูบระบบประปา อุทยานเกษตร 50 พรรษา รั่ว จากแนวรอยเชื่อม 16 ก.พ. 2560 10:41 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.พ. 60 15:25 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, แจ้งผิดงานแล้วครับ
800น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังสายแลน15 ก.พ. 2560 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 09:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สายแลนใช้ไม่ได้ หรือต้องการเพิ่มสายแลน ขอข้อมูลชัดๆหน่อยครับจะได้เตรียมอุปกรณ์ไปถูก
801นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังสายแลน15 ก.พ. 2560 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 09:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สายแลนใช้ไม่ได้ หรือต้องการเพิ่มสายแลน ขอข้อมูลชัดๆหน่อยครับจะได้เตรียมอุปกรณ์ไปถูก
802น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าห้อง 1-107 ชั้น 1 อาคารบริหาร หน่วยสารบรรณเข้าเน็ตไม่ได้ สายแลนไม่มีสัญญาณ11 ก.พ. 2560 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 60 14:38 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
803นายrutchanon pongtongอาคารบริหารอินเตอร์เน็ัใช้งานไม่ได้แต่เช้าวันที่ 9/2/60 09 ก.พ. 2560 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 60 14:38 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
804นางสรินทิพย์ สกุลวิชญธาดาอาคารบริหารขั้น 3 ห้อง 308สัญญาณอินเตอร์เนทหลุดบ่อยมาก และช้า07 ก.พ. 2560 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 60 14:38 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
805น.ส.จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์ห้องสาขาการตลาด 7-310/1อินเตอร์เน็ทไวไฟหลุดบ่อย ไม่สามารถต่อได้ และช้ามาก ต้องรีสตารท์เครื่องบ่อยครั้ง เป็นทั้งวันตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วค่ะ 02 ก.พ. 2560 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 08:59 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เสื่อมสภาพ รออุปกรณ์ทดแทน
806น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์7-312 และ 7-415อินเตอร์เน็ตระบบ lan ใช้งานไม่ได้ 02 ก.พ. 2560 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 60 14:39 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
807นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์7-314Internet ใช้งานไม่ได้ 27 ม.ค. 2560 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 60 14:39 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
808น.ส.นิตญา แสนคำภา5-102/1ที่เสียบฝักบัวชำรุด25 ม.ค. 2560 22:43 น.ยกเลิกรายการ
27 ม.ค. 60 08:45 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, แจ้งงานประปานะครับ
809น.ส.อัมพร ศรีคราม7-414 ห้องพักอาจารย์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตผ่าน ระบบสายเเลนได้ 25 ม.ค. 2560 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 60 15:07 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง,
810น.ส.รำเพย ยงดี1-107,อาคารบริหาร ห้องธุรการย้ายเครื่องปริ้นท์เตอร์ /ต่อเครื่องแชร์ปริ้นเตอร์ใหม่24 ม.ค. 2560 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 60 15:14 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ย้ายเคร่องพมพร้อมทดสอบ
811น.ส.รำเพย ยงดี1-107 อาคารบริหาร ห้องธุรการระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้24 ม.ค. 2560 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 60 15:17 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เครืองติดไวรัสยังไม่พร้อมติดตั้งโปรแกรมใหม่แก้ไขโดยการลบDNS ที่ไวรัสตั้งค่าเองทิ้ง
812นางศิริพร แสนศรีอาคาร 7 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้น 1ต้องการติดตั้งจุดแลนและสายแลนเพิ่มจำนวน สองจุด20 ม.ค. 2560 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 60 10:28 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
813นายวีรยุทธ อ่อนทาห้องคลัง อาคารบริหารติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ 18 จุด19 ม.ค. 2560 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 60 11:04 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ใช้อุปกรณ์ 1.สาย utp cat6 =120 เมตร 2.หัว rj-45 cat6 =36 หัว 3.รางเก็บสาย ขนาด 1*1 นิ้ว= 11 เส้น 4.รางเก็บสาย ขนาด 2*1 cm =15 เส้น 5.รัดสาย
814น.ส.รำเพย ยงดี1-107,อาคารบริหาร,ห้องธุรการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้,ย้ายสายLanเครื่องปริ้นเตอร์16 ม.ค. 2560 16:14 น.ยกเลิกรายการ
19 ม.ค. 60 10:52 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ติดไวรัส
815อาจารย์ภัทราวดี ประเสริฐสังข์7-217/3สายแลนและไวไฟมีปํญหา เมือเข้าระบบแล้ว ความจุของอินเตอร์เน็ตขึ้น 0% และหลุดบ่อยมากๆ เป็นตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 และได้แจ้งซ่อมไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อประมาณ วันที่ 5 มกราคม11 ม.ค. 2560 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 60 10:48 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
816อาจารย์ภัทราวดี ประเสริฐสังข์7-217/3wifi มีปํญหา เข้าไปloginได้ ไม่ถึงนาทีก็หลุด เป็นมาสองวันแล้วค่ะ06 ม.ค. 2560 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 60 09:40 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
817น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206ต่อสายแลนด์ เก็บสายไฟ04 ม.ค. 2560 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 60 10:25 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
818นางเนตรนภา บาคำห้อง 3243 อาคาร 3 ใช้ wifi สำหรับมือถือไม่ได้เลย รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ (มือถือเครื่องนี้ใช้ wifi ที่อาคาร 7 ได้ค่ะ)29 ธ.ค. 2559 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 60 10:57 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
819นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ตรวจสอบด้วย21 ธ.ค. 2559 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 59 10:24 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, Converter เสีย เปลี่ยน converter ใหม่ ใช้ได้ปกติ
820น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าห้อง 1-107 อาคารบริหาร ชั้น 1เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้19 ธ.ค. 2559 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 60 11:02 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
821น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์หอชายอินทนิลไวเลสหมายเลข 1 หน้าห้องคอมพิวเตอร์เล่นไม่ได้ ไวเลสชั้น 3 หมายเลข 2 เล่นไม่ได้15 ธ.ค. 2559 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 59 15:50 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายธราธิป สีนาทอง, ตรวจเช็ค แก้ไขแล้ว ใช้งานไม่ได้ 1 ตัว คือเบอร์1 อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ไม่มีอุปกรณ์ทดแทน
822นางศิริพร แสนศรีระบบ WEB Mail CSC1.ไม่สามารถส่ง mail ออกได้ 2.จดหมายที่เข้ามา จะมีข้อความ Unchecked ขึ้นทุกข้อความที่เข้ามา13 ธ.ค. 2559 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 59 11:28 น.
นายพรศักดิ์ แสนศรี,
823น.ส.อาทิตติยา พรมชัย9-203/1ยืนยันรหัสผ่านนิสิต13 ธ.ค. 2559 12:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 60 13:41 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
824น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์14-101ติดตั้งสายแลน หน้าอ.14 จำนวน 2 สาย08 ธ.ค. 2559 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 60 10:55 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ตอนเย็น9/12/59จะติดตั้งให้
825น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 1,2เครื่องกระจายสัญญาณ wifi หมายเลข 1 ชั้น 1, หมายเลข 2 ชั้น 2 ไม่มีสัญญาณ08 ธ.ค. 2559 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 59 09:20 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
826น.ส.วิภาดา ผลเจริญอาคาร 6 ห้อง 6-102 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อสายแลนเพิ่ม 1 จุด 08 ธ.ค. 2559 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 60 15:52 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
827นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206เก็บสายแลน และรางปลั๊ก06 ธ.ค. 2559 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 60 10:54 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา,
828น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์หอพักชายอินทนิล ไวเลสเสีย เล่นไม่ได้ทุกจุด24 พ.ย. 2559 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 59 11:56 น.
นายธราธิป สีนาทอง, Update Controller สามารถใช้งานได้ปกติ
829น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ7-415wifi ใช้ไม่ได้24 พ.ย. 2559 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 59 11:56 น.
นายธราธิป สีนาทอง, update Controller สามารถใช้งานได้ปกติ
830น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ชั้น 4 อาคาร 7wireless ใช้ไม่ได้23 พ.ย. 2559 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 59 15:25 น.
นายธราธิป สีนาทอง, update wireless controller
831น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5 ชั้น 3-4อินเตอร์เน็ตใช่ไม่ได้ ชั้น 3 และชั้น 422 พ.ย. 2559 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 59 11:47 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, มีปัญหาการใช้งานเนื่องจาก ปรับปรุง config ex8000
832น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ7-415wifi ไม่มีสัญญาณ22 พ.ย. 2559 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 59 07:36 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, ตรวจสอบ update controller สามารถใช้งานได้ปกติ
833น.ส.ลพัชรภรญ์ กาแก้วอาคาร7 ชั้น 4 ห้อง 417-1 อ.พรทิย์ ศรีมงคลแจ้งว่าอินเตอร์ใช้งานไม่ได้คะ 21 พ.ย. 2559 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 59 09:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ตรวจสอบแล้ว ไดร์เวอร์ LAN Card ไม่ทำงาน ส่วน Network ทำงานปกติ
834นางกัญญารันต์ ยอดขำอาคารบริหาร ชั้น1อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้21 พ.ย. 2559 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 59 10:44 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สวิช ต่อพ่วง มีอาการค้าง ได้ทำการ รีสตาร์ท จึงทำงานได้ปกติ
835นายสันติภาพ มลทีห้องสมุด 24 ชม ชั้นล่างอุปกรณ์ส่งสัญญาณไวไฟ ไม่ทำงาน 15 พ.ย. 2559 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 59 15:57 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, มีการถอดปลั๊กอุปกรณ์ ห้อง9-301
836น.ส.สุรีรัตน์ ฮามวันอ.9อินเตอร์มีปัญหา07 พ.ย. 2559 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 59 16:06 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
837นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1นิสิตลืมรหัสเข้าระบบสารสนเทศ01 พ.ย. 2559 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 59 15:28 น.
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, ให้นิสิตเข้าระบบการยืนยันตัวตนที่ account.ku.ac.th
838นายณรงค์ธร ดวงชัยสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งสายแลน27 ต.ค. 2559 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 59 14:02 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ได้ดำเนินการแล้ว
839นายเกรียงไกร พัทยากร7-415lan ใช้งานไม่ได้25 ต.ค. 2559 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 59 14:31 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, 1.กำการตรวจเช็ค SW แล้ว ไม่มีการเสียบที่ทำให้เกิด loob 2.ทำการรีสตาร์ท พอร์ท 3.ทำการใส่คำสั่ง Strom controll 4.ตรวจเช็คการทำงานของระบบสาย 15 นาที
840นายณรงค์ธร ดวงชัย2-101เดินสายแลน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เส้น21 ต.ค. 2559 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 59 15:23 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ได้ทำการเดินสาย แลนด้วย cat6 ความยาว 12 เมตร
841น.ส.กนกอร กวานสุพรรณ9-206ลืมอีเมล์KU20 ต.ค. 2559 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 59 15:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ทำการ กู้รหัสผ่านเดิมผ่าน accounts.ku.ac.th
842น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร 17 และอาคาร 4ต่อสายแลนเข้ากล้อง วงจรปิด เนื่องจากสายเดิมชำรุดแล้ว20 ต.ค. 2559 14:36 น.ยกเลิกรายการ
26 ต.ค. 59 14:33 น.
อุปกรณ์ที่ชำรุดเป็นสาย โคแอค ไม่ใช่สายแลน
843น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311/5ติดตั้งรางสายไฟและอินเทอร์เน็ต17 ต.ค. 2559 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 59 15:13 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ได้ดำเนินการแล้ว
844น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศ9-301เปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์17 ต.ค. 2559 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 59 13:05 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
845นายวีรยุทธ อ่อนทาอาคารบริหาร ห้องบริหารงานทั่วไปเครื่องด้านหน้าใช้อินเตอร์เน็ต ไม่ได้13 ต.ค. 2559 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ต.ค. 59 11:09 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, เปลี่ยนสาย และหัว rj45ที่ชำรุด สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว
846น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น4 หน้าห้อง 4-420 ชั้น4 หน้าห้อง4-420 ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (เครื่องหมายเลข 10)10 ต.ค. 2559 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 59 09:14 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ชั้น4 หน้าห้อง4-420 ได้ทำการตรวจสอบแล้วใช้งานปกติ
847น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งตึกบริหาร ห้องการเงินขึ้นระบบ แคช ไม่ได้06 ต.ค. 2559 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 59 10:58 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
848นายไอยลดา แก้วดีตึกบริหาร ห้องการเงินขึ้นระบบ แคช ไม่ได้06 ต.ค. 2559 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 59 10:58 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
849นายยุทธพล บุญกอบอาคาร1-2-3-4-5-7-8/1-8/2-9-10-16-17-18แยกระบบ IP ของกล้อง CCTV ให้อยู่ในวงแลนเดียวกันและเช็คระบบออกหน้าจอที่อาคาร 1406 ต.ค. 2559 14:29 น.กำลังดำเนินการ
07 ต.ค. 59 08:57 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
850น.ส.ซูลฟะห์ อิซออาคาร 9ติดตั้งโปรเเกรม06 ต.ค. 2559 13:35 น.ยกเลิกรายการ
06 ต.ค. 59 13:49 น.
นายธราธิป สีนาทอง, แจ้งซ่อมผิดประเภทครับ กรุณาเลือกประเภท "แจ้งซ่อม computer"
851นายยุทธนา แสงสุวรรณกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการระบบสั่งพิมพ์เอกสารเครื่องถ่ายเอกสารผ่านระบบเครือข่าย หน้าห้องน้ำชาย อาคารบริหาร ชั้น 3 05 ต.ค. 2559 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 59 10:55 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ทำการ ย้าย วง IP ของเครื่องผู้ใช้งานและ เครื่อง พิมพ์ ให้มาอยู่ วงเดียวกัน
852นายrutchanon pongtong1-308ERR_Connection_failed05 ต.ค. 2559 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 59 15:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ดำเนินการตรวจเช็ค แล้ว Network ทำงานปกติ ปัญหาใช้งาน เครือข่ายไม่ได้ เป็นที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะมีการติดมัลแวร์หรือไวรัส
853นายธราธิป สีนาทองอาคาร ห้อง 7/217 ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต03 ต.ค. 2559 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 59 11:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, ได้ทำการติดตั้ง สาย แลน พร้อมเก็บสายให้เป็นที่เรียบร้อย
854นายธราธิป สีนาทองอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครือข่ายไร้สาย อุทยานหนองหารน้อย ไม่มีสัญญาณ03 ต.ค. 2559 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 09:00 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายธราธิป สีนาทอง, นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย, นายสุรไกร เจือจันทึก, ประสาน รถกระเช้าไฟ้ฟ้า กับงานอาคารสถานที่ เพื่อตรวจสอบ รอจัดหาอุปกรณ์ทดแทน
855นายวีรยุทธ อ่อนทาอาคาร14เดินจุดเพิ่ม 1จุด ห้องควบคุมไฟ03 ต.ค. 2559 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 59 14:31 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, สำรวจเส้นทาง คำนวณการใช้อุปกรณ์ ตอนบ่ายติดตั้ง ใช้สาย cat6 12 เมตร หัว ตัวผู้ cat6 ตัว ทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
856นายธราธิป สีนาทองอาคาร 8/1อินเทอร์เน็ตช้า21 ก.ย. 2559 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 59 10:09 น.
นายธราธิป สีนาทอง, ตรวจสอบเบื้องต้น พบอัตราการดาวน์โหลดปกติ อัตราการอัพโหลดผิดปกติ รอตรวจสอบอุปกรณ์
857นายวีรยุทธ อ่อนทาอาคาร4มีการ down ap juniper wla522e19 ก.ย. 2559 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 59 10:43 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, ได้ทำการสำรวจแล้ว AP juniper WLA522E เบอร์4 เสีย ได้ทำการแก้ไขแล้ว โดยการเปลี่ยน เบอร์26 แทน