ข้อมูลการแจ้งปัญหาอุปกรณ์โสตห้องเรียน
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวอาคาร 8/2 จอภาพ LCD เหลือง และภาพไม่ชัดค่ะ02 ธ.ค. 2564 14:27 น.รอดำเนินการ
2น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322หน้าจอ LCD ไม่เต็มจอ29 พ.ย. 2564 14:27 น.กำลังดำเนินการ
01 ธ.ค. 64 09:54 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, จากการเข้าตรวจสอบ ปัญหาที่แจ้งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดฉาย LCD ซึ่งในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
3น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422LCD ไม่ชัด21 ก.ค. 2564 11:16 น.กำลังดำเนินการ
21 ก.ค. 64 14:03 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, สัญญาณภาพไม่ชัด เกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดฉาย LCD ในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
4นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-104ไม่สามารถทำให้ภาพจาก laptop ขึ้น โปรเจคเตอร์ได้07 ก.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 64 16:05 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, สาเหตุที่ทำให้ภาพจากจาก laptop ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องฉาย LCD ได้ (สาเหตุอาจจะมาจากเครื่องแปลงสัญญาณภาพ ตอนนี้กำลังหาสาเหตุอยู่ครับ)
5น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421 ห้องสรีวิทยาของสัตว์เครือง LCD เรืองการฉายภาพไม่ชัด เป็นสีเหลืองๆ01 มิ.ย. 2564 16:16 น.กำลังดำเนินการ
04 มิ.ย. 64 11:26 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครือง LCD เรืองการฉายภาพไม่ชัด เป็นสีเหลืองๆ เกิดจากการเสื่อมสภาพของเครื่องฉาย LCD ในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
6แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เครื่องสำรองไฟเสีย ห้อง 21-308 ชั้น 301 มิ.ย. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:59 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ปลั๊กเครื่องสำรองไฟถูกถอด แก้ไขเรียบร้อยครับ
7นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ห้อง 21-209 เปิด เครื่องฉาย LCD ไม่ได้ เนื่องจากไฟไม่เข้าเครื่องฉาย26 เม.ย. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 09:47 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการติดตั้ง LCD สำรอง (เครื่องเก่า X18 )ระหว่างรอส่งซ่อม
8นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-205สาย HDMI มีปัญหา ทำให้สัญญาณภาพไม่ถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ 03 มี.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 09:54 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, แก้ไขอาการดังกล่าวเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ
9น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422LCD ภาพไม่ชัด22 ก.พ. 2564 11:19 น.กำลังดำเนินการ
22 ก.พ. 64 14:09 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, สัญญาณภาพไม่ชัด เกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดฉาย LCD ในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
10นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล7-311/1เครื่องเสียงมีสัญญาณกวน ช่วงอากาศแห้ง สัญญาณกวนเล้กน้อย วันที่ฝนตก สัญญาณกวนแรง(เสียงดัง)มากจนใช้ไม่ได้(เมื่ออังคารที่ 9 ก.พ.)11 ก.พ. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 09:43 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยครับ โดยการปรับระดับเสียงให้เหมาะสม
11นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-206ภาพจากสาย HDMI ติด ๆ ดับ ๆ 10 ก.พ. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 14:20 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยนสาย HDMI เส้นใหม่
12อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์2-204ไมโครโฟน และ จอโปรเจคเตอร์ติดๆดับๆ 23 ธ.ค. 2563 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 63 09:31 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
13อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-410หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถฉายขึ้นเครื่องฉายได้18 ธ.ค. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 63 10:31 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
14นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202,22-20122-202 ลำโพงคอตกช่วยขันน็อตและปรับเงยหน้าขึ้น,22-201ลำโพงด้านหน้าไม่ออก1ตัว 18 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 14:19 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
15นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202,22-20118 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
16นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202,22-20118 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
17นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202,22-20118 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
18อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์13-205เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ฉายภาพขึ้นจอแล้วเป็นสีเหลือง ไม่สามารถอ่านได้07 ธ.ค. 2563 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 63 08:41 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เนื่องจาก LCD ประจำห้องเรียนเก่ามาก ได้ทำการนำ LCD ตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้แล้วครับ
19น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องปทุมมารบกวนตรวจเช็คระบบเครื่องเสียงภายในห้องปทุมมา(ไมค์ไม่มีเสียง)25 พ.ย. 2563 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ย. 63 10:05 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เข้าทำการตรวจเช็คแล้ว เกิดจาก แอมป์เก่าชำรุด ได้ทำการเปลี่ยนแอมป์ตัวเก่าที่ถอดมาจากห้องเรียน ไปเปลี่ยนให้ชั่วคราวเพื่อให้ใช้งานได้ และรอคุรุภัณฑ์ตัวใหม่ได้รับการอนุมัติก่อนนำไปเปลี่ยนเพื่อใช้งานต่อไป และได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในห้องเป็น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คแทนตัวเก่าที่ เริ่มใช้งานไม่ได้แล้ว
20นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-206สาย HDMI 10 เมตร เสีย สัญญาณภาพไม่ออกครับ05 พ.ย. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 14:19 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
21นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/1เครื่องฉาย LCD หลอดเสื่อมสภาพ28 ต.ค. 2563 16:01 น.รับเรื่อง
08 ม.ค. 64 14:13 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
22อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม9-306โปรเจคเตอร์ดับขณะสอน 25 ก.ย. 2563 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 09:25 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบ และเปลี่ยนเครื่องเก่าที่ยังพอใช้ได้ ทดแทนระหว่างรอ LCD เครื่องใหม่ ให้ใช้งานได้ไปก่อนครับ
23นายธนินท์ ตีรสวัสดิชัยห้องประขุม อาคาร 20-312โปรเจคเตอร์เสีย คาดว่าหลอดฉายขาด 25 ก.ย. 2563 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 10:28 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, หน่วยโสตฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น แล้วพบว่าเกิดจาก โปรเจ็ตเตอร์ ชำรุด แต่เนื่องจาก โปรเจ็กเตอร์เครื่องดังกล่าว จัดซื่อโดยคณะ หน่วยโสตฯ ไม่มีข้อมูล การรับประกัน เบื้องต้นขอให้ทางคณะดำเนินการประสาน บริษัทที่ทำการจัดซื่อเพื่อตรวจสอบระยะการประกัน
24น.ส.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์2-303ไมค์โครโฟนห้องนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรหลวมรึเปล่าค่ะ เข้าสอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว พยายามแก้ไขแล้วแต่ไมค์ไม่ติดเลยค่ะ ขอความกรุณาเข้าเช็คให้ด้วยนะคะ ไม่แน่ใจว่าอะไรหลวมรึเสื่อมสภาพค่ะ ขอบคุณค่ะ17 ส.ค. 2563 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 63 10:05 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ดำเนินการเปลี่ยนสายไมค์ชุดใหม่ สามารถใช้ได้ตามปกติครับ
25นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/2Projector มีอาการดับเอง อยากให้มีการตรวจสอบ หรือสำรองใช้ ครับ20 ก.ค. 2563 09:46 น.กำลังดำเนินการ
02 พ.ย. 63 13:34 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
26น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 1718 มิ.ย. 2563 10:05 น.รอดำเนินการ
27น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 1718 มิ.ย. 2563 10:05 น.รอดำเนินการ
28นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย1-302จอทีวีเสีย เปลี่ยนinputไม่ได้ 08 มิ.ย. 2563 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 09:36 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
29นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-104ภาพจาก Projector คุณภาพต่ำมาก เพราะ Projector นี้ใช้งานมานานมากและใช้งานตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ 21 มี.ค. 2563 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 63 14:35 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -ได้ทำการเปลี่ยนเครือง โปรเจ็ตเตอร์ ตัวใหม่ เรียบร้อยแล้วครับผม
30นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-206visualizer ภาพไม่ออก 24 ก.พ. 2563 08:50 น.รอดำเนินการ
31อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา14-201projector ไฟฉายเป็นสีเหลือง ปรับไม่เป็นค่ะ25 ธ.ค. 2562 22:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ม.ค. 63 09:32 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบแล้วครับ ใช้งานได้ปกติ หากยังมีอาการอีก สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ 0818713236 เดี้ยวเข้าแก้ไขให้ใน ชม.เรียนนั้นเลยครับ
32น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส2-203Visualizer ห้อง 2-203 ชำรุดตั้งแต่เปิดเทอม ติดประกาศไว้หน้าห้องว่าจะรีบซ่อมให้เร็วที่สุด จนวันนี้ 25 ธันวาคม 2562 ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ เนื่องจากสอนวิชาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องใช้ Visualizer อย่างมากค่ะ 25 ธ.ค. 2562 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 12:56 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทางหน่วยโสตฯ ได้นำเครื่อง Visualizer มาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับ
33นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-104ภาพจาก Projector ไม่ชัด09 ธ.ค. 2562 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 63 14:36 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
34น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้จอโปรเจ็คเตอร์ได้16 พ.ย. 2562 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 62 11:08 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
35น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเรียนจอโปรเจคเตอร์เวลาเปิดใช้แล้วจอสั่น 11 ต.ค. 2562 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 62 11:08 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
36นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-212เปิดยูทูปจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จอมีภาพ แต่เสียงแตกมากๆ ฟังไม่ได้ ปรับเสียงอย่างไรก็ไม่ได้ผล ทำให้นิสิตไม่สามารถเรียนได้02 ต.ค. 2562 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 62 11:08 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
37นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา2-203เปิดยูทูปได้แต่เสียงเบามากๆ ทำให้ไม่สามารถมีการเรียนการสอนได้ เพิ่มเสียงให้ดังยังไงก็ไม่ดังขึ้น ทั้งในตัวคอมและเครื่องเสียง ลำโพงด้านข้างประตูทางเข้ามีเสียงดังเบาๆ แต่ลำโพงอีกข้างไม่มีเสียงออกเลย02 ต.ค. 2562 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 62 10:36 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เข้าตรวจสอบแล้ว ต้องทำการเซ็ตสัญญาณเสียงใหม่ ใช้งานได้ปกติ ครับ
38อาจารย์พิมพ์อมร นิยมค้า7-309เปิดคอมฯไม่ได้ค่ะ ขึ้นว่าให้โหลดเป็นวันก็ไม่เข้าไปหน้า desktop สักที28 ส.ค. 2562 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 62 09:33 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เข้าตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ใช้งานได้เป็นปกติ
39น.ส.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล7-311/1เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดเอง และโปรเจคเตอร์ไม่ทำงานคะ16 ส.ค. 2562 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 62 14:09 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เข้าตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ใช้งานได้เป็นปกติ
40น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องปทุมมาไมค์ในห้องชำรุด 1 ตัว08 ส.ค. 2562 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 62 13:06 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบแล้ว พบไมค์ลอยชำรุด 1 ตัว ได้ทำการแจ้งทางหน่วยโสตฯแล้ว รอดำเนินการต่อไป จัดหาชุดไมค์ลอยใหม่ รอดำเนินการต่อไป
41น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-205ระบบเครื่องเสียงมีปัญหา 1-C3100-FA09-58210180005/004-61 05 ส.ค. 2562 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 09:36 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, อุปกรณ์ระบบภาพชำรุด แต่อยู่ในระยะประกัน แจ้งผู้ดูแลประสานซ่อมกับผู้รับเหมา
42อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพรห้อง 9-303ห้อง 7-303 เครื่องฉาย ฉายภาพขึ้นหน้าจอเพียง 2 ใน 3 ของหน้าจอ ส่งผลให้ภาะมีขนาดเล็ก นิสิตหลังห้องไม่สามารถอ่านเนื้อหาที่ฉายอยู่ได้ อยากให้ปรับเครื่องฉายให้ฉายเต็มหน้าจอค่ะ 05 ส.ค. 2562 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 62 08:30 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, ได้ทำการขยายภาพ ที่ตัว LCD และ VISUALIZER เรียบร้อยแล้ว ทำให้การนำเสนอภาพ ใหญ่ขึ้นเต็มจอรับภาพ
43นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์22-301มีความต้องการเครื่อง Visualizer และ wiless lan reciever สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในห้องเรียน31 ก.ค. 2562 17:03 น.รอดำเนินการ
44อาจารย์ปณิธี การสมดี7-212ไม่สามารถเปิดเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ19 ก.ค. 2562 19:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 62 13:51 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, Update ระบบปฎิบัติการ ของคอมพิวเตอร์
45น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเรียนไมค์เปิดแล้วไม่มีเสียง24 พ.ค. 2562 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 62 16:00 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการติดตั้งชุดเครื่องขยายเสียงและลำโพง แทนชุดเดิม
46น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่องฉายห้อง?109? อาคารวิจัยและพัฒนา? ไม่สามารถใช้งานได้08 พ.ค. 2562 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 62 08:48 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉาย LCD ห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนา อุทยานหนองหาร หน่วยโสตฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้ว เกิดจากเครื่องฉาย LCD มีการเสื่อม ชำรุด(เสีย)....หน่วยโสตฯ ได้ทำการจัดเตรียมเครื่องฉาย LCD เครื่องสำรอง ให้ใช้การไปก่อน....
47น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่อง ฉายห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนา อุทยานหนองหาร ไม่ทำงาน24 เม.ย. 2562 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 62 08:48 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉาย LCD ห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนา อุทยานหนองหาร หน่วยโสตฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้ว เกิดจากเครื่องฉาย LCD มีการเสื่อม ชำรุด(เสีย)....หน่วยโสตฯ ได้ทำการจัดเตรียมเครื่องฉาย LCD เครื่องสำรอง ให้ใช้การไปก่อน....
48อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน14-201โปรเจคเตอร์ พื้นหลังเป็นสีฟ้า ทำให้อ่านตัวหนังสือไม่ชัดเจนค่ะ18 เม.ย. 2562 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 62 08:33 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร,
49แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2เครื่องฉายLCDชำรุด25 ก.พ. 2562 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มี.ค. 62 09:40 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -ทำการแก้ไขเครื่องprojeter ตัวใหม่พร้อมใช้งานเรียบร้อยครับ
50น.ส.จิตรลดา ฦๅชา2-301โปรเจคเตอร์ มืดมาก นิสิตไม่สามารถมองเห็นได้ มีผลต่อสุขภาพสายตานิสิต20 ก.พ. 2562 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 62 12:06 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้เข้าดำเนินการเปลี่ยน เครื่องฉาย LCD เรียบร้อยแล้ว
51อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว2-304Projector ฉายภาพไม่ชัดเจน ค่อนข้างมืดค่ะ 30 ม.ค. 2562 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 62 12:06 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้เข้าดำเนินการเปลี่ยน เครื่องฉาย LCD เรียบร้อยแล้ว
52นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์22-201 205 206ลงโปรแกรม ระบบโปรแกรมมีปัญหา28 ม.ค. 2562 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 09:56 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ฝ่ายคอมได้รับทราบ ฝ่ายคอมได้เข้าเช็คเป็นที่เรียบร้อย ครับ
53นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์7-412ต่อ notebook ส่วนตัวใช้สอน การแสดงผล projector ไม่พอดี ตกขอบ แสดงผลไม่ครบ23 ม.ค. 2562 20:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 09:57 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการปรับขนาด ระยะการฉายเครื่อง LCD ให้พอดีกับฉากรับภาพ เป็นที่เรียบร้อย ครับ
54นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์6-201, 6-202ห้องเรียนดังกล่าว ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน อยากให้นำคอมพิวเตอร์มาประจำห้องดังกล่าว เพื่อใช้สอนนิสิต23 ม.ค. 2562 20:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 09:54 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเพิ่มชุดคอมพิวเตอร์ และ เครื่อง visualizer สำหรับการเรียนการสอน อ.6-201,202 เป็นที่เรียบร้อย ครับ
55นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์6-201, 6-202ห้องเรียนดังกล่าว ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน อยากให้นำคอมพิวเตอร์มาประจำห้องดังกล่าว เพื่อใช้สอนนิสิต23 ม.ค. 2562 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 09:54 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเพิ่มชุดคอมพิวเตอร์ และ เครื่อง visualizer สำหรับการเรียนการสอน อ.6-201,202 เป็นที่เรียบร้อย ครับ
56นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์6-20214 ม.ค. 2562 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 62 13:46 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
57นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์6-202เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ หลอดไฟมีอาการเหลือง แสดงภาพไม่ชัดเจน เป็นปัญหาในการสอน 14 ม.ค. 2562 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 62 13:45 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ หลอดไฟมีอาการเหลือง แสดงภาพไม่ชัดเจน เนื่องจากขั้วต่อสายสัญญาณหลวม ทำการถอดต่อใหม่ ภาพและสีกลับมาเป็นปกติ
58น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ต้องการชุดไมโครโฟนสำหรับจัดประชุม จำนวน 15 ชุด และเตรียมโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในวันตรวจประเมินขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 (โปรดจัดชุดไมโครโฟนในวันที่14ธันวาคม2561)29 พ.ย. 2561 19:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 62 13:44 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
59อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร13-2081. คอมฯไม่มีภาษาไทย 2. หน้าจอคอมเปิดใช้งานไม่ได้ มันขึ้นหน้าจอที่เครื่องฉายอย่างเดียว07 พ.ย. 2561 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 61 12:54 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ และจะเปลี่ยนชุดคอมพิวเตอร์ วิชวล ในห้องนั้น ในเทอมต่อไปครับ
60น.ส.อรุณธดี ตรุงอำไพ13-203ตรวจสอบการลงโปรแกรมเนโร โหลดมาใช้งานแล้ว ไรท์ไฟล์ Audio CD แล้วไม่มีเสียง04 พ.ย. 2561 18:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 61 12:25 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, โอมประสานกับอาจารย์แล้วครับ
61อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาห้องฟิตเนส อาคาร 14รบกวนช่วยติดตั้งทีวีแบบแขวน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องฟิตเนส30 ต.ค. 2561 13:10 น.กำลังดำเนินการ
14 พ.ย. 61 12:54 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
62น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น21-301เรื่องสายต่ออุปกรณ์ในห้องเรียนแก้ปัญหากันยังไงคะ เพิ่งเจอกับตัวเอง อยู่ๆ เปลี่ยนเป็น HDMI ไม่มีหัวต่อ ไม่รู้ว่าเปลี่ยน วันนี้จะสอนยังไง24 ต.ค. 2561 10:42 น.กำลังดำเนินการ
26 ต.ค. 61 10:06 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
63อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์21-301เรื่องสายต่ออุปกรณ์ในห้องเรียนแก้ปัญหากันยังไงคะ เพิ่งเจอกับตัวเอง อยู่ๆ เปลี่ยนเป็น HDMI ไม่มีหัวต่อ ไม่รู้ว่าเปลี่ยน วันนี้จะสอนยังไง24 ต.ค. 2561 10:42 น.กำลังดำเนินการ
26 ต.ค. 61 10:06 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
64น.ส.จิตรลดา ฦๅชา2-207เครื่องฉาย สีเพี้ยน ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนสุขภาพตาเสีย โปรดแก้ไขด่วน เนื่องจากมีการใช้ห้องเรียนทุกวัน 22 ส.ค. 2561 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 61 11:21 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉาย สีเพี้ยน เนื่องจากเครื่อง Visualizer เสื่อมสภาพ แก้ไขโดยทำการเปลี่ยนเครื่อง Visualizer ใหม่
65อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-312เครื่องคอมในห้องสอนมีปัญหา 1. ช่องใส่ CD ใช้ไม่ได้ ใส่ CD เข้าไปก็เด้งออกตลอด และช่องใสมันยื่นออกมาตลอดกดกลับเข้าไม่ได้ 2. คอมฯมีอาการค้างอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆที่เปิดแค่ POWERPOINT เท่านั้น20 ส.ค. 2561 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 61 09:06 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, -คอมฯ ใหม่ ใส่ CD ไม่ได้ ((ใช้ USB )) -แก้ไขเรียบร้อยแล้วว
66นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114ขอเปลี่ยน Projector ห้องเรียนปฏิบัติการจำนวน 2 ห้องครับ เนื่องจากอันเดิมเสียมาตั้งแต่ต้นปี 256015 ส.ค. 2561 09:05 น.รอดำเนินการ
67นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-110ไม่มีสัญญาณภาพ07 ส.ค. 2561 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 61 15:39 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณภาพ เนื่องจากต่อสายสัญญาณผิด ทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณใหม่
68อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาห้องฟิตเนสรบกวนช่วยต่อเครื่องเสียง ทีวีและเครื่องเล่นดีวีดีสำหรับสอนเต้นรำ 01 ส.ค. 2561 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 61 11:22 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการเรียบร้อยครับ
69แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประตูห้องเก็บอุปกรณ์ชำรุดหลุดออกจากบานล็อคไม่ได้03 ก.ค. 2561 10:00 น.รอดำเนินการ
70แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประตูห้องเก็บของบานประตูชำรุดล็อคไม่ได้เลยกลัวของหายด่วนและด่วนที่สุด27 มิ.ย. 2561 15:32 น.รอดำเนินการ
71นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดไมค์ประกาศของห้องสมุดมีอาการช็อตและเสียงไม่ออก09 พ.ค. 2561 09:05 น.รอดำเนินการ
72นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล7-315เครื่องฉาย LCD ฉายไม่ตรงจอภาพโดยภาพตกออกด้านขวาและเอียง(หมุน)ด้วย16 เม.ย. 2561 02:17 น.รอดำเนินการ
73น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422 (ห้องสรีรพืช)เครื่องสาย LCD เปิดไม่ติด (เครื่องเตือนอุณหภูมิสูงและปิดตัวเองภายใน 30 วินาที)09 เม.ย. 2561 09:07 น.รอดำเนินการ
74นางกิตติมา งามวิไลกรอาคาร 14ต้องการยืมไมโครโฟนและลำโพงเพื่อใช้ในการประกาศชี้แจงการสอบโครงการ YFS 2018 ในวันที่ 1 เม.ย. 2561 (12-17 น.)28 มี.ค. 2561 00:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 61 09:21 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร,
75นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์2-203เครื่อง projector ฉายออกมาไม่พอดีจอ อยากให้ปรับให้ฉายแล้วพอดีจอ ไม่ตกจอ26 มี.ค. 2561 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 10:32 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการปรับภาพเป็นที่เรียบร้อย ครับ
76นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-211เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ (เปิดไม่ติด)07 มี.ค. 2561 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 61 09:34 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ (เปิดไม่ติด)...เนื่องจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เสื่อมสภาพ ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องใหม่ ครับ
77นายกีรติ มณีสาย2-304คอมพิวเตอร์หน้าชั้นเรียน มีปัญหา 2 อย่างครับ (1) เปิดใช้งาน internet ไม่ได้ ทั้งที่มีสัญญาณเข้า อาจเกี่ยวกับเวลาของเครื่องไม่ตรง (2) ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงใน computer ออกลำโพงได้ (3) เมื่อนำสายเสียงต่อเข้าโน็ตบุค มีสัญญาณรบกวน ไม่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการก่อนวันพฤหัสบดีเนื่องจากเป็นห้องที่ใช้สอนประจำทุกวันอังคารและพฤหัสบดีครับ ขอบคุณครับ07 มี.ค. 2561 01:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 61 09:33 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านคอมพิวเตอร์เรียบร้อย
78น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องเรียน 1-401 อาคารบริหาร 1 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด04 มี.ค. 2561 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 61 14:53 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ห้องเสีย คือ 1-405 นะครับ...(1-401 ห้องเฟื้องฟ้า) จัดการเปรียนเรียบ เครื่่องโปรเจ็ตเตอร์ เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานครับ...
79นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าส่งภาพจากnootbook ไม่ขึ้นจอ 08 ก.พ. 2561 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 61 14:40 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, แก้ไข้เรียบร้อยครับ ต่อสายสัญญาณผิด...
80นายมาโนชณ์ คนกล้า1-401 อ.บริหาร-ต้องการใช้เครื่อง วิชวนร์ ในการสอน02 ก.พ. 2561 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 61 14:39 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, - ทำการติดตั้ง วิชวนร์ เรียบร้อยแล้ว ( ย้ายเครื่องวิชวน (Lac) จากห้องสว่าง มาใช้ )
81นายมาโนชณ์ คนกล้า4-102 อ.บริหารโปรเจ็ตเตอร์ เปิดไม่ติด มีเสียงดังออกมา จากตัวเครื่อง 02 ก.พ. 2561 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 61 14:35 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -เครื่อง โปรเจ็ตเตอร์ขึ้น หลอดภาพหมดอายุ -ทำการ ติดตั้งโปรเจ็ตเตอร์ ตั้งพื้น ตัวใหม่ให้ ใช้งานเรียบร้อยย... (ย้ายจาก ห้อง 1-303)
82แม่บ้านอาคาร 22_205จอภาพแอวชีดีเป็นภาพ2มิติดูให้ด้วยค่ะ19 ม.ค. 2561 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 61 11:08 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, แก้ไขเรียบร้อยครับ
83นายกีรติ มณีสาย2-205ภาพฉายจากโปรเจคเตอร์ไม่ชัด มีเงาซ้อนทำให้นิสิตมองไม่ชัดและปวดตาเมื่อดูนานๆ ครับ16 ม.ค. 2561 21:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 61 11:07 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, แก้ไขเรียบร้อยครับ
84นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.14-201ไม่มีสัญญาณภาพ16 ม.ค. 2561 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 61 10:31 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณภาพ...สาเหตุเกิดจาก การต่อสายสัญญาณผิด...ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
85อาจารย์ปณิธี การสมดี1-401โปรเจคเตอร์ หลอดไฟไม่สว่างค่ะ12 ม.ค. 2561 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 61 10:36 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ดำเนินการ เพิ่มความคมชัดเรียบร้อย ครับผม... (ปิดไฟด้านหน้า จะช้วยให้ภาพที่ฉาย หน้าจอ คมชัดมากขึ้นครับ..)
86นายเตชทัช คลายโศกก์2-304เครื่องเสียงดังไม่ชัด เปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่ เพราะวิชาที่สอนมีจำนวนนิสิตมาก พูดแล้วเครื่องเสียงดังไม่ชัด ทำให้สอนไม่ค่อยรู้เรื่อง09 ม.ค. 2561 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 61 11:06 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
87แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13จอโปรเจ็คเตอร์เปิดแล้วมันเป็นเส้น28 พ.ย. 2560 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 60 13:09 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, โปรเจ็คเตอร์เปิดแล้วมันเป็นเส้น...เกิดจากมีการถอดสายสัญญาณออกแล้วทำเชื่อมต่อสายสัญญาณผิด...แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
88แม่บ้านอาคาร 13อ13_211จอโปรเจ๊กเตอร์เวลาเปิดมันสั่นเปนเคลื่อนค่ะ28 พ.ย. 2560 13:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 60 13:09 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, โปรเจ็คเตอร์เปิดแล้วมันเป็นเส้น...เกิดจากมีการถอดสายสัญญาณออกแล้วทำเชื่อมต่อสายสัญญาณผิด...แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
89น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องลั่นทมต่อสายสาย ระบบคาราโอเกะกับจอภาพใหม่(ได้จอภาพมาใหม่ค่ะ)14 พ.ย. 2560 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 14:55 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการเรียบร้อยครับ
90นายกีรติ มณีสาย2-303โปรเจคเตอร์ไม่โฟกัส ภาพบนฉากสั่นมาก และ ฉายภาพลงไม่ตรงฉากรับภาพ09 พ.ย. 2560 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 60 13:00 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยครับ สาเหตุภาพสั่นเกิดจากแอร์ในห้องเรียนสะเทือนขึ้นบนฝ้าเพดาน
91นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร 6 (( 6-203 6-204 )) คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้... (ห้อง 6-204 6-203)06 พ.ย. 2560 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 14:50 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ติดตั้งคอมฯ ตั้งโต๊ะ แทนเครื่องเดิมเรียบร้อย พร้อมใช้งานครับ...
92นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.16-203คอมพิวเตอร์ห้องเรียนไม่ทำงาน06 พ.ย. 2560 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:15 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์(สำรอง)ห้องเรียน ตัวใหม่แล้ว
93น.ส.ณัฐพร ปู่ทับหนูห้องอินทนิลน้ำ ชั้น 2 อาคารบริหารขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและไมโครโฟนเพื่อใช้ในการประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ มก. สัญจร ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.02 พ.ย. 2560 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:24 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, -แจ้งให้มาติดต่อเรื่อง ในการขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
94นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดมีโปรเจคเตอร์ต้องการติดตั้งขึ้นเพดานในห้องฉายหนัง พร้อมสายสัญญาณภาพ 3-4 เมตร31 ต.ค. 2560 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:31 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, หน่วยโสตฯ ได้เข้าทำการติดตั้ง LCD แต่การตั้งติด LCD บนฝ่าเพดานไม่สามารถติดตั้งได้ จึงได้ทำการติดตั้งบนพื้นโดยวางบนชั้นวาง ให้เรียบร้อยแล้วครับ
95นายณธกร ทัศนัส7-315โปรเจ็คเตอร์แสดงภาพเป็นสีเหลือง31 ต.ค. 2560 12:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:26 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, สาเหตุ เกิดจากสายสัญญาณ VGA ชำรุด การแก้ไข โดยการเปลี่ยนสายสัญญ VGA
96นายธวัชชัย สัพโส7-112/5โปรเจ็คเตอร์ ไฟไม่ขึ้น (เปิดไม่ได้ )25 ต.ค. 2560 15:31 น.กำลังดำเนินการ
06 พ.ย. 60 10:27 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
97อาจารย์ปณิธี การสมดี1-405คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ได้ ติดๆ ดับๆ ค่ะ25 ต.ค. 2560 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:26 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ดำเนินการเรียบร้อยครับ... พร้อมใช้งาน
98อาจารย์ปณิธี การสมดี16-203อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ คอมพ์ไม่มีเสียงค่ะ25 ต.ค. 2560 13:20 น.กำลังดำเนินการ
06 พ.ย. 60 10:32 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, อินเตอร์เน็ตได้ทำการแจ้งฝ่ายคอมให้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ส่วนระบบเสียงได้ทำการเปลี่ยนลำโพงเคลื่อนที่เพื่อเป็นการทดแทนครับ
99นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-204ไม่มีสัญญาณเสียง24 ต.ค. 2560 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 60 09:01 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณเสียง...ได้เข้าทำการตรวจเช็ค สาเหตุเกิดจากการต่อเชื่อมช่องสัญญาณผิดและสายสัญญาณเชื่อมสภาพ...
100นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-301คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์จาก แฟลไดร์และฮาร์ทดิสก์ ไม่ได้12 ต.ค. 2560 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 60 10:26 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์จาก แฟตไดร์และฮาร์ทดิสก์ ไม่ได้...ปัญหาเกิดจากคอมพิวเตอร์ห้องเรียนติดไวรัสซ่อนไฟล์...แก้ไขโดยนำคอมพิวเตอร์สำรองไปเปลี่ยน และนำคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสซ่อนไฟล์ให้ฝ่ายคอมแก้ไขต่อไป
101นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.16-203ไม่มีสัญญาณเสียง12 ต.ค. 2560 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 60 10:27 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณเสียง...ได้ทำการตรวจเช็คแล้วปัญหาเกิดจากช่องเสียบแจ็คสัญญาณเครื่องเสียงเคลื่อนที่ SANHA SH-360N เสื่อมและชำรุด ...ได้ทำการแก้ไขโดยนำชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ TOA600 ให้ใช้สำรองไปก่อน...(ส่วนเสียงเคลื่อนที่ SANHA SH-360N นำไปซ่อมบำรุง)
102นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-302ไม่มีสัญญาณภาพ09 ต.ค. 2560 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:17 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณภาพ...สาเหตุเกิดจาก การสลับช่องสัญญาณผิด...
103นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-201ไม่มีสัญญาณเสียง09 ต.ค. 2560 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณเสีย...ได้เข้าทำการตรวจเช็ค สาเหตุเกิดจากการต่อเชื่อมช่องสัญญาณผิด...
104นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.14-201ไม่มีสัญญาณภาพ22 ก.ย. 2560 10:58 น.กำลังดำเนินการ
22 ก.ย. 60 11:03 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณภาพ ...เกิดจากตัวเครื่อง Visualizer เปิดไม่ได้...สาเหตุอาจเกิดจากบริเวณรอบๆ และใต้ตัวเครื่อง Visualizer มีน้ำและอาจซึมเข้าไปในตัวเครื่อง Visualizer ทำให้เครื่อง Visualizer มีปัญหาอาการ คือ เปิด/ปิด ไม่ได้ ต้องรอเช็คดูอาการและดำเนินการแก้ไขต่อไป
105นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 8 ติดตั้งจอ LCD ห้องเรียน 13 ก.ย. 2560 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:18 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
106นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 8 ติดตั้งจอ LCD ห้องเรียน 13 ก.ย. 2560 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:18 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
107น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร3 ห้องลั่นทมต่อเครื่องเสียง และระบบคาราโอเกะ(และขอยกเลิกที่แจ้งในช่องรายการซ่อมคอมฯด้วยค่ะ)30 ส.ค. 2560 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:18 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
108น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร3 ห้องลั่นทมต่อเครื่องเสียง และระบบคาราโอเกะ30 ส.ค. 2560 15:50 น.รอดำเนินการนายอนุสรณ์ กันทัม,
109นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าVisual ห้องเรียน ไม่มี (มีการโยกย้าย...)30 ส.ค. 2560 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 60 09:34 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, มีการโยกย้าย ไปที่ห้อง 1-403 ได้นำมาติดตั้งทีห้อง เฟื่้องฟ้าเหมือนเดิม พร้อมใช้งาน...
110นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-204ติดตั้ง เครื่อง Visualizer-Lumens 35025 ส.ค. 2560 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 14:55 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการ ติดตั้ง เครื่อง Visualizer-Lumens 350
111นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.7-311ไม่มีสัญญาณภาพ25 ส.ค. 2560 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 11:58 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, สาเหตุเกิดจากเครื่องแปลงสัญญาณภาพ (ATEN VIDEO SPLITTER) เสีย ได้ทำการถอดเครื่องออกก่อนสัญญาณภาพกลับมาใช้ได้เฉพาะจอหน้า 1 จอ
112นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-208/1ภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แสดงผล25 ส.ค. 2560 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 11:55 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ ทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำรองกลับมาใช้งานได้ปกติ
113นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร พระพิรุณไมล์ลอยเสียงไม่ออก...23 ส.ค. 2560 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 60 08:59 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, -(เสียบสายไมล์ไม่แน่น) ดำเนินการเรียบร้อยใช้ได้ปกติ
114นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.9-101ห้องสมุด(ห้องประชุม)สายเชื่อมต่อสัญญาณภาพเสื่อม/ชำรุด17 ส.ค. 2560 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 60 08:52 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, สายเชื่อมต่อสัญญาณภาพเสื่อม/ชำรุด ทำการเปลี่ยนสายสัญญานภาพชุดใหม่
115นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-206ไม่มีสัญญาณภาพ11 ส.ค. 2560 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 60 09:19 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เกิดจากคอมพิวเตอร์ห้องเรียนเสื่อมสภาพ(เปิดติด แต่ภาพหน้าจอค้าง ตรงคำว่า Windows) ทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำรอง ใช้งานได้ปกติ
116นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.14-201ไม่มีสัญญาณภาพ08 ส.ค. 2560 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 60 09:44 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมาใหม่เป็นชาวต่างชาติ และไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โสตฯ ประจำห้องเรียน ทางเจ้าหน้าที่หน่วยโสตฯ ได้บอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์โสตฯประจำห้องเรียนให้แล้วครับ
117นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219ติดตั้งรูปภาพหน้าห้อง 7-21907 ส.ค. 2560 13:26 น.รอดำเนินการ
118นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-301ระบบเสียงมีปัญหา07 ส.ค. 2560 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 60 10:16 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, มีการถอดสายเชื่อมต่อลำโพงและทำการต่อสายผิดช่อง แก้ไขเรียบร้อยครับ
119นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203ไม่มีสัญญาณภาพ 07 ส.ค. 2560 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 60 10:14 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, มีการถอดสายเชื่อมต่อและทำการต่อสายสัญญาณผิดช่อง แก้ไขโดยทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณใหม่และปิด/เปิด คอมพิวเตอร์/LCD 1 รอบ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม
120นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-205มีการแจ้งว่า Visualizer-Lumens Ps400 มีปัญหา07 ส.ค. 2560 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 62 08:28 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เปลี่ยนเครื่องแล้วครับ
121นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าวิชวลน์ เปิดไม่ขึ้นจอ...22 มิ.ย. 2560 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 60 09:58 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เปรียนเครื่อง วิชวลน์ เรียบร้อย พร้อมใช้งาน...
122นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203ทำการติดตั้งชุดไมค์21 มิ.ย. 2560 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 60 11:15 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการตรวจเช็คและติดตั้งชุดไมค์สาย เพื่อใช้ในงานประกวดสุนทรพจน์
123นายธวัชชัย สัพโส7-112เสียบสายไมค์แล้วบางครั้งมีเสียง บางครั้งไม่มีเสียง14 มิ.ย. 2560 11:50 น.รอดำเนินการนายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เกิดจากเครื่องขยายเครื่องเสียงชำรุด ได้ถอดเครื่องขยายเสียงออกมาทำการซ่อมแก้ไข
124นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี7-313รับแจ้ง LCD เสีย13 มิ.ย. 2560 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 60 15:06 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยน LCD ใหม่เรียบร้อย
125น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์9-203ห้องพัสดุสอบมีปลวกกัดกินกระดาษ08 มิ.ย. 2560 11:05 น.ยกเลิกรายการ
13 มิ.ย. 60 15:07 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
126นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าคอมฯเปิดไม่ออกจอ29 พ.ค. 2560 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ค. 60 11:44 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, - ต่อสายผิด - ช่องสัณญาณภาพหลุดเข้าไปในคอมฯ ((แก้ไข ใช้งานได้ตามปกติ))
127น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องปทุมมาเดินสายโปรเจคเตอร์ (ช่างมาดูให้แล้ว)26 พ.ค. 2560 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 60 15:09 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
128นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/1โปรเจคเตอร์ ห้อง แสดงภาพไม่ชัดและมีสีผิดเพี้ยน24 พ.ค. 2560 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 60 11:13 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการตรวจเช็คเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แล้ว เกิดจากการเสียบสายสัญญานไม่แน่น
129นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220กำจัดปลวก ห้องคณบดี22 พ.ค. 2560 10:09 น.ยกเลิกรายการ
12 มิ.ย. 60 11:01 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า,
130นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219ติดตั้งกล่องรับคำร้อง11 พ.ค. 2560 09:21 น.รอดำเนินการ
131นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้องคณบดี ตึก7 ชั้น2กำจัดปลวก11 พ.ค. 2560 09:20 น.รอดำเนินการ
132นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร 401 เสียงไม่ออกลำโพงเสียงไม่ออกลำโพง ห้องเรียน27 เม.ย. 2560 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 60 10:18 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -ไม่ได้เสียบสายเสียง (ไม่ได้เปิดเสียงลำโพง ในคอมฯ) -ใช้งานได้ตามปกติ
133นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203การฉายภาพ และระบบเสียงมีปัญหา24 เม.ย. 2560 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 60 13:29 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, การฉายภาพ และระบบเสียงมีปัญหา เนื่องจากมีการถอดรื้อสายสัญญาณทำให้การฉายภาพ และระบบเสียงมีปัญหา แก้ไขโดยการเชื่อมต่อสายสัญญาณใหม่ให้ถูกต้อง
134นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.16จอภาพ/ภาพแสดงผล เป็นสีฟ้า20 เม.ย. 2560 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 60 09:26 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากสายเชื่อมต่อสัญญาณ(สายVGA) ชำรุด แก้ไขโดยการเปลี่ยนสาย VGA ชุดใหม่
135นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301รับแจ้งภาพไม่ขึ้นจอ18 เม.ย. 2560 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 60 10:14 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เช็คดูแล้วมีผู้ใช้ห้องคนก่อนได้ถอดสายแล้วไม่เอาไว้ที่เดิมทำให้มีปัญหา ทำการต่อให้พร้อมใช้งานเรียบร้อย
136นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-207รับแจ้ง สายไมค์ขาด18 เม.ย. 2560 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 60 10:12 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการเปลี่ยนสายไมค์ใหม่เรียบร้อย
137นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-204รับแจ้งวิชวลห้องเรียนไม่มี18 เม.ย. 2560 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 60 10:11 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, วิชวลจากห้อง 2-204 มีปัญหาจึงได้ทำการเอามาเช็คและติดตั้งคืนเรียบร้อย
138นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-207Visualizer มีปัญหา 04 เม.ย. 2560 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 60 11:33 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, Visualizer มีอาการภาพเบลอโฟกัสไม่ติดเนื่องจาก Visualizer มีการเสื่อมสภาพ(เสีย) ได้ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนเครื่อง Visualizer (สำรอง) แทนชั่วคราวก่อน
139นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-206ไม่มีสัญญาณภาพ04 เม.ย. 2560 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 60 11:30 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการต่อสายสัญญาณผิดช่อง ได้ทำการปิด/เปิด คอมพิวเตอร์ใหม่ 1 รอบ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม
140นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องพระพิรุณรับแจ้งให้บันทึกวีดิโอการประชุมของงานบุคคล 09.00 น - 12.00 น04 เม.ย. 2560 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 60 10:52 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, 03/04/60 ดำเนินการเรียบร้อย
141นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.1 ห้องอินทนิลน้ำทำการติดตั้งเครื่องฉายภาพ LCD 03 เม.ย. 2560 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 เม.ย. 60 11:54 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการติดตั้งเครื่องฉายภาพ LCD เนื่องจากมีการประชุมระบบชลประทาน
142นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13 , อ.14 , อ.16ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ประจำห้องเรียน อ.13 , อ.14 , อ.1624 มี.ค. 2560 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 60 14:44 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ประจำห้องเรียน อ.13 , อ.14 , อ.16 ก่อนจะเริ่มการเรียนการสอน หลังจากทำการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปี 59
143นายณธกร ทัศนัส2-201- นาฬิกาภายในห้องไม่เดิน (ไม่ทำงาน) - หลอดไฟหลายหลอดไม่สว่าง (เสีย) - ห้องเรียนสกปรก 24 มี.ค. 2560 11:12 น.ยกเลิกรายการ
04 เม.ย. 60 10:49 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ชี้แจงถึงผู้แจ้งเรียบร้อย
144นายณธกร ทัศนัส9-307กระดาน Whit board สกปรก คราบปากกาเยอะ ทำความสะอาดยาก จึงทำให้นิสิตอ่าน lecture note บนกระดานยากลำบาก18 มี.ค. 2560 14:36 น.ยกเลิกรายการ
04 เม.ย. 60 10:50 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ชี้แจงถึงผู้แจ้งเรียบร้อย
145นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 2 , อาคาร 14ติดตั้งระบบเสียง สอบกลางภาค ภาคปลาย ปี 5916 มี.ค. 2560 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 60 14:48 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ติดตั้งระบบเสียง สอบกลางภาค ภาคปลาย ปี 59
146นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220ติดรูปบนฝาผนัง15 มี.ค. 2560 09:07 น.รอดำเนินการ
147นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าสายข้อต่อโปรเจ็ตเตอร์ หลุดเข้าไปในเครื่องคอมฯ เสียบต่อสายสัญญาน ไม่ได้...10 มี.ค. 2560 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 60 09:50 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, แก้ไข้เรียบร้อยแล้ว ...
148นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203คอมพิวเตอร์ ส่งภาพออกจอ LCD ไม่ได้09 มี.ค. 2560 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 60 09:39 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, คอมพิวเตอร์ ส่งภาพออกจอ LCD ไม่ได้ เนื่องจากมีการถอดรื้อสายสัญญาณและทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณไม่ถูกต้อง
149นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหารไม่มีสัญญาณภาพ09 มี.ค. 2560 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 60 09:19 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการต่อสายสัญญาณผิดช่อง ได้ทำการปิด/เปิด คอมพิวเตอร์ใหม่ 1 รอบ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม
150นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-208Visualizer มีปัญหา09 มี.ค. 2560 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 60 08:53 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, Visualizer มีvาการเบลอโฟกัสไม่ติดและภาพบางครั้งเป็นสีดำ แก้ไขเรียบร้อย
151นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีฟาร์มพืชถ่ายวีดิโอเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ07 มี.ค. 2560 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 60 15:05 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการถ่ายทำเรียบร้อย
152นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301รับแจ้งเสียงไมค์ไม่ดัง07 มี.ค. 2560 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 60 14:31 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ฟิวส์เครื่องขยายเสียงขาดและทำการเปลี่ยนฟิวส์เรียบร้อย
153นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร (เฟื้องฟ้า)ส่งสัญญาณ ภาพไม่ขึ้นจอ (จอฟ้า)06 มี.ค. 2560 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 60 15:31 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, (ต่อสายสัณญาณ ไม่ตรงช่อง) ดำเนินการต่อสายให้ถูกต้อง พร้อมใช้งานครับ
154นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร 2 เรียนรวมส่งสัญญาณภาพขึ้นไม่เต็มจอ...06 มี.ค. 2560 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 60 15:28 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ตั้งค่าหน้าจอไม่ตรงกัน.. แก้ไขพร้อมใช้งานเรียนร้อย
155นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องประทุมมารับแจ้งจอภาพเป็นสีเหลือง04 มี.ค. 2560 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 60 11:17 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, สายขาด ทำการเข้าหัวใหม่ สามารถใช้งานได้ปกติ
156นายทรงวุฒิ แพนบุตร8/1-104ภาพเหลือง04 มี.ค. 2560 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 60 10:19 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าทำการตรวจเช็คแล้ว ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่ภาพใช้งานได้ปกติ
157นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-303รับแจ้งไมค์ห้องเรียนไม่ดัง03 มี.ค. 2560 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 60 10:22 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ชุดขยายเสียงถูกถอดฟิวส์ออกและไม่มีฝาปิดฟิวส์เนื่องจากถูกถอดไปห้องเรียน 2-301 แล้วไม่เอามาคืนที่ห้องเดิมจึงทำให้มีผลกระทบทางการเรียนการสอน (แก้ไขเรียบร้อย)
158นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301รับแจ้งไมค์ห้องเรียนไม่ดัง03 มี.ค. 2560 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 60 10:17 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ฟิวส์เครื่องขยายเสียงถูกถอดออกแล้วไม่ใส่เข้าที่เดิม ทำการใส่คือ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
159นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-206คอมพิวเตอร์เปิดไม่ขึ้นจอ/ไม่มีสัญญาณภาพ02 มี.ค. 2560 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 60 13:31 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการต่อสายสัญญาณผิดช่อง ได้ทำการปิด/เปิด คอมพิวเตอร์ใหม่ 1 รอบ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม
160นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-302ไมค์ไม่ดัง01 มี.ค. 2560 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 60 13:37 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, รับแจ้งไมค์ไม่ดัง ในวิชาเทเล เข้าไปตรวจสอบพบว่าไม่เปิดสวิตช์ทำการเปิดเรียบร้อย
161นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-202รับแจ้งคอมพิวเตอร์ไม่แสดงผลขึ้นจอ LCD01 มี.ค. 2560 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 60 13:36 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, สายโดนถอดออกจากผู้ใช้งานอื่นแล้วไม่เสียบเข้าที่เดิมทำการแก้ไขเรียบร้อย
162นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220ติดตั้งกล่องยืนคำร้อง27 ก.พ. 2560 15:23 น.รอดำเนินการ
163นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าคอมฯเปิดไม่ขึ้นจอ/ ไม่มีสัญญาณภาพ27 ก.พ. 2560 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 60 14:13 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เสียบสายสัญญาณผิดช่อง ปิดเปิด คอมพิวเตอร์ใหม่ 1รอบ พร้อมใช้งาน
164นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203เครื่องฉาย LCD เสีย27 ก.พ. 2560 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 60 13:58 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยน เครื่อง LCD สำรอง (แทนเครื่องเก่า)
165น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเครื่องฉายของห้องฉายภาพยนตร์ในห้องสมุด ชำรุด25 ก.พ. 2560 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 60 14:19 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, หน่วยโสตฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ชำรุดเนื่องจากหลอดภาพเสื่อมตามอายุการใช้งาน ข้อเสนอแนะ จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ตัวใหม่เพื่อทดแทนเครื่องที่ชำรุด
166นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลห้องปทุมมาคอมพิวเตอร์ ส่งภาพออกจอ LCD ไม่ได้24 ก.พ. 2560 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 60 10:38 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, คอมพิวเตอร์ ส่งภาพออกจอ LCD ไม่ได้ เนื่องจากทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณไม่ถูกต้อง
167นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203คอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมต่างๆ ได้ช้า24 ก.พ. 2560 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 60 10:35 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำรอง แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอาการเปิดโปรแกรมต่างๆ ได้ช้า (และได้นำคอมเตอร์ที่มีอาการเปิดโปรแกรมต่างๆ ได้ช้า ส่งฝ่ายคอมฯ ตรวจสอบ)
168นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203เครื่องเสียงมีปัญหา23 ก.พ. 2560 12:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 60 12:12 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากแจ็คเชื่อมต่อกับสายเสียงเกิดการชำรุด ทำให้ระบบเสียงมีปัญหา ได้ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนแจ็คเชื่อมต่อตัวใหม่
169นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-205อุปกรณ์โสตฯใช้งานไม่ได้23 ก.พ. 2560 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 60 09:14 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, สายสัญญาณถูกทอดสลับมั่วไปหมด ดำเนินการไล่สายสัญญาณต่อใหม่
170นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร ถิ่นมั่นตรวจเช็ค อุปกรณ์โสตฯปรำอาคารถิ่นมั่น22 ก.พ. 2560 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 60 14:18 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการตรวจเช็ค อุปกรณ์สื่อโสตฯประจำอาคาร ให้พร้อมใช้งานเรียบร้อย
171นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้21 ก.พ. 2560 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 60 11:01 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เครื่องไม่รับ IP แก้ไขเรียบร้อย
172นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-207รับแจ้งเสียงไมค์มีอาการขาดๆหายๆ21 ก.พ. 2560 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 60 10:59 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการเปลี่ยนสายทดแทนอันเดิมเรียบร้อย
173นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีเมตตาธรรมมูลนิธิถ่ายทอดสดระบบภาพและบันทึกโครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามวิธีการของแพทย์แผนจีน21 ก.พ. 2560 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 60 09:22 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ดำเนินงานเรียบร้อย
174นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-206รับแจ้ง เสียงไม่ออก20 ก.พ. 2560 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 60 13:40 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, แจ๊กเสียงถูกถอดออกทำการเสียบเข้าที่เดิมเรียบร้อย
175นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-201รับแจ้งคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้20 ก.พ. 2560 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 60 11:20 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เต้ารับประจำห้องเรียนมีอาการหลวม ทำการแกไขเรียบร้อย
176นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-303lcd เปิดไม่ได้16 ก.พ. 2560 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 60 15:47 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, lcd แฮ้ง ปิดเบรคเกอร์ แล้วเปิดใหม่
177นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301รับแจ้ง สายสัญญาณต่างๆหลุดออกไม่เรียบร้อย15 ก.พ. 2560 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 60 15:35 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการเก็บสายเข้ารางเก็บสายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
178นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.6 203สายไมล์เสีย เสียงไม่ออก...15 ก.พ. 2560 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 60 11:59 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า,
179นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-302ภาพไม่ออก LCD15 ก.พ. 2560 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 60 11:19 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, สายต่อถูกถอดออก เสียบสายกลับคืน ใช้งานได้ตามปกติ
180นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี13-206Visualizer มีปัญหา14 ก.พ. 2560 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 60 13:57 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, Visualizerมีหาการเบลอโฟกัสไม่ติด แก้ไขเรียบร้อย
181นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี13-202บันทึกภาพวีดิทัศน์การเรียนการสอน14 ก.พ. 2560 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 60 13:31 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, 08.00-10.00 น. บันทึกภาพวีดิทัศน์การเรียนการสอน ดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ คณะ ทอ
182นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-206ระบบฉายภาพมีปัญหา(ภาพที่จอคอมพิวเตอร์ไม่แสดงภาพที่จอรับภาพใหญ่)10 ก.พ. 2560 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 60 14:43 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้ปกติ (สาเหตุเนื่องจาก มีการถอดสายสัญญาณและมีการเชื่อมต่อที่ผิดวิธี)
183นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.7-314เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน อ.7314 ติดไวรัส10 ก.พ. 2560 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 60 13:38 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำรองห้องเรียน เครื่องใหม่ (คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่ติดไวรัส ส่งฝ่ายคอมตรวจสอบ)
184นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301เครื่องเสียงมีปัญหา10 ก.พ. 2560 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 60 08:59 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เครื่องขยยายเสียงไฟไม่เข้าเนื่องจากฟิวส์ขาด ทำการเปลี่ยนใส่ใหม่เรียบร้อย
185นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-208/1ภาพที่ฉายผ่าน เครื่องฉาย Visual มีอาการติดๆ ดับๆ10 ก.พ. 2560 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 60 08:58 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากตัวเครื่องฉาย Visual เริ่มเสื่อมสภาพและชำรุด รอเครื่องฉาย Visual ตัวใหม่มาทดแทน
186นายทรงวุฒิ แพนบุตร13-202ภาพไม่ออกจอมอนิเตอร์คอม (อ.หน่อย ภาษาอังกฤษ โทรแจ้ง)09 ก.พ. 2560 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 13:23 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, สายจอมอนิเตอร์ที่ต่อเข้ากับ vs ถูกถอดสลับ แก้ไขโดย สลับสายต่อใหม่เข้าที่เดิม ใช้ได้ตามปกติ
187นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร 13แม่บ้านโทรมาแจ้งวิชวน มีปัญหา???09 ก.พ. 2560 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:13 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ปิดเปิดเครื่องใหม่ อีกรอบ... ใช้ได้ปกติครับบ
188นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร 9 ห้อง 401แม่บ้านโทรมาแจ้ง เสียงไม่ออก ลำโพง...09 ก.พ. 2560 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:11 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ไม่เปิดเสียง ในคอมพิวเตอร์..และโปรแกรม
189นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี14-201ภาพไม่ขึ้นจอ09 ก.พ. 2560 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:09 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้รับแจ้งจากอาจารย์ผู้สอนภาพไม่ขึนจอ โอห์มและพี่ก้องเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าสายสัญญาณถูกถอดออกและมีการสลับช่องสัญญาณของ LCD แก้ไขเรียบร้อย
190นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-303 VS เสีย ภาพสีเหลือง08 ก.พ. 2560 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:08 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เปลี่ยนตัวเก่า ขึ้นไปใช้ชั่วคราว ระหว่างรอส่งตัวที่เสียไปซ่อม
191นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องระพี03/02/60 Visualizer ห้องระพีเป็นสีเหลือง08 ก.พ. 2560 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:10 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เครื่องเสีย เปลี่ยนเครื่องใหม่สามารถใช้งานได้ปกติ
192นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-30102/02/60 internet ใช้งานไม่ได้08 ก.พ. 2560 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:14 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการถอดและเสียบสายแลนและรีสตาร์ทเครื่องใหม่ไม่สามารถใช้งานได้ ทำการเช็ค IP และ Detect ip ใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
193นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-3031/02/60 คอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้งาน Pointer ไม่ได้08 ก.พ. 2560 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:11 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, พอทฝั่งซ้ายของโน๊ตบุ๊คไม่สามารใช้งานได้จึงย้านมาใช้งานฝั่งขวาแทน
194นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-306LCD ภาพซ้อน08 ก.พ. 2560 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:06 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, สาย vga ตัวเดิมมีปัญหา เปลี่ยนสายใหม่ (ชั่วคราว ยังไม่มีสายยาวเปลี่ยน เพราะต้องทำการติดตั้งบนฝ่าเพดาน ต้องประสานทีมงานฝ่ายอาคารดำเนินการให้) เบื้องต้นเปลี่ยนสายสั้น 10 เมตรใช้งานไปก่อน
195นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-20130/01/60 คอมพิวเตอร์ห้องเรียนมีปัญหา08 ก.พ. 2560 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:11 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ใช้งานได้ปกติ
196นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีอ.219/01/60 อาจารย์แจ้งคอมพิวเตอร์มีปัญหา08 ก.พ. 2560 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:10 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, จอคอมพิวเตอร์ไม่ติดเนื่องจากปลั๊กถูกถอดออก
197นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องอินทนิลน้ำวันที่ 18/1/60 ติดตั้งไมค์ประชุมห้องอินทนิลน้ำ08 ก.พ. 2560 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:09 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ติดตั้งเรียบร้อย
198นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องพระพิรุณวันที่ 11-12 บันทึกวีดิโองานสัมมาทิฏฐิ 4 คณะ ห้องพระพิรุณ08 ก.พ. 2560 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:09 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ส่งไฟล์ให้ประชาสัมพันธ์เรียบร้อย
199นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีเมืองส่งซ่อมสายไมค์โฟนจำนวน 3 เส้น25 ม.ค. 2560 14:12 น.ยกเลิกรายการ
31 ม.ค. 60 13:54 น.
200อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน13-208/1ไมค์เสียงขาดๆหายๆ25 ม.ค. 2560 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 60 13:54 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยนชุดหัวไมค์ SHURE ใหม่
201น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้อง 7-314คอมพิวเตอร์ใช้สอนห้อง 7-314 มีไวรัส เวลาเปิดไฟล์ จะมีการซ่อนไฟล์ทุกครั้ง บางครั้งเปิดไฟล์ไม่ได้ รบกวนตรวจสอบคะ24 ม.ค. 2560 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 60 13:08 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, เปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพื่อนำเครื่องที่มีปัญหามาทำการแก้ไข
202อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน13-204เปิดแผ่นซีดีบันทึกเสียงแล้วไม่มีเสียงออกมาค่ะ20 ม.ค. 2560 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 60 14:09 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการตรวจเช็คระบบเสียงและติดตั้งสายเสียงเพิ่มเติม
203นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องฉายภาพยนต์ ในห้องสมุดเครื่องโปรเจคเตอร์ฉายหนังใช้งานไม่ได้16 ม.ค. 2560 10:38 น.รอดำเนินการนายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบแล้ว LCD เสีย รอดำเนินการหาตัวทดแทน
204นายณธกร ทัศนัส9-207/1โปรเจคเตอร์ฉายแสงออกมาเป็นสีแดง ทำให้นิสิตไม่สบายสายตาขณะเรียน พยายามทำการตั้งค่าแล้วแต่ไม่สามารถปรับให้เป็นแสงสีขาวได้10 พ.ย. 2559 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 59 10:08 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าทำการตรวจเช็คแล้วครับ ผลคือ ตัว Visualizer เสียจึงทำให้ภาพออกเป็นสีเข็มๆ เบื้องต้นได้นำ VS ตัวเก่าไปเปลี่ยน เพื่อใช้ระหว่างรอดำเนินการส่งซ่อมต่อไปครับ
205นายวีรชาติ อักษรศักดิ์13-201โปรเจ็คเตอร์ตัดดับ 10-15 นาที07 พ.ย. 2559 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 59 10:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเปลี่ยน LCD (โปรเจ็คเตอร์) ใหม่แล้ว เนื่องจาก LCD (โปรเจ็คเตอร์) ตัวเก่าเสื่อมสภาพ
206นายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุลเมืองสกลนครห้องเรียน 9-302 โปรเคเตอร์มีปัญญา เป็นสีเหลือง30 ต.ค. 2559 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 59 12:12 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าไปตรวจสอบให้แล้วนะครับ สาย VGA ต่างๆ ปกติดีครับ ภาพที่ออกมาก็ปกติดีครับ ฝากรบกวนผู้ใช้บริการแจ้งเข้ามาที่เบอร์ 042-725091 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ทางหน่วยโสตฯมีเวรประจำอยู่ที่ห้อง 9-104 ครับ จะได้เข้าไปดูอาการได้ครับว่ามีปัญหายังไง จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ
207น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องลั่นทมเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบชุดเครื่องเสียงใหม่ จึงทำให้ต้องติดตั้งระบบเครื่องเสียงคาราโอเกะใหม่26 ต.ค. 2559 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 59 10:14 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
208นายวรากร คำชมภูห้องฉายหนัง (ห้องสมุด)เครื่องโปรเจคเตอร์เสีย -เปิดเครื่องแล้วหลอดภาพฉายสว่างประทาณ 1-2 วินาที แล้วก็ดับไม่ทราบหลอดภาพฉายเสียหรือไม่ 18 ต.ค. 2559 15:19 น.รอดำเนินการนายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบแล้ว LCD เสีย รอดำเนินการหาตัวทดแทน
209นายณธกร ทัศนัส9-302โปรเจคเตอร์เสีย13 ต.ค. 2559 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 59 09:12 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, โปรเจคเตอร์ ใช้งานได้ตามปกติครับ มีปัญหาที่สาย VGA สายขาดใน ทำให้ภาพเหลือง ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนสาย VGA ใหม่ ใช้งานได้ตามปกติครับ
210นายอรรถพล วงศ์กาฬสินธุ์ห้องเสียงตามสาย อาคาร 14ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบเสียงตามสาย ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 10 ต.ค. 2559 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 59 10:14 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เจ้าหน้าที่โสตฯได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วได้ผลดังนี้ 1. ระบบกระจายเสียงแบ่งออกทั้งหมด 3 โซน (โซนรอบอาคาร14 โซนหอพัก และ โซนโซน อ.2 – อ.7) 2. โซนรอบอาคาร14 และโซนหอพัก ใช้งานได้ปกติ 3. เสียงไม่ดังเฉพาะ 1 โซน (โซน อ.2 – อ.7) สาเหตุเกิดจากระบบสายส่งสัญญาณที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้าชำชุด (โดยไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดการชำรุดจุดใด) 4. ชุดควบคุมเสียง(MIXER) เสื่อมสภาพ ข้อเสนอแนะ : 1. จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสายส่งสัญญาณ 2. ทำการเปลี่ยนชุดควบคุมเสียง(MIXER)ใหม่ เพื่อทดแทนตัวที่เสื่อมสภาพ
211นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกแอมป์เบสเสีย ทำให้ใช้งานลำโพงเบสหน้าเวทีไม่ได้ เสียงเบสไม่ออก10 ต.ค. 2559 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 61 12:55 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เปลี่ยนแอมป์สำรองแล้ว
212นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกลำโพงเบสฝั่งข้างโพเดียมขาด10 ต.ค. 2559 10:23 น.รอดำเนินการนายทรงวุฒิ แพนบุตร, ยกลงมาเช็คดอกลำโพงแล้ว ลำโพงขาดจริง แต่ยังไม่มีเปลี่ยน รอดำเนินการขั้นต่อไป....
213นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกลำโพงออกข้างเดียว10 ต.ค. 2559 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 59 10:18 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เช็คสายที่ต่อกับแอมป์ ที่ตู้ ทดลองสลับสาย ขยับสาย ผลปรากฎเสียงออกลำโพงทั้งสองข่าง