ระเบียบการขอรับบริการ

รถสวัสดิการ มก.ฉกส. ให้บริการวันละ 1 รอบ โดยมีกำหนดการณ์ดังนี้
1. ขาไป ขึ้นรถที่ อาคารบริหาร (อาคาร 1) เวลา 16.30 น., หอชาย-หอหญิง เวลา 16.45-16.50 น.,
2. ขากลับ ขึ้นรถที่ Big C เวลา 19.00 น. และที่ Robinson สกลนคร เวลา 19.25 น.
1. เจ้าหน้าที่จะจัดรถสวัสดิการ เมื่อมีผู้ขอใช้บริการ 30 คน ขึ้นไป
2. หากต้องการเดินทางในวันที่กรอก กรุณากรอกข้อมูลก่อนเวลา 15.00 น.
ให้บริการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หน่วยยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง สขส. มก.ฉกส.
ติดต่อ : 042-725-089 (ในเวลาราชการ)

ระเบียบการขอรับบริการ

1. แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย เช่น ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือทำงานช้าผิดปกติ
2. แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. แจ้งปัญหาการใช้งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน
4. แจ้งซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และแอร์ ภายในวิทยาเขตฯ
5. แจ้งซ่อมระบบน้ำประปาภายในวิทยาเขตฯ
ให้บริการนิสิต และ บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สขส. มก.ฉกส.
หน่วยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ติดต่อ : 042-725-042 ต่อ 5503
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ติดต่อ : 042-725-091
2. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง สขส. มก.ฉกส.
หน่วยยานพาหนะ ติดต่อ : 042-725-089
(ในเวลาราชการ)

คู่มือการใช้งานระบบ

พัฒนาโดย : นายอภิชาติ กันยาทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : หน่วยวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง มก.ฉกส.
ติดต่อ : apichart.kun@ku.th