ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
กองบริหารวิชาการและนิสิต งานบริการการศึกษา หน่วยแนะแนวและรับเข้า
เลขที่ 59/13 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000


(สำหรับเจ้าหน้าที่ คลิก)