คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

1.เทคโนโลยีการอาหาร
2.ทรัพยากรเกษตร
3.อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
4.ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต
5.ประมง
6.สัตวศาสตร์