คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

1.การจัดการ
2.การบัญชี
3.การตลาด
4.การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
5.ภาษาอังกฤษ
6.การเงิน
7.นิติศาสตร์
8.รัฐประศาสนศาสตร์