คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์


1.วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
2.วิศวกรรมไฟฟ้า
3.วิศวกรรมโยธา
4.เคมีประยุกต์
5.วิทยาการคอมพิวเตอร์
6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7.วิศวกรรมอุตสาหการ
8.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน