คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์


1.เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
3.วิศวกรรมไฟฟ้า
4.วิศวกรรมโยธา
5.เคมีประยุกต์
6.วิทยาการคอมพิวเตอร์
7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8.วิศวกรรมอุตสาหการ