คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ


1.การจัดการ 2.การบัญชี 3.การเงิน 4.การตลาด 5. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย 6. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม 7.ภาษาอังกฤษ 8.รัฐประศาสนศาสตร์ 8.นิติศาสตร์