คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์


1.วิศวกรรมโยธา 2.วิศวกรรมไฟฟ้า 3.วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 4.วิศวกรรมอุตสาหการ
5.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8.เคมีประยุกต์ 9.วิทยาการข้อมูล 10.เทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน