ระบบนี้จัดขึ้นเพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน โดยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ
1. สลิปเงินเดือนที่แสดงนี้เป็น "ฉบับสำเนา" หากต้องการ "ฉบับจริง" ให้พิมพ์ฟอร์มคำขอใบจ่ายเงินเดือน (ฉบับจริง)และสลิปฉบับสำเนานี้ ติดต่อที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารบริหาร
2. หากท่านประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน สามารถคลิกที่เมนู "แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนภาษาไทย" เพื่อเข้ากรอกคำขอในระบบของหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::