ระบบนี้จัดขึ้นเพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน โดยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ
1. สลิปเงินเดือนที่แสดงนี้เป็น "ฉบับสำเนา" หากต้องการ "ฉบับจริง" ให้พิมพ์ฟอร์มคำขอใบจ่ายเงินเดือน (ฉบับจริง)และสลิปฉบับสำเนานี้ ติดต่อที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารบริหาร
2. หากท่านประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน สามารถคลิกที่เมนู "แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือนภาษาไทย" เพื่อเข้ากรอกคำขอในระบบของหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ

เข้าสู่ระบบ

รหัสประจำตัวประชาชน
หรือ
หมายเลขพาสปอร์ต
รหัสพนักงาน
ตัวอย่าง รหัสประจำตัวประชาชน
1-2222-33333-44-5 หรือ 12222333334455
รหัสหนักงาน 9000, 8001 เป็นต้น