ระบบการตรวจสอบ รายชื่อกรรมการควบคุมการสอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

=========== กรุณาระบุเงื่อนไข ============

ปีการศึกษา(YY) ภาค การสอบ

ค้นจากชื่อ       
** สามารถค้นหาจากข้อความบางส่วน ของชื่อหรือนามสกุลได้ **

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการควบคุมการสอบ
ใบแจ้งเปลี่ยนการควบคุมการสอบ
ใบแจ้งยกเลิกสอบ
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ จากคณะกรรมการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส
ตารางแสดงรายชื่อกรรมการควบคุมการสอบพร้อมห้องสอบ (ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 )
มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ฉกส. เรื่องกรรมการควบคุมการสอบ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 2 เมษายน 2555

ยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม เวลา 17.00 น.


ศูนย์ประสานงานการสอบ แต่ละอาคาร

1. อาคาร 2 ห้อง 2-110

2. อาคาร 7 ห้อง 7-316

3. อาคาร 9 ห้อง 9-204 (งานทะเบียนและประมวลผล)

4. อาคาร 13 หน้าห้อง 13-202

5. อาคาร 20 ห้อง 20-113

หมายเหตุ

1. ไม่ติดรายชื่อเข้าห้องสอบในแต่ละห้องสอบโดยให้นิสิตตรวจสอบเลขที่นั่งสอบผ่านระบบด้วยตนเอง โดยเริ่มดำเนินการ การสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. ครั้งที่ 4/2560)

2. ไม่อนุญาตให้นิสิตเข้าห้องน้ำในระหว่างการสอบ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส. ครั้งที่ 4/2560)

3.ถ้ารายวิชาใดแจ้งยกเลิกตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จะปรากฎ คำว่า ยกเลิก ในช่อง ยกเลิก พร้อมกับวันที่แจ้งยกเลิก

4. หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลการสอบ ติดต่อที่เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสอบ 082-1591465 คุณญดา ป้องคำสิงห์