ตารางสอบ ป.โท ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101005371การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร (46) *ปิดรายวิชา
201009582ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน (54) *ปิดรายวิชา
301051487เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (46) *ปิดรายวิชา
401130251ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (55) *ปิดรายวิชา
501130352ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (46) *ปิดรายวิชา
601132324ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ (55) *ปิดรายวิชา
701134413การตลาดและการตัดสินใจ (49) *ปิดรายวิชา
801174231นันทนาการเบื้องต้น (43) *ปิดรายวิชา
901203575ทฤษฎีพฤติกรรมจราจร (54) *ปิดรายวิชา
1001203576การวางแผนการขนส่ง (54) *ปิดรายวิชา
1101203577การวิเคราะห์การจราจร (54) *ปิดรายวิชา
1201205354ระบบกำลังในอาคาร (51) *ปิดรายวิชา
1301205362ระบบควบคุมเชิงเส้น (47) *ปิดรายวิชา
1401205415การประมวลภาพดิจิทัล (47) *ปิดรายวิชา
1501205451การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (47) *ปิดรายวิชา
1601301471หลักการใช้ที่ดิน (51) *ปิดรายวิชา
1701355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
1801355202การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
1901355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
2001355209ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (46) *ปิดรายวิชา
2101355252การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
2201355303ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (46) *ปิดรายวิชา
2301371111สื่อสารสนเทศ (55) *ปิดรายวิชา
2401403251เคมีอุตสาหกรรมเบื้องต้น (52) *ปิดรายวิชา
2501403332การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II (52) *ปิดรายวิชา
2601403368ยางและน้ำยาง (52) *ปิดรายวิชา
2701403466สมบัติของพอลิเมอร์ (52) *ปิดรายวิชา
2801417111แคลคูลัส I (46) *ปิดรายวิชา
2901417167คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (43) *ปิดรายวิชา
3001418113เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (50) *ปิดรายวิชา
3101452121ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ (55) *ปิดรายวิชา
3201453111หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (55) *ปิดรายวิชา
3301453132กฎหมายอาญา I (55) *ปิดรายวิชา
3401453222กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน (55) *ปิดรายวิชา
3501454111รัฐศาสตร์เบื้องต้น (43) *ปิดรายวิชา
3601454211การเมืองและการปกครองของไทย (54) *ปิดรายวิชา
3701460442การพัฒนาชุมชน (50) *ปิดรายวิชา
3801999013สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต (43) *ปิดรายวิชา
3902739111คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (46) *ปิดรายวิชา
4002739342คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับระบบสารสนเทศ (46) *ปิดรายวิชา
4102739351การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (46) *ปิดรายวิชา
4202739433ระบบผู้เชี่ยวชาญ (46) *ปิดรายวิชา
4303757321ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (47) *ปิดรายวิชา
4403757442การจัดการเชิงกลยุทธ์ (47) *ปิดรายวิชา
4503759211การจัดการทางการเงิน (47) *ปิดรายวิชา
4603761111หลักการผลิตและการดำเนินการ (47) *ปิดรายวิชา
4703763111ธุรกิจการท่องเที่ยว (47) *ปิดรายวิชา
4803763313การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว (47) *ปิดรายวิชา
4903763357การจัดการภัตตาคาร (54) *ปิดรายวิชา
5003763497สัมมนา (47) *ปิดรายวิชา
5103763498ปัญหาพิเศษ (47) *ปิดรายวิชา
5204203416ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับวิศวกร (55) *ปิดรายวิชา
5304203451การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน (55) *ปิดรายวิชา
5404204351ระบบฐานข้อมูล (55) *ปิดรายวิชา
5504401217วิชาการปฐมพยาบาล การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย (55) *ปิดรายวิชา
5604802496เรื่องเฉพาะทางอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (53) *ปิดรายวิชา
5704804323การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม (55) *ปิดรายวิชา
5804804341พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (51) *ปิดรายวิชา
5904804443เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์ (55) *ปิดรายวิชา
6004804457หลักการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (55) *ปิดรายวิชา
6104805351สัตว์เศรษฐกิจและการจัดการ (54) *ปิดรายวิชา
6204805352การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ (54) *ปิดรายวิชา
6304811221กำลังของวัสดุ (55) *ปิดรายวิชา
6404812461ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้ (51) *ปิดรายวิชา
6504821121เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (56) *ปิดรายวิชา
6604821122ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (56) *ปิดรายวิชา
6704821499โครงงานเคมีประยุกต์ (52) *ปิดรายวิชา
6804824114คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (55) *ปิดรายวิชา
6904824212คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV (55) *ปิดรายวิชา
7004825118ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (56) *ปิดรายวิชา
7104825119ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคปฏิบัติการ (56) *ปิดรายวิชา
7204837111วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ (46) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU