ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบไล่ ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 17.00-20.00 น.
07 พ.ค. 61
08 พ.ค. 61
11 พ.ค. 6103751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: B5602-57,B5602-60,B5702-60,
04205212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II(55) :: B5602-59,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) :: B5702-57,B5702-58,B5702-59,
12 พ.ค. 6104202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(60) :: B5602-60,B5702-60,
04812354 การออกแบบระบบไฟฟ้า(55) :: B5602-58,
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5602-59,B5702-59,
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: B5602-57,B5702-58,D5101-60,
04205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(55) :: B5602-59,
04209211 กลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-59,
13 พ.ค. 6104203203 ฟิสิกส์ทั่วไป II(60) :: B5602-60,B5702-60,
04210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย(55) :: B5702-59,
04825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) :: B-0,
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน(46) :: B5602-57,B5702-58,
04203211 สำรวจ(55) :: B5702-59,
18 พ.ค. 6101999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: B5602-60,B5702-59,B5702-60,D5101-59,D5101-60,
04209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-57,
19 พ.ค. 6104205454 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II(55) :: B5602-57,
04252112 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(60) :: B5602-60,B5702-60,
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: B5702-59,
04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(60) :: B5602-60,B5702-60,
04210331 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-57,
20 พ.ค. 6101420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II(46) :: B5401-56,
04203204 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(60) :: B5602-60,B5702-60,
04205458 ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง(51) :: B5602-57,
04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B-0,B5602-59,B5702-59,
04205355 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I(55) :: B5602-58,
04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) :: B5702-59,


Edit Sep,2013 :: By ANISA,ITOAS,CSCKU