ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบไล่ ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 17.00-20.00 น.
20 พ.ค. 6004205212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II(55) :: B5602-0,
04812331 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์(51) :: B5602-57,
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(50) :: B5602-59,B5702-59,
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: B5602-0,B5702-0,
04203477 โครงสร้างพื้นผิวทาง(55) :: B5702-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5602-56,
04209211 กลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-58,
21 พ.ค. 6001999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: B5602-0,B5702-0,
04203211 สำรวจ(55) :: B5702-58,
04205355 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I(55) :: B5602-57,
26 พ.ค. 6004210211 เคมีของน้ำและน้ำเสีย(55) :: B5702-59,
04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B-0,B5602-58,B5702-58,
27 พ.ค. 6004205482 วิศวกรรมการส่องสว่าง(55) :: B5602-0,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5602-59,B5702-59,
04209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-56,
04210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย(55) :: B5702-58,
04812354 การออกแบบระบบไฟฟ้า(55) :: B5602-57,
04203473 วิศวกรรมจราจร(55) :: B5702-56,
04825113 ฟิสิกส์ทั่วไป I(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
27 พ.ค. 6004000002 การทดสอบแบบ Toeic(59) :: B-57,D-57,
28 พ.ค. 6001999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: B5602-0,B5702-0,D5101-59,
04205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(55) :: B5602-0,
04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(51) :: B5602-0,
04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) :: B5702-58,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU