ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบไล่ ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น.
15 พ.ค. 6001130313 แนวคิดทางการเงินสำหรับนักบัญชีอาชีพ(55) :: C5201-56,C5201-57,
01131311 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ(46) :: C5701-56,C5701-57,
01132322 การบริหารค่าตอบแทน(55) :: C5101-56,C5101-57,
01205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น(43) :: B6201-58,
01355251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01362101 ภาษาจีน I(55) :: ABCD-0,C5901-59,
01362102 ภาษาจีน II(55) :: C5501-57,
01362114 ภาษาจีนพื้นฐาน II(53) :: C5601-59,
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(50) :: A5501-58,B5502-57,B5502-58,C5101-59,C5201-58,C5601-59,

01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II(46) :: B-0,B5401-59,B6101-59,B6201-59,B6301-59,
01458271 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์(58) :: ABCD-0,
01460442 การพัฒนาชุมชน(50) :: ABCD-0,
01461111 มานุษยวิทยาเบื้องต้น(50) :: ABCD-0,
02739426 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์(46) :: B5401-56,
04208451 การปรับอากาศ(55) :: B5502-56,
04804211 ชีวจริยธรรม(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(51) :: A5201-56,A5401-59,A5501-58,A5701-59,ABCD-0,B5801-58,
D5201-59,
04804333 หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืช และปุ๋ย(55) :: A5301-57,A5501-57,
04804341 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์(51) (1:ไม่มีสอบไล่)
04804342 พืชเชิงพาณิชย์(51) (1:ไม่มีสอบไล่)
04804412 การประกันคุณภาพและการจัดการหลังการ เก็บเกี่ยว(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B-0,B5502-59,B5602-59,B5702-59,B5801-0,B5801-59,

01052342 การตรวจวัดคุณภาพอาหารและการประเมินอายุ การเก็บของอาหาร(53) :: A5201-57,A5401-57,
01108101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น(54) :: A5701-58,
01130434 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ(55) :: C5201-56,
01131211 การเงินธุรกิจ(46) :: C5101-57,C5101-58,C5201-58,C5401-58,C5701-58,
01204225 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์(51) :: B6101-58,
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ(53) :: A5601-57,
01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ(55) :: C5601-58,
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(43) :: A5501-58,
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น(50) :: B6001-57,B6001-58,
01418115 การโปรแกรมโครงสร้าง(50) (1:ไม่มีสอบไล่)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป(52) :: A-57,A5201-58,A5401-58,A5601-58,
01453225 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033324 โภชนศาสตร์สัตว์เชิงปริมาณ(54) :: A5701-57,
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(54) :: B5401-58,
03753113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมบริการ(59) :: C5501-59,
03759211 การจัดการทางการเงิน(47) :: C5501-58,
04203211 สำรวจ(55) :: B5702-58,
04205212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II(55) :: B5602-58,
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5602-57,
04206311 กระบวนการผลิต I(55) :: B5502-58,
04210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา(55) :: B5702-57,
04401111 ชีวเคมีทางสาธารณสุข(55) :: D5101-59,
04401213 สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5101-58,
04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5201-58,
04821117 หลักเคมี II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-59,
04821119 เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5502-59,B5602-59,
04821362 หลักเคมีอนินทรีย์(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04825112 หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ(46) :: A-0,A5201-59,A5301-58,A5401-59,A5501-59,
16 พ.ค. 6001052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(52) (1:ไม่มีสอบไล่)
01120431 การจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชน(53) (1:ไม่มีสอบไล่)
01130171 การบัญชีการเงิน(49) :: C5101-59,C5401-57,C5401-58,C5401-59,C5701-59,
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน(46) :: C5201-57,C5201-58,
01132111 หลักการจัดการ(46) :: C5201-59,
01132231 สถิติธุรกิจ(55) :: C5101-58,C5201-0,C5401-0,C5701-0,C5701-58,
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์(49) :: C5101-56,C5201-56,C5401-56,
01205205 อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป II(56) :: B6101-58,
01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(51) :: A5601-58,
01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) :: A5601-56,
01355232 ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-58,
01355432 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ(46) :: C5601-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น(50) :: B6001-58,
01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01453227 กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033419 ธุรกิจปศุสัตว์(54) :: A5701-56,
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(54) :: B5401-56,B5401-57,
03757122 สถิติธุรกิจ(47) :: C5501-0,
03763315 จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04102121 การจัดการทรัพยากรเกษตรเบื้องต้น(59) :: A5501-59,
04205482 วิศวกรรมการส่องสว่าง(55) :: B5602-56,
04208321 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล(55) :: B5502-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208322 การสั่นเชิงกล(55) :: B5502-56,B5502-57,
04209342 อุทกวิทยา II(55) :: B5702-56,
04801212 ชีวเคมีอาหาร(53) :: A5201-58,A5401-58,
04804223 หลักพันธุศาสตร์(51) :: A5301-58,
04804332 เทคโนโลยีปุ๋ย(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04804432 ระบบชลประทานและการระบายน้ำ ทางการเกษตร(51) (1:ไม่มีสอบไล่)
04821475 วิทยาศาสตร์นาโน(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04848111 หลักรัฐศาสตร์(59) :: C5901-59,
01130433 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี(46) :: C5201-56,
01131332 หลักการประกันภัย(46) :: C5701-58,
01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค(49) :: C5101-57,C5201-58,C5401-57,C5401-58,
01206222 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ(56) :: B6201-58,
01416311 หลักพันธุศาสตร์(44) :: A5601-57,A5701-59,
01417112 แคลคูลัส II(46) :: B5401-58,B5401-59,
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(43) :: B6101-58,B6101-59,B6201-58,B6201-59,
01417268 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(43) :: B5702-52,B5702-53,B5702-54,
01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(55) :: B6001-59,
01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (55) :: C5801-59,
02033241 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง I(54) :: A5701-58,
02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I(54) :: B6301-59,
03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ(47) :: C5501-59,
04204225 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์(55) :: B5602-58,
04210211 เคมีของน้ำและน้ำเสีย(55) :: B5702-59,
04401225 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(55) :: D5101-58,D5201-58,
04801362 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร(53) :: A5201-57,A5401-57,
04804346 การปรับปรุงและประเมินพันธุ์พืช(51) :: A5301-57,
04812354 การออกแบบระบบไฟฟ้า(55) :: B5602-57,
04821372 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์(52) :: B5801-57,
04824113 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04824141 คณิตศาสตร์ประยุกต์(46) :: A5301-58,A5301-59,
04824211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(55) :: B5502-57,B5502-58,B5602-56,B5602-58,B5702-57,B5702-58,

04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) :: B5702-56,B5702-57,B5702-58,
17 พ.ค. 6001130321 การบัญชีบริหาร(46) :: C5201-56,C5201-57,
01255212 พรรณสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II(43) :: A5401-59,A5501-59,A5601-59,A5701-59,B5401-59,B5502-59,
B5602-59,B5702-59,B5801-59,B6001-59,B6101-59,
B6201-59,B6301-59,C5101-59,C5201-59,C5401-59,
C5701-59,C5801-59,C5901-59,D5101-59,D5201-59,

01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: A5201-58,A5301-58,A5401-58,ABCD-0,B5401-59,B5502-59,
B5602-59,B5702-58,B5702-59,B6101-59,B6301-59,
C-0,C5101-58,C5101-59,C5201-58,C5201-59,
C5401-58,C5401-59,C5701-58,C5801-59,C5901-59,
D5101-59,D5201-59,
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: C5601-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03754112 ภาษาอังกฤษ II(43) :: C5501-59,
03754113 ภาษาอังกฤษ III(43) :: C5501-58,
03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ(47) :: C5501-58,
03754373 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม(54) :: C5501-0,
04805462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการ เกษตร(54) :: A5501-57,
04813381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(55) :: C5201-56,C5201-57,
01134342 การค้าปลีก(49) :: C5401-56,C5401-57,
01134356 การโฆษณา(47) :: C5201-58,C5401-57,C5401-58,
01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(51) :: B6201-59,
01252441 พืชน้ำกับการประมง(53) :: A5601-56,
01418353 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การสื่อสาร(50) :: B6001-56,B6001-57,
01453232 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง(55) :: C5801-58,
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: A5301-59,B5602-56,B5702-57,B6201-58,C5201-58,C5401-59,
C5701-59,C5801-59,C5901-59,D5201-58,
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน(46) :: B6101-58,B6201-58,C5501-59,D5101-59,D5201-59,
01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา(43) :: ABCD-0,B5401-57,B6001-59,
03763252 การจัดการงานบริการส่วนหน้า(54) :: C5501-57,
04401318 การบริการสุขภาพพื้นฐานและบริการ ทางการแพทย์เบื้องต้น(55) :: D5101-57,
04804201 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกพลวัต(57) :: ABCD-0,
04804491 วิธีวิจัยทางการเกษตร(51) :: A5301-57,
04821234 หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I(55) :: B5801-58,
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5502-57,B5502-58,B5502-59,B5602-56,B5602-57,B5602-58,
B5602-59,B5702-57,B5702-58,B5702-59,
18 พ.ค. 6001006383 โภชนบำบัด(53) :: A5401-57,
01054355 สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์(52) :: A5201-57,
01130112 การบัญชีขั้นกลาง I(46) :: C5201-58,C5201-59,
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(46) :: C5101-56,C5101-57,C5101-58,C5401-56,C5401-57,C5401-58,
C5401-59,C5701-56,C5701-57,C5701-58,
01130361 การบัญชีภาษีอากร(46) :: C5201-56,C5201-57,
01130442 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม(55) :: C5201-56,
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ(49) :: C5101-57,
01133211 การจัดการการผลิต(43) :: C5101-0,C5201-0,C5401-0,C5701-58,
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(43) :: B6101-59,
01251351 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) :: A5601-57,
01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เบื้องต้น(46) :: C5601-59,
01372222 หลักการแปล(55) :: C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II(50) (1:ไม่มีสอบไล่)
01453121 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033313 การจัดการและการผลิตโคเนื้อและโคนม(54) :: A5701-57,
03761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ(47) :: C5501-0,
03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม(54) :: C5501-57,
04804224 หลักพันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(51) :: A5301-57,A5301-58,
01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน(49) :: C5701-57,
01134321 การตลาดระหว่างประเทศ(49) :: C5101-57,C5401-57,
01253471 การสำรวจจากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากร ประมง(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01417111 แคลคูลัส I(46) :: A5601-58,A5601-59,B6001-58,B6001-59,
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(50) :: B5502-57,B5502-58,B5602-59,
01418342 การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ(55) :: B6001-57,
01422111 หลักสถิติ (46) :: A5201-59,A5301-58,A5401-59,A5601-58,A5701-58,ABCD-54,
ABCD-55,ABCD-56,B5401-58,B6001-58,B6301-59,

03763351 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม(54) :: C5501-58,
04205355 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I(55) :: B5602-57,
04205451 การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า(55) :: B5602-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401222 ชีวสถิติ(55) :: D5201-58,
04401454 การจัดการขยะและของเสียอันตราย(55) :: D5101-57,
04801222 กระบวนการแปรรูปอาหารภาคปฏิบัติการ(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804354 หลักการผลิตสุกรและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร(51) (1:ไม่มีสอบไล่)
04812251 เครื่องจักรกลไฟฟ้า I(55) :: B5602-58,
04821496 เรื่องเฉพาะทางเคมีประยุกต์(52) :: B5801-56,
04824112 แคลคูลัส II(55) :: B5801-58,B5801-59,
04824171 หลักสถิติ I(55) :: A5401-59,D5101-59,D5201-59,
19 พ.ค. 6001132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่(55) :: A5601-58,B6001-57,C5601-59,
01132211 พฤติกรรมองค์กร(46) :: C5101-57,C5101-58,C5101-59,
01132221 พฤติกรรมองค์การ(55) :: C5101-57,C5101-58,C5101-59,
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด(49) :: C5401-56,C5401-57,
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B6101-59,B6201-59,
01453228 เอกเทศสัญญา III(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: B5702-58,B6001-58,C5201-59,C5401-59,C5701-56,C5701-57,
C5701-58,C5701-59,D5101-58,
02033415 การจัดการฟาร์มโคเนื้อ(54) :: A5701-56,
02033461 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์(54) :: A5701-56,
02033496 เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์(54) :: A5701-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ(46) :: B5401-59,
03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(54) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58,
04401358 การสุขาภิบาลชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม(52) :: D5101-57,
04801415 สารปนเปื้อนในโซ่อาหารและการตรวจสอบ(53) :: A5201-56,
04801425 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ(52) :: A5201-56,
04801426 กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก(52) (1:ไม่มีสอบไล่)
04804242 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ(51) :: A5301-58,A5501-58,
04821118 เคมีหลักมูล(55) :: B5502-59,B5602-59,
04821152 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(57) :: D5201-59,
04821361 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์(52) (1:ไม่มีสอบไล่)
04821371 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม(52) :: B5801-57,
04848231 องค์การและการออกแบบ(59) :: C5901-59,
01015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร(44) :: A5301-57,A5501-58,
01052444 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร(53) :: A5201-57,A5401-57,
01120331 ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ การเกษตร(53) (1:ไม่มีสอบไล่)
01130211 การบัญชีขั้นกลาง II(46) :: C5201-57,C5201-58,
01130312 การบัญชีขั้นสูง II(46) :: C5201-56,C5201-57,
01131335 การจัดการธนาคารพาณิชย์(55) :: C5701-58,
01132336 การพยากรณ์ธุรกิจ(46) :: C5101-55,C5101-56,C5101-57,
01134312 การจัดการการขาย(49) :: C5401-58,
01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ(56) (1:ไม่มีสอบไล่)
01208222 กลศาสตร์วิศวกรรม II(43) :: B6201-58,
01251323 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(53) :: A5601-57,
01355242 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355362 การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ(46) :: C5601-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418332 ระบบปฏิบัติการ(50) :: B6001-57,
01453132 กฎหมายอาญา I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033311 การจัดการและการผลิตสัตว์ปีก(54) :: A5701-57,
02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์(54) :: A5701-58,
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
03763316 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยวในอาเซียน(54) (1:ไม่มีสอบไล่)
04203352 ปฐพีกลศาสตร์(55) :: B5702-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04204325 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04205458 ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง(51) :: B5602-56,
04208332 วิศวกรรมยานยนต์ I(55) :: B5502-57,B5502-58,
04210331 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-56,
04401357 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(55) :: D5101-57,
04801111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น(52) (1:ไม่มีสอบไล่)
04801232 ปฏิบัติการสำหรับพื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(53) :: A5401-58,
22 พ.ค. 6001355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I(43) :: A5201-59,A5301-59,ABCD-0,C5201-59,
01355116 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5101-58,C5201-57,C5201-58,
01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5801-58,D5101-57,D5101-58,
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: A-0,ABCD-0,C5201-58,D5201-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(43) :: ABCD-0,C5701-57,D5101-58,
01355206 อังกฤษวิชาการ(46) :: ABCD-0,C5401-57,C5401-58,C5701-56,
01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(46) :: ABCD-0,C5101-58,C5201-58,C5701-57,
01355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ I(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01355212 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน(46) :: ABCD-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน(46) :: C5601-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03754111 ภาษาอังกฤษ I(43) :: C5501-55,C5501-59,
03754362 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก(54) (1:ไม่มีสอบไล่)
03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ(54) (1:ไม่มีสอบไล่)
03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม(54) :: C5501-58,
01130491 สัมมนาการบัญชีบริหาร(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01134111 หลักการตลาด(46) :: C5201-58,C5701-58,
01134324 การตลาดกีฬา(55) :: C5201-58,C5401-57,C5401-58,
01255211 พรรณสัตว์น้ำ(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II(46) :: B-0,B6101-59,B6201-59,
02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
03758111 หลักการตลาด(47) :: C5501-58,C5501-59,
03763332 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร(54) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58,
04205356 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04401112 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับ การบริการชุมชน(55) :: D5101-59,
04401315 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-57,
04813283 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04821241 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ I(55) :: B5801-58,
04821341 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์(46) :: A5201-58,A5401-58,
04825111 หลักฟิสิกส์(46) :: A-0,A5201-59,A5301-58,A5401-59,A5501-59,
04825113 ฟิสิกส์ทั่วไป I(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) :: B-0,B5502-59,B5602-59,B5702-59,B5801-59,
04825118 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(56) :: D5201-0,D5201-59,
23 พ.ค. 6001052325 นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร(52) :: A5201-57,
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) :: C5101-58,C5101-59,C5201-59,C5401-56,C5401-57,C5401-58,
C5401-59,C5701-59,
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) :: C5101-58,C5201-57,C5201-58,C5401-56,C5401-57,C5401-58,

01119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น(54) :: A5501-59,
01130441 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(55) :: C5201-56,
01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน(55) :: C5701-56,C5701-57,
01132422 การบริหารผลการปฏิบัติงาน(55) :: C5101-56,C5101-57,
01134311 การจัดซื้อ(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01251111 ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำ(53) :: A5601-59,
01252371 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ(53) (1:ไม่มีสอบไล่)
01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัล คอนเทนท์(50) :: B6001-57,
01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น(55) :: B6001-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01453131 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033317 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับการผลิตปศุสัตว์ และสัตว์ปีก(54) :: A5701-57,
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: C5501-59,C5601-59,C5901-59,
03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค(47) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58,
03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค(47) :: C5501-58,
04152111 ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการเบื้องต้น(59) :: A5401-59,
04401361 การส่งเสริมสุขภาพ(55) :: D5101-57,
04802473 การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภค กลุ่มใหญ่(53) :: A5401-56,A5401-57,
04811336 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(51) :: B5702-57,
04811431 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04821116 หลักเคมี II(55) :: B5801-59,
01119221 หลักการจัดการฟาร์ม(54) (1:ไม่มีสอบไล่)
01131317 หลักและนโยบายการลงทุน(46) :: C5701-56,C5701-58,
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(55) :: C5101-58,C5201-57,C5201-58,C5401-57,
01204313 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี(43) :: B6101-58,
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ(55) :: C5601-58,
01418216 หลักภาษาโปรแกรม(50) :: B6001-58,
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453226 เอกเทศสัญญา II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033211 ชีวเคมีในการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีก(54) :: A5701-58,
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(54) :: B5401-58,
03763341 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว(54) :: C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04203473 วิศวกรรมจราจร(55) :: B5702-56,
04205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(55) :: B5602-58,
04205486 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04206321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04208242 กลศาสตร์ของไหล(55) :: B5502-58,
04209211 กลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-58,
04401121 การสาธารณสุขพื้นฐาน(52) :: D5101-59,
04401212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข(55) :: D5201-58,
04401214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5101-58,
04401223 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข(55) :: D5101-57,
04804221 หลักนิเวศวิทยา(51) :: A5301-58,
04804358 หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(55) :: A5301-57,
04821242 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-58,
04825119 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคปฏิบัติการ(56) :: D5201-0,D5201-59,
24 พ.ค. 6001130331 หลักการสอบบัญชี(46) :: C5201-55,C5201-56,C5201-57,
01131413 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน(55) :: C5701-56,C5701-57,
01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01134353 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(49) :: C5401-56,C5401-57,
01251324 การเลี้ยงสัตว์ทะเล(53) :: A5601-57,
01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01362241 การสนทนาภาษาจีน I(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01403222 เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ(54) :: A5601-59,A5701-59,
01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา(55) :: B6001-57,
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต(43) :: C5401-59,D5101-58,
02033312 การจัดการและการผลิตสุกร(54) :: A5701-57,
02739141 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02739352 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ(54) :: B5401-56,B5401-57,
03763253 การจัดการงานแม่บ้าน(54) :: C5501-57,
04205311 สัญญาณและระบบ(55) :: B5602-57,
04208352 การทำความเย็น I(55) :: B5502-57,
04210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-56,
04404231 การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการคุณภาพน้ำ(57) :: D5201-58,
04801231 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(52) :: A5201-58,A5401-58,
04801323 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร(52) (1:ไม่มีสอบไล่)
04802371 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร(53) :: A5401-57,
04804361 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(51) :: A5301-57,
04805491 วิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตรและการจัดการ การผลิต(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04811221 กำลังของวัสดุ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04821222 เคมีอินทรีย์พื้นฐานภาคปฏิบัติการ(46) :: A5201-59,A5301-59,A5401-59,A5501-59,
04821226 หลักเคมีอินทรีย์ II ภาคปฏิบัติการ(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04821381 เคมีสิ่งแวดล้อม(55) :: B5801-57,
01130493 สัมมนาการรายงานทางการเงิน(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01206223 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้น สำหรับวิศวกร(56) (1:ไม่มีสอบไล่)
01371111 สื่อสารสนเทศ(55) :: A5601-59,B5801-59,C5601-59,C5901-59,
01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(49) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน(54) :: ABCD-0,
01999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: A5301-59,A5501-57,A5701-59,C5201-59,
03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า(47) :: C5501-59,
03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร(54) :: C5501-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04204222 การออกแบบระบบดิจิทัล(55) :: B5602-58,
04206423 การออกแบบแผนการทดลองสำหรับวิศวกร(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(55) :: B5602-59,B5702-59,
04401345 การจัดการบริการสุขภาพชุมชน และประกันคุณภาพ(52) :: D5101-57,
04804345 ไม้ผลเศรษฐกิจ(51) :: A5301-56,A5301-57,
04804353 หลักการผลิตสัตว์ปีกและการจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก(51) :: A5301-57,
04811325 การวิเคราะห์โครงสร้าง(51) :: B5702-57,
25 พ.ค. 6001130461 การบัญชีเฉพาะกิจการ(55) :: C5201-57,
01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01387102 ปรัชญาทั่วไป(49) :: ABCD-0,
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: A5301-57,A5501-57,A5601-58,B5502-59,B5702-58,B6101-59,
B6201-59,C5101-59,C5601-59,C5701-59,D5101-59,

02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน(56) :: ABCD-0,C5901-59,
04203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์(55) :: B5702-57,
04401491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข(55) :: D5101-57,
04802496 เรื่องเฉพาะทางอาหารปลอดภัยและโภชนาการ(53) :: A5401-58,
04804241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช(51) :: A5301-58,A5501-58,
04813361 การออกแบบเครื่องจักรกล I(55) :: B5502-57,
04821373 เคมีอุตสาหกรรม(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น(56) :: C5201-59,
01130413 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน(55) :: C5201-55,C5201-56,
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ(55) :: C-0,C5201-58,
01204351 ระบบฐานข้อมูล(47) :: B6101-58,
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) (1:ไม่มีสอบไล่)
01403111 เคมีทั่วไป(50) :: B6001-59,
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B6101-59,B6201-59,
01403221 เคมีอินทรีย์(54) :: A5601-59,A5701-58,A5701-59,
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(50) :: B6001-58,
01418421 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์(55) :: B6001-56,
02033391 การวิจัยทางสัตว์(54) :: A5701-57,
02033451 การจัดการสุขภาพและสวัสดิภาพของปศุสัตว์ และสัตว์ปีก(54) :: A5701-56,
02036211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร(54) :: A5701-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ(47) :: C5501-0,
03760171 หลักการบัญชี(54) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58,C5501-59,
26 พ.ค. 6001206251 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(52) :: B6201-58,
02739422 ระบบฐานข้อมูล(46) :: B5401-58,
04203477 โครงสร้างพื้นผิวทาง(55) :: B5702-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04206251 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(55) :: B5502-56,B5502-57,
04208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5502-59,B5702-59,
04208341 อุณหพลศาสตร์ II(55) :: B5502-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208411 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I(55) :: B5502-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208455 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร(55) :: B5502-56,B5502-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย(55) :: B5702-57,
04401231 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์(55) :: D5101-58,
04804122 หลักชีววิทยา II(44) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804123 ชีววิทยาพื้นฐาน(53) :: B5801-59,
04805351 สัตว์เศรษฐกิจและการจัดการ(54) :: A5501-57,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04813448 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน(55) :: B5502-57,
04821351 ชีวเคมี II(55) :: B5801-57,
02731151 วิยุตคณิต(54) :: B6301-59,
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม(54) :: B5401-59,
02739421 วิศวกรรมซอฟแวร์(46) :: B5401-56,B5401-57,
02739435 เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลและการประยุกต์(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) :: B5602-56,
04208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(55) :: B5602-58,
04208261 กลศาสตร์ของแข็ง(55) :: B5502-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208371 การควบคุมอัตโนมัติ(55) :: B5502-56,B5502-57,
04209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-56,
04210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย(55) :: B5702-58,
04401226 วิทยาการระบาด(55) :: D5101-58,
04801221 กระบวนการแปรรูปอาหาร(52) :: A5201-58,A5401-58,
04801363 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคปฏิบัติการ(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804481 การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร(51) :: A5301-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04811322 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ(55) :: B5702-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04821151 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(57) :: D5201-59,
04821221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน(46) :: A5201-59,A5301-59,A5401-59,A5501-59,
04821225 หลักเคมีอินทรีย์ II(55) :: B5801-58,
04821374 เคมีพอลิเมอร์(55) :: B5801-57,
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ(46) :: B5702-59,B5801-59,
27 พ.ค. 6004000003 การทดสอบแบบ Toeic(59) :: C-0,
04000002 การทดสอบแบบ Toeic(59) :: B-57,C-57,D-57,
28 พ.ค. 6004000001 การทดสอบแบบ KU Exite(59) :: A-57,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU