ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101052515เอนไซม์ในอาหาร (55) *ปิดรายวิชา
201052517วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง (55) *ปิดรายวิชา
301052522ระบบคอลลอยด์ในอาหาร (55) *ปิดรายวิชา
401130111หลักการบัญชีขั้นต้น (56) *ปิดรายวิชา
501132342ระบบภาษีอากรธุรกิจ (55) *ปิดรายวิชา
601132412การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (46) *ปิดรายวิชา
701204111คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (51) *ปิดรายวิชา
801210411การออกแบบทางวิศวกรรมประปา (51) *ปิดรายวิชา
901210412การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย (47) *ปิดรายวิชา
1001251496เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (53) *ปิดรายวิชา
1101253371ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการจัดการประมง (55) *ปิดรายวิชา
1201253451การส่งเสริมการประมง (55) *ปิดรายวิชา
1301303421หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (51) *ปิดรายวิชา
1401355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
1501355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
1601355242การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง (46)
1701355252การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
1801355303ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (46)
1901355341การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน (46)
2001355362การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ (46)
2101355431ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง (46) *ปิดรายวิชา
2201355432ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ (46)
2301355433การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
2401361414ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม (54) *ปิดรายวิชา
2501372222หลักการแปล (55)
2601387103ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา (55) *ปิดรายวิชา
2701418113เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (50) *ปิดรายวิชา
2801418431ระบบฝังตัวเบื้องต้น (55)
2901418482คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (50) *ปิดรายวิชา
3001418499โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (55) *ปิดรายวิชา
3101419214จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ (52) *ปิดรายวิชา
3201999211คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (46) *ปิดรายวิชา
3302033418การผลิตแกะและแพะ (54) *ปิดรายวิชา
3402033462หลักวิทยาศาสตร์น้ำนม (54) *ปิดรายวิชา
3502033496เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ (54)
3602036211การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร (54)
3702739431ระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ระบบ (46) *ปิดรายวิชา
3802739431ระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ระบบ (46)
3902739437ระบบฐานข้อมูลภาคปฏิบัติการ (59) *ปิดรายวิชา
4002739497สัมมนา (46) *ปิดรายวิชา
4103763315จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (54)
4203763334การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (54) *ปิดรายวิชา
4303763341การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว (54) *ปิดรายวิชา
4403763341การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว (54)
4503763363การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร (54)
4604203211สำรวจ (55) *ปิดรายวิชา
4704203352ปฐพีกลศาสตร์ (55)
4804203477โครงสร้างพื้นผิวทาง (55)
4904204222การออกแบบระบบดิจิทัล (55) *ปิดรายวิชา
5004205331วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ II (55) *ปิดรายวิชา
5104205451การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (55)
5204205458ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง (51) *ปิดรายวิชา
5304205486อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (55) *ปิดรายวิชา
5404205487ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (55) *ปิดรายวิชา
5504208261กลศาสตร์ของแข็ง (55)
5604208321กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล (55)
5704208341อุณหพลศาสตร์ II (55)
5804208411แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I (55)
5904208455การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร (55)
6004210211เคมีของน้ำและน้ำเสีย (55) *ปิดรายวิชา
6104401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
6204801342หลักการประกันคุณภาพอาหาร (52) *ปิดรายวิชา
6304801598ปัญหาพิเศษ (55) *ปิดรายวิชา
6404804115จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (55) *ปิดรายวิชา
6504804322หลักสรีรวิทยาของสัตว์ (51) *ปิดรายวิชา
6604804343ผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่น (51) *ปิดรายวิชา
6704804443เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์ (55) *ปิดรายวิชา
6804804481การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร (51)
6904804491วิธีวิจัยทางการเกษตร (44) *ปิดรายวิชา
7004805121การจัดการทรัพยากรเกษตรเบื้องต้น (54) *ปิดรายวิชา
7104811322วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (55)
7204813372การควบคุมกำลังของของไหล (55) *ปิดรายวิชา
7304821475วิทยาศาสตร์นาโน (52) *ปิดรายวิชา
7404821476เคมีเภสัช (52) *ปิดรายวิชา
7504824113คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (55) *ปิดรายวิชา
7604825117ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน (55) *ปิดรายวิชา
7704850490สหกิจศึกษา (48) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU