ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น.
24 ก.ย. 5901119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น(54) :: A5501-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01120231 การตลาดธุรกิจการเกษตร(53) :: A5501-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01132334 การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ(46) :: C5101-57,
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(55) :: C5101-57,C5201-57,C5401-57,C5701-57,
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์(49) :: C5101-56,C5201-56,C5401-56,C5701-56,
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II(43) :: A5201-58,A5301-58,A5401-58,ABCD-0,B5401-59,B5502-59,
B5602-59,B5702-59,B5801-59,B6001-59,C5101-59,
C5201-59,C5701-58,D5101-59,D5201-59,
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: A5401-57,A5501-58,A5601-58,A5701-58,ABCD-58,B5401-58,
B5502-58,B5602-58,B5702-58,B5801-58,B6001-58,
B6101-58,B6201-58,C5101-58,C5201-58,C5401-58,
C5701-58,D5101-58,D5201-58,
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: A5301-57,ABCD-0,C5201-58,D5101-57,D5101-58,
01355361 การแปลจากอังกฤษเป็นไทย(46) :: C5601-57,
01355443 ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น(54) :: C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02739426 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์(46) :: B5401-56,
03754112 ภาษาอังกฤษ II(43) :: C5501-59,
03754113 ภาษาอังกฤษ III(43) :: C5501-58,
04205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04801341 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม(52) :: A5201-57,A5401-57,
04802351 การพัฒนาสูตรอาหาร(53) :: A5401-56,
04804434 หลักการจัดการดิน(55) :: A5301-56,A5301-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04821253 ชีวเคมี I(55) :: B5801-57,
01130433 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี(46) :: C5201-55,C5201-56,
01134341 การจัดการช่องทางการตลาด(49) :: C5401-56,C5401-57,
01252241 มีนวิทยา(53) :: A5601-58,
01355206 อังกฤษวิชาการ(46) :: ABCD-0,C5201-57,
01355221 การอ่านภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-58,
01417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น(56) :: A5701-58,
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B6101-59,B6201-59,
01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(50) :: B6001-57,
03763213 ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว(54) :: C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(47) :: C5501-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401365 ทันตสาธารณสุข(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04801491 เทคนิคการวิจัย(46) :: A5201-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04802499 เทคนิคการวิจัย(53) :: A5401-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04804344 ไม้ดอกและไม้ประดับ(51) :: A5301-56,A5301-57,
04804355 หลักการผลิตโคกระบือเนื้อ และการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อ(51) :: A5301-56,A5301-57,
04805361 หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(54) :: A5501-57,
04811342 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำหรับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม(51) :: B5701-54,
04811342 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำหรับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-57,
04812351 เครื่องจักรกลไฟฟ้า II(55) :: B5602-0,B5602-57,
04812354 การออกแบบระบบไฟฟ้า(55) :: B5602-56,
04813462 วิศวกรรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต(55) :: B5502-0,
04821233 ปริมาณวิเคราะห์ทางเคมีภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-58,
04824141 คณิตศาสตร์ประยุกต์(46) :: A5201-59,A5401-59,A5501-58,D5201-59,
25 ก.ย. 5901052471 การออกแบบโรงงานอาหาร(52) :: A5201-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01053421 การบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร(52) :: A5201-57,
01133211 การจัดการการผลิต(43) :: C5101-57,C5101-58,C5201-57,C5401-58,
01204211 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย(43) :: B6101-58,
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด(53) :: A5601-57,
01355381 ระบบภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-57,
02033321 โภชนศาสตร์สัตว์เชิงคุณภาพ(54) :: A5701-57,
03757112 องค์การและการจัดการ(47) :: C5501-59,
03763374 การจัดการพิพิธภัณฑ์(54) :: C5501-54,C5501-55,C5501-56,C5501-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(55) :: B5502-59,B5602-59,B5702-58,
04204225 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์(55) :: B5602-0,B5602-56,
04206342 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(55) :: B5502-56,
04208271 วิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล(55) :: B5502-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401223 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข(55) :: D5101-58,
04802382 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์(53) :: A5401-57,
04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(51) :: A5301-57,ABCD-0,
04821252 หลักชีวเคมีภาคปฏิบัติการ(46) :: A5201-58,A5301-58,A5401-58,B5801-57,
01009112 วิทยาศาสตร์ทางดิน(54) :: A5301-57,A5501-57,
01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส์(49) (1:ไม่มีสอบไล่)
01355116 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: C5601-59,
01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01417112 แคลคูลัส II(46) :: B6001-58,
01417117 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ(55) :: C5201-59,C5701-56,C5701-57,C5701-58,C5701-59,
01422413 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง(53) :: A5401-56,
01461111 มานุษยวิทยาเบื้องต้น(50) :: ABCD-0,
03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว(47) :: C5501-57,
04205361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า I(55) :: B5602-0,B5602-57,
04210212 จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย(55) :: B5702-58,
04401346 ประชากรและงานอนามัยแม่และเด็ก(52) :: D5101-57,
04401472 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม(55) :: D5101-56,
04804123 ชีววิทยาพื้นฐาน(53) :: A5201-59,A5401-59,A5601-59,A5701-59,D5101-59,D5201-59,

04804444 อ้อยและการใช้ประโยชน์(56) :: A5301-56,
04811111 วิศวกรรมทั่วไป(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04811447 การสุขาภิบาลอาคารและการระบายน้ำ(51) :: B5702-56,
26 ก.ย. 5901052221 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมอาหาร(53) :: A5201-58,A5401-58,
01052414 หลักการวิเคราะห์อาหาร(46) :: A5201-57,A5401-57,
01130413 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน(55) :: C5201-55,C5201-56,
01131312 การวิเคราะห์ทางการเงิน(46) :: C5701-57,
01132314 สภาพแวดล้อมธุรกิจ(46) :: C5101-57,
01204212 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา(51) :: B6101-58,
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(43) :: B6201-59,
01362101 ภาษาจีน I(55) :: ABCD-0,C5501-57,
01362113 ภาษาจีนพื้นฐาน I(53) :: C5601-59,
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(43) :: B6001-59,
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B5401-59,
01423113 สัตววิทยาทั่วไป(54) :: A5601-58,A5701-58,
04208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(55) :: B5502-59,
04208431 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง(55) :: B5502-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-58,
04401352 การควบคุมมลพิษทางอากาศ(52) :: D5101-57,
04821111 เคมีพื้นฐาน(46) :: A5201-59,A5301-59,A5401-59,A5501-59,
04821114 หลักเคมี I(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04821118 เคมีหลักมูล(55) :: B5702-59,D5101-59,
04821122 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(56) :: D5201-59,
01052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(52) :: A5201-56,A5401-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) :: C-56,C-57,C5101-0,C5201-0,C5401-0,C5701-0,

01132324 ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01203361 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(43) (1:ไม่มีสอบไล่)
01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(51) :: B6101-59,
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล(53) :: A5601-57,
01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ(56) :: C5601-58,
01372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01403112 เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ(54) :: A5601-59,A5701-59,
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่(52) :: A5301-57,A5601-58,B6001-57,C5101-59,C5201-59,C5401-59,
C5701-59,D5101-58,
02033323 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบ และอาหารสัตว์(54) :: A5701-57,
02739351 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(46) :: B5401-57,
03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) :: C5501-56,
04203361 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04209241 อุทกวิทยา I(55) :: B5702-57,
04801332 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร(52) :: A5201-57,
04813262 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรม เครื่องกล(55) :: B5502-0,B5502-58,
04821321 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์(55) :: B5801-57,
04821482 เคมีปิโตรเลียม(55) :: B5801-56,
27 ก.ย. 5901130111 หลักการบัญชีขั้นต้น(56) :: C5201-59,
01130252 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ(55) :: C5201-58,
01131411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์(49) :: C5701-56,
01132111 หลักการจัดการ(46) :: A5301-58,A5501-58,C5101-59,C5401-59,C5701-59,
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ(55) :: C5101-57,C5201-57,C5401-57,C5701-57,
01134111 หลักการตลาด(46) :: C5101-58,C5401-58,
01355117 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: C5601-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355331 ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-57,
01362211 ภาษาจีนขั้นกลาง I(53) :: C5601-58,
01402471 ชีวเคมีโภชนาการ (53) :: A5401-57,
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I(46) :: B6101-59,B6201-59,
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป(52) :: A5601-58,B6001-59,
03757111 ธุรกิจเบื้องต้น(47) :: C5501-58,
04205218 ระบบกำลังและสื่อสารเบื้องต้น(55) :: B5602-0,B5602-58,
04401121 การสาธารณสุขพื้นฐาน(52) :: D5201-58,
04401356 การจัดการขยะมูลฝอย(52) :: D5101-57,
04804411 ระบบเกษตรผสมผสาน(44) :: A5301-56,
04821223 หลักเคมีอินทรีย์ I(55) :: B5801-58,
04825113 ฟิสิกส์ทั่วไป I(55) :: B5502-59,B5602-59,B5702-59,B5801-59,
04828201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ(46) :: A5401-56,
01051487 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(46) :: A5201-56,
01130311 การบัญชีขั้นสูง I(46) :: C5201-56,C5201-57,
01251371 อาหารสัตว์น้ำ(53) :: A5601-57,
01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ I(43) :: C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01362102 ภาษาจีน II(55) :: C-0,C5501-56,C5501-57,C5701-58,
01371111 สื่อสารสนเทศ(55) :: A5201-59,A5401-59,A5501-59,A5701-59,B5401-59,C5801-59,
D5201-59,
01418222 การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์(50) :: B6001-56,
01461343 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว(58) :: ABCD-0,
02033331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์(54) :: A5701-57,
02739221 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(46) :: B5401-58,
03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(54) :: C5501-57,C5501-58,
04203354 การออกแบบฐานราก(55) :: B5702-56,
04205311 สัญญาณและระบบ(55) :: B5602-56,
04205332 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์(55) :: B5602-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208451 การปรับอากาศ(55) :: B5502-56,
04401212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04801213 อาหารและโภชนาการ(52) :: A5201-58,
04801351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการวิจัย การตลาด(52) :: A5201-57,
04804331 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(51) :: A5301-57,A5501-56,
28 ก.ย. 5901130211 การบัญชีขั้นกลาง II(46) :: C5201-57,C5201-58,
01131333 หลักการประกันชีวิต(55) :: C5701-57,
01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์(55) :: C5101-58,C5201-56,
01132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(49) :: C5101-57,
01132411 การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ(46) :: A5501-57,
01133317 การจัดการคุณภาพ(49) :: C5101-57,
01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(43) :: B6201-58,
01417111 แคลคูลัส I(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01417271 วิยุตคณิตเบื้องต้น(50) :: B5401-57,
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน(54) :: C5801-59,C5901-59,
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต(43) :: A5501-58,C5501-59,
02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร(54) (1:ไม่มีสอบไล่)
03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-57,
04205459 ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบกำลัง(55) :: B5602-56,
04401317 การปฐมพยาบาล การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย(55) :: D5101-57,
04821231 หลักเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ(46) :: A5201-58,A5401-58,
04824111 แคลคูลัส I(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04824113 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5502-59,B5602-59,B5702-59,
04824211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(55) :: B5502-58,B5602-58,B5702-58,
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) :: A5501-0,A5501-59,C-0,
01130361 การบัญชีภาษีอากร(46) :: C5201-56,
01132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม(46) :: C5101-56,
01134432 กลยุทธ์ราคา(49) :: C5401-56,C5401-57,
01204215 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ(56) :: B6101-58,
01361222 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์(54) :: C5601-58,
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: A5201-59,A5501-57,B5602-58,B5801-57,B6301-59,C5201-59,
C5401-59,C5801-58,C5901-59,D5201-59,
02033414 การจัดการฝูงโคนม(54) :: A5701-56,
03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค(47) :: C5501-0,C5501-58,
04203371 วิศวกรรมขนส่ง(55) :: B5702-57,
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5602-0,B5602-57,
04206322 การควบคุมคุณภาพ(55) :: B5502-57,
04401213 สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5201-58,
04401495 การศึกษาค้นคว้าอิสระ(52) :: D5101-56,D5101-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04801361 จุลชีววิทยาอาหาร(46) :: A5201-57,A5401-57,
04804372 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาล(51) :: A5301-56,A5301-57,
29 ก.ย. 5901130112 การบัญชีขั้นกลาง I(46) :: C5201-57,C5201-58,
01130321 การบัญชีบริหาร(46) :: C5201-56,C5201-57,
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(49) :: C5401-56,C5401-57,
01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์(49) :: C5401-56,
01204222 การออกแบบระบบดิจิทัล(51) :: B6101-58,
01208241 อุณหพลศาสตร์ I(43) :: B6201-58,
01373202 การตีความวรรณคดี(55) :: C5601-56,
01418346 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(55) :: B6001-57,
01459423 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน(53) :: A5401-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03760171 หลักการบัญชี(54) :: C5501-57,C5501-58,C5501-59,
04205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(55) :: B5602-0,B5602-58,
04205454 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04208351 การถ่ายโอนความร้อน(55) :: B5502-57,
04401222 ชีวสถิติ(55) :: D5101-58,
04401341 อนามัยชุมชน(55) :: D5101-57,
04804431 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ(51) :: A5301-56,A5501-56,
04821112 เคมีพื้นฐานภาคปฏิบัติการ(46) :: A5201-59,A5301-59,A5401-59,A5501-59,
04821115 หลักเคมี I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-59,
04821119 เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5702-59,D5101-59,
04821251 หลักชีวเคมี(46) :: A5201-58,A5301-58,A5401-58,
04821331 หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04821481 วัสดุศาสตร์(55) :: B5801-56,
01130171 การบัญชีการเงิน(49) :: C5101-58,C5401-56,C5401-57,C5401-58,C5401-59,C5701-59,

01131331 สถาบันการเงิน (46) :: C5701-58,
01203471 วิศวกรรมการทาง(43) :: B5701-54,
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ(53) :: A5601-57,
01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5101-57,C5101-58,
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5101-57,C5201-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(55) :: B6001-59,B6301-59,
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: A5201-59,A5301-59,A5401-59,A5501-59,A5601-59,A5701-58,
B5401-58,B5502-59,B5602-59,B5801-59,B6101-59,
B6201-59,C5101-59,C5801-59,C5901-59,D5201-58,

02033341 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง II(54) :: A5701-57,
03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว(47) :: C5501-59,
03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการ ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-57,
04203471 วิศวกรรมการทาง(55) :: B5702-56,
04205331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ II(55) :: B5602-0,B5602-56,
04209212 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-57,
04813461 การออกแบบเครื่องจักรกล II(55) :: B5502-56,
04821121 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(56) :: D5201-59,
04821332 หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-57,
30 ก.ย. 5901130313 แนวคิดทางการเงินสำหรับนักบัญชีอาชีพ(55) :: C5201-56,
01132421 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์(55) :: C5101-57,
01134411 การจัดการการตลาด(49) :: C5401-56,
01252312 แพลงก์ตอนวิทยา(53) :: A5601-57,
01355432 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ(46) :: C5601-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418231 โครงสร้างข้อมูล(50) :: B6001-58,
01458271 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์(58) :: ABCD-0,
01999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: B5401-58,B5502-57,B5602-58,B5702-56,B5801-59,B6201-58,
C5501-59,C5601-59,C5801-59,D5101-59,
02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน(56) :: ABCD-0,
03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) :: C5501-57,
04205451 การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า(55) :: B5602-56,B5602-57,
04401474 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข(55) :: D5101-57,
04804312 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน ด้านการเกษตร(55) :: A5301-57,
04821342 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ II(55) :: B5801-57,
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ(46) :: ABCD-0,
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(46) :: C5101-57,C5101-58,C5401-56,C5401-57,C5401-58,C5701-57,
C5701-58,
01130434 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ(55) :: C5201-56,
01253371 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการจัดการประมง(55) :: A5601-56,
01362242 การสนทนาภาษาจีน II(55) :: C5601-57,
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป(52) :: A5301-58,A5501-58,A5701-58,
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I(46) :: B-59,B5401-59,B6101-59,B6201-59,B6301-59,
01420115 ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ(52) :: A5601-58,B6001-59,
02033351 หลักสุขศาสตร์สัตว์และสุขาภิบาล(54) :: A5701-57,
02033416 การจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์และโรงฟัก(54) :: A5701-56,
02739312 การโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต(46) :: B5401-57,
03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว(54) :: C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208438 การจัดการด้านเครื่องจักรกล(55) :: B5502-56,B5502-57,
04401214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5201-58,
04401351 เคมีของน้ำสำหรับสุขภาพสิ่งแวดล้อม(55) :: D5101-57,
04801427 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม(52) :: A5201-56,
04825112 หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ(46) :: D5101-59,
04825114 ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B-59,B5502-59,B5602-59,B5702-59,B5801-59,
01 ต.ค. 5901131211 การเงินธุรกิจ(46) :: C5101-56,C5101-57,C5201-56,C5201-57,C5401-56,C5401-57,
C5701-58,
01205204 อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป I(56) :: B6101-58,
01361414 ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม(54) :: ABCD-0,
01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา(55) :: B5401-58,B6001-58,
01403111 เคมีทั่วไป(50) :: A5601-59,A5701-59,
02033361 ความปลอดภัยด้านอาหารและการประกัน คุณภาพผลิตผลจากสัตว์(54) :: A5701-57,
03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ(47) (1:ไม่มีสอบไล่)
04205455 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง(55) :: B5602-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208331 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน(55) :: B5502-57,
04401362 สุขภาพจิต(55) :: D5101-57,
04401364 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข(55) :: D5101-56,
04804251 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(51) :: A5301-58,A5501-58,
04811221 กำลังของวัสดุ(55) :: B5702-57,B5702-58,
04811333 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก(55) :: B5702-56,
01130441 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(55) :: C5201-56,
01131321 การเงินระหว่างประเทศ(46) :: C5701-57,
01132312 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ(55) :: C5101-56,
01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(49) (1:ไม่มีสอบไล่)
01134331 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา(49) :: C5401-56,C5401-57,
01134412 การพยากรณ์การขาย(49) (1:ไม่มีสอบไล่)
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(50) :: B5702-59,
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(50) :: A5201-58,A5301-59,A5401-58,B5801-58,C5101-59,C5201-59,
C5601-59,C5701-59,
01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล(55) :: B6001-57,
02739111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(46) :: B5401-59,
02739342 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับระบบสารสนเทศ(46) :: B5401-57,
03754362 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก(54) :: C5501-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208222 กลศาสตร์วิศวกรรม II(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04401231 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์(55) :: D5201-58,
04401354 การจัดหาน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสีย(55) :: D5101-57,
04802381 หลักการประเมินทางโภชนาการ(53) :: A5401-57,
04804252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาคปฏิบัติการ(51) :: A5301-58,A5501-58,
04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(51) :: B5601-0,B5602-56,
02 ต.ค. 5901132231 สถิติธุรกิจ(55) :: C5201-58,C5401-58,C5701-57,
01132451 ธุรกิจระหว่างประเทศ(46) :: C5101-56,C5101-57,
01251421 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ(53) :: A5601-56,
01361111 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น(49) :: C5601-59,
01387102 ปรัชญาทั่วไป(49) :: ABCD-0,
01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(43) :: B6101-58,B6201-58,
02033425 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์(54) :: A5701-56,
02036111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป(54) :: A5701-59,
02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่(54) :: A5701-58,
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(46) :: B5401-58,
02739422 ระบบฐานข้อมูล(46) :: B5401-57,
03757122 สถิติธุรกิจ(47) :: C5501-57,C5501-58,
03763341 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว(54) :: C5501-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน(54) :: C5501-56,C5501-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763437 การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว(54) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401319 ศัพท์ทางการแพทย์และสาธารณสุข(58) :: D5101-56,
04801342 หลักการประกันคุณภาพอาหาร(52) :: A5201-56,
04802372 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร(53) :: A5401-56,
04804111 เกษตรปริทัศน์(55) :: A5301-59,
04804371 การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช(51) :: A5301-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04813282 วัสดุวิศวกรรม(47) :: B5502-58,B5602-56,B5702-58,
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน(46) :: C5201-57,
01131317 หลักและนโยบายการลงทุน(46) :: C5701-57,
01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(49) :: C5401-56,C5401-57,
01253111 การประมงทั่วไป(53) :: A5601-59,
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์(50) :: B6001-59,
01460442 การพัฒนาชุมชน(50) :: ABCD-0,
02731141 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์(54) :: B6301-59,
04209321 การไหลในทางน้ำเปิด(55) :: B5702-57,
04804232 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตร(55) :: A5301-58,
04812111 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(55) :: B5602-58,B5602-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04821232 ปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี(55) :: B5801-58,
04825111 หลักฟิสิกส์(46) :: D5101-59,
03 ต.ค. 5901119422 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร(53) :: A5501-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี(55) :: C5201-56,
01131313 การเงินบุคคล(49) :: C5101-57,C5701-58,
01174231 นันทนาการเบื้องต้น(43) :: ABCD-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(43) :: ABCD-0,
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์(50) :: B6001-57,
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: B5401-57,B5801-58,C5101-59,C5601-59,
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน(58) :: A5401-59,A5501-59,A5701-59,B5401-59,C5201-57,C5201-58,
C5501-59,C5601-59,C5901-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ(47) :: C5501-56,C5501-57,
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) :: B5602-0,B5602-56,
04208241 อุณหพลศาสตร์ I(55) :: B5502-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-57,
04801415 สารปนเปื้อนในโซ่อาหารและการตรวจสอบ(53) :: A5401-57,
04804321 หลักสรีรวิทยาของพืช(51) :: A5301-57,
04804351 อาหารสัตว์และการให้อาหาร(51) :: A5301-57,
04812352 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า I(55) :: B5602-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01130251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(55) :: C5201-57,
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) (1:ไม่มีสอบไล่)
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I(43) :: A5401-59,A5501-59,A5601-59,A5701-59,ABCD-0,B5401-59,
B5502-59,B5602-59,B5702-59,B5801-59,B6001-59,
B6101-59,B6201-59,B6301-59,C5101-59,C5201-59,
C5401-59,C5701-59,C5801-59,C5901-59,D5101-59,
D5201-59,
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01418217 การสร้างซอฟต์แวร์(55) :: B6001-58,
01418399 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการ คอมพิวเตอร์(50) :: B6001-56, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01422111 หลักสถิติ (46) :: A5201-55,A5201-56,A5201-57,A5201-58,A5301-55,A5301-56,
A5301-57,A5401-55,A5401-56,A5401-57,A5401-58,
A5501-55,A5501-56,A5501-57,A5601-55,A5601-56,
A5601-57,A5701-55,A5701-56,A5701-57,B5401-56,
B5401-57,B6001-56,B6001-57,
02739231 โครงสร้างข้อมูล(46) :: B5401-58,
03754111 ภาษาอังกฤษ I(43) :: C5501-59,
03763342 มัคคุเทศก์(54) :: C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก(55) :: B5602-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04205212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II(55) :: B5602-0,
04206341 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม(55) :: B5502-57,
04824171 หลักสถิติ I(55) :: B5801-58,D5101-57,D5101-58,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU