ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101015251อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร (44) *ปิดรายวิชา
201015261วิทยาศาสตร์ทางดิน (51) *ปิดรายวิชา
301052445การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (52)
401052471การออกแบบโรงงานอาหาร (52)
501052483เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (46) *ปิดรายวิชา
601052523การวิเคราะห์อาหาร (55) *ปิดรายวิชา
701119371ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น (54)
801119422เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร (53)
901120231การตลาดธุรกิจการเกษตร (53)
1001120341การจัดการการเงินหน่วยธุรกิจการเกษตร (53) *ปิดรายวิชา
1101120472การจัดการโครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร (53) *ปิดรายวิชา
1201130481ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี (55) *ปิดรายวิชา
1301132101ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (55) *ปิดรายวิชา
1401132231สถิติธุรกิจ (55) *ปิดรายวิชา
1501132242ระบบภาษีอากรธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
1601174231นันทนาการเบื้องต้น (43)
1701204322ระบบฝังตัว (51) *ปิดรายวิชา
1801251498ปัญหาพิเศษ (53) *ปิดรายวิชา
1901253451การส่งเสริมการประมง (55) *ปิดรายวิชา
2001253451การส่งเสริมการประมง (55)
2101301471หลักการใช้ที่ดิน (51) *ปิดรายวิชา
2201301471หลักการใช้ที่ดิน (51)
2301355111ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (43) *ปิดรายวิชา
2401355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
2501355113ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (43) *ปิดรายวิชา
2601355117ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
2701355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
2801355241การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ I (43)
2901355431ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง (46)
3001355432ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ (46)
3101355443ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (46)
3201355501ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (56) *ปิดรายวิชา
3301372212ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (54)
3401387101ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (43) *ปิดรายวิชา
3501418399การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (50)
3601418499โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (55)
3701420115ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ (52) *ปิดรายวิชา
3801459423มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (53)
3901999111ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (58)
4001999211คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (46) *ปิดรายวิชา
4101999212แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (43) *ปิดรายวิชา
4202033432พันธุศาสตร์โมเลกุลและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (54) *ปิดรายวิชา
4302033495โครงงานสัตวศาสตร์ (54) *ปิดรายวิชา
4402033497สัมมนา (54) *ปิดรายวิชา
4502724011การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (55) *ปิดรายวิชา
4602739436การจัดการความรู้ (46) *ปิดรายวิชา
4703754362ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก (54)
4803757111ธุรกิจเบื้องต้น (47) *ปิดรายวิชา
4903763212พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (54)
5003763213ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว (54)
5103763341การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว (54)
5203763342มัคคุเทศก์ (54)
5303763363การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร (54) *ปิดรายวิชา
5403763374การจัดการพิพิธภัณฑ์ (54)
5503763431การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (54)
5603763437การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว (54)
5703763491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (47)
5804131501สถิติเพื่อการวิจัยทางทรัพยากรเกษตร (58) *ปิดรายวิชา
5904131512ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (58) *ปิดรายวิชา
6004131591ระเบียบวิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตร (58) *ปิดรายวิชา
6104204224ปฏิบัติการวงจรตรรก (55)
6204204421เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (55) *ปิดรายวิชา
6304205231วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I (55) *ปิดรายวิชา
6404205332ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (55)
6504205455ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (55)
6604208241อุณหพลศาสตร์ I (55)
6704208271วิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล (55)
6804208431วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง (55)
6904401121การสาธารณสุขพื้นฐาน (52) *ปิดรายวิชา
7004401495การศึกษาค้นคว้าอิสระ (52) *ปิดรายวิชา
7104401495การศึกษาค้นคว้าอิสระ (52)
7204401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
7304801323กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (52) *ปิดรายวิชา
7404801426กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (52)
7504801491เทคนิคการวิจัย (46)
7604801591ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร (55) *ปิดรายวิชา
7704802473การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภค กลุ่มใหญ่ (53) *ปิดรายวิชา
7804802496เรื่องเฉพาะทางอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (53) *ปิดรายวิชา
7904802499เทคนิคการวิจัย (53)
8004804311ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (51) *ปิดรายวิชา
8104804371การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช (51)
8204804412การประกันคุณภาพและการจัดการหลังการ เก็บเกี่ยว (55) *ปิดรายวิชา
8304804434หลักการจัดการดิน (55)
8404804441สรีรวิทยาการผลิตพืช (55) *ปิดรายวิชา
8504804445การปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานโรคและแมลง (55) *ปิดรายวิชา
8604805462เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการ เกษตร (54) *ปิดรายวิชา
8704812111วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (55)
8804812331ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (51) *ปิดรายวิชา
8904812332ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (51) *ปิดรายวิชา
9004812352ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า I (55)
9104812497สัมมนา (47) *ปิดรายวิชา
9204824171หลักสถิติ I (55) *ปิดรายวิชา
9304825111หลักฟิสิกส์ (46) *ปิดรายวิชา
9404825112หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ (46) *ปิดรายวิชา
9504850490สหกิจศึกษา (48) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU