ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101015261วิทยาศาสตร์ทางดิน (51) *ปิดรายวิชา
201052512คาร์โบไฮเดรตในอาหาร (55) *ปิดรายวิชา
301108112เศรษฐศาสตร์มหภาค I (46) *ปิดรายวิชา
401130172การบัญชีเพื่อการจัดการ (46) *ปิดรายวิชา
501130493สัมมนาการรายงานทางการเงิน (55) *ปิดรายวิชา
601131311การจัดหาเงินทุนธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
701131333หลักการประกันชีวิต (55) *ปิดรายวิชา
801131335การจัดการธนาคารพาณิชย์ (55) *ปิดรายวิชา
901134111หลักการตลาด (46) *ปิดรายวิชา
1001134315การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (55) *ปิดรายวิชา
1101204111คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (51) *ปิดรายวิชา
1201204225สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (51) *ปิดรายวิชา
1301205202ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I (43) *ปิดรายวิชา
1401205364ระบบควบคุมดิจิทัล (47) *ปิดรายวิชา
1501355111ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (43) *ปิดรายวิชา
1601355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
1701355113ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (43) *ปิดรายวิชา
1801355201การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
1901355251ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (46) *ปิดรายวิชา
2001362101ภาษาจีน I (55) *ปิดรายวิชา
2101403112เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (43) *ปิดรายวิชา
2201417116คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น (54) *ปิดรายวิชา
2301417167คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (43) *ปิดรายวิชา
2401418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ (50) *ปิดรายวิชา
2501418352การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (50) *ปิดรายวิชา
2601419221จุลชีววิทยาทั่วไป (46) *ปิดรายวิชา
2701420117ฟิสิกส์พื้นฐาน I (50) *ปิดรายวิชา
2801420119ฟิสิกส์อย่างสังเขป (52) *ปิดรายวิชา
2902033399การฝึกงาน II (54) *ปิดรายวิชา
3002724011การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (55) *ปิดรายวิชา
3102739351การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (46) *ปิดรายวิชา
3202739481สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I (46) *ปิดรายวิชา
3303753111เศรษฐศาสตร์จุลภาค (47) *ปิดรายวิชา
3403763111ธุรกิจการท่องเที่ยว (47) *ปิดรายวิชา
3503763212พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (54) *ปิดรายวิชา
3603763213ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว (54) *ปิดรายวิชา
3703763323การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว (54) *ปิดรายวิชา
3804204111คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (55) *ปิดรายวิชา
3904204421เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (55) *ปิดรายวิชา
4004205218ระบบกำลังและสื่อสารเบื้องต้น (55) *ปิดรายวิชา
4104205451การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (55) *ปิดรายวิชา
4204208111การเขียนแบบวิศวกรรม (55) *ปิดรายวิชา
4304208241อุณหพลศาสตร์ I (55) *ปิดรายวิชา
4404209423วิศวกรรมชลศาสตร์ (55) *ปิดรายวิชา
4504210331การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม (55) *ปิดรายวิชา
4604401121การสาธารณสุขพื้นฐาน (52) *ปิดรายวิชา
4704401315เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาธารณสุข (55) *ปิดรายวิชา
4804401399การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (55) *ปิดรายวิชา
4904801599วิทยานิพนธ์ (55) *ปิดรายวิชา
5004802473การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภค กลุ่มใหญ่ (53) *ปิดรายวิชา
5104804123ชีววิทยาพื้นฐาน (53) *ปิดรายวิชา
5204804222ความหลากหลายทางชีวภาพของฟังไจขนาดใหญ่ (55) *ปิดรายวิชา
5304804441สรีรวิทยาการผลิตพืช (55) *ปิดรายวิชา
5404804512ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน (54) *ปิดรายวิชา
5504804541คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของตลาดเฉพาะกลุ่ม (54) *ปิดรายวิชา
5604804591ระเบียบวิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตร (54) *ปิดรายวิชา
5704805352การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ (54) *ปิดรายวิชา
5804811322วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (55) *ปิดรายวิชา
5904811325การวิเคราะห์โครงสร้าง (51) *ปิดรายวิชา
6004813481ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต II (46) *ปิดรายวิชา
6104813499โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (52) *ปิดรายวิชา
6204821118เคมีหลักมูล (55) *ปิดรายวิชา
6304821119เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
6404821476เคมีเภสัช (52) *ปิดรายวิชา
6504825111หลักฟิสิกส์ (46) *ปิดรายวิชา
6604825112หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ (46) *ปิดรายวิชา
6704825114ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU