ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบไล่ ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น.
11 พ.ค. 5801132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่(55) :: A5601-56,B6001-55,
01134311 การจัดซื้อ(46) :: C5101-54,C5101-55,C5201-54,C5201-55,C5401-54,C5401-55,

01203451 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน(43) :: B5701-54,
01205218 ระบบกำลังและสื่อสารเบื้องต้น(51) :: B5601-54,
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II(43) :: A5601-57,A5701-57,B5401-57,B5502-57,B5602-57,B5702-57,
B5801-57,B6001-57,C5101-57,C5201-57,C5401-57,
C5701-56,C5701-57,D5101-57,
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: A5201-56,A5301-56,A5401-56,A5501-56,A5701-56,B5401-57,
B5502-57,B5602-57,B5702-57,B6001-56,B6001-57,
C-57,C5101-57,C5201-56,C5201-57,C5401-57,
C5701-56,D5101-57,
01452121 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่(55) :: ABCD-0,
03754112 ภาษาอังกฤษ II(43) :: C5501-57,
03754113 ภาษาอังกฤษ III(43) :: C5501-57,
04205218 ระบบกำลังและสื่อสารเบื้องต้น(55) :: B5602-56,
04804481 การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร(51) :: A5301-54,
04811221 กำลังของวัสดุ(55) :: B5702-55,B5702-56,
04812332 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และ ไมโครคอนโทรลเลอร์(51) :: B5602-55,
04821225 หลักเคมีอินทรีย์ II(55) :: B5801-56,
01052444 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร(53) :: A5201-55,A5401-55,
01052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(52) :: A5401-54,
01130361 การบัญชีภาษีอากร(46) :: C5201-54,C5201-55,
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ(49) :: C5101-55,
01134354 ศิลปะการขาย(49) :: C5401-56,C5701-56,
01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(51) :: A5601-56,
01355206 อังกฤษวิชาการ(46) :: ABCD-0,
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ(46) :: B5401-55,
03754361 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(54) :: C5501-53,C5501-54,C5501-55,
03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ(54) :: C5501-54,C5501-55,
03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม(54) :: C5501-56,
04204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก(55) :: B5602-56,
04205356 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง(55) :: B5602-55,
04208332 วิศวกรรมยานยนต์ I(55) :: B5502-55,B5502-56,
04401251 อนามัยสิ่งแวดล้อม(55) :: D5101-56,
04802473 การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภค กลุ่มใหญ่(53) :: A5401-54,A5401-55,
04824141 คณิตศาสตร์ประยุกต์(46) :: A5301-56,A5301-57,
12 พ.ค. 5801052342 การตรวจวัดคุณภาพอาหารและการประเมินอายุ การเก็บของอาหาร(53) :: A5201-55,A5401-55,
01119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น(54) :: A5501-56,A5501-57,
01130313 แนวคิดทางการเงินสำหรับนักบัญชีอาชีพ(55) :: C5201-55,
01130413 ทฤษฎีการบัญชี(46) :: C5201-54,
01203211 สำรวจ(43) :: B5701-54,
01205355 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I(47) :: B5601-54,
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5201-56,
01355212 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-56,
01355362 การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ(46) :: C5601-55,
01361414 ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม(54) :: ABCD-0,
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(50) :: B5602-57,
01418332 ระบบปฏิบัติการ(50) :: B6001-55,
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II(46) :: B5401-57,
04203211 สำรวจ(55) :: B5702-0,B5702-56,
04203352 ปฐพีกลศาสตร์(55) :: B5702-55,
04205332 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์(55) :: B5602-55,
04205355 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I(55) :: B5602-55,
04401214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5101-56,
04401318 การบริการสุขภาพพื้นฐานและบริการ ทางการแพทย์เบื้องต้น(55) :: D5101-55,
04801491 เทคนิคการวิจัย(46) :: A5201-54,
04802499 เทคนิคการวิจัย(53) :: A5401-54,
04804491 วิธีวิจัยทางการเกษตร(51) :: A5301-55,
04811322 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ(55) :: B5702-55,B5702-56,
04821474 เคมีอนินทรีย์อุตสาหกรรม(52) :: B5801-54,
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน(46) :: C5201-55,C5201-56,
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย(46) :: C5101-57,C5701-57,
01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(49) :: C5401-55,C5401-56,
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด(49) :: C5401-55,
01205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(51) :: B5601-54,
01362241 การสนทนาภาษาจีน I(55) :: C5601-56,
01371111 สื่อสารสนเทศ(55) :: A5601-57,B5801-57,C5601-57,
01403111 เคมีทั่วไป(50) :: B6001-57,
01416311 หลักพันธุศาสตร์(44) :: A5701-57,
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ(52) :: A-0,A5201-56,A5401-56,A5601-56,
01422111 หลักสถิติ (46) :: A5201-0,A5201-57,A5301-53,A5301-54,A5301-55,A5301-56,
A5401-0,A5401-57,A5601-56,A5701-56,B5401-53,
B5401-54,B5401-55,B5401-56,B6001-55,B6001-56,
C-0,
01453225 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว(55) :: ABCD-0,
03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า(47) :: C5501-57,
03763357 การจัดการภัตตาคาร(54) :: C5501-54,C5501-55,C5501-56,
03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร(54) :: C5501-54,C5501-55,C5501-56,
04205212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II(55) :: B5602-55,B5602-56,
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) :: B5602-55,
04206311 กระบวนการผลิต I(55) :: B5502-56,
04208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5502-57,B5702-57,
04208352 การทำความเย็น I(55) :: B5502-55,
04805231 ระบบนิเวศเกษตร(54) :: A5501-55,
04821226 หลักเคมีอินทรีย์ II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-56,
04824171 หลักสถิติ I(55) :: D5101-0,D5101-57,
13 พ.ค. 5801054355 สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์(52) :: A5201-55,
01119221 หลักการจัดการฟาร์ม(54) :: A5501-56,
01130432 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน(46) :: C5201-54,
01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค(49) :: C5101-54,C5101-55,C5401-56,
01205482 วิศวกรรมการส่องสว่าง(43) :: B5601-54,
01209211 กลศาสตร์ของของไหล(43) :: B5701-53,B5701-54,
01403331 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I(52) :: B5801-54,
01417111 แคลคูลัส I(46) :: A5601-56,A5601-57,B5401-56,B5401-57,B6001-56,B6001-57,

01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น(50) :: B6001-55,B6001-56,
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(54) :: B5401-56,
02739421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์(46) :: B5401-53,B5401-54,B5401-55,
03763477 การจัดการสโมสร(54) :: C5501-54,C5501-55,C5501-56,
04204222 การออกแบบระบบดิจิทัล(55) :: B5602-0,B5602-56,
04205213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า(55) :: B5602-56,
04205482 วิศวกรรมการส่องสว่าง(55) :: B5602-55,
04208242 กลศาสตร์ของไหล(55) :: B5502-56,
04209211 กลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-56,
04401121 การสาธารณสุขพื้นฐาน(52) :: D5101-57,
04804122 หลักชีววิทยา II(44) :: A5301-57,A5501-57,
04821118 เคมีหลักมูล(55) :: B5502-57,B5602-57,
04821234 หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I(55) :: B5801-56,
04824111 แคลคูลัส I(55) :: B5801-56,B5801-57,
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) :: C5101-57,C5201-57,C5401-57,C5701-57,
01130211 การบัญชีขั้นกลาง II(46) :: C5201-56,
01204225 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์(51) :: B-0,B5601-54,
01355232 ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-56,
01387102 ปรัชญาทั่วไป(49) :: ABCD-0,
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(55) :: A5701-57,
01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา(55) :: B6001-55,
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป(52) :: A-0,A5201-56,A5401-56,A5601-56,
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II(50) :: B5401-57,
03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการ ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-54,C5501-55,
04203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์(55) :: B5702-55,
04401225 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(55) :: D5101-56,
04401361 การส่งเสริมสุขภาพ(55) :: D5101-55,
04801111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น(52) :: A5201-57,A5401-57,
04804412 การประกันคุณภาพและการจัดการหลังการ เก็บเกี่ยว(55) :: A5301-55,
04804412 การประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร(51) :: A5301-54,
04805462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการ เกษตร(54) :: A5501-54,A5501-55,
14 พ.ค. 5801108101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น(54) :: A5701-56,
01130312 การบัญชีขั้นสูง II(46) :: C5201-54,C5201-55,
01134342 การค้าปลีก(49) :: C5101-54,C5101-55,C5401-54,C5401-55,
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(43) :: ABCD-0,D5101-56,
01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ(55) :: ABCD-0,C5601-57,
01403313 เคมีอนินทรีย์ II(50) :: B5801-54,
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(50) :: A5501-56,B5502-55,B5502-56,C5201-57,C5401-57,D5101-57,

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน(54) :: ABCD-0,
03757231 กฎหมายธุรกิจ(47) :: C5501-57,
03759211 การจัดการทางการเงิน(47) :: C5501-56,
04208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(55) :: B5602-57,B5702-57,
04804221 หลักนิเวศวิทยา(51) :: A5301-56,
04812331 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์(51) :: B5601-54,B5602-55,
01203456 วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม(43) :: B5701-54,
01208445 เครื่องยนต์กังหันก๊าซ(43) :: B5501-54,
01251111 ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำ(53) :: A5601-57,
01355116 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: C5601-57,
01355242 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-56,
01362102 ภาษาจีน II(55) :: ABCD-0,C5501-55,
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: B5702-56,B5801-57,B6001-56,C5201-57,C5401-56,C5401-57,
C5501-57,D5101-56,
02739432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(46) :: B5401-54,B5401-55,
04208445 เครื่องยนต์กังหันก๊าซ(55) :: B5502-55,
04804333 หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืช และปุ๋ย(55) :: A5301-55,A5501-55,
04804346 การปรับปรุงและประเมินพันธุ์พืช(51) :: A5301-55,
04805121 การจัดการทรัพยากรเกษตรเบื้องต้น(54) :: A5501-57,
04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(51) :: B5601-54,B5602-55,
15 พ.ค. 5801006383 โภชนบำบัด(53) :: A5401-55,
01130434 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม ทางวิชาชีพบัญชี(46) :: C5201-54,
01134111 หลักการตลาด(46) :: C5201-56,
01134312 การจัดการการขาย(49) :: C5401-54,C5401-55,
01205251 การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟ้า I(47) :: B5601-53,
01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ(46) :: ABCD-0,C5201-56,
01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา(55) :: ABCD-0,
01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา(43) :: ABCD-0,B5401-55,B6001-57,
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต(43) :: B5702-55,D5101-56,
03758111 หลักการตลาด(47) :: C5501-57,
03763351 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม(54) :: C5501-56,
04204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(55) :: B-57,B5502-57,B5602-57,B5702-57,
04804201 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกพลวัต(57) :: ABCD-0,
04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(51) :: A5201-54,A5301-55,A5501-56,ABCD-0,
04804432 ระบบชลประทานและการระบายน้ำ ทางการเกษตร(51) :: A5301-54,A5301-55,
04805351 สัตว์เศรษฐกิจและการจัดการ(54) :: A5501-53,
04812251 เครื่องจักรกลไฟฟ้า I(55) :: B5602-55,B5602-56,
04821341 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์(46) :: A5201-56,A5401-56,
01134324 การตลาดกีฬา(55) :: C5401-54,C5401-55,
01203477 โครงสร้างพื้นผิวทาง(43) :: B5701-54,
01205486 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(47) :: B5601-54,
01206342 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(52) :: B5501-54,
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: A5301-55,A5501-55,A5601-56,A5701-57,B5502-57,B5702-56,
C5101-57,C5601-57,C5701-57,D5101-57,
02033211 ชีวเคมีในการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีก(54) :: A5701-56,
03763316 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยวในอาเซียน(54) :: C5501-55,
03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) :: C5501-54,C5501-55,
04205486 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(55) :: B5602-55,
04206342 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(55) :: B5502-55,
04401212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข(55) :: D5101-56,
04801424 กระบวนการแปรรูปผลไม้และผัก(55) :: A5201-54,
04802372 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร(53) :: A5401-54,
04804223 หลักพันธุศาสตร์(51) :: A5301-56,
04811325 การวิเคราะห์โครงสร้าง(51) :: B5701-54,
04813283 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต I(55) :: B5502-56,
04821116 หลักเคมี II(55) :: B5801-57,
04821371 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม(52) :: B5801-56,
04821475 วิทยาศาสตร์นาโน(52) :: B5801-54,
04824113 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5502-0,B5502-57,B5602-0,B5602-57,B5702-0,B5702-57,

18 พ.ค. 5801130171 การบัญชีการเงิน(49) :: C5101-57,C5401-57,C5701-57,
01130331 หลักการสอบบัญชี(46) :: C5201-53,C5201-54,C5201-55,
01131317 หลักและนโยบายการลงทุน(46) :: C5701-56,
01205465 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในเวลาจริง(47) :: B5601-54,
01303421 หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(51) :: A5301-54,A5301-55,
01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5201-56,
01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน(46) :: C5601-55,
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป(55) :: A5601-57,
02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ(46) :: B5401-57,
03754362 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก(54) :: C5501-54,
03754373 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม(54) :: C5501-55,
03760171 หลักการบัญชี(54) :: C5501-56,C5501-57,
03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(54) :: C5501-55,C5501-56,
03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) :: C5501-55,
04205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(55) :: B5602-0,B5602-56,
04205465 การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในเวลาจริง(55) :: B5602-55,
04208261 กลศาสตร์ของแข็ง(55) :: B5502-56,
04210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย(55) :: B5702-56,
04401358 การสุขาภิบาลชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม(52) :: D5101-55,
04801212 ชีวเคมีอาหาร(53) :: A5201-56,A5401-56,
04804341 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์(51) :: A5301-54,A5301-55,
04821241 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ I(55) :: B5801-56,
04828201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ(46) :: A5201-54,
01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น(46) :: C5201-57,
01130112 การบัญชีขั้นกลาง I(46) :: C5201-56,C5201-57,
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ(55) :: C5101-55,C5201-56,C5401-55,
01132338 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ ตัดสินใจทางธุรกิจ(46) :: C5101-54,C5201-52,C5401-54,
01133211 การจัดการการผลิต(43) :: C5101-56,C5401-56,C5701-56,
01205454 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II(47) :: B5601-54,
01362101 ภาษาจีน I(55) :: ABCD-0,C5701-57,
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I(46) :: B-0,
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(54) :: B5401-56,
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(46) :: B5401-55,
03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ(47) :: C5501-56,
03761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ(47) :: C5501-0,
04204212 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา(55) :: B5602-55,B5602-56,
04209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-55,
04401226 วิทยาการระบาด(55) :: D5101-56,
04801351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการวิจัย การตลาด(52) :: A5201-55,
04804251 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(51) :: A5301-56,A5501-56,
04813361 การออกแบบเครื่องจักรกล I(55) :: B5502-55,
04813361 การออกแบบเครื่องจักรกล(46) :: B5501-54,
04821119 เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5502-57,B5602-57,
04821222 เคมีอินทรีย์พื้นฐานภาคปฏิบัติการ(46) :: A5201-57,A5301-57,A5401-57,A5501-55,A5501-57,
04821361 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์(52) :: B5801-55,
04825113 ฟิสิกส์ทั่วไป I(55) :: B-0,
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ(46) :: B5702-57,B5801-57,
19 พ.ค. 5801131332 หลักการประกันภัย(46) :: C5701-56,
01132211 พฤติกรรมองค์กร(46) :: C5101-53,
01132221 พฤติกรรมองค์การ(55) :: C5101-57,
01132322 การจัดการค่าจ้างและค่าตอบแทน(46) :: C5101-54,
01132322 การบริหารค่าตอบแทน(55) :: C5101-55,
01204325 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(43) :: B5602-55,
01205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(51) :: B5601-54,
01208451 การปรับอากาศ(43) :: B5501-54,
01210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา(51) :: B5701-54,
01255211 พรรณสัตว์น้ำ(55) :: A5601-56,
01355351 ภาษาอังกฤษการโรงแรม(46) :: C5601-55,
01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัล คอนเทนท์(50) :: B6001-55,
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: A5301-57,B5601-53,C5201-56,C5401-57,C5701-57,D5101-56,

02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์(54) :: A5701-56,
02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ระบบ(46) :: B5401-55,B5401-56,
03763341 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว(54) :: C5501-56,
04204325 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(55) :: B5602-55,
04210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา(55) :: B5702-55,
04801362 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร(53) :: A5201-55,A5401-55,
04804252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาคปฏิบัติการ(51) :: A5301-56,A5501-56,
04813381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต II(55) :: B5502-55,
04821117 หลักเคมี II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-57,
04821242 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-56,
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5502-0,B5502-57,B5602-0,B5602-57,B5702-0,B5702-57,

01130441 การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน(46) :: C5201-54,
01130461 การบัญชีเฉพาะกิจการ(55) :: C5201-55,
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม(46) :: C5101-56,
01134353 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(49) :: C5401-55,
01206321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I(43) :: B5501-54,
01355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ I(46) :: C5601-57,
01403221 เคมีอินทรีย์(54) :: A5601-57,A5701-57,
01417268 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(43) :: B5701-54,
01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(55) :: B6001-57,
01418216 หลักภาษาโปรแกรม(50) :: B6001-56,
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม(54) :: B5401-57,
04205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(55) :: B5602-56,
04206321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I(55) :: B5502-55,
04208321 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล(55) :: B5502-56,
04401112 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับ การบริการชุมชน(55) :: D5101-57,
04401231 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์(55) :: D5101-56,
04401315 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-55,
04804361 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(51) :: A5301-55,
04821221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน(46) :: A5201-57,A5301-57,A5401-57,A5501-57,
04821372 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์(52) :: B5801-55,
04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) :: B5701-54,B5702-55,B5702-56,
20 พ.ค. 5801130442 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม(55) :: C5201-54,
01132111 หลักการจัดการ(46) :: C5101-57,C5201-57,
01132422 การบริหารผลการปฏิบัติงาน(55) :: C5101-55,
01132422 การประเมินผลบุคลากร(49) :: C5101-54,
01204322 ระบบฝังตัว(51) :: B5601-54,
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ(55) :: C5601-56,
01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น(50) :: B6001-56,
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II(46) :: B-52,B-53,B-54,
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน(46) :: D5101-56,D5101-57,
02739141 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ(54) :: B5401-57,
03757112 องค์การและการจัดการ(47) :: C5501-57,
04401491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข(55) :: D5101-55,
04801232 ปฏิบัติการสำหรับพื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(53) :: A5401-56,
04801415 สารปนเปื้อนในโซ่อาหารและการตรวจสอบ(53) :: A5201-54,A5401-54,A5401-55,
04802283 โภชนาการเพื่อสุขภาพ(53) :: ABCD-0,
04805491 วิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตรและการจัดการ การผลิต(54) :: A5501-55,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) :: B5702-55,B5702-56,
04821373 เคมีอุตสาหกรรม(55) :: B5801-55,
04825111 หลักฟิสิกส์(46) :: A5201-57,A5301-56,A5401-57,A5501-57,
04825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) :: B5502-55,B5502-57,B5602-57,B5702-57,B5801-57,
01132231 สถิติธุรกิจ(55) :: C5101-56,C5201-56,C5401-56,C5701-56,
01134321 การตลาดระหว่างประเทศ(49) :: C5101-54,C5101-55,C5401-55,
01210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย(47) :: B5701-54,
01255212 พรรณสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ(55) :: A5601-56,
01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เบื้องต้น(46) :: C5601-57,
01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-55,
01403222 เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ(54) :: A5601-57,A5701-57,
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน(55) :: A5301-57,B5401-55,B5401-56,B6001-57,
03757122 สถิติธุรกิจ(47) :: C5501-56,
03763252 การจัดการงานบริการส่วนหน้า(54) :: C5501-54,
04205311 สัญญาณและระบบ(55) :: B5602-55,
04208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(55) :: B5602-56,
04208341 อุณหพลศาสตร์ II(55) :: B5502-56,
04210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย(55) :: B5702-55,
04401111 ชีวเคมีทางสาธารณสุข(55) :: D5101-57,
04401213 สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5101-56,
04801221 กระบวนการแปรรูปอาหาร(52) :: A5201-56,A5401-56,
04801363 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคปฏิบัติการ(53) :: A5201-55,A5401-55,
04804224 หลักพันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(51) :: A5301-56,
04813461 วิศวกรรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต(46) :: B5501-54,
04821381 เคมีสิ่งแวดล้อม(55) :: B5801-56,
21 พ.ค. 5801130421 การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร(46) :: C5201-54,
01131331 สถาบันการเงิน (46) :: C5701-56,
01132242 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(46) :: C5101-54,C5401-54,
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(55) :: C5101-55,C5101-56,C5201-56,C5401-55,
01204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(51) :: B5601-54,
01205455 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง(47) :: B5601-54,
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ(55) :: C5601-56,
01417117 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ(55) :: C5201-56,C5201-57,C5701-56,C5701-57,
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(50) :: B6001-56,
01452225 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย(55) :: ABCD-0,
01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(49) :: ABCD-0,
01453223 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้(55) :: ABCD-0,
01460442 การพัฒนาชุมชน(50) :: ABCD-0,
02033299 การฝึกงาน I(54) :: A5701-56,
04401223 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข(55) :: D5101-56,
04401353 อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร(55) :: D5101-55,
04801222 กระบวนการแปรรูปอาหารภาคปฏิบัติการ(52) :: A5201-56,A5401-56,
04824211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(55) :: B5501-54,B5502-55,B5502-56,B5601-54,B5602-55,B5602-56,
B5701-54,B5702-55,B5702-56,
01053421 การบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร(52) :: A5201-55,
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) :: C5101-0,C5201-0,C5401-0,C5701-0,
01120331 ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ การเกษตร(53) :: A5501-55,
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(46) :: C5101-56,C5401-56,C5401-57,C5701-56,
01130321 การบัญชีบริหาร(46) :: C5201-54,C5201-55,
01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ(55) :: C5101-55,
01205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(47) :: B5601-54,
01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา(46) :: C5601-55,
01418342 การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ(55) :: B6001-55,
01999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: A5501-55,A5701-57,ABCD-0,C5201-57,
02033241 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง I(54) :: A5701-56,
03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค(47) :: C5501-56,
03763425 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-54,
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5602-55,
04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-56,
04401371 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข(55) :: D5101-55,
04802382 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์(53) :: A5401-54,A5401-55,
04804322 หลักสรีรวิทยาของสัตว์(51) :: A5301-54,A5301-55,
04804342 พืชเชิงพาณิชย์(51) :: A5301-54,A5301-55,
04821374 เคมีพอลิเมอร์(55) :: B5801-55,
04825112 หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ(46) :: A5201-57,A5301-56,A5401-57,A5501-57,
04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5502-55,B5502-56,B5502-57,B5602-57,B5702-57,B5801-57,

22 พ.ค. 5801132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์(49) :: C5101-54,C5201-54,C5401-54,
01205354 ระบบกำลังในอาคาร(51) :: B5601-54,
01206251 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(52) :: B5501-54,
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I(43) :: A5201-57,A5501-57,C-0,
01362114 ภาษาจีนพื้นฐาน II(53) :: C5601-57,
01362341 การสนทนาธุรกิจจีน(55) :: C5601-55,
01417112 แคลคูลัส II(46) :: B5401-0,B5401-57,
02739352 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ(54) :: B5401-54,B5401-55,
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: ABCD-0,
04205363 ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด(55) :: B5602-55,
04206251 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(55) :: B5502-55,
04401222 ชีวสถิติ(55) :: D5101-56,
04401345 การจัดการบริการสุขภาพชุมชน และประกันคุณภาพ(52) :: D5101-55,
04801231 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(52) :: A5201-56,A5401-56,
04801427 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม(52) :: A5201-54,
04802371 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร(53) :: A5401-55,
04804358 หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(55) :: A5301-55,
04811336 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(51) :: B5702-55,
04812354 การออกแบบระบบไฟฟ้า(55) :: B5602-55,
04821351 ชีวเคมี II(55) :: B5801-55,
04824112 แคลคูลัส II(55) :: B5801-56,B5801-57,
01119422 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร(53) :: A5501-54,
01130311 การบัญชีขั้นสูง I(46) :: C5201-54,
01130341 การงบประมาณยุคใหม่(46) :: C5201-55,
01130466 การบัญชีสำหรับธุรกิจโรงแรง โรงพยาบาล และอสังหาริมทรัพย์(51) :: C5701-0,
01131211 การเงินธุรกิจ(46) :: C5101-56,C5201-56,C5401-56,
01132336 การพยากรณ์ธุรกิจ(46) :: C5101-54,C5101-55,
01204211 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย(43) :: B5601-54,
01208351 การถ่ายเทความร้อน(43) :: B5501-54,
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(46) :: C5101-55,C5101-56,C5201-56,
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน(46) :: ABCD-0,C5101-55,C5101-56,
01372222 หลักการแปล(55) :: C5601-56,
01403242 เคมีเชิงฟิสิกส์ I(52) :: B5801-54,
01403243 เคมีเชิงฟิสิกส์ II(52) :: B5801-54,
01417271 วิยุตคณิตเบื้องต้น(50) :: B5401-54,
02036211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร(54) :: A5701-56,
02724011 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(55) :: C5501-57,D5101-57,
03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ(47) :: C5501-56,
03757321 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(47) :: C-0,
04208455 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร(55) :: B5502-55,
04210211 เคมีของน้ำและน้ำเสีย(55) :: B5702-57,
04401357 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(55) :: D5101-55,
04811447 การสุขาภิบาลอาคารและการระบายน้ำ(51) :: B5701-53,
04812291 การฝึกงานไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(47) :: B5601-54,B5602-56,
04813281 การฝึกงานโรงงานทางวิศวกรรม(46) :: B5502-57,
04821223 หลักเคมีอินทรีย์ I(55) :: B5801-57,
04821224 หลักเคมีอินทรีย์ I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-57,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU