ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101015251อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร (44) *ปิดรายวิชา
201101182เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) *ปิดรายวิชา
301125101สหกรณ์เบื้องต้น (43) *ปิดรายวิชา
401130171การบัญชีการเงิน (49) *ปิดรายวิชา
501131311การจัดหาเงินทุนธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
601131321การเงินระหว่างประเทศ (46) *ปิดรายวิชา
701132490สหกิจศึกษา (49) *ปิดรายวิชา
801203211สำรวจ (43) *ปิดรายวิชา
901203474การวางแผนการขนส่งเขตเมือง (47) *ปิดรายวิชา
1001203579การออกแบบทางหลวงขั้นสูง (54) *ปิดรายวิชา
1101203589การปฏิบัติการและควบคุมวิศวกรรมจราจร (54) *ปิดรายวิชา
1201205311สัญญาณและระบบ (51) *ปิดรายวิชา
1301205356วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (47) *ปิดรายวิชา
1401205364ระบบควบคุมดิจิทัล (47) *ปิดรายวิชา
1501205451การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (47) *ปิดรายวิชา
1601205452การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (47) *ปิดรายวิชา
1701208431วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง (43) *ปิดรายวิชา
1801210331การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม (51) *ปิดรายวิชา
1901210411การออกแบบทางวิศวกรรมประปา (51) *ปิดรายวิชา
2001210412การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย (47) *ปิดรายวิชา
2101355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
2201355113ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (43) *ปิดรายวิชา
2301362102ภาษาจีน II (55) *ปิดรายวิชา
2401417117แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ (55) *ปิดรายวิชา
2501418113เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (50) *ปิดรายวิชา
2601418326สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล (55) *ปิดรายวิชา
2701420119ฟิสิกส์อย่างสังเขป (52) *ปิดรายวิชา
2801453112กฎหมายในชีวิตประจำวัน (51) *ปิดรายวิชา
2901999013สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต (43) *ปิดรายวิชา
3001999211คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (46) *ปิดรายวิชา
3102033231การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (51) *ปิดรายวิชา
3202739481สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I (46) *ปิดรายวิชา
3303754111ภาษาอังกฤษ I (43) *ปิดรายวิชา
3403754321การสื่อสารด้วยวาจา (47) *ปิดรายวิชา
3503754361ภาษาอังกฤษธุรกิจ (54) *ปิดรายวิชา
3604204225สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ (55) *ปิดรายวิชา
3704204313การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (55) *ปิดรายวิชา
3804204341วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (51) *ปิดรายวิชา
3904208201หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม (55) *ปิดรายวิชา
4004401111ชีวเคมีทางสาธารณสุข (55) *ปิดรายวิชา
4104401353อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร (52) *ปิดรายวิชา
4204401357การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (52) *ปิดรายวิชา
4304801342หลักการประกันคุณภาพอาหาร (52) *ปิดรายวิชา
4404801399การฝึกงาน I (46) *ปิดรายวิชา
4504801425กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ (52) *ปิดรายวิชา
4604801426กระบวนการผลิตขนมอบ (46) *ปิดรายวิชา
4704804299การฝึกงาน I (44) *ปิดรายวิชา
4804804332เทคโนโลยีปุ๋ย (55) *ปิดรายวิชา
4904804343ผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่น (51) *ปิดรายวิชา
5004804344ไม้ดอกและไม้ประดับ (51) *ปิดรายวิชา
5104804345ไม้ผลเศรษฐกิจ (51) *ปิดรายวิชา
5204804353หลักการผลิตสัตว์ปีกและการจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (51) *ปิดรายวิชา
5304804356หลักการผลิตโคนมและการจัดการผลิตภัณฑ์นม (51) *ปิดรายวิชา
5404804443เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์ (55) *ปิดรายวิชา
5504804591ระเบียบวิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตร (54) *ปิดรายวิชา
5604805341การจัดการพืชเศรษฐกิจ (54) *ปิดรายวิชา
5704805352การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ (54) *ปิดรายวิชา
5804811324ทฤษฎีโครงสร้าง (51) *ปิดรายวิชา
5904812352ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า I (55) *ปิดรายวิชา
6004812496เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (47) *ปิดรายวิชา
6104812499โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (47) *ปิดรายวิชา
6204821119เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
6304824114คณิตศาสตร์วิศวกรรม II (55) *ปิดรายวิชา
6404825112หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ (46) *ปิดรายวิชา
6504825116ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU