ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น.
18 ธ.ค. 5601132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ(55) :: C5201-55,
01132338 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ ตัดสินใจทางธุรกิจ(46) :: C5101-53,C5101-54,C5401-53,C5401-54,
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์(49) :: C5101-53,C5201-53,C5401-53,
01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค(49) :: C5401-55,
01134355 การส่งเสริมการขาย(49) :: C5401-53,C5401-54,
01203473 วิศวกรรมจราจร(43) :: B5701-53,
01205363 ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด(47) :: B5601-54,
01205364 ระบบควบคุมดิจิทัล(47) :: B5601-54,
01417268 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(43) :: B5701-51,B5701-52,B5701-53,B5701-54,
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(50) :: C5201-56,C5401-56,D5101-56,
01423251 สรีรวิทยาของมนุษย์(52) :: D5101-52,D5101-53,D5101-54,
02739343 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว(46) :: B5401-53,B5401-54,
03757442 การจัดการเชิงกลยุทธ์(47) :: C5501-53,
03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(54) :: C5501-54,C5501-55,
04401213 สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5101-55,
04801425 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ(52) :: A5201-53,
04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) :: B5702-55,
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ(46) :: B5602-56,B5702-56,B5801-56,
01054355 สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์(52) :: A5201-54,
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(46) :: C5101-54,C5101-55,C5401-55,C5401-56,
01132221 พฤติกรรมองค์การ(55) :: C5101-56,
01205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(47) :: B5501-54,B5601-52,
01251111 ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำ(53) :: A5601-56,
01361414 ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม(54) :: ABCD-0,
03757231 กฎหมายธุรกิจ(47) :: C5501-56,
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5601-54,
04401225 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(55) :: D5101-55,
04401491 วิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข(52) :: D5101-54,
04801342 หลักการประกันคุณภาพอาหาร(52) :: A5201-53,
04804223 หลักพันธุศาสตร์(51) :: A5301-55,
04804342 พืชเชิงพาณิชย์(51) :: A5301-53,A5301-54,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) :: B5702-55,
04821241 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ I(55) :: B5801-55,
19 ธ.ค. 5601132111 หลักการจัดการ(46) :: A5301-54,C5201-56,C5701-56,
01132336 การพยากรณ์ธุรกิจ(46) :: C5101-52,C5101-53,C5101-54,
01133211 การจัดการการผลิต(43) :: C5101-55,C5401-55,
01134312 การจัดการการขาย(49) :: C5401-54,
01208451 การปรับอากาศ(43) :: B5501-53,B5501-54,
01210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย(47) :: B5701-54,
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B-0,
01403421 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์(50) :: B5801-54,
01417112 แคลคูลัส II(46) :: B5401-56,
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น(50) :: B6001-55,
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป(52) :: A5201-55,A5301-55,A5401-55,A5501-55,
01453121 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา(55) :: ABCD-0,
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: ABCD-0,
03757221 การพยากรณ์ธุรกิจ(47) :: C5501-53,
03761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ(47) :: C5501-0,
04401111 ชีวเคมีทางสาธารณสุข(55) :: D5101-56,
04401311 การพยาบาลเบื้องต้น(52) :: D5101-54,
04801362 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร(53) :: A5201-54,A5401-54,
04804481 การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร(51) :: A5301-53,
04821118 เคมีหลักมูล(55) :: B5502-56,B5602-56,
04824112 แคลคูลัส II(55) :: B5801-56,
01130331 หลักการสอบบัญชี(46) :: C5201-52,C5201-53,C5201-54,
01203462 สัญญา ข้อกำหนดและประมาณการก่อสร้าง(43) :: B5701-53,
01205331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ II(47) :: B5601-54,
01205454 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II(47) :: B5601-53,
01362241 การสนทนาภาษาจีน I(55) :: C5601-55,
01403221 เคมีอินทรีย์(54) :: A5601-56,A5701-56,
01403291 เอกสารเคมี(50) :: B5801-54,
01418334 เทคนิคของตัวแปลโปรแกรม(50) :: B6001-54,
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II(50) :: B5401-0,
01422111 หลักสถิติ (46) :: A-52,A-53,A-54,A5201-55,A5201-56,A5301-55,
A5401-55,A5401-56,B-52,B-53,B-54,
B5401-55,B6001-55,C-52,C-53,C-54,

03763351 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม(54) :: C5501-54,C5501-55,
04204222 การออกแบบระบบดิจิทัล(55) :: B5602-55,
04208242 กลศาสตร์ของไหล(55) :: B5502-55,
04401345 การจัดการบริการสุขภาพชุมชน และประกันคุณภาพ(52) :: D5101-54,
04801231 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(52) :: A5201-55,A5401-55,
04804361 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(51) :: A5301-54,
04805121 การจัดการทรัพยากรเกษตรเบื้องต้น(54) :: A5501-56,
04821226 หลักเคมีอินทรีย์ II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-55,
04824113 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5502-55,B5502-56,B5602-55,B5602-56,B5702-55,B5702-56,

04824171 หลักสถิติ I(55) :: B5801-55,D5101-55,D5101-56,
20 ธ.ค. 5601130442 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี(46) :: C5201-53,
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I(43) :: A5201-56,A5301-56,A5401-56,A5501-56,ABCD-0,
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II(43) :: A5601-0,A5701-0,B5401-56,B5502-56,B5602-56,B5702-56,
B5801-56,B6001-56,C5101-56,C5201-56,C5401-56,
C5701-0,D5101-56,
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: A-0,A5201-55,A5301-55,B5401-56,B5502-56,B5602-56,
B5702-56,B5801-56,B6001-56,C-0,C5101-56,
C5201-56,C5401-56,D5101-56,
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(43) :: ABCD-0,D-0,
01355206 อังกฤษวิชาการ(46) :: ABCD-0,
01355242 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-55,
01362114 ภาษาจีนพื้นฐาน II(53) :: C5501-0,C5601-56,
03754111 ภาษาอังกฤษ I(43) :: C5501-0,
03754112 ภาษาอังกฤษ II(43) :: C5501-0,
03754113 ภาษาอังกฤษ III(43) :: C5501-56,
01052342 การตรวจวัดคุณภาพอาหารและการประเมินอายุ การเก็บของอาหาร(53) :: A5201-54,A5401-54,
01130361 การบัญชีภาษีอากร(46) :: C5201-53,C5201-54,
01132242 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(46) :: C5101-54,C5201-54,C5401-54,
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(55) :: C5101-55,C5201-55,C5401-55,
01199472 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข(45) :: D5101-54,
01203371 วิศวกรรมขนส่ง(43) :: B5701-54,
01203465 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง(47) :: B5701-53,
01204325 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(43) :: B5601-54,
01206311 กระบวนการผลิต I(43) :: B5501-53,B5501-54,
01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(51) :: A5301-53,A5301-54,A5501-54,
01355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ I(46) :: C5601-56,
01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(55) :: D5101-55,
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(46) :: B5401-54,
03763315 จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-54,
03763331 จริยศาสตร์ในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว(47) :: C5501-53,
03763345 การจัดการภัตตาคาร(47) :: C5501-53,
03763357 การจัดการภัตตาคาร(54) :: C5501-54,
04205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(55) :: B5602-55,
04206311 กระบวนการผลิต I(55) :: B5502-55,
04208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(55) :: B5702-56,
04804322 หลักสรีรวิทยาของสัตว์(51) :: A5301-53,A5301-54,
04804333 หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืช และปุ๋ย(55) :: A5301-53,A5301-54,A5501-54,
04813462 วิศวกรรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต(55) :: B5502-55,B5502-56,
21 ธ.ค. 5601125101 สหกรณ์เบื้องต้น(43) :: ABCD-0,
01130434 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม ทางวิชาชีพบัญชี(46) :: C5201-53,
01132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(49) :: C5101-54,
01134353 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(49) :: C5401-54,
01205482 วิศวกรรมการส่องสว่าง(43) :: B5601-53,
01208473 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ในวิศวกรรมเครื่องกล(51) :: B5501-53,B5501-54,
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: A5301-54,A5501-54,A5601-56,B5601-54,B5702-55,B6001-54,
C5101-56,C5601-56,C5701-56,D5101-56,
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต(43) :: B5601-54,
02739441 กฏหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(46) :: B5401-56,
03763312 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว(47) :: C5501-53,
03763341 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว(54) :: C5501-54,C5501-55,
04205213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า(55) :: B5602-55,
04401214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5101-55,
04804252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาคปฏิบัติการ(51) :: A5301-55,A5501-55,
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) :: A5501-56,C-0,C5101-55,C5101-56,C5201-56,C5401-0,
C5401-56,C5701-56,
01119221 หลักการจัดการฟาร์ม(54) :: A5501-55,
01130211 การบัญชีขั้นกลาง II(46) :: C5201-55,
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน(46) :: C5201-54,C5201-55,
01130311 การบัญชีขั้นสูง I(46) :: C5201-53,C5201-54,
01204351 ระบบฐานข้อมูล(47) :: B5601-54,
01206471 วิศวกรรมซ่อมบำรุง(52) :: B5501-53,B5501-54,
01355261 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน(46) :: ABCD-0,
01403364 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น(50) :: B5801-54,
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(50) :: B5602-56,
02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ(46) :: B5401-56,
02739432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(46) :: B5401-53,
03754373 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม(54) :: C5501-0,
03763314 การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(47) :: C5501-52,C5501-53,
04208321 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล(55) :: B5502-55,
04801111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น(52) :: A5201-56,A5401-56,
04804353 หลักการผลิตสัตว์ปีกและการจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก(51) :: A5301-53,A5301-54,A5301-55,A5501-54,
04813382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต II(52) :: B5501-53,B5501-54,
04821117 หลักเคมี II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-56,
04828201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ(46) :: A5201-53,
22 ธ.ค. 5601053421 การบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร(52) :: A5201-54,
01130312 การบัญชีขั้นสูง II(46) :: C5201-53,C5201-54,
01132415 การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้(49) :: C5101-53,C5101-54,
01134321 การตลาดระหว่างประเทศ(49) :: C5401-54,
01205218 ระบบกำลังและสื่อสารเบื้องต้น(51) :: B5601-53,
01208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(46) :: B5601-52,B5601-53,
01303421 หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(51) :: A5301-53,A5301-54,
01355232 ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-55,
01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ(55) :: ABCD-0,C5601-56,
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป(55) :: A5601-56,
01416311 หลักพันธุศาสตร์(44) :: A5701-56,
01417111 แคลคูลัส I(46) :: A5601-56,B5401-56,B6001-56,
01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(43) :: B5501-51,B5501-52,B5501-53,B5501-54,B5601-51,B5601-52,
B5601-53,B5601-54,B5701-51,B5701-52,B5701-53,
B5701-54,
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II(46) :: B5501-0,
04208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(55) :: B5602-55,
04801415 สารปนเปื้อนในโซ่อาหารและการตรวจสอบ(53) :: A5201-53,A5401-54,
04804122 หลักชีววิทยา II(44) :: A5301-56,A5501-56,
04804346 การปรับปรุงและประเมินพันธุ์พืช(51) :: A5301-54,
04821341 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์(46) :: A5201-55,A5401-55,
04821372 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์(52) :: B5801-54,
04824111 แคลคูลัส I(55) :: B5801-56,
04824211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(55) :: B5502-55,B5602-55,B5702-55,
04825111 หลักฟิสิกส์(46) :: A-0,D-0,
04825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) :: B-0,
01131331 สถาบันการเงิน (46) :: C5101-53,C5101-54,C5401-53,C5401-54,
01134111 หลักการตลาด(46) :: C5201-55,
01174231 นันทนาการเบื้องต้น(43) :: ABCD-0,
01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์(43) :: B5701-54,
01205335 ไมโครโพรเซสเซอร์(47) :: B5601-50,
01206341 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม(46) :: B5501-53,B5501-54,
03758111 หลักการตลาด(47) :: C5501-56,
03763316 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยวในอาเซียน(54) :: C5501-54,
03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(47) :: C5501-53,
04203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์(55) :: B5702-55,B5702-56,
04208261 กลศาสตร์ของแข็ง(55) :: B5502-55,
04210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย(55) :: B5702-55,
04401347 โภชนาการและโรคทางภาวะโภชนาการ(52) :: D5101-54,
04401365 ทันตสาธารณสุข(55) :: D5101-52,D5101-53,
04802371 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร(53) :: A5401-54,
04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(51) :: A5201-53,A5501-55,
04804491 วิธีวิจัยทางการเกษตร(51) :: A5301-54,
04812331 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์(51) :: B5601-54,
04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(51) :: B5601-53,
04821371 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม(52) :: B5801-54,B5801-55,
23 ธ.ค. 5601052444 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร(53) :: A5201-54,A5401-54,
01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น(52) :: C5201-56,
01130112 การบัญชีขั้นกลาง I(46) :: C5201-55,C5201-56,
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ(49) :: C5101-54,C5201-54,
01134354 ศิลปะการขาย(49) :: C5401-55,
01204341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์(51) :: B5601-53,
01208352 การทำความเย็น I(43) :: B5501-54,
01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,D-0,
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ(55) :: C5601-55,
01403313 เคมีอนินทรีย์ II(50) :: B5801-54,
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(43) :: B5501-51,B5501-52,B5501-53,B5501-54,B5601-51,B5601-52,
B5601-53,B5601-54,B5701-51,B5701-52,B5701-53,
B5701-54,
01418216 หลักภาษาโปรแกรม(50) :: B6001-55,
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์(50) :: B6001-54,
02033231 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์(51) :: A5301-54,
02739434 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น(46) :: B5401-54,
03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ(47) :: C5501-55,
03763242 การจัดการงานบริการส่วนหน้า(47) :: C5501-53,
03763252 การจัดการงานบริการส่วนหน้า(54) :: C5501-54,
03763372 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย(54) :: C5501-54,C5501-55,
04208341 อุณหพลศาสตร์ II(55) :: B5502-55,
04801221 กระบวนการแปรรูปอาหาร(52) :: A5201-55,A5401-55,
04802283 โภชนาการเพื่อสุขภาพ(53) :: ABCD-0,
04804344 ไม้ดอกและไม้ประดับ(51) :: A5301-53,A5301-54,
04821221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน(46) :: A5201-56,A5301-56,A5401-56,A5501-56,
04821225 หลักเคมีอินทรีย์ II(55) :: B5801-55,
04821475 วิทยาศาสตร์นาโน(52) :: B5801-53,
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5502-55,B5502-56,B5602-55,B5602-56,B5702-55,B5702-56,

01120331 ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ การเกษตร(53) :: A5501-54,
01131211 การเงินธุรกิจ(46) :: C5101-54,C5101-55,C5201-55,C5401-53,C5401-54,C5401-55,

01205251 การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟ้า I(47) :: B5601-52,B5601-53,
01210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา(51) :: B5701-54,
01403111 เคมีทั่วไป(50) :: B6001-56,
01417271 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยเบื้องต้น(46) :: B5401-55,
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ(46) :: B5401-54,
03760171 หลักการบัญชี(54) :: C5501-55,C5501-56,
03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) :: C5501-54,
04401121 การสาธารณสุขพื้นฐาน(52) :: D5101-56,
04401353 อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร(52) :: D5101-54,
04804251 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(51) :: A5301-55,A5501-55,
04804332 เทคโนโลยีปุ๋ย(55) :: A5301-53,A5301-54,
04812251 เครื่องจักรกลไฟฟ้า I(55) :: B5602-55,
04813361 การออกแบบเครื่องจักรกล(46) :: B5501-54,
04821496 เรื่องเฉพาะทางเคมีประยุกต์(52) :: B5801-53,
04824141 คณิตศาสตร์ประยุกต์(46) :: A5301-56,
24 ธ.ค. 5601101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) :: C-0,C-55,
01130413 ทฤษฎีการบัญชี(46) :: C5201-52,C5201-53,
01205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(51) :: B5601-54,
01208431 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง(43) :: B5501-53,B5501-54,
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: ABCD-0,B5702-55,B5801-56,B6001-55,C5201-56,C5401-55,
C5501-0,D5101-55,
03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค(47) :: C5501-53,
04804356 หลักการผลิตโคนมและการจัดการผลิตภัณฑ์นม(51) :: A5301-53,A5301-54,
04821114 หลักเคมี I(55) :: B5801-56,
04825112 หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ(46) :: A-0,C-0,D-0,
01130351 ระบบบัญชี(46) :: C5201-53,C5201-54,
01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(49) :: C5401-55,
01203332 คอนกรีตเทคโนโลยี(51) :: B5701-54,
01205354 ระบบไฟฟ้ากำลังในอาคาร(47) :: B5601-54,
01205462 การควบคุมกระบวนการ(47) :: B5601-53,
01208322 การสั่นเชิงกล(43) :: B5501-53,B5501-54,
01209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(43) :: B5701-53,
01372222 หลักการแปล(55) :: C5601-55,
01403455 เคมีสิ่งแวดล้อม(50) :: B5801-54,
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II(46) :: B-0,
01999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: A5301-56,A5501-54,A5701-56,B5401-55,C5201-56,C5401-56,

03751291 พัฒนาการของระบบสังคม และวัฒนธรรมไทย(47) :: C5501-53,
04401226 วิทยาการระบาด(55) :: D5101-55,
04401358 การสุขาภิบาลชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม(52) :: D5101-54,
04801212 ชีวเคมีอาหาร(53) :: A5201-55,A5401-55,
04801363 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคปฏิบัติการ(53) :: A5201-54,A5401-54,
04821381 เคมีสิ่งแวดล้อม(55) :: B5801-55,
04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B-0,
25 ธ.ค. 5601130321 การบัญชีบริหาร(46) :: C5201-54,
01134422 การตลาดบริการ(49) :: C5401-53,
01199497 สัมมนา(45) :: D5101-54,
01206342 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(52) :: B5501-53,B5501-54,
01362101 ภาษาจีน I(55) :: ABCD-0,C5701-56,
01403222 เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ(54) :: A5601-56,A5701-56,
01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(50) :: B6001-54,
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: A5301-56,A5501-55,B5501-54,B5502-55,B5601-53,B5701-54,
C5201-55,C5401-56,
01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา(43) :: B5401-54,B6001-54,B6001-55,B6001-56,
04801232 ปฏิบัติการสำหรับพื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(53) :: A5401-55,
04804224 หลักพันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(51) :: A5301-55,
04804432 ระบบชลประทานและการระบายน้ำ ทางการเกษตร(51) :: A5301-53,A5301-54,
04811222 กำลังของวัสดุ II(51) :: B5701-54,
04812211 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(55) :: B5602-55,
04812332 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และ ไมโครคอนโทรลเลอร์(51) :: B5601-54,
04813283 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต I(55) :: B5502-55,
04821116 หลักเคมี II(55) :: B5801-56,
04821234 หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I(55) :: B5801-55,
04821361 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์(52) :: B5801-54,
01006383 โภชนบำบัด(53) :: A5401-54,
01132231 สถิติธุรกิจ(55) :: C5101-55,C5201-55,C5401-55,
01133318 การจัดการโซ่อุปทาน(49) :: C5101-54,
01203352 ปฐพีกลศาสตร์(43) :: B5701-54,
01205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(47) :: B5601-54,
01205355 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I(47) :: B5601-54,
01205466 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น(47) :: B5601-53,
01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(43) :: B5701-52,B5701-53,B5701-54,
01208445 เครื่องยนต์กังหันก๊าซ(43) :: B5501-53,B5501-54,
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ(55) :: C5601-55,
03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) :: C5501-55,
04203352 ปฐพีกลศาสตร์(55) :: B5702-55,B5702-56,
04205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(55) :: B5602-55,
04208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5502-56,B5702-56,
04401222 ชีวสถิติ(55) :: D5101-55,
04401315 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-52,D5101-53,
04401346 ประชากรและงานอนามัยแม่และเด็ก(52) :: D5101-54,
04801222 กระบวนการแปรรูปอาหารภาคปฏิบัติการ(52) :: A5201-55,A5401-55,
04804341 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์(51) :: A5301-53,A5301-54,
04805491 วิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตรและการจัดการ การผลิต(54) :: A5501-54,
26 ธ.ค. 5601130341 การงบประมาณยุคใหม่(46) :: C5201-53,C5201-54,
01130421 การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร(46) :: C5201-53,
01132311 การจัดการสำนักงาน(46) :: C5101-54,
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด(49) :: C5401-54,
01203467 การควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง(47) :: B5701-53,
01209211 กลศาสตร์ของของไหล(43) :: B5601-54,
01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เบื้องต้น(46) :: C5601-0,C5601-56,
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5201-55,
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(55) :: A5701-56,
01417117 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ(55) :: C5201-56,
01452225 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย(55) :: ABCD-0,
01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(49) :: ABCD-0,
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน(55) :: B5401-54,B5401-55,B6001-56,
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน(54) :: ABCD-0,
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี(43) :: B5801-55,
03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม(54) :: C5501-0,
03757112 องค์การและการจัดการ(47) :: C5501-56,
04209211 กลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-55,
04401499 การฝึกงานเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์(52) :: D5101-52,D5101-53,
01130171 การบัญชีการเงิน(49) :: C5101-54,C5101-55,C5101-56,C5401-0,C5701-56,
01130441 การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน(46) :: C5201-53,
01132323 อุตสาหกรรมสัมพันธ์(46) :: C5101-53,C5101-54,
01203333 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก(47) :: B5701-54,
01205212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II(43) :: B5601-54,
01205453 โรงจักรไฟฟ้ากำลัง(47) :: B5601-53,
01208351 การถ่ายโอนความร้อน(51) :: B5501-53,B5501-54,
01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ(46) :: ABCD-0,C5201-55,
01371111 สื่อสารสนเทศ(55) :: A5601-56,B5801-56,C5501-56,C5601-56,
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน(46) :: D5101-55,
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม(54) :: B5401-56,
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(54) :: B5401-55,
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ(46) :: B5401-54,
04205212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II(55) :: B5602-55,
04401357 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ(52) :: D5101-54,
04804345 ไม้ผลเศรษฐกิจ(51) :: A5301-53,A5301-54,
04821222 เคมีอินทรีย์พื้นฐานภาคปฏิบัติการ(46) :: A5201-56,A5301-56,A5401-56,A5501-56,
27 ธ.ค. 5601130432 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน(46) :: C5201-53,
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย(46) :: C5101-56,C5701-56,
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม(46) :: C5101-54,C5101-55,
01134311 การจัดซื้อ(46) :: C5101-54,C5201-54,C5401-54,
01203211 สำรวจ(43) :: B5701-54,
01208332 วิศวกรรมยานยนต์ I(43) :: B5501-53,B5501-54,
01355116 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: C5601-0,
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B5501-53,
01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(55) :: B6001-56,
01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น(50) :: B6001-54,B6001-55,
01453111 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย(55) :: ABCD-0,
01460442 การพัฒนาชุมชน(50) :: ABCD-0,
03759211 การจัดการทางการเงิน(47) :: C5501-55,
03763346 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร(47) :: C5501-53,
03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร(54) :: C5501-54,
04203211 สำรวจ(55) :: B5702-55,
04204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก(55) :: B5602-55,
04208332 วิศวกรรมยานยนต์ I(55) :: B5502-55,
04210211 เคมีของน้ำและน้ำเสีย(55) :: B5702-56,
04401112 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับ การบริการชุมชน(55) :: D5101-55,D5101-56,
04801351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการวิจัย การตลาด(52) :: A5201-54,
04805352 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ(54) :: A5301-53,A5301-54,A5301-55,A5501-55,
04813461 วิศวกรรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต(46) :: B5501-0,
04821119 เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5502-56,B5602-56,
04821242 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-55,
01015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร(44) :: A5501-55,
01131313 การเงินบุคคล(49) :: C5101-53,C5101-54,C5401-53,C5401-54,
01203354 การออกแบบฐานราก(43) :: B5701-0,
01203471 วิศวกรรมการทาง(43) :: B5701-0,
01204322 ระบบฝังตัว(51) :: B5601-52,B5601-53,B5601-54,
01205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น(43) :: B5501-54,
01205311 สัญญาณและระบบ(51) :: B5601-54,
01205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(51) :: B5601-53,
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(46) :: ABCD-0,C5201-55,
01355212 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-55,
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน(46) :: ABCD-0,
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(50) :: B6001-54,B6001-55,
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ(52) :: A5201-55,A5401-55,
01999032 ไทยศึกษา(43) :: A5701-56,B5502-55,B5502-56,B5601-54,C5501-54,C5501-56,
D5101-56,
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(54) :: B5401-55,
02739455 การให้บริการสนเทศในอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต(46) :: B5401-53,B5401-54,
04804221 หลักนิเวศวิทยา(51) :: A5301-55,
04804412 การประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร(51) :: A5301-53,A5301-54,
04805462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการ เกษตร(54) :: A5501-54,
04813282 วัสดุวิศวกรรม(47) :: B5601-0,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU