ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101006482การจัดการโภชนาการในโรงพยาบาล (53) *ปิดรายวิชา
201108111เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (46) *ปิดรายวิชา
301108112เศรษฐศาสตร์มหภาค I (46) *ปิดรายวิชา
401119111เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น (54) *ปิดรายวิชา
501204452การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (51) *ปิดรายวิชา
601204481คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพื้นฐาน (47) *ปิดรายวิชา
701204482การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ (47) *ปิดรายวิชา
801205331เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า I (46) *ปิดรายวิชา
901205356วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (47) *ปิดรายวิชา
1001205451การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (47) *ปิดรายวิชา
1101205486อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (47) *ปิดรายวิชา
1201355261ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน (46) *ปิดรายวิชา
1301361131การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (43) *ปิดรายวิชา
1401362113ภาษาจีนพื้นฐาน I (53) *ปิดรายวิชา
1501362114ภาษาจีนพื้นฐาน II (53) *ปิดรายวิชา
1601372201โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ (54) *ปิดรายวิชา
1701418113เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (50) *ปิดรายวิชา
1801418232การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (50) *ปิดรายวิชา
1901418398การเตรียมความพร้อมปัญหาพิเศษ (50) *ปิดรายวิชา
2001452323ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย (53) *ปิดรายวิชา
2101454111รัฐศาสตร์เบื้องต้น (43) *ปิดรายวิชา
2201454211การเมืองและการปกครองของไทย (54) *ปิดรายวิชา
2301999021ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (46) *ปิดรายวิชา
2401999212แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (43) *ปิดรายวิชา
2502739451การบริหารเครือข่าย (46) *ปิดรายวิชา
2603763243การจัดการธุรกิจการบิน (54) *ปิดรายวิชา
2703763244การจัดการธุรกิจการบิน (47) *ปิดรายวิชา
2803763253การจัดการงานแม่บ้าน (54) *ปิดรายวิชา
2904203212การฝึกงานสำรวจ (55) *ปิดรายวิชา
3004204341วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (51) *ปิดรายวิชา
3104401348การประมวลผลข้อมูลในการทำงานสุขภาพชุมชน (52) *ปิดรายวิชา
3204801426กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (52) *ปิดรายวิชา
3304801427กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (52) *ปิดรายวิชา
3404801499การฝึกงาน II (46) *ปิดรายวิชา
3504802351การพัฒนาสูตรอาหาร (53) *ปิดรายวิชา
3604812211คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (55) *ปิดรายวิชา
3704821119เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU