ส่วนค้นหา(คำสำคัญ) สามารถค้นได้จาก
ค้นได้จากตัวอย่าง
รหัสวิชาจากรหัสบางตัว เช่น 01 , 0355, 02739211
ชื่อวิชาคำบางคำของชื่อวิชา เช่น บัญชี, คอมพิวเตอร์, ภาษา
สาขา-ชั้นปีใส่สาขานิสิต ตามด้วยเครื่องหมาย - แล้วใส่รหัสปี 2 ตัว เช่น A54-55, B60-54, C51-52
ห้องเรียนใส่หมายเลขห้อง เช่น 2-201, 7-114/1, อ.14
อาจารย์ผู้สอนชื่อ หรือ นามสกุล จากคำบางคำได้
กรอกข้อความที่ต้องการแล้ว กด Enter หรือ ปุ่มค้นหา