ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 17.00-20.00 น.
14 ส.ค. 6404252455 การป้องกันระบบไฟฟ้่ากำลัง(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04252112 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
15 ส.ค. 6404202201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04252357 การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
21 ส.ค. 6404252452 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04252454 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
22 ส.ค. 6401999141 มนุษย์กับสังคม(43) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU