ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบไล่ ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 17.00-20.00 น.
14 พ.ย. 6301999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี(43) :: B5602-0,B5702-0,
01999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: B5602-0,B5702-0,
15 พ.ย. 6304209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-59,
04210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย(55) (4:จัดสอบเอง)
21 พ.ย. 6304252371 พลังงานหมุนเวียน(60) :: B5602-60,
04253401 นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม(60) :: B5602-60,
22 พ.ย. 6304811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) :: B5702-56,B5702-57,B5702-58,B5702-59,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU