ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 17.00-20.00 น.
25 ม.ค. 6304201103 เคมีหลักมูล(60) :: B5602-60,
04209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-57,B5702-59,
04812331 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์(51) :: B5602-59,
04202201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(60) :: B5602-60,
04824211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(55) :: B-0,
04401364 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข(60) :: D5101-60,
26 ม.ค. 6301999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี(43) :: B5602-0,B5702-0,
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) (4:จัดสอบเอง)
04252463 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(60) :: B5602-60,
04205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(55) :: B5602-59,
04252341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น (60) :: B5602-60,
04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) :: B5702-57,B5702-58,B5702-59,
04401349 การให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ(58) :: D5101-60,
27 ม.ค. 6304401318 การบริการสุขภาพพื้นฐานและบริการ ทางการแพทย์เบื้องต้น(60) :: D5101-60,
28 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63
30 ม.ค. 6304401315 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-60,
31 ม.ค. 6304401365 ทันตสาธารณสุข(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01 ก.พ. 6303751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: B5602-0,B5702-0,
04208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(55) :: B5602-59,
04209211 กลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-57,B5702-59,
04253201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(60) :: B5602-60,
04210331 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-59,
04252453 การออกแบบระบบไฟฟ้า(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04812354 การออกแบบระบบไฟฟ้า(55) :: B5602-59,
04401491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02 ก.พ. 6304203473 วิศวกรรมจราจร(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04252356 ระบบไฟฟ้ากำลัง(60) :: B5602-60,
04203471 วิศวกรรมการทาง(55) :: B5702-59,
04205458 ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง(51) :: B5602-59,
04252362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(60) :: B5602-60,
04401345 การจัดการบริการสุขภาพชุมชน และประกันคุณภาพ(52) :: D5101-60,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU