ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101120431ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (59) *ปิดรายวิชา
201131211การเงินธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
301134355การส่งเสริมการขาย (49) *ปิดรายวิชา
401206341การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม (46)0:ไม่จัดสอบ
501206381ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ I (60)0:ไม่จัดสอบ
601299390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (55)0:ไม่จัดสอบ
701303421หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (51) *ปิดรายวิชา
801355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
901355208ภาษาอังกฤษจากเพลง (46) *ปิดรายวิชา
1001355303ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (46) *ปิดรายวิชา
1101355341การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน (46)0:ไม่จัดสอบ
1201355431ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง (46)0:ไม่จัดสอบ
1301358102ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (59) *ปิดรายวิชา
1401362102ภาษาจีน II (55) *ปิดรายวิชา
1501418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ (50)0:ไม่จัดสอบ
1601418462ปัญญาประดิษฐ์ (60) *ปิดรายวิชา
1701422413สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง (53)0:ไม่จัดสอบ
1802033361ความปลอดภัยด้านอาหารและการประกัน คุณภาพผลิตผลจากสัตว์ (54) *ปิดรายวิชา
1902036390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (54)0:ไม่จัดสอบ
2003626599วิทยานิพนธ์ (55) *ปิดรายวิชา
2104102472การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคิดอย่างเป็น ระบบสำหรับการเกษตร (59) *ปิดรายวิชา
2204151333บรรจุภัณฑ์อาหาร (60) *ปิดรายวิชา
2304151362การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (60) *ปิดรายวิชา
2404151491เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีการอาหาร (60)0:ไม่จัดสอบ
2504203352ปฐพีกลศาสตร์ (55)0:ไม่จัดสอบ
2604204222การออกแบบระบบดิจิทัล (55) *ปิดรายวิชา
2704205231วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I (55) *ปิดรายวิชา
2804210212จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย (55)0:ไม่จัดสอบ
2904210411การออกแบบทางวิศวกรรมประปา (55) *ปิดรายวิชา
3004210431การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (55) *ปิดรายวิชา
3104252314สัญญาณและระบบ (60) *ปิดรายวิชา
3204253448เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (60) *ปิดรายวิชา
3304401526การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (61) *ปิดรายวิชา
3404401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
3504801363จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคปฏิบัติการ (53) *ปิดรายวิชา
3604811221กำลังของวัสดุ (55) *ปิดรายวิชา
3704811431การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (55) *ปิดรายวิชา
3804821475วิทยาศาสตร์นาโน (55) *ปิดรายวิชา
3904821497สัมมนา (52) *ปิดรายวิชา
4004825113ฟิสิกส์ทั่วไป I (55) *ปิดรายวิชา
4104825119ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคปฏิบัติการ (56) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU