ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 17.00-20.00 น.
31 ส.ค. 6201999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: B5602-57,B5602-58,B5602-59,B5702-57,B5702-58,B5702-59,

04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04205454 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II(55) :: B5602-59,
04252363 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์(60) :: B5602-60,
01 ก.ย. 6201355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II(43) :: B5602-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: B5602-0,B5702-0,D5101-59,D5101-60,
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5602-58,B5602-59,
04203361 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(55) :: B5702-59,
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
07 ก.ย. 6204205361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า I(55) :: B5602-59,
04252361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า(60) :: B5602-60,
04811342 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำหรับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม(55) (4:จัดสอบเอง)
08 ก.ย. 6204203471 วิศวกรรมการทาง(55) :: B5702-59,
04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(51) :: B5602-59,
04205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(55) :: B5602-59,
04209212 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-59,
04252211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(60) :: B5602-60,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU