ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101052517วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง (55) *ปิดรายวิชา
201130111หลักการบัญชีขั้นต้น (56) *ปิดรายวิชา
301130251ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (55) *ปิดรายวิชา
401134422การตลาดบริการ (49) *ปิดรายวิชา
501204425การโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต (56)
601205202ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I (43)
701206321การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I (43) *ปิดรายวิชา
801208381ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I (43)0:ไม่จัดสอบ
901219211ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ (56)0:ไม่จัดสอบ
1001355111ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (43) *ปิดรายวิชา
1101355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
1201355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43)
1301355113ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (43) *ปิดรายวิชา
1401355203โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
1501355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
1601355207การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (55) *ปิดรายวิชา
1701355241การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ (59) *ปิดรายวิชา
1801355303ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (46) *ปิดรายวิชา
1901355331ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษขั้นสูง (46) *ปิดรายวิชา
2001355331ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษขั้นสูง (59) *ปิดรายวิชา
2101358101ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I (59) *ปิดรายวิชา
2201361111การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (49) *ปิดรายวิชา
2301362101ภาษาจีน I (55) *ปิดรายวิชา
2401371111สื่อสารสนเทศ (55) *ปิดรายวิชา
2501417112แคลคูลัส II (46) *ปิดรายวิชา
2601418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ (50)
2701418332ระบบปฏิบัติการ (50) *ปิดรายวิชา
2801418451การออกแบบและการบริหารเครือข่าย (50)0:ไม่จัดสอบ
2901420117ฟิสิกส์พื้นฐาน I (50)0:ไม่จัดสอบ
3001422413สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง (53)0:ไม่จัดสอบ
3101453371กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (55) *ปิดรายวิชา
3201999111ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (58) *ปิดรายวิชา
3302731474ทฤษฎีรหัส (60) *ปิดรายวิชา
3402731498ปัญหาพิเศษ (54) *ปิดรายวิชา
3502739231โครงสร้างข้อมูล (46)
3602739312การโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต (46)0:ไม่จัดสอบ
3702739451การบริหารเครือข่าย (46)0:ไม่จัดสอบ
3802739481สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I (46) *ปิดรายวิชา
3903600012เทคโนโลยีสีเขียว (59)
4003751111มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (43) *ปิดรายวิชา
4104101331วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (60)0:ไม่จัดสอบ
4204101343ผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่น (60) *ปิดรายวิชา
4304152499เทคนิคการวิจัย (59)0:ไม่จัดสอบ
4404181523เทคโนโลยีของคอลลอยด์ในอาหาร (60) *ปิดรายวิชา
4504181525เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง (60) *ปิดรายวิชา
4604181582เทคโนโลยีอาหารหมัก (60) *ปิดรายวิชา
4704181597สัมมนา (60) *ปิดรายวิชา
4804181599วิทยานิพนธ์ (60) *ปิดรายวิชา
4904202201คณิตศาสตร์วิศวกรรม III (60) *ปิดรายวิชา
5004203106ฟิสิกส์มูลฐาน I (60)0:ไม่จัดสอบ
5104203202ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ (60) *ปิดรายวิชา
5204203203ฟิสิกส์ทั่วไป II (60) *ปิดรายวิชา
5304203204ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ (60) *ปิดรายวิชา
5404205211การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I (55) *ปิดรายวิชา
5504205341สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I (55) *ปิดรายวิชา
5604205455ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (55)0:ไม่จัดสอบ
5704205458ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง (51) *ปิดรายวิชา
5804205458ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง (51)
5904206322การควบคุมคุณภาพ (55) *ปิดรายวิชา
6004206341การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม (55) *ปิดรายวิชา
6104208271วิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล (55)
6204252357การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (60) *ปิดรายวิชา
6304253241อุณหพลศาสตร์ I (60)0:ไม่จัดสอบ
6404253262ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร (60)0:ไม่จัดสอบ
6504253271วิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต (60)
6604253321กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล (60)0:ไม่จัดสอบ
6704401346ประชากรและงานอนามัยแม่และเด็ก (52) *ปิดรายวิชา
6804401364การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข (60) *ปิดรายวิชา
6904401369ประชากรศาสตร์ (60)0:ไม่จัดสอบ
7004401502สุขภาพประชากรและการเปลี่ยนแปลง (56) *ปิดรายวิชา
7104401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
7204801427กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (52) *ปิดรายวิชา
7304801491เทคนิคการวิจัย (46)0:ไม่จัดสอบ
7404802499เทคนิคการวิจัย (53)0:ไม่จัดสอบ
7504804496เรื่องเฉพาะทางทรัพยากรเกษตร (51) *ปิดรายวิชา
7604821332หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
7704821343หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ II ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
7804824211คณิตศาสตร์วิศวกรรม III (55) *ปิดรายวิชา
7904825113ฟิสิกส์ทั่วไป I (55) *ปิดรายวิชา
8004825114ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU