ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101052222ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร (52)
201101181เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) *ปิดรายวิชา
301120331ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ การเกษตร (53) *ปิดรายวิชา
401120361ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร (59) *ปิดรายวิชา
501130211การบัญชีขั้นกลาง II (46) *ปิดรายวิชา
601130252หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (55) *ปิดรายวิชา
701130311การบัญชีขั้นสูง I (46)
801130444การประเมินธุรกิจและวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี (55) *ปิดรายวิชา
901130491สัมมนาการบัญชีบริหาร (55) *ปิดรายวิชา
1001130491สัมมนาการบัญชีบริหาร (55)
1101130493สัมมนาการรายงานทางการเงิน (55)
1201132101ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (55) *ปิดรายวิชา
1301132111หลักการจัดการ (46) *ปิดรายวิชา
1401132142สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ (60) *ปิดรายวิชา
1501132311การจัดการสำนักงาน (46) *ปิดรายวิชา
1601132322การบริหารค่าตอบแทน (55)
1701132333ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (49) *ปิดรายวิชา
1801132334การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
1901132338สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ ตัดสินใจทางธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
2001132413การจัดการเชิงกลยุทธ์ (49) *ปิดรายวิชา
2101132417การจัดการเพื่อความยั่งยืน (60) *ปิดรายวิชา
2201132452การบริหารเชิงเปรียบเทียบ (46)
2301134111หลักการตลาด (46) *ปิดรายวิชา
2401134212พฤติกรรมผู้บริโภค (49) *ปิดรายวิชา
2501134422การตลาดบริการ (49) *ปิดรายวิชา
2601134497สัมมนา (47) *ปิดรายวิชา
2701204211คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (43) *ปิดรายวิชา
2801204271วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (60)
2901204323การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (56) *ปิดรายวิชา
3001204452การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (51)
3101204453การค้นคืนและการทำเหมืองข้อมูลเว็บ (56)
3201206311กระบวนการผลิต I (43) *ปิดรายวิชา
3301206321การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I (43)
3401206362ระบบการผลิตอัตโนมัติ (56)
3501206414กระบวนการผลิต II (56) *ปิดรายวิชา
3601206448การควบคุมการผลิตระดับโรงงาน (56) *ปิดรายวิชา
3701206471วิศวกรรมการซ่อมบำรุง (56) *ปิดรายวิชา
3801206499โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (56) *ปิดรายวิชา
3901208222กลศาสตร์วิศวกรรม II (43) *ปิดรายวิชา
4001209211กลศาสตร์ของของไหล (43) *ปิดรายวิชา
4101210411การออกแบบทางวิศวกรรมประปา (51) *ปิดรายวิชา
4201210412การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย (47) *ปิดรายวิชา
4301251111ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำ (53) *ปิดรายวิชา
4401251371อาหารสัตว์น้ำ (53) *ปิดรายวิชา
4501251372อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (53) *ปิดรายวิชา
4601251541การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ (58) *ปิดรายวิชา
4701251571โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ (58) *ปิดรายวิชา
4801299390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (55)
4901355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
5001355113ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (43) *ปิดรายวิชา
5101355201การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
5201355202การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
5301355203โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
5401355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
5501355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
5601355206อังกฤษวิชาการ (46) *ปิดรายวิชา
5701355206อังกฤษวิชาการ (46)
5801355207การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (46) *ปิดรายวิชา
5901355209ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (46)
6001355251ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (55)
6101355252การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (46)
6201355261การแปลจากอังกฤษเป็นไทย (59)
6301355274ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม (59) *ปิดรายวิชา
6401355276ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (59)
6501355303ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (46)
6601355341การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน (46)
6701355361การแปลจากอังกฤษเป็นไทย (46)
6801355362การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ (46)
6901355382ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ (46) *ปิดรายวิชา
7001355383ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (46)
7101355431ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง (46)
7201355433การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
7301355443ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (46)
7401356101ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I (55) *ปิดรายวิชา
7501356102ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II (55) *ปิดรายวิชา
7601358102ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (59) *ปิดรายวิชา
7701361101การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (55) *ปิดรายวิชา
7801361414ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม (54) *ปิดรายวิชา
7901372201โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ (54)
8001372222หลักการแปล (55) *ปิดรายวิชา
8101372222หลักการแปล (55)
8201373202การตีความวรรณคดี (55)
8301373221วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ (55) *ปิดรายวิชา
8401387102ปรัชญาทั่วไป (49) *ปิดรายวิชา
8501399101ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I (55)
8601399102ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II (55) *ปิดรายวิชา
8701399102ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II (55)
8801403115เคมีทั่วไป II (43) *ปิดรายวิชา
8901403118ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (50) *ปิดรายวิชา
9001417322พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น (50)
9101418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ (50)
9201418216หลักภาษาโปรแกรม (50) *ปิดรายวิชา
9301418221ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (60)
9401418231โครงสร้างข้อมูล (50) *ปิดรายวิชา
9501418345การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (55)
9601418482คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (50) *ปิดรายวิชา
9701420111ฟิสิกส์ทั่วไป I (46)
9801420118ฟิสิกส์พื้นฐาน II (50)
9901422413สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง (53)
10001424111หลักชีววิทยา (50) *ปิดรายวิชา
10101424112ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (50) *ปิดรายวิชา
10201453131กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (55)
10301453227กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ (55)
10401453228เอกเทศสัญญา III (55) *ปิดรายวิชา
10501453344กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน (55)
10601453382กฎหมายล้มละลาย (55)
10701455101การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน (54) *ปิดรายวิชา
10801460101สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (55) *ปิดรายวิชา
10901460101สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (55)
11001999012สุขภาพเพื่อชีวิต (43) *ปิดรายวิชา
11101999021ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (46) *ปิดรายวิชา
11201999211คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (46) *ปิดรายวิชา
11301999213สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (43)
11402033461หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (54) *ปิดรายวิชา
11502033462หลักวิทยาศาสตร์น้ำนม (54) *ปิดรายวิชา
11602036390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (54)
11702731112แคลคูลัสหลายตัวแปร I (54) *ปิดรายวิชา
11802731141การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ (54) *ปิดรายวิชา
11902731221พีชคณิตเชิงเส้น (54)
12002731261หลักการประกันภัย (60)
12102731331สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (54)
12202731372โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (54)
12302739341การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ (46)
12402739346การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ (54)
12502739422ระบบฐานข้อมูล (46)
12602739427การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์ (46) *ปิดรายวิชา
12703600012เทคโนโลยีสีเขียว (59)
12803754271ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ (47)
12903754362ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก (54)
13003754373ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม (54) *ปิดรายวิชา
13103754391ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ (54)
13203754473ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม (54)
13303757122สถิติธุรกิจ (47) *ปิดรายวิชา
13403763243การจัดการธุรกิจการบิน (54)
13503763252การจัดการงานบริการส่วนหน้า (54)
13603763252การจัดการงานบริการส่วนหน้า (59)
13703763253การจัดการงานแม่บ้าน (54) *ปิดรายวิชา
13803763253การจัดการงานแม่บ้าน (54)
13903763253การจัดการส่วนงานแม่บ้าน (59)
14003763254การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (54) *ปิดรายวิชา
14103763315จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (54)
14203763316การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยวในอาเซียน (54)
14303763332การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (54)
14403763341การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว (54) *ปิดรายวิชา
14503763342มัคคุเทศก์ (54) *ปิดรายวิชา
14603763351การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม (54)
14703763355การจัดการงานจัดเลี้ยง (54) *ปิดรายวิชา
14803763357การจัดการภัตตาคาร (54) *ปิดรายวิชา
14903763357การจัดการภัตตาคาร (54)
15003763357การจัดการภัตตาคาร (59) *ปิดรายวิชา
15103763357การจัดการภัตตาคาร (59)
15203763372การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (54) *ปิดรายวิชา
15303763374การจัดการพิพิธภัณฑ์ (54) *ปิดรายวิชา
15403763425การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (54)
15504000001การทดสอบแบบ KU Exite (59) *ปิดรายวิชา
15604000002การทดสอบแบบ Toeic (59) *ปิดรายวิชา
15704000003การทดสอบแบบ Toeic (59) *ปิดรายวิชา
15804102472การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคิดอย่างเป็น ระบบสำหรับการเกษตร (59) *ปิดรายวิชา
15904131596เรื่องเฉพาะทางทรัพยากรเกษตร (58) *ปิดรายวิชา
16004131597สัมมนา (58) *ปิดรายวิชา
16104131598ปัญหาพิเศษ (58) *ปิดรายวิชา
16204131599วิทยานิพนธ์ (58) *ปิดรายวิชา
16304151131วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น (60)
16404202101แคลคูลัส I (60) *ปิดรายวิชา
16504203107ฟิสิกส์มูลฐาน II (60)
16604203201ฟิสิกส์ทั่วไป I (60)
16704203203ฟิสิกส์ทั่วไป II (60) *ปิดรายวิชา
16804203203ฟิสิกส์ทั่วไป II (60)
16904203204ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ (60)
17004203211สำรวจ (55)
17104203361วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (55) *ปิดรายวิชา
17204203371วิศวกรรมขนส่ง (55) *ปิดรายวิชา
17304203451การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน (55) *ปิดรายวิชา
17404203462สัญญา ข้อกำหนด และประมาณการก่อสร้าง (55)
17504203465การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง (55)
17604203473วิศวกรรมจราจร (55)
17704204222การออกแบบระบบดิจิทัล (55)
17804205356วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (55) *ปิดรายวิชา
17904205451การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (55)
18004205454การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II (55)
18104205457การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง (55)
18204205486อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (55) *ปิดรายวิชา
18304205486อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (55)
18404206251เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (55) *ปิดรายวิชา
18504206311กระบวนการผลิต I (55)
18604206322การควบคุมคุณภาพ (55) *ปิดรายวิชา
18704206341การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม (55) *ปิดรายวิชา
18804206342การวางแผนและการควบคุมการผลิต (55) *ปิดรายวิชา
18904208201หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม (55) *ปิดรายวิชา
19004208211การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจำลอง (55) *ปิดรายวิชา
19104208221กลศาสตร์วิศวกรรม I (55)
19204208242กลศาสตร์ของไหล (55) *ปิดรายวิชา
19304208261กลศาสตร์ของแข็ง (55) *ปิดรายวิชา
19404208321กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล (55)
19504208322การสั่นเชิงกล (55)
19604208341อุณหพลศาสตร์ II (55) *ปิดรายวิชา
19704208411แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I (55)
19804208455การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร (55)
19904210211เคมีของน้ำและน้ำเสีย (55) *ปิดรายวิชา
20004210431การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (55)
20104251212การฝึกงานสำรวจ (60) *ปิดรายวิชา
20204251225ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา และคอนกรีต (60) *ปิดรายวิชา
20304253242กลศาสตร์ของไหล (60) *ปิดรายวิชา
20404253261กลศาสตร์ของแข็ง (60)
20504253341อุณหพลศาสตร์ II (60)
20604253381ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต I (60) *ปิดรายวิชา
20704253411แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I (60)
20804401111ชีวเคมีทางสาธารณสุข (55) *ปิดรายวิชา
20904401121การสาธารณสุขพื้นฐาน (52) *ปิดรายวิชา
21004401213สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน (55) *ปิดรายวิชา
21104401214กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์พื้นฐาน (55) *ปิดรายวิชา
21204401353อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร (55) *ปิดรายวิชา
21304401355การควบคุมแมลงและพาหะ (52)
21404401371การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข (55) *ปิดรายวิชา
21504401399การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (55) *ปิดรายวิชา
21604401491ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข (55) *ปิดรายวิชา
21704401522กลวิธีทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (61) *ปิดรายวิชา
21804401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
21904404333การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (57) *ปิดรายวิชา
22004801111วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น (52)
22104801222กระบวนการแปรรูปอาหารภาคปฏิบัติการ (52) *ปิดรายวิชา
22204801232ปฏิบัติการสำหรับพื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร (53)
22304801597สัมมนา (55) *ปิดรายวิชา
22404801599วิทยานิพนธ์ (55) *ปิดรายวิชา
22504804115จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (55) *ปิดรายวิชา
22604804211ชีวจริยธรรม (52) *ปิดรายวิชา
22704804242วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ (51)
22804804333หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืช และปุ๋ย (55) *ปิดรายวิชา
22904804341พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (51)
23004804342พืชเชิงพาณิชย์ (51) *ปิดรายวิชา
23104804343ผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่น (51)
23204804345ไม้ผลเศรษฐกิจ (51) *ปิดรายวิชา
23304804371การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช (51)
23404804432ระบบชลประทานและการระบายน้ำ ทางการเกษตร (51)
23504804434หลักการจัดการดิน (55) *ปิดรายวิชา
23604804444อ้อยและการใช้ประโยชน์ (56)
23704804496เรื่องเฉพาะทางทรัพยากรเกษตร (51) *ปิดรายวิชา
23804811322วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (55)
23904811431การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (55) *ปิดรายวิชา
24004812291การฝึกงานไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (47) *ปิดรายวิชา
24104812331ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (51)
24204812354การออกแบบระบบไฟฟ้า (55)
24304813283ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต I (55) *ปิดรายวิชา
24404813361การออกแบบเครื่องจักรกล I (55)
24504813381ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต II (55) *ปิดรายวิชา
24604821119เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
24704821241หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ I (55) *ปิดรายวิชา
24804821242หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ I ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
24904821253ชีวเคมี I (55) *ปิดรายวิชา
25004821361ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ (52) *ปิดรายวิชา
25104821362หลักเคมีอนินทรีย์ (55) *ปิดรายวิชา
25204821382เคมีภัณฑ์เกษตร (55) *ปิดรายวิชา
25304821475วิทยาศาสตร์นาโน (55)
25404825113ฟิสิกส์ทั่วไป I (55)
25504825115ฟิสิกส์ทั่วไป II (55)
25604825116ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ (55)
25704850390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (48) *ปิดรายวิชา
25804850490สหกิจศึกษา (48) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU