ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 17.00-20.00 น.
22 ก.ย. 6101355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II(43) :: B5602-60,B5702-60,D5101-59,D5101-60,
04209212 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-59,
04813282 วัสดุวิศวกรรม(47) :: B5602-58,
04203361 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(55) :: B5702-58,
04203371 วิศวกรรมขนส่ง(55) :: B5702-59,
04205331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ II(55) :: B5602-58,B5602-59,
23 ก.ย. 6101999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: B5602-60,D5101-58,
04205454 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II(55) :: B5602-58,
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5602-59,
26 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
29 ก.ย. 6104203471 วิศวกรรมการทาง(55) :: B5702-58,
04252211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(60) :: B5602-60,
04811342 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำหรับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-59,
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) :: B5602-58,
04210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-59,
30 ก.ย. 6104202201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(60) :: B5602-60,B5702-60,
04824211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(55) :: B5602-59,B5702-59,
04205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(55) :: B5602-59,
04209241 อุทกวิทยา I(55) :: B5702-59,
04253201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(60) :: B5602-60,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU