ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101052445การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (52)
201101181เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) *ปิดรายวิชา
301130111หลักการบัญชีขั้นต้น (56) *ปิดรายวิชา
401130251ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (55) *ปิดรายวิชา
501130361การบัญชีภาษีอากร (46) *ปิดรายวิชา
601130493สัมมนาการรายงานทางการเงิน (55) *ปิดรายวิชา
701132101ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (55) *ปิดรายวิชา
801132452การบริหารเชิงเปรียบเทียบ (46) *ปิดรายวิชา
901134211หลักการตลาด (49) *ปิดรายวิชา
1001174231นันทนาการเบื้องต้น (43)
1101204211คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (43)
1201204313การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (43)
1301205201วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น (43)
1401206223การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้น สำหรับวิศวกร (56)
1501206321การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I (43)
1601206342การวางแผนและการควบคุมการผลิต (52)
1701206343การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (52)
1801206361คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ (56)
1901206362ระบบการผลิตอัตโนมัติ (56)
2001206471วิศวกรรมการซ่อมบำรุง (56)
2101206472วิศวกรรมการซ่อมบำรุง (47) *ปิดรายวิชา
2201206472วิศวกรรมการซ่อมบำรุง (47)
2301251462การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (53)
2401255211พรรณสัตว์น้ำ (55)
2501255212พรรณสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (55)
2601299390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (55)
2701303421หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (51) *ปิดรายวิชา
2801355111ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (43) *ปิดรายวิชา
2901355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
3001355116ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
3101355201การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
3201355201การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
3301355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
3401355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
3501355207การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (46)
3601355209ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (46)
3701355242การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง (46) *ปิดรายวิชา
3801355251ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (55)
3901355252การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (46)
4001355261การแปลจากอังกฤษเป็นไทย (59)
4101355303ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (46) *ปิดรายวิชา
4201355341การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน (46)
4301355361การแปลจากอังกฤษเป็นไทย (46)
4401355362การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ (46)
4501355432ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ (46) *ปิดรายวิชา
4601355432ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ (46)
4701355433การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
4801355443ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (46)
4901371111สื่อสารสนเทศ (55) *ปิดรายวิชา
5001372222หลักการแปล (55) *ปิดรายวิชา
5101372222หลักการแปล (55)
5201373221วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ (55) *ปิดรายวิชา
5301403115เคมีทั่วไป II (43)
5401418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ (50)
5501418112คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (50) *ปิดรายวิชา
5601418113เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (50) *ปิดรายวิชา
5701418345การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (55)
5801420111ฟิสิกส์ทั่วไป I (46)
5901420118ฟิสิกส์พื้นฐาน II (50)
6001458271ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (58) *ปิดรายวิชา
6101461343วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว (58) *ปิดรายวิชา
6201999041เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (43) *ปิดรายวิชา
6301999213สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (43) *ปิดรายวิชา
6401999213สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (43)
6502033496เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์ (54) *ปิดรายวิชา
6602036390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (54)
6702739341การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ (46)
6802739346การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ (54)
6903626546การบริหารเทคโนโลยี (55) *ปิดรายวิชา
7003754362ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก (54)
7103754391ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ (54)
7203754473ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม (54)
7303760111หลักการบัญชี (47) *ปิดรายวิชา
7403763254การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (54)
7503763332การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (54)
7603763333นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว (47) *ปิดรายวิชา
7703763342มัคคุเทศก์ (54)
7803763355การจัดการงานจัดเลี้ยง (54)
7903763363การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร (54) *ปิดรายวิชา
8003763374การจัดการพิพิธภัณฑ์ (54) *ปิดรายวิชา
8103763425การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (54)
8203763431การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (54) *ปิดรายวิชา
8304101102วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกพลวัต (60)
8404131515แบบจำลองทางทรัพยากรเกษตร (58) *ปิดรายวิชา
8504201202ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน (60) *ปิดรายวิชา
8604203102หลักฟิสิกส์ (60) *ปิดรายวิชา
8704203103หลักฟิสิกส์ ภาคปฏิบัติการ (60) *ปิดรายวิชา
8804203107ฟิสิกส์มูลฐาน II (60)
8904203201ฟิสิกส์ทั่วไป I (60)
9004203451การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน (55)
9104203477โครงสร้างพื้นผิวทาง (55)
9204205356วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (55)
9304205486อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (55)
9404205487ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (55) *ปิดรายวิชา
9504205487ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (55)
9604206342การวางแผนและการควบคุมการผลิต (55)
9704208371การควบคุมอัตโนมัติ (55) *ปิดรายวิชา
9804208411แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I (55)
9904208455การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร (55)
10004401112บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับ การบริการชุมชน (55)
10104401222ชีวสถิติ (55)
10204401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
10304801232ปฏิบัติการสำหรับพื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร (53)
10404802371การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร (53)
10504802382อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ (53)
10604802473การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภค กลุ่มใหญ่ (53) *ปิดรายวิชา
10704804221หลักนิเวศวิทยา (51)
10804804332เทคโนโลยีปุ๋ย (55) *ปิดรายวิชา
10904804341พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (51)
11004804353หลักการผลิตสัตว์ปีกและการจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (51) *ปิดรายวิชา
11104804354หลักการผลิตสุกรและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร (51) *ปิดรายวิชา
11204804362เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (55)
11304804432ระบบชลประทานและการระบายน้ำ ทางการเกษตร (51)
11404804497สัมมนา (44) *ปิดรายวิชา
11504804599วิทยานิพนธ์ (54) *ปิดรายวิชา
11604811431การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (55) *ปิดรายวิชา
11704812291การฝึกงานไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (47) *ปิดรายวิชา
11804812499โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (51) *ปิดรายวิชา
11904813474หุ่นยนต์เบื้องต้น (55)
12004821475วิทยาศาสตร์นาโน (55)
12104824113คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (55) *ปิดรายวิชา
12204825113ฟิสิกส์ทั่วไป I (55)

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU