ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101015251อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร (44) *ปิดรายวิชา
201052222ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร (52)
301052445การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (52)
401052517วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง (55) *ปิดรายวิชา
501101181เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) *ปิดรายวิชา
601131497สัมมนา (55)
701131498ปัญหาพิเศษ (55)
801132338สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ ตัดสินใจทางธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
901132497สัมมนา (49)
1001132498ปัญหาพิเศษ (49)
1101134355การส่งเสริมการขาย (49) *ปิดรายวิชา
1201134491ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด (49) *ปิดรายวิชา
1301134497สัมมนา (47)
1401134498ปัญหาพิเศษ (47)
1501174231นันทนาการเบื้องต้น (43)
1601175112แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (58)
1701175113เทนนิสเพื่อสุขภาพ (58)
1801175114เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (58)
1901175121บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (58)
2001175122ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (58)
2101175125ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ (58)
2201175127ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ (58)
2301175131ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (58)
2401175143การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ (58)
2501175153ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย (58)
2601175155ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโด (58)
2701175156ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยไอกิโด (58)
2801175163กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (58)
2901175164จักรยานเพื่อสุขภาพ (58)
3001175165การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (58)
3101175166ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด (58)
3201200101การคิดเชิงนวัตกรรม (56) *ปิดรายวิชา
3301204215ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ (56)
3401204223การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (56)
3501204312ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ (56)
3601206221ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร (46)
3701206381ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (56)
3801206452การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม (56)
3901206496เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ (56)
4001208221กลศาสตร์วิศวกรรม I (43)
4101208281การฝึกงานโรงงาน (43)
4201219211ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ (56)
4301251497สัมมนา (53)
4401303471หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน (55) *ปิดรายวิชา
4501355111ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (43) *ปิดรายวิชา
4601355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
4701355201การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
4801355201การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
4901355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
5001355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46)
5101355207การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (55)
5201355209ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (46)
5301355241การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ I (43)
5401355361การแปลจากอังกฤษเป็นไทย (46)
5501355432ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ (46)
5601355443ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (46)
5701371111สื่อสารสนเทศ (55) *ปิดรายวิชา
5801372212ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (54)
5901372313ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ (55)
6001399102ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II (55) *ปิดรายวิชา
6101403114ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป (51) *ปิดรายวิชา
6201418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ (50)
6301418114วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (55) *ปิดรายวิชา
6401418399การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (50)
6501418496เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (50)
6601420113ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (46) *ปิดรายวิชา
6701420117ฟิสิกส์พื้นฐาน I (50) *ปิดรายวิชา
6801420118ฟิสิกส์พื้นฐาน II (50)
6901422413สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง (53)
7001423113สัตววิทยาทั่วไป (54)
7101459423มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (53)
7201999111ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (58)
7302033299การฝึกงาน I (54)
7402033399การฝึกงาน II (54)
7502033441การจัดการการสืบพันธุ์ของสุกร (54) *ปิดรายวิชา
7602033497สัมมนา (54)
7702033498ปัญหาพิเศษ (54)
7802739211หลักการเขียนโปรแกรม (54) *ปิดรายวิชา
7902739481สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I (46)
8002739498ปัญหาพิเศษ (46)
8103754111ภาษาอังกฤษ I (43) *ปิดรายวิชา
8203754362ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก (54)
8303763213ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว (54)
8403763271การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ (54)
8503763491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (47)
8603763491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (54)
8704131511การวิเคราะห์วัสดุเกษตรด้วยเครื่องมือ (58) *ปิดรายวิชา
8804131597สัมมนา (58) *ปิดรายวิชา
8904131597สัมมนา (58)
9004131599วิทยานิพนธ์ (58) *ปิดรายวิชา
9104181541การตรวจวัดคุณภาพอาหารขั้นสูง (60) *ปิดรายวิชา
9204201102ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (60) *ปิดรายวิชา
9304203212การฝึกงานสำรวจ (55)
9404204111คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (55) *ปิดรายวิชา
9504204224ปฏิบัติการวงจรตรรก (55) *ปิดรายวิชา
9604205341สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I (55)
9704205452การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (55) *ปิดรายวิชา
9804205457การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง (55)
9904205485ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร (55) *ปิดรายวิชา
10004205486อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (55)
10104208111การเขียนแบบวิศวกรรม (55) *ปิดรายวิชา
10204208221กลศาสตร์วิศวกรรม I (55) *ปิดรายวิชา
10304208271วิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล (55)
10404208411แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I (55)
10504208431วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง (55)
10604210212จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย (55)
10704401251อนามัยสิ่งแวดล้อม (55)
10804401399การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (55)
10904401472กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม (55) *ปิดรายวิชา
11004401495การศึกษาค้นคว้าอิสระ (52)
11104401499การฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์ (55)
11204401597สัมมนา (56)
11304401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
11404801333ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร ภาคปฏิบัติการ (52)
11504801351การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการวิจัย การตลาด (52) *ปิดรายวิชา
11604801415สารปนเปื้อนในโซ่อาหารและการตรวจสอบ (53) *ปิดรายวิชา
11704801491เทคนิคการวิจัย (46)
11804801496เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร (55)
11904801497สัมมนา (46)
12004801591ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร (55) *ปิดรายวิชา
12104801597สัมมนา (55)
12204802497สัมมนา (53)
12304802499เทคนิคการวิจัย (53)
12404804121หลักชีววิทยา I (44) *ปิดรายวิชา
12504804123ชีววิทยาพื้นฐาน (53) *ปิดรายวิชา
12604804299การฝึกงาน I (44)
12704804351อาหารสัตว์และการให้อาหาร (51) *ปิดรายวิชา
12804804355หลักการผลิตโคกระบือเนื้อ และการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อ (51) *ปิดรายวิชา
12904804362เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (51) *ปิดรายวิชา
13004804371การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช (51)
13104804372สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาล (51) *ปิดรายวิชา
13204804399การฝึกงาน II (44)
13304804431ทรัพยากรน้ำและการจัดการ (51)
13404804434หลักการจัดการดิน (55)
13504804441สรีรวิทยาการผลิตพืช (55) *ปิดรายวิชา
13604804445การปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานโรคและแมลง (55) *ปิดรายวิชา
13704804457หลักการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (55)
13804804481การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร (51)
13904804496เรื่องเฉพาะทางทรัพยากรเกษตร (51) *ปิดรายวิชา
14004804497สัมมนา (44)
14104804498ปัญหาพิเศษ (44)
14204805231ระบบนิเวศเกษตร (54)
14304805497สัมมนา (54)
14404805498ปัญหาพิเศษ (54)
14504811322วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (55)
14604811495การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม (47)
14704811497สัมมนา (47)
14804811499โครงงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (51)
14904812111วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (55)
15004812352ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า I (55)
15104812461ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้ (51)
15204812495การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ (47) *ปิดรายวิชา
15304812495การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ (47)
15404812496เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (47)
15504812497สัมมนา (47) *ปิดรายวิชา
15604812497สัมมนา (47)
15704812499โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (51)
15804813281การฝึกงานโรงงานทางวิศวกรรม (46) *ปิดรายวิชา
15904813281การฝึกงานโรงงานทางวิศวกรรม (46)
16004813282วัสดุวิศวกรรม (47)
16104813474หุ่นยนต์เบื้องต้น (55)
16204813499โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (55)
16304821111เคมีพื้นฐาน (46) *ปิดรายวิชา
16404821112เคมีพื้นฐานภาคปฏิบัติการ (46) *ปิดรายวิชา
16504821114หลักเคมี I (55) *ปิดรายวิชา
16604821118เคมีหลักมูล (55) *ปิดรายวิชา
16704821119เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
16804821332หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ภาคปฏิบัติการ (55)
16904821399การฝึกงานทางเคมีประยุกต์ (55)
17004821497สัมมนา (52)
17104821499โครงงานเคมีประยุกต์ (52)
17204824113คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (55) *ปิดรายวิชา
17304824141คณิตศาสตร์ประยุกต์ (46) *ปิดรายวิชา
17404824171หลักสถิติ I (55) *ปิดรายวิชา
17504824211คณิตศาสตร์วิศวกรรม III (55) *ปิดรายวิชา
17604825113ฟิสิกส์ทั่วไป I (55) *ปิดรายวิชา
17704825114ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
17804825118ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (56) *ปิดรายวิชา
17904837111วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ (46) *ปิดรายวิชา
18004850390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (48)
18104850490สหกิจศึกษา (48)

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU