ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบไล่ ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น.
25 ต.ค. 6401132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย(59) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน(59) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01418421 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์(55) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01418421 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453331 กฎหมายปกครอง(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453335 กฎหมายปกครอง II(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02739426 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04102365 การจัดการจีโนมทางการเกษตร(59) (4:จัดสอบเอง)
04152341 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04251456 การไหลในทางน้ำเปิด(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848412 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204332 ระบบปฏิบัติการ(47) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I(43) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01252241 มีนวิทยา(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01355206 อังกฤษวิชาการ(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355221 การอ่านภาษาอังกฤษ(63) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01373202 การตีความวรรณคดี(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418331 ระบบปฏิบัติการ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
02033314 การจัดการและการผลิตโคนม(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02033416 การจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์และโรงฟัก(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02036111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02739231 โครงสร้างข้อมูล(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว(47) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03763341 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101312 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน ด้านการเกษตร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04102351 สัตว์เศรษฐกิจและการจัดการ(59) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04251343 การออกแบบฐานราก(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04251463 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน วิศวกรรมโยธา(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253332 วิศวกรรมยานยนต์ I(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
26 ต.ค. 6401120311 การจัดการธุรกิจการเกษตร(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132213 การสื่อสารองค์การ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01134412 การพยากรณ์การขาย(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01251421 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453221 กฎหมายว่าด้วยหนี้(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453453 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02033425 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์(54) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
03600012 เทคโนโลยีสีเขียว(59) (7:สอบนอกตาราง (Online))
03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03760171 หลักการบัญชี(54) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04101121 หลักชีววิทยา I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201332 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04202202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04203106 ฟิสิกส์มูลฐาน I(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253352 การทำความเย็น I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04253455 ออกแบบระบบท่อภายในอาคาร(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04401221 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04401322 การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04404221 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(62) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) (4:จัดสอบเอง)
01009112 วิทยาศาสตร์ทางดิน(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น(56) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130171 การบัญชีการเงิน(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130413 แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน(60) (1:ไม่มีสอบไล่)
01130413 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01204212 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01206321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I(43) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01213211 วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร(43) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ(63) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์(50) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01418328 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้าน ทรัพยากรบุคคล(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453321 กฎหมายว่าด้วยมรดก(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02033312 การจัดการและการผลิตสุกร(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02739261 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ(59) (7:สอบนอกตาราง (Online))
02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ระบบ(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
03763333 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว(47) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101101 ชีววิทยาพื้นฐาน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101104 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101321 หลักสรีรวิทยาของพืช(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04151311 หลักการวิเคราะห์อาหาร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04152311 หลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์อาหาร(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201302 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04251481 การสุขาภิบาลอาคารและการระบายน้ำ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04401226 วิทยาการระบาด(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401355 การควบคุมแมลงและพาหะ(52) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401355 การควบคุมแมลงและพาหะ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04821252 หลักชีวเคมีภาคปฏิบัติการ(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848331 ภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
27 ต.ค. 6401130461 การบัญชีเฉพาะกิจการ(55) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01132351 ธุรกิจระหว่างประเทศ(60) (1:ไม่มีสอบไล่)
01134432 กลยุทธ์ราคา(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01252352 แพลงก์ตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355254 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการค้าระหว่าง ประเทศ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01362101 ภาษาจีน I(55) (4:จัดสอบเอง)
01418341 ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์(50) (4:จัดสอบเอง)
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป(52) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453223 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03757112 องค์การและการจัดการ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03757231 กฎหมายธุรกิจ(47) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101331 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101411 ระบบเกษตรผสมผสาน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04102363 นวัตกรรมทางการเกษตร(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04151312 การประเมินทางประสาทสัมผัสและการกำหนด อายุของผลิตภัณฑ์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04152321 การประเมินโภชนาการในชุมชน(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201101 เคมีพื้นฐาน(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04201106 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04201109 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04201111 เคมี I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201221 เคมีอินทรีย์ I(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04201361 เคมีอนินทรีย์ II(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04251327 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04252371 พลังงานหมุนเวียน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04253322 การสั่นเชิงกล(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401316 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401361 การส่งเสริมสุขภาพ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04404355 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม(62) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04832151 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848343 การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01052221 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมอาหาร(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(52) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130441 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01131333 หลักการประกันชีวิต(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204465 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้ เบื้องต้น(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(43) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01252242 มีนวิทยา ภาคปฏิบัติการ(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01403112 เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ(54) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01418462 ปัญญาประดิษฐ์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ(52) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453111 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย(63) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453381 การว่าความและศาลจำลอง(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02033323 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบ และอาหารสัตว์(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03763315 จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03763323 การจัดการทางการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04151231 ส่วนผสมในกระบวนการแปรรูปอาหาร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04151422 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแปรรูปและเทคโนโลยี(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04203103 หลักฟิสิกส์ ภาคปฏิบัติการ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04203202 ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04251353 อุทกวิทยา I(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04251461 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04401222 ชีวสถิติ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04404222 หลักอนามัยสิ่งแวดล้อม(62) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04404411 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(57) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
28 ต.ค. 6401130211 การบัญชีขั้นกลาง II(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01131441 การวิเคราะห์หลักทรัพย์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132422 การจัดการค่าตอบแทน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01173443 การจัดการสุขภาพ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01219211 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์(56) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01355331 ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษขั้นสูง(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01402471 ชีวเคมีโภชนาการ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01418385 การประมวลผลภาพดิจิทัล(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453322 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่่ยนมือ(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน(54) (1:ไม่มีสอบไล่)
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101302 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101441 สรีรวิทยาการผลิตพืช(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201203 หลักเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04203102 หลักฟิสิกส์(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04203201 ฟิสิกส์ทั่วไป I(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04251211 สำรวจ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04252314 สัญญาณและระบบ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต II(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401356 การจัดการมูลฝอยชุมชน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401422 อนามัยแม่และเด็ก(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04821231 หลักเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130311 การบัญชีขั้นสูง I(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01131211 การเงินธุรกิจ(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132111 หลักการจัดการ(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์(56) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01206322 การควบคุมคุณภาพ(43) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(43) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01251371 อาหารสัตว์น้ำ(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01253371 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการจัดการประมง(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355241 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ(63) (4:จัดสอบเอง)
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(61) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453224 กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ(63) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02033211 ชีวเคมีในการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีก(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02033391 การวิจัยทางสัตว์(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02739346 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ(54) (7:สอบนอกตาราง (Online))
03757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ(47) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(54) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04151331 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201352 ปฏิบัติการชีวเคมี I(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04201354 เคมีเภสัช(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04251479 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจราจรและขนส่ง(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04252353 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253321 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04401251 อนามัยสิ่งแวดล้อม(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401364 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04404421 การจัดการของเสียอันตราย(57) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848211 ทฤษฎีและแนวคิดการเมือง(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848353 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
29 ต.ค. 6401120331 ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ การเกษตร(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01134354 ศิลปะการขาย(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01253111 การประมงทั่วไป(53) :: A5601-64,
01417111 แคลคูลัส I(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(43) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(43) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01418451 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย(50) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453323 เอกเทศสัญญา III(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต(43) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
03754362 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03763342 มัคคุเทศก์(54) (4:จัดสอบเอง)
04101211 จริยธรรมทางการเกษตร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101361 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(60) (4:จัดสอบเอง)
04101434 หลักการจัดการดิน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04152111 ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการเบื้องต้น(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04152421 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201231 เคมีวิเคราะห์ (60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201304 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04202101 แคลคูลัส I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04202201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04253371 การควบคุมอัตโนมัติ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401323 คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04804434 หลักการจัดการดิน(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848344 หลักกฎหมายอาญา I(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01009102 มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ(64) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132423 การจัดการผลการปฏิบัติงาน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204313 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี(43) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(43) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355212 คำอังกฤษศึกษา(63) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355443 ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01372201 โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์(50) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453131 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น(63) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453353 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453455 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I(54) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04151321 จุลชีววิทยาอาหาร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04151433 กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201362 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04201474 นาโนเทคโนโลยี(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04202105 คณิตศาสตร์ประยุกต์(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04251326 การวิเคราะห์โครงสร้าง(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253401 นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04306111 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การในภาครัฐ(64) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401213 สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04401369 ประชากรศาสตร์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04404457 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน(62) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04801361 จุลชีววิทยาอาหาร(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04824141 คณิตศาสตร์ประยุกต์(46) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04848212 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01 พ.ย. 6401130112 การบัญชีขั้นกลาง I(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130331 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132221 พฤติกรรมองค์การ(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132324 ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
01132334 การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ(46) (4:จัดสอบเอง)
01132411 การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ(46) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01132424 ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ(60) (1:ไม่มีสอบไล่)
01133211 การจัดการการผลิต(43) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204222 การออกแบบระบบดิจิทัล(51) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204437 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01208241 อุณหพลศาสตร์ I(43) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01417117 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418344 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453222 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03754373 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม(54) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04101221 หลักนิเวศวิทยา(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101344 ไม้ดอกและไม้ประดับ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101431 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ(60) (4:จัดสอบเอง)
04102463 มาตรฐานสินค้าเกษตรส่งออก(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04151341 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04152496 เรื่องเฉพาะทางอาหารปลอดภัยและโภชนาการ(59) (4:จัดสอบเอง)
04201103 เคมีหลักมูล(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201105 เคมีพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04201108 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04201222 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ I(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04201301 หลักชีวเคมี(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04251351 กลศาสตร์ของไหล(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04252363 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04253351 การถ่ายโอนความร้อน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401472 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม(55) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04821251 หลักชีวเคมี(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04848341 พฤติกรรมองค์การของภาครัฐ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848434 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130361 การบัญชีภาษีอากร(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01131343 การวิเคราะห์และลงทุนในกองทุนรวม(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204325 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(43) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01206311 กระบวนการผลิต I(43) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(50) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453341 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453467 กฎหมายว่าด้วยพลังงาน(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02033341 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง II(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02033471 ระบบสารสนเทศทางสัตว์(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
03763356 การจัดการด้านบาร์และเครื่องดื่ม(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04151452 ความปลอดภัยอาหารกับการวิเคราะห์อันตราย และจุดควบคุมวิกฤติ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201331 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04251472 วิศวกรรมการทาง(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04252355 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253241 อุณหพลศาสตร์ I(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253369 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401317 การปฐมพยาบาล การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย(55) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04404232 การจัดการและควบคุมเหตุรำคาญ(62) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04801314 หลักการวิเคราะห์อาหาร ภาคปฏิบัติการ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848213 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02 พ.ย. 6401120341 การจัดการการเงินหน่วยธุรกิจการเกษตร(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130321 การบัญชีบริหาร(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01131312 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132371 การจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01134442 หลักการจัดการโลจิสติกส์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204312 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์(56) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01403111 เคมีทั่วไป(50) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01418231 โครงสร้างข้อมูล(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453332 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่(52) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01999141 มนุษย์กับสังคม(43) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04101334 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101444 อ้อยและการใช้ประโยชน์(60) (4:จัดสอบเอง)
04201208 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04201241 เคมีเชิงฟิสิกส์ I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201303 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201351 ชีวเคมี I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04252454 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04253412 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล II(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253431 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04401341 อนามัยชุมชน(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401461 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ในชุมชน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848413 จริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130434 การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01134312 การจัดการการขาย(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01206371 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01355251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(63) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01355362 การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355432 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418384 การวิเคราะห์ภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01418471 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01420115 ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ(52) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01453382 กฎหมายล้มละลาย(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02033351 หลักสุขศาสตร์สัตว์และสุขาภิบาล(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(54) (7:สอบนอกตาราง (Online))
02739312 การโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
02739451 การบริหารเครือข่าย(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว(54) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม(59) (4:จัดสอบเอง)
04102472 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคิดอย่างเป็น ระบบสำหรับการเกษตร(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04151471 การออกแบบโรงงานและการจัดการการผลิต(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04152221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04203104 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04251222 วัสดุวิศวกรรมโยธาและคอนกรีต(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04251224 ทฤษฎีโครงสร้าง(60) :: ABCD-0,B5702-60,B5702-61,B5702-62,
04252361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04306141 หลักรัฐศาสตร์(64) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04401214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์พื้นฐาน(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04401371 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข(55) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04804242 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ(51) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03 พ.ย. 6401130433 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132431 การจัดการโดยเทคนิคจำลอง(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01134111 หลักการตลาด(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01134422 การตลาดบริการ(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204211 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและพีชคณิตเชิงเส้น(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01206421 การจำลองสถานการณ์(56) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355141 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(63) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01362242 การสนทนาภาษาจีน II(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453231 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด(63) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453231 กฎหมายอาญา II(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี(43) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
02033415 การจัดการและการผลิตเนื้อโคคุณภาพ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02724011 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(55) (4:จัดสอบเอง)
02739221 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04101481 การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04151451 หลักการประกันคุณภาพอาหาร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04152331 สารพิษธรรมชาติในอาหาร(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04251454 วิศวกรรมชลศาสตร์(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253331 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04404332 เทคโนโลยีการบำบัดและการจัดการน้ำเสีย(57) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04804241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช(51) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848313 หลักกฎหมายอาญา II(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่(59) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01130452 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01131331 สถาบันการเงิน (46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01206452 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม(56) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(43) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ(63) (4:จัดสอบเอง)
01422111 หลักสถิติ (46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453342 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02739433 ระบบผู้เชี่ยวชาญ(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ(47) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101371 การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04102341 การจัดการพืชเศรษฐกิจ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04201107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04201112 ปฏิบัติการเคมี I(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04201232 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04204201 หลักสถิติ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04251444 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04252211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04253222 กลศาสตร์วิศวกรรม II(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04824171 หลักสถิติ I(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848141 กฎหมายแพ่งเบื้องต้น(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848433 การจัดการคุณภาพสำหรับภาครัฐ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04 พ.ย. 6401119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01131321 การเงินระหว่างประเทศ(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132231 สถิติธุรกิจ(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค(49) (4:จัดสอบเอง)
01134411 การจัดการการตลาด(49) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01206411 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม(56) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01362201 ภาษาจีน III(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418211 การสร้างซอฟต์แวร์(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01418234 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01423113 สัตววิทยาทั่วไป(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01452225 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453483 นิติวิทยาศาสตร์(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (55) (1:ไม่มีสอบไล่)
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03763425 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) (4:จัดสอบเอง)
03763437 การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101372 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาล(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04101482 ภาวะผู้นำทางการเกษตร(60) (4:จัดสอบเอง)
04151212 อาหารและโภชนาการ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04152323 โภชนพันธุศาสตร์(53) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201321 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์(60) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
04251221 กำลังของวัสดุ I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04251342 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253282 วัสดุวิศวกรรม(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04253451 การปรับอากาศ(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04254211 เคมีของน้ำและน้ำเสีย(63) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04848214 กฎหมายรัฐธรรมนูญ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848232 การจัดการภาครัฐแนวใหม่(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01130492 สัมมนาทางการบัญชี(60) (1:ไม่มีสอบไล่)
01131212 การเงินบุคคล(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01131414 ตราสารอนุพันธ์(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01132463 กิจการเพื่อสังคม(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01134315 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01204483 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล(56) (7:สอบนอกตาราง (Online))
01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(59) (5:สอบ Online ด้วยระบบ KULAM)
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน(46) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(43) (4:จัดสอบเอง)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป(52) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01453431 กฎหมายการคลังและภาษีอากร(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(46) (7:สอบนอกตาราง (Online))
03763213 ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว(54) (4:จัดสอบเอง)
03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
03763357 การจัดการภัตตาคาร(59) (4:จัดสอบเอง)
03763362 การวางแผนรายการอาหาร(54) (4:จัดสอบเอง)
04151351 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04201242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ I(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04251341 ปฐพีกลศาสตร์(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04252351 เครื่องจักรกลไฟฟ้า II(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04253361 การออกแบบเครื่องจักรกล I(60) (7:สอบนอกตาราง (Online))
04253446 การออกแบบระบบทางความร้อน(60) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04801341 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม(52) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04812351 เครื่องจักรกลไฟฟ้า II(55) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848351 การบริหารโครงการในภาครัฐ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)
04848431 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ(59) (6:สอบ Online โดยอาจารย์ผู้สอน)


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU