ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101009102ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (59) *ปิดรายวิชา
201130101การบัญชีทั่วไป (55) *ปิดรายวิชา
301130112การบัญชีขั้นกลาง I (46) *ปิดรายวิชา
401130221หลักการบัญชีต้นทุน (46) *ปิดรายวิชา
501132422การบริหารผลการปฏิบัติงาน (55) *ปิดรายวิชา
601204425การโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต (56) *ปิดรายวิชา
701206453การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม (56) *ปิดรายวิชา
801251441พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (53) *ปิดรายวิชา
901251442เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ (60) *ปิดรายวิชา
1001251462การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (53) *ปิดรายวิชา
1101251497สัมมนา (53) *ปิดรายวิชา
1201252498ปัญหาพิเศษ (53) *ปิดรายวิชา
1301253451การส่งเสริมการประมง (55) *ปิดรายวิชา
1401355101ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (59) *ปิดรายวิชา
1501355102ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (59) *ปิดรายวิชา
1601355103ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน (59) *ปิดรายวิชา
1701355117ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
1801355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
1901418103สุขภาพและสังคมดิจิทัล (60) *ปิดรายวิชา
2001418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ (50) *ปิดรายวิชา
2101418215การโปรแกรมภาษาจาวา (60) *ปิดรายวิชา
2201418385การประมวลผลภาพดิจิทัล (55) *ปิดรายวิชา
2301420113ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (46) *ปิดรายวิชา
2401422111หลักสถิติ (46) *ปิดรายวิชา
2501999041เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (43) *ปิดรายวิชา
2602033419ธุรกิจปศุสัตว์ (54) *ปิดรายวิชา
2702033468ความปลอดภัยด้านอาหารและการ ประกันคุณภาพผลิตผลจากสัตว์ (59) *ปิดรายวิชา
2802739351การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (59) *ปิดรายวิชา
2902999147ไทยในพลวัตอาเซียน (56) *ปิดรายวิชา
3003754113ภาษาอังกฤษ III (43) *ปิดรายวิชา
3103757112องค์การและการจัดการ (59) *ปิดรายวิชา
3203763436การจัดการท่องเที่ยวชนบท (54) *ปิดรายวิชา
3304151432กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ (60) *ปิดรายวิชา
3404181598ปัญหาพิเศษ (60) *ปิดรายวิชา
3504201495การเตรียมการโครงงานเคมีประยุกต์ (60) *ปิดรายวิชา
3604203353ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (55) *ปิดรายวิชา
3704205356วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (55) *ปิดรายวิชา
3804251343การออกแบบฐานราก (60) *ปิดรายวิชา
3904252112คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (60) *ปิดรายวิชา
4004252352ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า (60) *ปิดรายวิชา
4104252353อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (60) *ปิดรายวิชา
4204252357การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (60) *ปิดรายวิชา
4304253368การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม (60) *ปิดรายวิชา
4404401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
4504404411ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (57) *ปิดรายวิชา
4604404457การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน (62) *ปิดรายวิชา
4704804431ทรัพยากรน้ำและการจัดการ (51) *ปิดรายวิชา
4804811324ทฤษฎีโครงสร้าง (51) *ปิดรายวิชา
4904821253ชีวเคมี I (55) *ปิดรายวิชา
5004821482เคมีปิโตรเลียม (55) *ปิดรายวิชา
5104821499โครงงานเคมีประยุกต์ (52) *ปิดรายวิชา
5204825113ฟิสิกส์ทั่วไป I (55) *ปิดรายวิชา
5304825114ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
5404825118ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (56) *ปิดรายวิชา
5504837111วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ (46) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU