ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101253371ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการจัดการประมง (55) *ปิดรายวิชา
201299390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (55)0:ไม่จัดสอบ
301303421หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (51) *ปิดรายวิชา
401417267คณิตศาสตร์วิศวกรรม III (43) *ปิดรายวิชา
501418343การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (60) *ปิดรายวิชา
601418383การโปรแกรมเกม (60) *ปิดรายวิชา
701418496เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (50) *ปิดรายวิชา
801420114ปฏิบัติการฟิสิกส์ II (46) *ปิดรายวิชา
902036390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (54)0:ไม่จัดสอบ
1002731351คณิตศาสตร์เชิงการจัด (60) *ปิดรายวิชา
1102739346การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ (54) *ปิดรายวิชา
1202739426อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (46) *ปิดรายวิชา
1302739481สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I (46) *ปิดรายวิชา
1402739482สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II (46) *ปิดรายวิชา
1504131596เรื่องเฉพาะทางทรัพยากรเกษตร (58) *ปิดรายวิชา
1604151497สัมมนา (60) *ปิดรายวิชา
1704203203ฟิสิกส์ทั่วไป II (60) *ปิดรายวิชา
1804205341สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I (55) *ปิดรายวิชา
1904205356วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (55) *ปิดรายวิชา
2004205451การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (55) *ปิดรายวิชา
2104205455ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (55) *ปิดรายวิชา
2204251224ทฤษฎีโครงสร้าง (60) *ปิดรายวิชา
2304252321หลักการสื่อสาร (60) *ปิดรายวิชา
2404252357การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (60) *ปิดรายวิชา
2504252454โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย (60) *ปิดรายวิชา
2604253381ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต I (60) *ปิดรายวิชา
2704401322การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ (60) *ปิดรายวิชา
2804401526การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (61) *ปิดรายวิชา
2904401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
3004811324ทฤษฎีโครงสร้าง (51) *ปิดรายวิชา
3104811499โครงงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (51) *ปิดรายวิชา
3204821351ชีวเคมี II (55) *ปิดรายวิชา
3304821382เคมีภัณฑ์เกษตร (55) *ปิดรายวิชา
3404824211คณิตศาสตร์วิศวกรรม III (55) *ปิดรายวิชา
3504825113ฟิสิกส์ทั่วไป I (55) *ปิดรายวิชา
3604825116ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
3704825118ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (56) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU