ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น.
29 ส.ค. 6301132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์(60) :: C5101-60,C5201-60,C5401-60,C5701-60,
01206341 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม(46) :: B6201-60,B6201-61,
01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย(59) (5:สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน(59) (5:สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01418421 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์(55) :: B6001-58,B6001-59,
01418421 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์(60) :: B6001-60,
01453331 กฎหมายปกครอง(60) (4:จัดสอบเอง)
02739426 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์(46) :: B5401-60,
03754112 ภาษาอังกฤษ II(43) (4:จัดสอบเอง)
03754113 ภาษาอังกฤษ III(43) (4:จัดสอบเอง)
03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม(54) (4:จัดสอบเอง)
04102365 การจัดการจีโนมทางการเกษตร(59) :: A5501-61,
04152341 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร(59) (4:จัดสอบเอง)
04251456 การไหลในทางน้ำเปิด(60) :: B5702-60,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04848412 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์(59) :: C5901-60,
01204332 ระบบปฏิบัติการ(47) (4:จัดสอบเอง)
01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I(43) (4:จัดสอบเอง)
01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01355206 อังกฤษวิชาการ(46) (4:จัดสอบเอง)
01355221 การอ่านภาษาอังกฤษ(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01373202 การตีความวรรณคดี(55) :: C5601-0,C5601-61,
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น(50) :: B6001-58,B6001-59,
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน(60) :: B6001-62,
01418331 ระบบปฏิบัติการ(60) :: B6001-61,
01418332 ระบบปฏิบัติการ(50) :: B6001-58,B6001-59,
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) (5:สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
02033314 การจัดการและการผลิตโคนม(59) :: A5701-61,
02033416 การจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์และโรงฟัก(54) :: A5701-60,
02036111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป(54) :: A5701-63,
02739231 โครงสร้างข้อมูล(46) :: B5401-61,B5401-62, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว(47) :: C5501-0,C5501-61,C5501-62,C5501-63,
03763341 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03763374 การจัดการพิพิธภัณฑ์(54) (4:จัดสอบเอง)
04101312 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน ด้านการเกษตร(60) :: A5301-61,
04102351 สัตว์เศรษฐกิจและการจัดการ(59) :: A5501-61,
04202105 คณิตศาสตร์ประยุกต์(60) :: A5201-63,D5201-0,D5201-63,
04251463 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน วิศวกรรมโยธา(60) (4:จัดสอบเอง)
04404333 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย(57) :: D5201-61,
04811342 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำหรับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04824141 คณิตศาสตร์ประยุกต์(46) :: A5401-63,A5501-62,
30 ส.ค. 6301120311 การจัดการธุรกิจการเกษตร(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01131411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์(49) :: C5201-60,C5701-60,
01132213 การสื่อสารองค์การ(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ(49) (4:จัดสอบเอง)
01134412 การพยากรณ์การขาย(49) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01206342 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(52) :: B6201-59,B6201-60,
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด(53) :: A5601-61,
01251421 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ(53) :: A5601-60,
01252241 มีนวิทยา(53) (4:จัดสอบเอง)
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต(59) :: A5201-62,C5101-63,C5201-62,C5901-63,
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B6101-63,B6201-63,
01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I(50) (4:จัดสอบเอง)
01453221 กฎหมายว่าด้วยหนี้(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453453 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033425 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์(54) :: A5701-60,
03600012 เทคโนโลยีสีเขียว(59) (4:จัดสอบเอง)
03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ(54) (4:จัดสอบเอง)
03760171 หลักการบัญชี(54) :: C5501-0,C5501-61,C5501-62,C5501-63,
04101121 หลักชีววิทยา I(60) :: A5301-63,
04201332 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II(60) :: B5801-61,
04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(60) :: B5502-63,B5602-63,B5702-63,B6401-63,
04203106 ฟิสิกส์มูลฐาน I(60) (4:จัดสอบเอง)
04253271 วิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต(60) (4:จัดสอบเอง)
04253455 ออกแบบระบบท่อภายในอาคาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04401221 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข(60) :: D5101-62,
04401322 การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ(60) (4:จัดสอบเอง)
04401355 การควบคุมแมลงและพาหะ(52) (4:จัดสอบเอง)
04401355 การควบคุมแมลงและพาหะ(60) (4:จัดสอบเอง)
04404221 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(62) (4:จัดสอบเอง)
04804121 หลักชีววิทยา I(44) :: A5501-63,
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01009112 วิทยาศาสตร์ทางดิน(54) :: A5301-62,
01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น(56) :: C5201-62,C5201-63,
01130171 การบัญชีการเงิน(49) :: C5101-60,C5101-61,C5101-62,C5201-0,C5401-62,C5401-63,
C5701-60,C5701-61,C5701-63,
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน(46) :: C5201-60,C5201-61,
01130413 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน(55) :: C5201-0,C5201-58,C5201-59,C5201-60,
01204212 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา(60) :: B6101-62,
01204425 การโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต(60) :: B6101-60,
01206321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I(43) (4:จัดสอบเอง)
01213211 วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร(43) :: B6201-62,
01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ I(46) (4:จัดสอบเอง)
01355256 ภาษาอังกฤษเพื่องานวารสารศาสตร์(55) (4:จัดสอบเอง)
01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล(60) :: B6001-62,
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์(50) :: B6001-63,
01418216 หลักภาษาโปรแกรม(50) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453112 กฎหมายว่าด้วยบุคคล(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453321 กฎหมายว่าด้วยมรดก(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033312 การจัดการและการผลิตสุกร(54) :: A5701-61,
02739261 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ(59) :: B5401-62,
02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ระบบ(46) :: B5401-61,
03757231 กฎหมายธุรกิจ(47) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101101 ชีววิทยาพื้นฐาน(60) :: A5201-63,A5601-63,
04101104 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) :: D5101-63,D5201-63,
04101321 หลักสรีรวิทยาของพืช(60) :: A5301-61,
04151311 หลักการวิเคราะห์อาหาร(60) :: A5201-61,
04152311 หลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์อาหาร(59) :: A5401-61,
04201302 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี(60) :: A5201-62,
04251481 การสุขาภิบาลอาคารและการระบายน้ำ(60) :: B5702-60,
04401472 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม(55) :: D5101-60,D5101-61,
04804123 ชีววิทยาพื้นฐาน(53) :: A5401-63,A5701-63,
04811447 การสุขาภิบาลอาคารและการระบายน้ำ(51) :: B5702-59,
04821252 หลักชีวเคมีภาคปฏิบัติการ(46) :: A5401-62,
04848331 ภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ(59) :: C5901-61,
31 ส.ค. 6301052342 การตรวจวัดคุณภาพอาหารและการประเมินอายุ การเก็บของอาหาร(53) :: A5401-58,
01130461 การบัญชีเฉพาะกิจการ(55) :: C5201-0,C5201-58,C5201-59,C5201-60,
01132351 ธุรกิจระหว่างประเทศ(60) :: C5101-61,
01134432 กลยุทธ์ราคา(49) :: C5401-59,C5401-61,C5401-63,
01206361 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ(56) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01206361 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01252352 แพลงก์ตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(60) (4:จัดสอบเอง)
01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ(59) :: C5601-0,C5601-61,
01362101 ภาษาจีน I(55) :: C5601-0,C5601-63,
01418341 ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ(60) :: B6001-61,
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์(50) :: B6001-59,
01418462 ปัญญาประดิษฐ์(60) :: B6001-60,
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป(52) (4:จัดสอบเอง)
01453223 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03757112 องค์การและการจัดการ(59) :: C5501-0,C5501-63,
04101331 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101411 ระบบเกษตรผสมผสาน(60) :: A5301-60,
04102363 นวัตกรรมทางการเกษตร(59) :: A5501-61,
04151312 การประเมินทางประสาทสัมผัสและการกำหนด อายุของผลิตภัณฑ์(60) :: A5201-61,
04152321 การประเมินโภชนาการในชุมชน(59) :: A5401-61,
04201101 เคมีพื้นฐาน(60) :: A5201-63,
04201106 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(60) :: A5301-63,
04201109 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) :: D5201-63,
04201111 เคมี I(60) :: B5801-63,
04201221 เคมีอินทรีย์ I(60) :: B5801-62,
04201361 เคมีอนินทรีย์ II(60) (4:จัดสอบเอง)
04251327 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(60) :: B5702-60,B5702-61,
04252357 การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า(60) :: B5602-60,B5602-61,
04252371 พลังงานหมุนเวียน(60) :: B5602-57,B5602-58,B5602-59,B5602-60,B5602-61,
04253322 การสั่นเชิงกล(60) (4:จัดสอบเอง)
04401352 การควบคุมมลพิษทางอากาศ(52) :: D5201-61,
04401361 การส่งเสริมสุขภาพ(60) :: D5101-61,
04811336 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(51) :: B5702-58,B5702-59,
04832151 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04848343 การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ(59) :: C5901-61,
01052221 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมอาหาร(53) :: A5401-62,
01052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) :: A5501-63,C5101-63,C5201-62,C5401-62,C5701-62,
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) :: C5101-59,C5101-60,C5101-61,C5101-62,C5201-62,C5401-60,
C5401-61,C5401-62,C5701-62,
01130441 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(55) :: C5201-59,C5201-60,
01131333 หลักการประกันชีวิต(55) :: C5701-59,C5701-60,
01204465 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้ เบื้องต้น(60) (4:จัดสอบเอง)
01205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(43) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01362211 ภาษาจีนขั้นกลาง I(53) :: C5601-0,C5601-62,
01403112 เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ(54) :: A5601-63,A5701-63,
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(50) (4:จัดสอบเอง)
01418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(50) :: B6001-60,
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I(46) :: B-0,B5401-63,B6101-63,B6201-63,
01453381 การว่าความและศาลจำลอง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033323 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบ และอาหารสัตว์(54) :: A5701-61,
02739351 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(59) :: B5401-61,
03763315 จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-59,C5501-60,
03763323 การจัดการทางการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(59) :: C5501-59,C5501-60,C5501-61,
04151231 ส่วนผสมในกระบวนการแปรรูปอาหาร(60) :: A5201-62,
04151422 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแปรรูปและเทคโนโลยี(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04201321 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์(60) :: B5801-61,
04203103 หลักฟิสิกส์ ภาคปฏิบัติการ(60) (4:จัดสอบเอง)
04203202 ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ(60) :: B-0,B5502-63,B5602-63,B5702-63,B6401-63,
04203361 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(55) (4:จัดสอบเอง)
04251461 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(60) :: B5702-60,
04252201 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า(60) :: B5502-61,
04253461 การออกแบบเครื่องจักรกล II(60) :: B5502-60,
04401222 ชีวสถิติ(60) :: D5101-61,D5101-62,
04404222 หลักอนามัยสิ่งแวดล้อม(62) (4:จัดสอบเอง)
01 ก.ย. 6301130211 การบัญชีขั้นกลาง II(46) :: C5201-60,C5201-61,C5201-62,
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ(55) :: C5101-61,C5201-61,C5401-59,C5401-60,C5401-61,C5701-61,

01132422 การจัดการค่าตอบแทน(60) (4:จัดสอบเอง)
01173443 การจัดการสุขภาพ(60) (4:จัดสอบเอง)
01204453 การค้นคืนและการทำเหมืองข้อมูลเว็บ(56) :: B6101-60,
01206431 การจัดการอุตสาหกรรม(47) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01219211 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์(56) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01355331 ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษขั้นสูง(59) (4:จัดสอบเอง)
01402471 ชีวเคมีโภชนาการ(59) :: A5401-61,
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(60) (4:จัดสอบเอง)
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I(46) :: B-0,B6101-63,B6201-63,
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II(46) (4:จัดสอบเอง)
01453322 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่่ยนมือ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน(54) :: ABCD-0,B6001-58,B6001-59,C5201-63,C5901-63,
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101302 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน(60) (4:จัดสอบเอง)
04201203 หลักเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ(60) :: A5201-62,
04203102 หลักฟิสิกส์(60) (4:จัดสอบเอง)
04203201 ฟิสิกส์ทั่วไป I(60) :: B-0,B5502-63,B5602-63,B5702-63,B6401-63,
04203203 ฟิสิกส์ทั่วไป II(60) (4:จัดสอบเอง)
04251211 สำรวจ(60) :: B5702-60,B5702-61,B5702-62,
04252314 สัญญาณและระบบ(60) :: B5602-61,
04253201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04253368 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม(60) :: B5502-60,B5502-61,
04401356 การจัดการขยะมูลฝอย(52) :: D5201-61,
04401356 การจัดการมูลฝอยชุมชน(60) (4:จัดสอบเอง)
04821231 หลักเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ(46) :: A5401-62,
04825111 หลักฟิสิกส์(46) (4:จัดสอบเอง)
04825113 ฟิสิกส์ทั่วไป I(55) :: B-0,
04825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) (4:จัดสอบเอง)
01130311 การบัญชีขั้นสูง I(46) :: C5201-0,C5201-57,C5201-58,C5201-59,C5201-60,C5201-61,

01131211 การเงินธุรกิจ(46) :: C-0,C5101-60,C5101-61,C5101-62,C5201-61,C5401-0,
C5401-60,C5401-61,C5401-62,C5701-62,
01132111 หลักการจัดการ(46) :: A5301-59,A5501-62,C5101-63,C5401-63,C5701-63,
01204341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์(56) :: B6101-61,
01206322 การควบคุมคุณภาพ(43) :: B6201-59,B6201-60,B6201-61,
01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(43) (4:จัดสอบเอง)
01251371 อาหารสัตว์น้ำ(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01253371 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการจัดการประมง(55) :: A5601-60,
01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ(59) (4:จัดสอบเอง)
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) (4:จัดสอบเอง)
01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(61) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01418235 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรม เปลือกระบบ(60) :: B6001-60,
01453224 เอกเทศสัญญา I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033211 ชีวเคมีในการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีก(54) :: A5701-62,
02033391 การวิจัยทางสัตว์(54) :: A5701-60,A5701-61,
02739313 ระบบฝังตัวเบื้องต้น(59) :: B5401-60,B5401-61,
03757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ(47) :: B5502-60,B6301-60,
03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(54) :: C5501-0,C5501-60,C5501-61,C5501-62,
04151331 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร(60) :: A5201-61,
04151432 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ(60) :: A5201-60,
04201352 ปฏิบัติการชีวเคมี I(60) :: B5801-61,
04201354 เคมีเภสัช(60) :: B5801-60,
04210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04251479 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจราจรและขนส่ง(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04252353 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(60) :: B5602-60,
04253321 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล(60) (4:จัดสอบเอง)
04401251 อนามัยสิ่งแวดล้อม(60) :: D5101-62,
04401364 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข(60) :: D5101-61,
04404421 การจัดการของเสียอันตราย(57) (4:จัดสอบเอง)
04821476 เคมีเภสัช(55) :: B5801-58,
04848211 ทฤษฎีและแนวคิดการเมือง(59) :: C5901-62,
04848353 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ(59) :: C5901-61,
02 ก.ย. 6301120331 ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ การเกษตร(53) :: A5501-61,
01131343 การวิเคราะห์และลงทุนในกองทุนรวม(60) :: C5701-60,
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์(55) :: C5101-62,C5201-60,
01132411 การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01134354 ศิลปะการขาย(49) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01206323 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร II(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01253111 การประมงทั่วไป(53) :: A5601-63,
01372202 คำและความหมายในภาษาอังกฤษ(55) :: C5601-0,C5601-61,
01417111 แคลคูลัส I(46) :: B5401-63,B6001-63,
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(43) :: B6101-0,B6101-62,B6201-0,B6201-62,
01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(43) :: B6101-58,B6101-59,B6101-60,B6101-61,B6101-62,B6201-58,
B6201-59,B6201-60,B6201-61,B6201-62,
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453323 เอกเทศสัญญา III(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต(43) (5:สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
03763342 มัคคุเทศก์(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101211 จริยธรรมทางการเกษตร(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101343 ผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่น(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101434 หลักการจัดการดิน(60) (4:จัดสอบเอง)
04152421 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์(59) :: A5401-60,A5401-61,
04201231 เคมีวิเคราะห์ (60) :: B5801-62,
04202101 แคลคูลัส I(60) :: B5801-63,
04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(60) :: B5502-0,B5502-62,B5602-0,B5602-62,B5702-0,B5702-62,

04202201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(60) :: B5502-60,B5502-61,B5502-62,B5602-60,B5602-61,B5602-62,
B5702-60,B5702-61,B5702-62,
04253371 การควบคุมอัตโนมัติ(60) (4:จัดสอบเอง)
04401323 คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข(60) (4:จัดสอบเอง)
04804434 หลักการจัดการดิน(55) (4:จัดสอบเอง)
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5502-0,B5602-0,B5702-0,
04824211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(55) :: B5502-59,B5602-59,B5702-59,
04848344 หลักกฎหมายอาญา I(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี(55) :: C5201-58,C5201-59,C5201-60,
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(55) :: C5101-61,C5401-61,C5701-60,C5701-61,
01132423 การจัดการผลการปฏิบัติงาน(60) :: C5101-60,
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(43) (4:จัดสอบเอง)
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล(53) :: A5601-61,
01253451 การส่งเสริมการประมง(55) :: A5601-60,
01355212 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-0,C5601-62,
01355443 ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ(46) (4:จัดสอบเอง)
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์(50) (4:จัดสอบเอง)
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: A5701-63,B5602-63,B6001-62,C5701-62,
02033419 ธุรกิจปศุสัตว์(54) :: A5701-60,
02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่(54) :: A5701-62,
04151321 จุลชีววิทยาอาหาร(60) :: A5201-61,
04151433 กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04201362 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์(60) :: B5801-61,
04201474 นาโนเทคโนโลยี(60) (4:จัดสอบเอง)
04251326 การวิเคราะห์โครงสร้าง(60) :: B5702-60,B5702-61,
04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม(60) :: B5502-63,B5702-63,
04253401 นวัตกรรมการบริหารงานวิศวกรรม(60) :: B5602-60,
04401213 สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน(60) :: D5101-62,
04401226 วิทยาการระบาด(55) (4:จัดสอบเอง)
04401369 ประชากรศาสตร์(60) :: D5101-61,
04801361 จุลชีววิทยาอาหาร(46) :: A5401-61,
04811325 การวิเคราะห์โครงสร้าง(51) :: B5702-59,
04848212 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย(59) :: C5901-62,
03 ก.ย. 6301130112 การบัญชีขั้นกลาง I(46) :: C5201-0,C5201-60,C5201-61,C5201-62,
01132221 พฤติกรรมองค์การ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132334 การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132424 ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ(60) :: C5101-0,C5101-60,
01133211 การจัดการการผลิต(43) :: C5201-61,C5401-60,C5401-61,C5401-62,
01204222 การออกแบบระบบดิจิทัล(51) :: B6101-62,
01204437 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์(60) :: B6101-60,
01208241 อุณหพลศาสตร์ I(43) :: B6201-59,B6201-60,B6201-61,B6201-62,
01417117 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ(55) :: C5201-60,C5201-61,C5201-62,C5201-63,C5701-60,C5701-61,
C5701-62,C5701-63,
01418344 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(60) :: B6001-61,
01453222 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033461 หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์(54) :: A5701-60,
02731471 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข II(54) :: B6301-60,
03754373 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101221 หลักนิเวศวิทยา(60) :: A5301-61,A5301-62,
04101344 ไม้ดอกและไม้ประดับ(60) (4:จัดสอบเอง)
04151341 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร(60) :: A5201-61,
04201103 เคมีหลักมูล(60) :: B5702-63,
04201105 เคมีพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข(60) :: D5101-63,
04201108 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) :: D5201-63,
04201222 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ I(60) :: B5801-62,
04201301 หลักชีวเคมี(60) :: A5201-62,
04209211 กลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-59,B5702-60,
04251351 กลศาสตร์ของไหล(60) :: B5702-60,B5702-61,
04252111 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น(60) (4:จัดสอบเอง)
04252363 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์(60) :: B5602-61,
04253351 การถ่ายโอนความร้อน(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04401371 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข(55) (4:จัดสอบเอง)
04821118 เคมีหลักมูล(55) :: B5602-0,
04821251 หลักชีวเคมี(46) :: A5401-62,
04848341 พฤติกรรมองค์การของภาครัฐ(59) :: C5901-61,
04848434 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130361 การบัญชีภาษีอากร(46) :: C5201-59,C5201-60,
01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ(60) :: C5101-63,C5401-63,C5701-60,
01132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม(46) :: C5101-59,
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(49) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01204325 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(43) :: B6101-61,
01206311 กระบวนการผลิต I(43) :: B6201-60,B6201-61,
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) :: A5601-60,
01252242 มีนวิทยา ภาคปฏิบัติการ(53) (4:จัดสอบเอง)
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B5401-63,
01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัล คอนเทนท์(50) :: B6001-59,
01453341 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: A5201-63,A5301-63,A5401-63,A5501-63,A5601-63,A5701-62,
B5401-62,B5502-63,B5702-62,B5801-63,B6001-63,
B6101-63,B6201-63,C5501-62,C5701-62,C5801-63,
C5901-63,
02033341 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง II(54) (5:สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(60) :: D5101-62,
04151452 ความปลอดภัยอาหารกับการวิเคราะห์อันตราย และจุดควบคุมวิกฤติ(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04201331 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II(60) :: B5801-61,
04203471 วิศวกรรมการทาง(55) (4:จัดสอบเอง)
04205356 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง(55) (4:จัดสอบเอง)
04251472 วิศวกรรมการทาง(60) :: B5702-60,
04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล(60) :: B5602-62,
04252355 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง(60) (4:จัดสอบเอง)
04253241 อุณหพลศาสตร์ I(60) (4:จัดสอบเอง)
04401316 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม(55) :: D5201-61,
04401422 อนามัยแม่และเด็ก(60) :: D5101-61,
04404232 การจัดการและควบคุมเหตุรำคาญ(62) :: D5201-62,
04801314 หลักการวิเคราะห์อาหาร ภาคปฏิบัติการ(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04848213 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น(59) :: C5901-62,
04 ก.ย. 6301120341 การจัดการการเงินหน่วยธุรกิจการเกษตร(53) :: A5501-61,
01130321 การบัญชีบริหาร(46) :: C5201-59,C5201-60,C5201-61,
01131312 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน(60) :: C5701-61,
01134442 หลักการจัดการโลจิสติกส์(60) :: C5101-59,C5101-60,C5201-60,C5201-61,C5401-60,C5401-61,
C5401-62,
01204312 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์(56) :: B6101-62,
01206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร(46) :: B6201-61,B6201-62,
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ(53) :: A5601-61,
01403111 เคมีทั่วไป(50) :: A5601-63,A5701-63,
01418222 การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์(60) :: B6001-61,
01418231 โครงสร้างข้อมูล(60) :: B6001-61,B6001-62,
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่(52) :: C5101-63,C5201-63,
01999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: A5401-61,ABCD-0,B5702-63,B6101-60,C5401-62,C5501-63,
C5601-63,C5801-63,
02731373 การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณด้วย โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ(60) :: B6301-60,
03754392 ภาษาอังกฤษเพื่อการสรรหาบุคคล(59) (4:จัดสอบเอง)
03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101334 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน(60) :: A5301-61,
04101444 อ้อยและการใช้ประโยชน์(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04201208 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์(60) :: A5201-62,
04201241 เคมีเชิงฟิสิกส์ I(60) :: B5801-62,
04201303 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) :: D5201-62,
04201351 ชีวเคมี I(60) :: B5801-61,
04205453 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย(55) :: B5602-57,B5602-58,B5602-59,
04210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย(55) (4:จัดสอบเอง)
04252454 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย(60) :: B5602-60,
04253431 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง(60) :: B5502-60,
04401341 อนามัยชุมชน(55) :: D5101-61,
04401461 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ในชุมชน(60) (4:จัดสอบเอง)
04404412 เทคโนโลยีสะอาด(57) (4:จัดสอบเอง)
04821253 ชีวเคมี I(55) :: B5801-58,
04848112 กฎหมายเบื้องต้น(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04848413 จริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(59) :: ABCD-0,C5901-60,
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(60) :: C5101-60,C5101-61,C5101-62,C5401-60,C5401-61,C5401-62,
C5701-60,C5701-61,C5701-62,
01130434 การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน(60) :: C5201-60,
01130434 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ(55) :: C5201-59,
01206472 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม(56) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01355362 การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ(46) (4:จัดสอบเอง)
01355432 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ(59) (4:จัดสอบเอง)
01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น(54) (4:จัดสอบเอง)
01420115 ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ(52) (4:จัดสอบเอง)
01453382 กฎหมายล้มละลาย(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033351 หลักสุขศาสตร์สัตว์และสุขาภิบาล(59) (5:สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
02033413 การจัดการฟาร์มสุกรขุน(54) :: A5701-60,
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(54) (4:จัดสอบเอง)
02739312 การโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต(46) :: B5401-61,
02739342 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับระบบสารสนเทศ(46) (4:จัดสอบเอง)
03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-0,C5501-59,C5501-60,C5501-61,C5501-62,
03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม(59) (4:จัดสอบเอง)
04101443 เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์(60) :: A5301-60,A5301-61,
04151471 การออกแบบโรงงานและการจัดการการผลิต(60) :: A5201-60,
04152221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา(59) :: A5401-62,
04203104 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) :: D-0,D5101-63,
04205361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า I(55) :: B5602-59,
04251222 วัสดุวิศวกรรมโยธาและคอนกรีต(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04251224 ทฤษฎีโครงสร้าง(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04252361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า(60) :: B5602-61,
04253262 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร(60) (4:จัดสอบเอง)
04401214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์พื้นฐาน(60) :: D5101-62,
04821111 เคมีพื้นฐาน(46) :: A5401-63,A5501-63,
04825118 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(56) (4:จัดสอบเอง)
05 ก.ย. 6301130433 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี(46) :: C5201-58,C5201-59,
01130433 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี(60) :: C5201-60,
01134111 หลักการตลาด(46) :: C5201-62,
01134322 การตลาดดิจิทัล(60) :: C5401-62,
01134422 การตลาดบริการ(49) :: C5201-60,C5401-59,C5401-60,C5401-61,C5401-62,
01204211 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและพีชคณิตเชิงเส้น(60) :: B6101-62,
01206421 การจำลองสถานการณ์(56) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) :: A5601-61,
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01362242 การสนทนาภาษาจีน II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453131 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453231 กฎหมายอาญา II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี(43) :: B5602-61,B6101-63,B6401-63,C5101-60,C5201-63,C5901-62,

03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: A5401-62,A5601-62,A5701-63,B5602-62,B5801-62,C5401-63,
D5101-63,D5201-63,
03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ(47) (4:จัดสอบเอง)
03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว(54) :: C5501-61,
04101481 การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร(60) :: A5301-60,
04152331 สารพิษธรรมชาติในอาหาร(59) (4:จัดสอบเอง)
04201102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน(60) :: A5201-63,
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) :: B5602-58,B5602-59,
04210331 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม(55) (4:จัดสอบเอง)
04252455 การป้องกันระบบไฟฟ้่ากำลัง(60) :: B5602-60,
04253331 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04401317 การปฐมพยาบาล การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย(55) (5:สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
04404332 เทคโนโลยีการบำบัดและการจัดการน้ำเสีย(57) :: D5201-61,
01130452 การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานบัญชี(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130452 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี(60) (4:จัดสอบเอง)
01131331 สถาบันการเงิน (46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(49) :: C5101-61,
01134331 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา(49) :: C5401-58,C5401-59,C5401-60,C5401-61,
01206452 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม(56) :: B6201-59,B6201-60,B6201-61,
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(43) (4:จัดสอบเอง)
01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ(55) (4:จัดสอบเอง)
01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ(46) (4:จัดสอบเอง)
01418461 ระบบค้นคืนสารสนเทศ(50) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01422111 หลักสถิติ (46) :: A5601-62,A5701-62,B6001-62,
01453342 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033415 การจัดการและการผลิตเนื้อโคคุณภาพ(59) (4:จัดสอบเอง)
02739111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(51) :: B5401-63,
02739433 ระบบผู้เชี่ยวชาญ(46) :: B5401-60,
03763448 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม(59) (4:จัดสอบเอง)
04101241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช(60) :: A5301-62,
04101371 การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช(60) :: A5301-61,
04102341 การจัดการพืชเศรษฐกิจ(59) :: A5501-60,
04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล(60) :: B5702-63,
04201107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(60) :: A5301-63,
04201112 ปฏิบัติการเคมี I(60) :: B5801-63,
04201232 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์(60) :: B5801-62,
04204201 หลักสถิติ(60) :: B5801-61,
04251444 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน(60) (4:จัดสอบเอง)
04252112 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(60) :: B5502-63,B5602-63,B6401-63,
04252211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04253222 กลศาสตร์วิศวกรรม II(60) (4:จัดสอบเอง)
04804241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช(51) :: A5501-62,
04821112 เคมีพื้นฐานภาคปฏิบัติการ(46) :: A5401-63,A5501-63,
04824171 หลักสถิติ I(55) :: A5501-61,
04848433 การจัดการคุณภาพสำหรับภาครัฐ(59) :: C5901-61,
06 ก.ย. 6301130351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(60) :: C5201-60,C5201-61,
01130493 สัมมนาการรายงานทางการเงิน(55) (4:จัดสอบเอง)
01131321 การเงินระหว่างประเทศ(46) :: C5701-61,
01132231 สถิติธุรกิจ(55) :: C5201-60,C5201-61,C5201-62,
01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค(49) :: C5101-59,C5401-59,C5401-61,C5401-62,C5401-63,
01134411 การจัดการการตลาด(49) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01206411 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม(56) (4:จัดสอบเอง)
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(46) (4:จัดสอบเอง)
01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา(55) :: B6001-58,B6001-59,C-0,
01418211 การสร้างซอฟต์แวร์(60) :: B6001-61,B6001-62,
01418217 การสร้างซอฟต์แวร์(55) :: B6001-59,
01423113 สัตววิทยาทั่วไป(54) :: A5601-62,
01453483 นิติวิทยาศาสตร์(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033468 ความปลอดภัยด้านอาหารและการ ประกันคุณภาพผลิตผลจากสัตว์(59) :: A5701-60,
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(46) :: B5401-62,
02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน(56) :: ABCD-0,C5101-62,
03763425 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101372 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาล(60) (5:สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
04101431 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101482 ภาวะผู้นำทางการเกษตร(60) (4:จัดสอบเอง)
04151212 อาหารและโภชนาการ(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04152323 โภชนพันธุศาสตร์(53) :: A5401-61,
04209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-59,
04251221 กำลังของวัสดุ I(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04251342 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์(60) (4:จัดสอบเอง)
04251454 วิศวกรรมชลศาสตร์(60) :: B5702-60,
04253282 วัสดุวิศวกรรม(60) :: B5502-62,
04253451 การปรับอากาศ(60) :: B5502-60,
04804431 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04848214 กฎหมายรัฐธรรมนูญ(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(59) (4:จัดสอบเอง)
01130492 สัมมนาทางการบัญชี(60) (4:จัดสอบเอง)
01131212 การเงินบุคคล(60) :: C5701-62,C5901-62,
01131414 ตราสารอนุพันธ์(55) :: C5701-60,
01132463 กิจการเพื่อสังคม(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01134315 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01204483 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล(56) :: B6101-60,B6101-61,
01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(59) (5:สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์)
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน(46) (4:จัดสอบเอง)
01372311 การวิเคราะห์หน่วยคำและโครงสร้างประโยค(55) :: C5601-0,C5601-60,C5601-61,
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(43) (4:จัดสอบเอง)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป(52) :: A5501-62,A5701-62,
01453431 กฎหมายการคลังและภาษีอากร(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ(59) :: ABCD-0,
02033418 การผลิตแกะและแพะ(54) :: A5701-60,
03754111 ภาษาอังกฤษ I(43) (4:จัดสอบเอง)
03763213 ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) :: C5501-59,C5501-60,
04151351 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม(60) :: A5201-61,
04201242 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ I(60) :: B5801-62,
04251341 ปฐพีกลศาสตร์(60) (4:จัดสอบเอง)
04252351 เครื่องจักรกลไฟฟ้า II(60) :: B5602-60,B5602-61,
04253361 การออกแบบเครื่องจักรกล I(60) (4:จัดสอบเอง)
04253446 การออกแบบระบบทางความร้อน(60) :: B5502-60,
04801341 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม(52) :: A5401-61,
04848431 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ(59) :: C5901-61,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU