ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101108111เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (46) *ปิดรายวิชา
201108112เศรษฐศาสตร์มหภาค I (46) *ปิดรายวิชา
301119111เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น (54) *ปิดรายวิชา
401130251ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (55) *ปิดรายวิชา
501130434การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน (60) *ปิดรายวิชา
601130434การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ (55) *ปิดรายวิชา
701130493สัมมนาการรายงานทางการเงิน (55) *ปิดรายวิชา
801131211การเงินธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
901132324ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ (55) *ปิดรายวิชา
1001132451ธุรกิจระหว่างประเทศ (46) *ปิดรายวิชา
1101206399การฝึกงาน (56) *ปิดรายวิชา
1201206425การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร II (56) *ปิดรายวิชา
1301251498ปัญหาพิเศษ (53) *ปิดรายวิชา
1401252441พืชน้ำกับการประมง (53) *ปิดรายวิชา
1501252497สัมมนา (53) *ปิดรายวิชา
1601252498ปัญหาพิเศษ (53) *ปิดรายวิชา
1701355101ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (59) *ปิดรายวิชา
1801355102ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (59) *ปิดรายวิชา
1901355103ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน (59) *ปิดรายวิชา
2001355204การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
2101355251ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (55) *ปิดรายวิชา
2201362101ภาษาจีน I (55) *ปิดรายวิชา
2301362102ภาษาจีน II (55) *ปิดรายวิชา
2401362211ภาษาจีนขั้นกลาง I (53) *ปิดรายวิชา
2501362242การสนทนาภาษาจีน II (55) *ปิดรายวิชา
2601371111สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (61) *ปิดรายวิชา
2701418328ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้าน ทรัพยากรบุคคล (60)0:ไม่จัดสอบ
2801418384การวิเคราะห์ภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (60) *ปิดรายวิชา
2901418451การออกแบบและการบริหารเครือข่าย (50) *ปิดรายวิชา
3001418482คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (60) *ปิดรายวิชา
3101420113ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (46) *ปิดรายวิชา
3201453111หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (55) *ปิดรายวิชา
3301458271ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (59) *ปิดรายวิชา
3402032303การเกษตรกับคุณภาพชิวิตที่ดี (59) *ปิดรายวิชา
3502033299การฝึกงาน I (54) *ปิดรายวิชา
3602731496เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ (54) *ปิดรายวิชา
3702731499โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ (54) *ปิดรายวิชา
3802739231โครงสร้างข้อมูล (46)0:ไม่จัดสอบ
3902739437ระบบฐานข้อมูลภาคปฏิบัติการ (59)0:ไม่จัดสอบ
4002739451การบริหารเครือข่าย (46) *ปิดรายวิชา
4103626599วิทยานิพนธ์ (55) *ปิดรายวิชา
4203754112ภาษาอังกฤษ II (43) *ปิดรายวิชา
4303754362ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก (54) *ปิดรายวิชา
4403754392ภาษาอังกฤษเพื่อการสรรหาบุคคล (59) *ปิดรายวิชา
4503754473ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม (54) *ปิดรายวิชา
4603763243การจัดการธุรกิจการบิน (59) *ปิดรายวิชา
4703763372การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (54) *ปิดรายวิชา
4804101122หลักชีววิทยา II (60) *ปิดรายวิชา
4904101361เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (60) *ปิดรายวิชา
5004101441สรีรวิทยาการผลิตพืช (60) *ปิดรายวิชา
5104102463มาตรฐานสินค้าเกษตรส่งออก (59) *ปิดรายวิชา
5204102472การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคิดอย่างเป็น ระบบสำหรับการเกษตร (59) *ปิดรายวิชา
5304131512ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (58) *ปิดรายวิชา
5404131591ระเบียบวิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตร (58) *ปิดรายวิชา
5504131597สัมมนา (58) *ปิดรายวิชา
5604181525เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง (60) *ปิดรายวิชา
5704181591ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร (60) *ปิดรายวิชา
5804201103เคมีหลักมูล (60) *ปิดรายวิชา
5904203471วิศวกรรมการทาง (55) *ปิดรายวิชา
6004205453โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย (55) *ปิดรายวิชา
6104208111การเขียนแบบวิศวกรรม (55) *ปิดรายวิชา
6204209212ปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล (55) *ปิดรายวิชา
6304251342ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (60) *ปิดรายวิชา
6404252112คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (60) *ปิดรายวิชา
6504252332ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (60) *ปิดรายวิชา
6604252341สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น (60) *ปิดรายวิชา
6704252357การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (60) *ปิดรายวิชา
6804252364ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด (60) *ปิดรายวิชา
6904252451การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (60) *ปิดรายวิชา
7004252452ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (60) *ปิดรายวิชา
7104253282วัสดุวิศวกรรม (60) *ปิดรายวิชา
7204253412แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล II (60) *ปิดรายวิชา
7304401112บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับ การบริการชุมชน (55) *ปิดรายวิชา
7404401424หลักการตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการสำหรับสาธารณสุข (60) *ปิดรายวิชา
7504401536นโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (61) *ปิดรายวิชา
7604401537การบริหารและการประเมินโครงการด้านสุขภาพ (61) *ปิดรายวิชา
7704401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
7804801342หลักการประกันคุณภาพอาหาร (52) *ปิดรายวิชา
7904811221กำลังของวัสดุ (55) *ปิดรายวิชา
8004812111วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (55) *ปิดรายวิชา
8104812351เครื่องจักรกลไฟฟ้า II (55) *ปิดรายวิชา
8204825112หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ (46) *ปิดรายวิชา
8304825113ฟิสิกส์ทั่วไป I (55) *ปิดรายวิชา
8404825114ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU