ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบไล่ ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น.
29 ก.พ. 63
30 มี.ค. 6301130151 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องต้น(60) (4:จัดสอบเอง)
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(46) :: C5101-59,C5701-59,C5701-62,
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(60) :: C5101-60,C5101-61,C5401-60,C5401-61,C5401-62,C5701-60,
C5701-61,
01130313 การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน(60) (4:จัดสอบเอง)
01130313 แนวคิดทางการเงินสำหรับนักบัญชีอาชีพ(55) (4:จัดสอบเอง)
01205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น(43) :: B6201-61,
01206471 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง(56) (4:จัดสอบเอง)
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน(46) (4:จัดสอบเอง)
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ(55) :: ABCD-0,
01362101 ภาษาจีน I(55) :: C5601-62,C5701-59,C5901-62,D5201-61,
01362102 ภาษาจีน II(55) :: ABCD-0,
01362201 ภาษาจีน III(55) :: ABCD-0,C5601-59,
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(55) (4:จัดสอบเอง)
01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(60) :: B6001-61,B6001-62,
01418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(50) :: B6001-59,
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II(46) (4:จัดสอบเอง)
02033321 โภชนศาสตร์สัตว์เชิงคุณภาพ(59) (4:จัดสอบเอง)
02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(46) (4:จัดสอบเอง)
03754392 ภาษาอังกฤษเพื่อการสรรหาบุคคล(59) :: C5501-59,
03759211 การจัดการทางการเงิน I(59) (4:จัดสอบเอง)
03759211 การจัดการทางการเงิน(47) (4:จัดสอบเอง)
03763253 การจัดการส่วนงานแม่บ้าน(59) (1:ไม่มีสอบไล่)
04102462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตร(59) (4:จัดสอบเอง)
04201371 เคมีสิ่งแวดล้อม(60) :: B5801-60,
04203108 ฟิสิกส์มูลฐาน ภาคปฏิบัติการ(60) (4:จัดสอบเอง)
04203204 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(60) (4:จัดสอบเอง)
04205482 วิศวกรรมการส่องสว่าง(55) :: B5602-59,
04252463 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(60) :: B5602-60,
04401111 ชีวเคมีทางสาธารณสุข(60) :: D5101-62,
04804412 การประกันคุณภาพและการจัดการหลังการ เก็บเกี่ยว(55) (4:จัดสอบเอง)
04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(55) (4:จัดสอบเอง)
01130413 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน(55) :: C5201-57,C5201-58,C5201-59,
01131211 การเงินธุรกิจ(46) :: C-0,C5101-0,C5201-61,C5401-61,C5701-61,
01204225 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์(51) :: B6101-61,
01206323 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร II(60) (4:จัดสอบเอง)
01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา(46) (4:จัดสอบเอง)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ(55) :: C5601-61,
01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา(55) :: B6101-59,C-0,
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป(52) (4:จัดสอบเอง)
01453131 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น(55) (4:จัดสอบเอง)
01453225 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว(55) (4:จัดสอบเอง)
01453345 กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง II(55) :: C5801-59,C5801-60,
02033324 โภชนศาสตร์สัตว์เชิงปริมาณ(54) (4:จัดสอบเอง)
02729102 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน(59) (4:จัดสอบเอง)
03763355 การจัดการงานจัดเลี้ยง(54) (4:จัดสอบเอง)
04151333 บรรจุภัณฑ์อาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04201114 ปฏิบัติการเคมี II(60) :: B5801-62,
04201244 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ II(60) :: B5801-61,
04203103 หลักฟิสิกส์ ภาคปฏิบัติการ(60) (4:จัดสอบเอง)
04210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา(55) (4:จัดสอบเอง)
04253364 กระบวนการผลิต I(60) :: B5502-60,B5502-61,
04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข(60) (1:ไม่มีสอบไล่)
04401317 การปฐมพยาบาล การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย(55) :: D5201-60,
04401364 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข(60) :: D5101-60,
04821482 เคมีปิโตรเลียม(55) :: B5801-59,
04825112 หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ(46) (4:จัดสอบเอง)
04848232 การจัดการภาครัฐแนวใหม่(59) :: C5901-61,
04848351 การบริหารโครงการในภาครัฐ(59) :: C5901-60,
31 มี.ค. 6301052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(52) (4:จัดสอบเอง)
01130171 การบัญชีการเงิน(49) :: C-57,C-58,C-59,C-60,C-61,C-62,
C5101-62,C5701-62,
01132111 หลักการจัดการ(46) (4:จัดสอบเอง)
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์(49) (4:จัดสอบเอง)
01206447 การวัดและการบริหารผลิตภาพ(56) (4:จัดสอบเอง)
01355432 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ(59) (4:จัดสอบเอง)
01362114 ภาษาจีนพื้นฐาน II(53) (4:จัดสอบเอง)
01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I(55) (4:จัดสอบเอง)
01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ(55) (4:จัดสอบเอง)
01453227 กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ(55) :: C5801-59,C5801-60,C5801-61,
01453371 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ(55) :: C5801-59,
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(54) (4:จัดสอบเอง)
03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ(47) :: C5501-57,C5501-58,
03757223 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ(59) :: C5501-59,C5501-60,C5501-61,
04101122 หลักชีววิทยา II(60) (4:จัดสอบเอง)
04151211 ชีวเคมีอาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(55) :: B5602-58,B5602-59,
04208322 การสั่นเชิงกล(55) (4:จัดสอบเอง)
04209241 อุทกวิทยา I(55) :: B5702-59,
04209342 อุทกวิทยา II(55) :: B5702-59,
04251353 อุทกวิทยา I(60) :: B5702-60,
04252112 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(60) :: B5702-62,
04401121 การสาธารณสุขพื้นฐาน(60) :: D5101-62,D5201-62,
04401371 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข(55) :: D5101-61,
04401475 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ความปลอดภัย(55) :: D5201-60,
04801212 ชีวเคมีอาหาร(53) (4:จัดสอบเอง)
04804122 หลักชีววิทยา II(44) (4:จัดสอบเอง)
04848111 หลักรัฐศาสตร์(59) :: C5901-62,
01132361 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ(60) (4:จัดสอบเอง)
01204421 เครือข่ายคอมพิวเตอร์(60) :: B6101-60,
01205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(47) :: B6101-61,
01206222 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ(56) :: B6201-59,B6201-60,B6201-61,
01254271 หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยี ทางผลิตภัณฑ์ประมง(55) (4:จัดสอบเอง)
01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีร์ไบเบิล(55) :: C5601-60,
01416311 หลักพันธุศาสตร์(44) (4:จัดสอบเอง)
01418461 ระบบค้นคืนสารสนเทศ(50) (4:จัดสอบเอง)
01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์(50) (4:จัดสอบเอง)
01453332 กฎหมายแรงงาน(60) :: C5801-60,
01453332 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม(55) :: C5801-59,
02033313 การจัดการและการผลิตโคเนื้อ(59) (4:จัดสอบเอง)
02033415 การจัดการและการผลิตเนื้อโคคุณภาพ(59) (4:จัดสอบเอง)
02731361 คณิตศาสตร์การเงิน(60) (4:จัดสอบเอง)
02739426 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์(46) (4:จัดสอบเอง)
03760171 หลักการบัญชี(54) :: C5501-60,C5501-61,C5501-62,
04101223 หลักพันธุศาสตร์(60) (4:จัดสอบเอง)
04101333 หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืช และปุ๋ย(60) (4:จัดสอบเอง)
04102364 สารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการผลิตทางการเกษตร(59) (4:จัดสอบเอง)
04201234 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I(60) :: B5801-61,
04201376 หลักการประกันคุณภาพ(60) :: B5801-60,
04202105 คณิตศาสตร์ประยุกต์(60) (4:จัดสอบเอง)
04204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก(55) (4:จัดสอบเอง)
04251224 ทฤษฎีโครงสร้าง(60) :: B5702-60,B5702-61,
04252251 เครื่องจักรกลไฟฟ้า I(60) :: B5602-61,
04252453 การออกแบบระบบไฟฟ้า(60) :: B5602-60,
04253261 กลศาสตร์ของแข็ง(60) (4:จัดสอบเอง)
04253368 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม(60) (4:จัดสอบเอง)
04401225 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(55) :: D5201-61,
04401225 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(60) :: D5101-61,
04401349 การให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ(58) :: D5101-60,
04804333 หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืช และปุ๋ย(55) (4:จัดสอบเอง)
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) :: B5702-59,
04812354 การออกแบบระบบไฟฟ้า(55) :: B5602-58,B5602-59,
04813262 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรม เครื่องกล(55) :: B5502-59,
04824141 คณิตศาสตร์ประยุกต์(46) (4:จัดสอบเอง)
04848222 การบริหารการคลังและงบประมาณ(59) :: C5901-61,
01 เม.ย. 6301130331 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น(60) :: C5201-60,
01130331 หลักการสอบบัญชี(46) :: C5201-57,C5201-58,C5201-59,
01131332 หลักการประกันภัย(46) (4:จัดสอบเอง)
01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ(60) (4:จัดสอบเอง)
01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ(55) (4:จัดสอบเอง)
01204496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(56) (4:จัดสอบเอง)
01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I(43) (4:จัดสอบเอง)
01251351 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) (4:จัดสอบเอง)
01255212 พรรณสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ(55) (4:จัดสอบเอง)
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II(43) :: A-0,A5201-61,A5401-62,A5601-62,A5701-62,ABCD-0,
B5401-61,B5401-62,B5502-60,B5502-61,B6001-61,
B6101-62,B6201-62,C5101-0,C5101-62,C5201-62,
C5401-62,C5701-0,C5801-60,C5801-61,C5801-62,
C5901-62,D-0,D5101-62,D5201-62,
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: A5201-60,A5301-60,A5501-61,B5401-59,B5401-60,B5401-61,
B5502-59,B5502-60,B5801-59,C5101-0,C5101-62,
C5201-61,C5201-62,C5401-60,C5801-59,C5801-60,
C5801-61,C5901-61,C5901-62,
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์(50) :: B6001-59,
01422413 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง(53) :: A5401-58,A5401-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01453381 การว่าความและศาลจำลอง(55) (4:จัดสอบเอง)
02033241 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง I(59) (4:จัดสอบเอง)
03754112 ภาษาอังกฤษ II(43) :: C5501-62,
03754113 ภาษาอังกฤษ III(43) :: C5501-59,C5501-60,C5501-61,C5501-62,
03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ(47) (4:จัดสอบเอง)
03754373 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม(54) (4:จัดสอบเอง)
04101224 หลักพันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(60) (4:จัดสอบเอง)
04101341 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์(60) (4:จัดสอบเอง)
04102491 วิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตรและการจัดการ การผลิต(59) (4:จัดสอบเอง)
04201374 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์(60) :: B5801-60,
04210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย(55) (4:จัดสอบเอง)
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ(55) :: C5201-61,C5701-60,
01174231 นันทนาการเบื้องต้น(43) (4:จัดสอบเอง)
01206321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I(43) (4:จัดสอบเอง)
01208302 กลศาสตร์ของไหลและเครื่องจักรกลของไหล เบื้องต้น(56) (4:จัดสอบเอง)
01252441 พืชน้ำกับการประมง(53) (4:จัดสอบเอง)
01355251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(55) (4:จัดสอบเอง)
01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น(55) :: C5601-62,
01372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์(55) (4:จัดสอบเอง)
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(43) :: B6101-60,B6101-61,B6101-62,B6201-60,B6201-61,B6201-62,

01418216 หลักภาษาโปรแกรม(50) :: B6001-58,B6001-59,
01418222 การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์(60) (1:ไม่มีสอบไล่)
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I(46) (4:จัดสอบเอง)
02033311 การจัดการและการผลิตสัตว์ปีก(54) (4:จัดสอบเอง)
02731441 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน(54) (4:จัดสอบเอง)
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย(55) :: A5501-60,B6001-62,
03763252 การจัดการงานบริการส่วนหน้า(59) (4:จัดสอบเอง)
04101111 ทรัพยากรเกษตรปริทัศน์(60) (4:จัดสอบเอง)
04152421 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์(59) (4:จัดสอบเอง)
04201233 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I(60) :: B5801-61,
04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(60) :: B5502-60,B5502-61,B5502-62,B5602-60,B5602-61,B5602-62,
B5702-60,B5702-61,B5702-62,
04203201 ฟิสิกส์ทั่วไป I(60) (4:จัดสอบเอง)
04203462 สัญญา ข้อกำหนด และประมาณการก่อสร้าง(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04401318 การบริการสุขภาพพื้นฐานและบริการ ทางการแพทย์เบื้องต้น(60) :: D5101-60,
04404231 การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการคุณภาพน้ำ(57) :: D5201-61,
04804111 เกษตรปริทัศน์(55) (4:จัดสอบเอง)
04813448 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน(55) (4:จัดสอบเอง)
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5502-59,B5602-59,B5702-59,
04848442 เทคนิคเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์(59) :: C5901-60,
02 เม.ย. 6301130112 การบัญชีขั้นกลาง I(46) :: C5201-61,C5201-62,
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน(46) :: C5201-60,C5201-61,
01130442 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม(55) (4:จัดสอบเอง)
01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน(49) (4:จัดสอบเอง)
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่(55) (4:จัดสอบเอง)
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ(49) (1:ไม่มีสอบไล่)
01133211 การจัดการการผลิต(43) :: C5101-61,C5201-60,C5701-61,
01134322 การตลาดดิจิทัล(60) (4:จัดสอบเอง)
01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(49) (4:จัดสอบเอง)
01204214 ปฏิบัติการการแก้ปัญหา(56) (4:จัดสอบเอง)
01204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(51) (4:จัดสอบเอง)
01206322 การควบคุมคุณภาพ(43) (4:จัดสอบเอง)
01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(51) (4:จัดสอบเอง)
01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เบื้องต้น(59) :: C5601-62,
01355281 ระบบภาษาอังกฤษ(59) (4:จัดสอบเอง)
01355381 ระบบภาษาอังกฤษ(46) (4:จัดสอบเอง)
01418442 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ(60) (4:จัดสอบเอง)
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II(50) (4:จัดสอบเอง)
01453121 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา(55) (4:จัดสอบเอง)
01453232 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง(55) (4:จัดสอบเอง)
02033468 ความปลอดภัยด้านอาหารและการ ประกันคุณภาพผลิตผลจากสัตว์(59) (4:จัดสอบเอง)
02739352 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ(59) :: B5401-60,
03761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ(47) :: C5501-60,C5501-61,C5501-62,
04152332 สารพิษในอาหารและการวิเคราะห์(59) (4:จัดสอบเอง)
04201301 หลักชีวเคมี(60) :: A5301-62,
04203477 โครงสร้างพื้นผิวทาง(55) (4:จัดสอบเอง)
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5602-59,
04206322 การควบคุมคุณภาพ(55) (4:จัดสอบเอง)
04208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5702-59,
04251212 การฝึกงานสำรวจ(60) (4:จัดสอบเอง)
04251328 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก(60) :: B5702-60,
04252213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า(60) (4:จัดสอบเอง)
04252321 หลักการสื่อสาร(60) :: B5602-60,
04253221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(60) (4:จัดสอบเอง)
04253381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต I(60) :: B5502-60,B5502-61,
04401231 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์(55) :: D5101-61,
04404351 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(57) :: D5201-60,
04804123 ชีววิทยาพื้นฐาน(53) (4:จัดสอบเอง)
04811333 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก(55) :: B5702-59,
04821251 หลักชีวเคมี(46) :: A5301-59,
04848321 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ(59) (4:จัดสอบเอง)
01120231 การตลาดธุรกิจการเกษตร(53) (4:จัดสอบเอง)
01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น(56) :: C5201-61,C5201-62,
01130491 สัมมนาการบัญชีบริหาร(55) (4:จัดสอบเอง)
01132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(49) (4:จัดสอบเอง)
01132321 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์(60) (4:จัดสอบเอง)
01132421 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(60) (4:จัดสอบเอง)
01132421 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์(55) (4:จัดสอบเอง)
01134321 การตลาดระหว่างประเทศ(49) :: C5201-60,C5401-59,C5401-60,C5701-59,
01204322 ระบบฝังตัว(51) (4:จัดสอบเอง)
01206342 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(52) :: B6201-58,B6201-59,B6201-60,
01251442 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ(53) (4:จัดสอบเอง)
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
01417111 แคลคูลัส I(46) :: A5601-62,
01417112 แคลคูลัส II(46) :: B5401-62,B6001-62,
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B6101-62,B6201-62,
01418323 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น(60) :: B6001-60,
01453343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I(55) (4:จัดสอบเอง)
01453343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(60) (4:จัดสอบเอง)
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: ABCD-0,B5602-59,C5901-62,D5101-62,D5201-62,
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(54) (4:จัดสอบเอง)
03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว(54) (4:จัดสอบเอง)
03763351 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม(54) :: C5501-0,C5501-61,
03763356 การจัดการด้านบาร์และเครื่องดื่ม(59) (4:จัดสอบเอง)
04101332 เทคโนโลยีปุ๋ย(60) (4:จัดสอบเอง)
04102441 สุขภาพพืช(59) (4:จัดสอบเอง)
04151233 กระบวนการแปรรูปอาหาร ภาคปฏิบัติการ(60) (4:จัดสอบเอง)
04151352 หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04152431 พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการขั้นพื้นฐาน(59) (4:จัดสอบเอง)
04201261 เคมีอนินทรีย์ I(60) :: B5801-61,
04202102 แคลคูลัส II(60) :: B5801-62,
04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(60) :: B5502-62,B5602-62,B5702-62,
04206342 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(55) (4:จัดสอบเอง)
04401362 สุขภาพจิต(60) :: D5101-61,
04801222 กระบวนการแปรรูปอาหารภาคปฏิบัติการ(52) (4:จัดสอบเอง)
04801427 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม(52) (4:จัดสอบเอง)
04848225 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ รัฐประศาสนศาสตร์(59) (1:ไม่มีสอบไล่)
03 เม.ย. 6301132314 สภาพแวดล้อมธุรกิจ(46) :: C5101-61,
01133317 การจัดการคุณภาพ(49) (4:จัดสอบเอง)
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด(49) :: C5401-59,C5401-60,
01206251 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(52) :: B6201-61,
01206312 การศึกษาอุตสาหกรรม(56) (4:จัดสอบเอง)
01206343 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม(52) :: B6201-58,B6201-59,B6201-60,
01253161 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านการประมง(60) (4:จัดสอบเอง)
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต(59) (4:จัดสอบเอง)
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B6101-62,B6201-62,
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) (4:จัดสอบเอง)
02033419 ธุรกิจปศุสัตว์(54) (4:จัดสอบเอง)
02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ(46) (4:จัดสอบเอง)
02731496 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์(54) :: B6301-59,B6301-60,
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(54) (4:จัดสอบเอง)
02739423 การสืบค้นสารสนเทศ(46) (4:จัดสอบเอง)
03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(54) (4:จัดสอบเอง)
04152111 ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการเบื้องต้น(59) (4:จัดสอบเอง)
04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล(60) :: B5502-61,B5502-62,B5602-62,
04201113 เคมี II(60) :: B5801-62,
04201302 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี(60) :: A5301-62,
04201372 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม(60) :: B5801-60,
04205451 การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า(55) (4:จัดสอบเอง)
04206341 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม(55) (4:จัดสอบเอง)
04210331 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-59,
04251343 การออกแบบฐานราก(60) (4:จัดสอบเอง)
04252357 การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า(60) (4:จัดสอบเอง)
04253341 อุณหพลศาสตร์ II(60) (4:จัดสอบเอง)
04401321 ปรสิตวิทยาสาธารณสุข(60) :: D5101-61,
04404452 การออกแบบและปฏิบัติการการสุขาภิบาล เบื้องต้น(57) :: D5201-60,
04801425 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ(52) (4:จัดสอบเอง)
04821252 หลักชีวเคมีภาคปฏิบัติการ(46) :: A5301-59,
04848491 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์(59) :: C5901-60,
01015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร(44) (4:จัดสอบเอง)
01052444 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร(53) (4:จัดสอบเอง)
01130211 การบัญชีขั้นกลาง II(46) (4:จัดสอบเอง)
01130312 การบัญชีขั้นสูง II(46) :: C5201-57,C5201-58,C5201-59,C5201-60,
01131335 การจัดการธนาคารพาณิชย์(55) :: C5701-59,C5701-60,
01132336 การพยากรณ์ธุรกิจ(46) (4:จัดสอบเอง)
01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ(56) :: B6101-61,
01206311 กระบวนการผลิต I(43) :: B6201-59,
01206401 วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น(43) :: B6201-59,B6201-62,
01251323 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(53) (4:จัดสอบเอง)
01355274 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม(59) (4:จัดสอบเอง)
01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(60) :: B6001-59,B6001-61,
01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(50) :: B6001-58,B6001-59,
01418332 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ(60) :: B6001-60,
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ(52) (4:จัดสอบเอง)
01453132 กฎหมายอาญา I(55) (4:จัดสอบเอง)
01458271 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์(59) :: ABCD-0,
02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์(54) (4:จัดสอบเอง)
03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการ ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) (4:จัดสอบเอง)
03763316 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยวในอาเซียน(54) (4:จัดสอบเอง)
04101342 พืชไร่เชิงพาณิชย์(60) (4:จัดสอบเอง)
04151131 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น(60) (4:จัดสอบเอง)
04151361 สถิติสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04201377 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์(60) :: B5801-61,
04203352 ปฐพีกลศาสตร์(55) :: B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208332 วิศวกรรมยานยนต์ I(55) :: B5502-59,
04251225 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา และคอนกรีต(60) (4:จัดสอบเอง)
04253332 วิศวกรรมยานยนต์ I(60) :: B5502-60,
04848231 องค์การและการออกแบบ(59) :: C5901-62,
04848241 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ(59) (4:จัดสอบเอง)
06 เม.ย. 6301130433 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี(46) (4:จัดสอบเอง)
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I(43) :: A5201-62,A5501-62,ABCD-0,C5201-62,C5701-61,C5701-62,
C5801-61,C5801-62,C5901-62,D5101-62,D5201-62,

01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (4:จัดสอบเอง)
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(43) :: ABCD-0,C5101-61,C5801-59,C5801-60,
01355206 อังกฤษวิชาการ(46) (4:จัดสอบเอง)
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(46) (4:จัดสอบเอง)
01355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ(59) (4:จัดสอบเอง)
01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน(46) :: C5601-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02033331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์(54) (4:จัดสอบเอง)
03754111 ภาษาอังกฤษ I(43) :: C5501-62,
03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ(54) (4:จัดสอบเอง)
04101346 การปรับปรุงและประเมินพันธุ์พืช(60) (4:จัดสอบเอง)
04152322 โภชนบำบัดและการให้คำปรึกษา(59) (4:จัดสอบเอง)
04201381 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี(60) :: B5801-60,
04208331 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน(55) (4:จัดสอบเอง)
04209212 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-59,
04251352 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล(60) :: B5702-60,
04253282 วัสดุวิศวกรรม(60) :: B5602-61,B5702-61,
04804242 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ(51) (4:จัดสอบเอง)
04813282 วัสดุวิศวกรรม(47) :: B5602-59,B5702-59,
04848411 การตลาดสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์(59) (1:ไม่มีสอบไล่)
01130361 การบัญชีภาษีอากร(46) (4:จัดสอบเอง)
01134111 หลักการตลาด(46) :: C5101-62,C5401-62,C5701-61,
01134353 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(49) :: C5101-61,C5401-59,C5401-60,
01204313 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี(43) :: B6101-61,
01206341 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม(46) :: B6201-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01255211 พรรณสัตว์น้ำ(55) (4:จัดสอบเอง)
01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น(60) (4:จัดสอบเอง)
01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม(60) :: B6001-59,B6001-60,
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II(46) (4:จัดสอบเอง)
01453261 กฎหมายที่ดินและการจัดการที่ดิน(60) (4:จัดสอบเอง)
01453335 กฎหมายปกครอง II(55) (4:จัดสอบเอง)
02033418 การผลิตแกะและแพะ(54) (4:จัดสอบเอง)
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ(46) (4:จัดสอบเอง)
03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม(54) (4:จัดสอบเอง)
03758111 หลักการตลาด(47) :: C5501-60,C5501-61,C5501-62,
04101345 ไม้ผลเศรษฐกิจ(60) (4:จัดสอบเอง)
04151362 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04201243 เคมีเชิงฟิสิกส์ II(60) :: B5801-61,
04202202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(60) :: B5702-60,B5702-61,
04203102 หลักฟิสิกส์(60) :: A-0,A5201-62,
04203104 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) (4:จัดสอบเอง)
04203107 ฟิสิกส์มูลฐาน II(60) (4:จัดสอบเอง)
04203203 ฟิสิกส์ทั่วไป II(60) (4:จัดสอบเอง)
04203465 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง(55) (4:จัดสอบเอง)
04205486 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(55) :: B5602-59,
04252356 ระบบไฟฟ้ากำลัง(60) :: B5602-60,
04253411 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I(60) (4:จัดสอบเอง)
04253412 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล II(60) (4:จัดสอบเอง)
04401315 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-60,
04813461 การออกแบบเครื่องจักรกล II(55) (4:จัดสอบเอง)
04821341 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์(46) :: A5401-61,
04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) :: B5702-58,B5702-59,
04825111 หลักฟิสิกส์(46) (4:จัดสอบเอง)
04825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) (4:จัดสอบเอง)
04825118 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(56) (4:จัดสอบเอง)
07 เม.ย. 6301119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น(54) (4:จัดสอบเอง)
01120411 การจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชน(59) (4:จัดสอบเอง)
01130441 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(55) (4:จัดสอบเอง)
01131411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์(49) :: C5201-60,C5701-59,
01132325 การสรรหาและการคัดเลือก(60) (4:จัดสอบเอง)
01132452 การบริหารเชิงเปรียบเทียบ(46) (4:จัดสอบเอง)
01134311 การจัดซื้อ(46) (4:จัดสอบเอง)
01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(51) :: B6101-62,B6201-62,
01206381 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ I(60) :: B6201-60,B6201-61, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01206414 กระบวนการผลิต II(56) :: B6201-58,B6201-59,B6201-60,
01252371 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ(53) (4:จัดสอบเอง)
01253371 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการจัดการประมง(55) (4:จัดสอบเอง)
01417117 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ(55) :: C5201-0,C5201-62,C5701-0,C5701-62,
02033317 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับการผลิตปศุสัตว์ และสัตว์ปีก(54) (4:จัดสอบเอง)
02033432 พันธุศาสตร์โมเลกุลและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(54) (4:จัดสอบเอง)
02731372 โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์(60) (4:จัดสอบเอง)
02739313 ระบบฝังตัวเบื้องต้น(59) (4:จัดสอบเอง)
03763334 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(54) (4:จัดสอบเอง)
04101491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางทรัพยากรเกษตร(60) (4:จัดสอบเอง)
04151241 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04151451 หลักการประกันคุณภาพอาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04152441 การจัดการความปลอดภัยอาหารในสถานบริการอาหาร(59) (4:จัดสอบเอง)
04201223 เคมีอินทรีย์ II(60) :: B5801-61,
04201353 ชีวเคมี II(60) :: B5801-60,
04203371 วิศวกรรมขนส่ง(55) :: B5702-59,
04205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(55) :: B5602-59,
04208351 การถ่ายโอนความร้อน(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04251371 วิศวกรรมขนส่ง(60) (4:จัดสอบเอง)
04252341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น (60) :: B5602-61,
04252362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(60) :: B5602-60,
04401365 ทันตสาธารณสุข(60) :: D5101-60,
04401452 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม(55) :: D5201-60,
04802372 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร(53) (4:จัดสอบเอง)
04804491 วิธีวิจัยทางการเกษตร(51) (4:จัดสอบเอง)
04811336 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(51) :: B5702-59,
04821225 หลักเคมีอินทรีย์ II(55) :: B5801-0,
04821351 ชีวเคมี II(55) :: B5801-0,
04848354 การบริหารการพัฒนาชนบทไทย(59) (4:จัดสอบเอง)
01131241 หลักและนโยบายการลงทุน(60) :: C5701-60,C5701-61,
01131317 หลักและนโยบายการลงทุน(46) :: C5701-59,
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(55) :: C5101-57,C5101-58,C5101-60,C5201-60,C5201-61,C5401-58,
C5401-59,C5401-60,C5701-59,C5701-60,
01204271 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(60) (4:จัดสอบเอง)
01206361 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ(56) (4:จัดสอบเอง)
01206361 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ(60) (4:จัดสอบเอง)
01355261 การแปลจากอังกฤษเป็นไทย(59) (4:จัดสอบเอง)
01355443 ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ(46) (4:จัดสอบเอง)
01362341 การสนทนาธุรกิจจีน(55) (4:จัดสอบเอง)
01417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น(56) :: A5701-61,
01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ(60) :: B6001-59,B6001-61,
01418132 หลักมูลการคณนา(55) :: B6001-59,B6001-62,
01418351 หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลบนคลาวด์(60) :: B6001-60,
01453226 เอกเทศสัญญา II(55) (4:จัดสอบเอง)
02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่(46) (4:จัดสอบเอง)
03753113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมบริการ(59) (4:จัดสอบเอง)
03763436 การจัดการท่องเที่ยวชนบท(54) (4:จัดสอบเอง)
04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(60) (4:จัดสอบเอง)
04101231 ความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพ และการใช้ประโยชน์(60) (4:จัดสอบเอง)
04151232 กระบวนการแปรรูปอาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04203473 วิศวกรรมจราจร(55) (1:ไม่มีสอบไล่)
04208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(55) (4:จัดสอบเอง)
04208431 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง(55) (4:จัดสอบเอง)
04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม(60) (4:จัดสอบเอง)
04253369 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(60) (4:จัดสอบเอง)
04401212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข(55) :: D5201-61,
04801221 กระบวนการแปรรูปอาหาร(52) (4:จัดสอบเอง)
04804443 เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์(55) (4:จัดสอบเอง)
04848311 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหาร การพัฒนา(59) (4:จัดสอบเอง)
08 เม.ย. 6301101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) :: C5101-61,C5101-62,C5201-62,C5401-0,C5401-62,C5701-62,

01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) :: C5101-60,C5101-61,C5101-62,C5201-0,C5401-0,C5701-0,

01120221 เทคนิคการจัดการการปฏิบัติการสำหรับธุรกิจ การเกษตร(59) (4:จัดสอบเอง)
01130321 การบัญชีบริหาร(46) :: C5201-59,C5201-60,
01204213 ทฤษฎีการคำนวณ(56) :: B6101-59,B6101-60,
01204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก(51) (4:จัดสอบเอง)
01206272 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม(60) :: B6201-61,
01206382 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ II(60) (4:จัดสอบเอง)
01206472 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม(56) :: B6201-58,B6201-59,
01251324 การเลี้ยงสัตว์ทะเล(53) (4:จัดสอบเอง)
01299390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(55) :: A5601-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01362241 การสนทนาภาษาจีน I(55) (4:จัดสอบเอง)
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B6101-62,B6201-62,
01403222 เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ(54) :: A5601-62,A5701-62,
01418333 ทฤษฎีออโตมาตา(60) :: B6001-60,
01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา(55) :: B6001-58,B6001-59,
01453352 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง(55) (4:จัดสอบเอง)
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต(43) (4:จัดสอบเอง)
02036390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(54) :: A5701-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02739141 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ(59) (4:จัดสอบเอง)
04151332 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04201115 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์(60) :: B5801-62,
04201202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน(60) :: A5201-62,
04201224 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ II(60) (4:จัดสอบเอง)
04201373 เคมีพอลิเมอร์(60) :: B5801-60,
04208242 กลศาสตร์ของไหล(55) (4:จัดสอบเอง)
04251221 กำลังของวัสดุ I(60) :: B5702-60,B5702-61,
04252364 ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด(60) (4:จัดสอบเอง)
04253352 การทำความเย็น I(60) :: B5502-60,
04401491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข(55) :: D5201-60,
04401491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข(60) :: D5101-60,
04813462 วิศวกรรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต(55) (4:จัดสอบเอง)
04821222 เคมีอินทรีย์พื้นฐานภาคปฏิบัติการ(46) :: A5401-62,A5501-62,
01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี(55) :: C5201-58,C5201-59,
01131413 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน(55) (4:จัดสอบเอง)
01134355 การส่งเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม(60) :: C5401-60,C5401-61,
01134422 การตลาดบริการ(49) (4:จัดสอบเอง)
01204461 ปัญญาประดิษฐ์(56) :: B6101-59,
01204461 ปัญญาประดิษฐ์(60) :: B6101-60,
01206223 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้น สำหรับวิศวกร(56) :: B6201-60,B6201-61,
01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(61) :: A5601-62,A5701-62,C5401-62,C5901-62,
01372201 โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ(54) (4:จัดสอบเอง)
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์(50) :: B5502-62,B6101-60,C5101-62,C5201-62,C5501-62,D5101-62,
D5201-62, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น(55) (4:จัดสอบเอง)
01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (55) (4:จัดสอบเอง)
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี(43) :: A5201-61,A5501-60,A5601-61,A5701-60,B5401-61,B5602-60,
B5702-62,B5801-61,B6101-61,C5501-59,C5501-60,
D5101-62,D5201-62,
01999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: B5502-59,B5602-62,C5701-62,
02033443 การจัดการการสืบพันธุ์ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง(59) (4:จัดสอบเอง)
02739346 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ(54) (4:จัดสอบเอง)
03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ(47) (4:จัดสอบเอง)
04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล(60) :: B5602-61,
04253242 กลศาสตร์ของไหล(60) (4:จัดสอบเอง)
04401222 ชีวสถิติ(55) :: D5201-61,
04401345 การจัดการบริการสุขภาพชุมชน และประกันคุณภาพ(52) :: D5101-60,
04811325 การวิเคราะห์โครงสร้าง(51) :: B5702-59,
04848215 หลักกฎหมายปกครอง(59) (4:จัดสอบเอง)
04848325 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน(59) (4:จัดสอบเอง)
09 เม.ย. 6301130461 การบัญชีเฉพาะกิจการ(55) (4:จัดสอบเอง)
01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ(60) (4:จัดสอบเอง)
01134356 การโฆษณา(47) (4:จัดสอบเอง)
01204391 ปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางอาชีพและสังคม I(60) (4:จัดสอบเอง)
01206464 การจัดการและสร้างตัวแบบห่วงโซ่อุปทาน(56) (4:จัดสอบเอง)
01418342 การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ(55) (4:จัดสอบเอง)
01453344 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน(55) :: C5801-59,C5801-60,
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: B5702-61,B5801-62,B6101-62,B6201-62,C5101-62,C5501-59,
C5501-60,C5501-61,C5601-62,C5801-61,
02739422 ระบบฐานข้อมูล(46) (4:จัดสอบเอง)
02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน(56) :: A5201-62,A5601-62,A5701-62,C5901-62,
03763243 การจัดการธุรกิจการบิน(59) :: C5501-0,C5501-59,C5501-60,
03763425 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) (4:จัดสอบเอง)
04101241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช(60) (4:จัดสอบเอง)
04151491 เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีการอาหาร(60) :: A5201-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04152222 โภชนาการในวัฏจักรชีวิต(59) (4:จัดสอบเอง)
04201375 เคมีอุตสาหกรรม(60) :: B5801-60,
04208451 การปรับอากาศ(55) (4:จัดสอบเอง)
04210212 จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย(55) :: B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04251462 เทคโนโลยีการก่อสร้าง(60) :: B5702-60,
04252234 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(60) :: B5602-61,
04252371 พลังงานหมุนเวียน(60) :: B5602-60,
04253461 การออกแบบเครื่องจักรกล II(60) (4:จัดสอบเอง)
04801415 สารปนเปื้อนในโซ่อาหารและการตรวจสอบ(53) (4:จัดสอบเอง)
04804241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช(51) (4:จัดสอบเอง)
04804481 การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร(51) (4:จัดสอบเอง)
04821373 เคมีอุตสาหกรรม(55) :: B5801-0,
01130434 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ(55) (4:จัดสอบเอง)
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม(46) :: C5101-61,
01134324 การตลาดกีฬา(55) (4:จัดสอบเอง)
01134341 การจัดการช่องทางการตลาด(49) (4:จัดสอบเอง)
01204351 ระบบฐานข้อมูล(47) (4:จัดสอบเอง)
01206362 ระบบการผลิตอัตโนมัติ(56) (4:จัดสอบเอง)
01206362 ระบบการผลิตอัตโนมัติ(60) (4:จัดสอบเอง)
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) (4:จัดสอบเอง)
01403221 เคมีอินทรีย์(54) :: A5601-62,A5701-62,
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(50) (4:จัดสอบเอง)
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(60) (4:จัดสอบเอง)
02036211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร(54) (4:จัดสอบเอง)
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม(54) (4:จัดสอบเอง)
02739421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์(46) (1:ไม่มีสอบไล่)
02739435 เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลและการประยุกต์(46) (4:จัดสอบเอง)
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: A5201-59,A5301-62,A5701-60,B5502-60,B5502-61,B5701-62,
B5702-62,B5801-61,C5201-61,C5501-62,C5701-59,
C5701-61,C5801-62,
04201103 เคมีหลักมูล(60) :: B5502-62,B5602-62,
04201201 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน(60) :: A5201-62,
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) (4:จัดสอบเอง)
04208371 การควบคุมอัตโนมัติ(55) (4:จัดสอบเอง)
04209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-59,
04401226 วิทยาการระบาด(55) :: D5101-61,
04404453 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ(57) :: D5201-60,
04801363 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคปฏิบัติการ(53) (4:จัดสอบเอง)
04821118 เคมีหลักมูล(55) :: B5502-59,
04821221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน(46) :: A5401-62,A5501-62,
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ(46) (4:จัดสอบเอง)
10 เม.ย. 6301131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน(55) :: C5701-59,C5701-60,
01132231 สถิติธุรกิจ(55) :: C5101-61,C5201-61,C5401-59,C5401-60,C5401-61,C5701-61,

01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) (4:จัดสอบเอง)
01252331 หลักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ(60) (4:จัดสอบเอง)
01355232 ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ(59) :: C5601-61,
01422111 หลักสถิติ (46) :: A5601-61,A5701-61,
04102121 การจัดการทรัพยากรเกษตรเบื้องต้น(59) (4:จัดสอบเอง)
04204201 หลักสถิติ(60) :: A5201-62,A5301-61,
04804201 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกพลวัต(57) (4:จัดสอบเอง)
04824171 หลักสถิติ I(55) :: A5401-62,
01130452 การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานบัญชี(55) (4:จัดสอบเอง)
01130452 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี(60) (4:จัดสอบเอง)
01131311 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ(46) (4:จัดสอบเอง)
01132462 การจัดการธุรกิจครอบครัว(60) (4:จัดสอบเอง)
04151322 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร(60) (4:จัดสอบเอง)
04251223 กำลังของวัสดุ II(60) :: B5702-61,
04801362 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร(53) (4:จัดสอบเอง)
04813481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต III(55) (4:จัดสอบเอง)


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU