ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น.
09 มี.ค. 6201052222 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร(52) :: A5201-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01130151 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องต้น(60) :: C5201-60,C5201-61,
01130313 แนวคิดทางการเงินสำหรับนักบัญชีอาชีพ(55) :: C5201-57,C5201-58,C5201-59,
01132315 การจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01134432 กลยุทธ์ราคา(49) :: C5401-58,
01205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น(43) :: B6201-60,
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน(46) :: B5702-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-57,C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01362101 ภาษาจีน I(55) :: ABCD-0,C5601-0,C5901-61,
01362102 ภาษาจีน II(55) :: ABCD-0,C5601-0,
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(60) :: B6001-61,
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II(46) :: B-0,B5401-61,B6101-61,B6201-61,B6301-60,
01460442 การพัฒนาชุมชน(50) :: ABCD-0,
01461111 มานุษยวิทยาเบื้องต้น(50) :: ABCD-0,
02033321 โภชนศาสตร์สัตว์เชิงคุณภาพ(59) :: A5701-60,
02731261 หลักการประกันภัย(60) :: B6301-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03759211 การจัดการทางการเงิน I(59) :: C5501-59,C5501-60,
03759211 การจัดการทางการเงิน(47) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58,
04102331 การจัดการเกษตรอินทรีย์(60) :: ABCD-0,
04102462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตร(59) :: A5501-59,
04203108 ฟิสิกส์มูลฐาน ภาคปฏิบัติการ(60) :: B5801-61,
04203204 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(60) :: B-0,B5502-61,B5602-61,B5702-61,
04802381 หลักการประเมินทางโภชนาการ(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804412 การประกันคุณภาพและการจัดการหลังการ เก็บเกี่ยว(55) :: A5301-58,A5301-59,
04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(51) :: B5602-59,
04821381 เคมีสิ่งแวดล้อม(55) :: B5801-59,
04825116 ฟิสิกส์ทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B-0,
01052342 การตรวจวัดคุณภาพอาหารและการประเมินอายุ การเก็บของอาหาร(53) :: A5201-59,A5401-59,
01130413 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน(55) :: C5201-57,C5201-58,
01131211 การเงินธุรกิจ(46) :: C-0,C5101-60,C5201-60,C5401-58,C5401-59,C5401-60,
C5701-60,
01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน(55) :: C5701-58,C5701-59,
01132322 การบริหารค่าตอบแทน(55) :: C5101-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01204225 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์(51) :: B6101-60,
01206321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I(43) :: B6201-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01206322 การควบคุมคุณภาพ(43) :: B6201-58,B6201-59,
01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา(46) :: C5601-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ(55) :: C5601-60,
01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา(55) :: ABCD-0,B5401-59,
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น(50) :: B6001-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป(52) :: A-0,A5201-60,A5301-60,A5401-60,A5601-60,
01422451 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงประยุกต์(54) :: B6301-59,
01453131 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น(55) :: C5801-61, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01453225 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453345 กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง II(55) :: C5801-59,
01453382 กฎหมายล้มละลาย(55) :: C5801-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02033324 โภชนศาสตร์สัตว์เชิงปริมาณ(54) :: A5701-59,
02729102 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02731221 พีชคณิตเชิงเส้น(54) :: B6301-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763332 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร(54) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58,C5501-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04201114 ปฏิบัติการเคมี II(60) :: B5801-61,
04201244 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ II(60) :: B5801-60,
04203103 หลักฟิสิกส์ ภาคปฏิบัติการ(60) :: A-0,A5201-61,
04203211 สำรวจ(55) :: B5702-58,B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04205212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า II(55) :: B5602-58,B5602-59,
04206311 กระบวนการผลิต I(55) :: B5502-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา(55) :: B5702-59,
04253367 การควบคุมคุณภาพ(60) :: B5502-60,
04401111 ชีวเคมีทางสาธารณสุข(60) :: D5101-61,
04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04401317 การปฐมพยาบาล การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย(55) :: D5201-59,
04825112 หลักฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ(46) :: A-0,A5401-61,A5501-61,
04848232 การจัดการภาครัฐแนวใหม่(59) :: C5901-60,
10 มี.ค. 6201052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130171 การบัญชีการเงิน(49) :: C-58,C-59,
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(46) :: C5101-0,C5401-0,C5401-61,C5701-0,C5701-61,
01132111 หลักการจัดการ(46) :: C5201-61,
01132231 สถิติธุรกิจ(55) :: C5101-60,C5201-60,C5401-59,C5401-60,C5701-59,C5701-60,

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์(49) :: C5101-58,C5201-58,C5201-59,C5401-58,C5701-58,C5701-59,

01205205 อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป II(56) :: B6101-58,B6101-59,
01206447 การวัดและการบริหารผลิตภาพ(56) :: B6201-58,B6201-59,
01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) :: A5601-58,
01252331 หลักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ(60) :: A5601-61,
01355232 ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-60,
01355432 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01362114 ภาษาจีนพื้นฐาน II(53) :: C5601-61,
01362201 ภาษาจีน III(55) :: ABCD-0,
01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I(55) :: ABCD-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ(55) :: B6001-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01422111 หลักสถิติ (46) :: B6301-60,
01458271 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์(59) :: ABCD-0,
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(54) :: B5401-59,
03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ(47) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58,
03757223 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ(59) :: C5501-59,C5501-60,
04101122 หลักชีววิทยา II(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04102121 การจัดการทรัพยากรเกษตรเบื้องต้น(59) :: A5501-61,
04151211 ชีวเคมีอาหาร(60) :: A5201-60,
04204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(55) :: B5702-58,B5702-59,
04204201 หลักสถิติ(60) :: A5201-61,A5301-60,
04208322 การสั่นเชิงกล(55) :: B5502-58,B5502-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04209342 อุทกวิทยา II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04252112 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(60) :: B5702-61,
04401371 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข(55) :: D5101-59,D5101-60,
04401475 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ความปลอดภัย(55) :: D5201-59,
04801212 ชีวเคมีอาหาร(53) :: A5401-58,A5401-60,
04804201 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกพลวัต(57) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804411 ระบบเกษตรผสมผสาน(44) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804432 ระบบชลประทานและการระบายน้ำ ทางการเกษตร(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04812351 เครื่องจักรกลไฟฟ้า II(55) :: B5602-58,B5602-59,
04821475 วิทยาศาสตร์นาโน(55) :: B5801-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04824171 หลักสถิติ I(55) :: A5401-61,D5201-61,
04848111 หลักรัฐศาสตร์(59) :: C5901-61,
01131311 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ(46) :: C5701-57,C5701-58,C5701-59,
01204421 เครือข่ายคอมพิวเตอร์(43) :: B6101-59,
01205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(47) :: B6101-60,
01206222 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ(56) :: B6201-58,B6201-59,B6201-60,
01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีร์ไบเบิล(55) :: C5601-59,
01416311 หลักพันธุศาสตร์(44) :: A5601-59,A5601-60,A5701-61,
01417112 แคลคูลัส II(46) :: B5401-61,B6001-61,
01453227 กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ(55) :: C5801-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01453332 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453334 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033313 การจัดการและการผลิตโคเนื้อ(59) :: A5701-59,
02033415 การจัดการฟาร์มโคเนื้อ(54) :: A5701-58,
02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์(60) :: B6301-60,
02731373 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์(54) :: B6301-59,
02739426 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์(46) :: B5401-58,
03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04101223 หลักพันธุศาสตร์(60) :: A5301-60,
04201234 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I(60) :: B5801-60,
04202102 แคลคูลัส II(60) :: B5801-61,
04202105 คณิตศาสตร์ประยุกต์(60) :: A5301-61,
04208321 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล(55) :: B5502-58,B5502-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04251224 ทฤษฎีโครงสร้าง(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04252251 เครื่องจักรกลไฟฟ้า I(60) :: B5602-60,
04253261 กลศาสตร์ของแข็ง(60) :: B5502-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401121 การสาธารณสุขพื้นฐาน(60) :: D5101-61,
04401225 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(55) :: D5201-60,
04401225 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(60) :: D5101-60,
04801362 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร(53) :: A5201-59,A5401-59,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04812251 เครื่องจักรกลไฟฟ้า I(55) :: B5602-58,B5602-59,
04812354 การออกแบบระบบไฟฟ้า(55) :: B5602-59,
04824112 แคลคูลัส II(55) :: B5801-58,B5801-59,
04824141 คณิตศาสตร์ประยุกต์(46) :: A5301-59,A5701-60,
04848222 การบริหารการคลังและงบประมาณ(59) :: C5901-60,
04848351 การบริหารโครงการในภาครัฐ(59) :: C5901-59,
11 มี.ค. 6201120431 การจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชน(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130331 หลักการสอบบัญชี(46) :: C5201-57,C5201-58,C5201-59,
01131332 หลักการประกันภัย(46) :: C5701-57,C5701-58,C5701-60,
01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132452 การบริหารเชิงเปรียบเทียบ(46) :: C5101-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01251351 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) :: A5601-59,
01255212 พรรณสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II(43) :: A5201-60,A5201-61,A5401-61,A5501-61,A5601-61,A5701-61,
ABCD-0,B5401-61,B5502-60,B6001-60,B6101-61,
B6201-61,B6301-59,C5101-61,C5201-61,C5401-60,
C5401-61,C5701-61,C5801-60,C5801-61,C5901-61,
D5101-61,D5201-61,
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: A5401-60,A5501-60,ABCD-0,B5401-60,B6101-59,B6301-59,
B6301-60,C5101-61,C5201-60,C5201-61,C5401-59,
C5401-60,C5701-61,C5801-60,C5801-61,C5901-60,
C5901-61,D-0,D5201-61,
01355276 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว(59) :: C5601-59,C5601-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์(50) :: B6001-58,
01422413 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง(53) :: A5401-58,A5401-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01453381 การว่าความและศาลจำลอง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033241 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง I(59) :: A5701-60,
03754112 ภาษาอังกฤษ II(43) :: C5501-61,
03754113 ภาษาอังกฤษ III(43) :: C5501-58,C5501-61,
03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ(47) :: C5501-58,C5501-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03754373 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม(54) :: C5501-0,C5501-57,C5501-58,C5501-59,
04101224 หลักพันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ(60) :: A5301-60,
04102491 วิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตรและการจัดการ การผลิต(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย(55) :: B5702-59,
04804341 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04812331 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์(51) :: B5602-59,
04813381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน(49) :: C5701-58,C5701-59,
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ(55) :: C5201-60,C5401-0,C5701-58,C5701-59,
01174231 นันทนาการเบื้องต้น(43) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(51) :: B6101-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01252441 พืชน้ำกับการประมง(53) :: A5601-58,
01355251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(55) :: C5601-59,C5601-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(43) :: B6101-61,B6201-61,
01418353 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การสื่อสาร(50) :: B6001-58,B6001-59,
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I(46) :: B-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา(43) :: ABCD-0,
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03763252 การจัดการงานบริการส่วนหน้า(54) :: C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04101111 ทรัพยากรเกษตรปริทัศน์(60) :: A5301-61,
04201233 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I(60) :: B5801-60,
04202104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(60) :: B5502-61,B5602-61,B5702-61,
04203201 ฟิสิกส์ทั่วไป I(60) :: B-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04203462 สัญญา ข้อกำหนด และประมาณการก่อสร้าง(55) :: B5702-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401318 การบริการสุขภาพพื้นฐานและบริการ ทางการแพทย์เบื้องต้น(55) :: D5101-59,
04401362 สุขภาพจิต(60) :: D5101-60,
04404231 การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการคุณภาพน้ำ(57) :: D5201-60,
04804491 วิธีวิจัยทางการเกษตร(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04813448 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน(55) :: B5502-58,B5502-59,
04821234 หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I(55) :: B5801-58,
04821372 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์(52) :: B5801-59,
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5502-0,B5602-0,B5702-0,
04825113 ฟิสิกส์ทั่วไป I(55) :: B-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04848225 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ รัฐประศาสนศาสตร์(59) :: C5901-60,
04848321 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ(59) :: C5901-59,
12 มี.ค. 6201006383 โภชนบำบัด(53) :: A5401-58,
01054355 สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์(52) :: A5201-59,
01130112 การบัญชีขั้นกลาง I(46) :: C5201-60,C5201-61,C5701-58,C5701-59,
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน(46) :: C5201-59,C5201-60,
01130442 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม(55) :: C5201-57,C5201-58,
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่(55) :: A5201-58,A5601-59,B6001-59,B6001-61,B6201-60,C5401-61,
C5701-58,C5701-59,C5701-60,C5701-61,
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ(49) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01133211 การจัดการการผลิต(43) :: C-0,C5101-60,C5201-59,C5701-58,C5701-59,C5701-60,

01134322 การตลาดดิจิทัล(60) :: C5401-60,
01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(49) :: C5401-59,
01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(51) :: A5601-60,
01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เบื้องต้น(46) :: C5601-61,
01355281 ระบบภาษาอังกฤษ(59) :: C5601-60,
01355381 ระบบภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-58,C5601-59,
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II(50) :: B-0,B5401-61,B6301-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01453121 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453232 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033416 การจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์และโรงฟัก(54) :: A5701-58,
03761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ(47) :: C5501-59,C5501-60,C5501-61,
04152332 สารพิษในอาหารและการวิเคราะห์(59) :: A5401-59,
04201301 หลักชีวเคมี(60) :: A5301-61,
04203477 โครงสร้างพื้นผิวทาง(55) :: B5702-58,
04253221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(60) :: B5502-61,B5702-61,
04253263 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(60) :: B5502-60,
04401231 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์(55) :: D5101-60,
04404351 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(57) :: D5201-59,
04804122 หลักชีววิทยา II(44) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804123 ชีววิทยาพื้นฐาน(53) :: B5801-61,
04804333 หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืช และปุ๋ย(55) :: A5301-59,A5501-59,
04821151 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(57) :: D5201-61,
04821225 หลักเคมีอินทรีย์ II(55) :: B5801-58,B5801-59,
04848442 เทคนิคเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์(59) :: C5901-59,
01120231 การตลาดธุรกิจการเกษตร(53) :: A5501-59,A5501-60,
01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น(56) :: C5201-61,
01130491 สัมมนาการบัญชีบริหาร(55) :: C5201-57,C5201-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01130493 สัมมนาการรายงานทางการเงิน(55) :: C5201-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01132421 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01134321 การตลาดระหว่างประเทศ(49) :: C5101-58,C5101-59,C5401-58,C5401-59,
01204322 ระบบฝังตัว(51) :: B6101-59,
01206342 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(52) :: B6201-58,B6201-59,
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5101-60,C5201-59,C5201-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ(46) :: C5601-59,C5601-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01417111 แคลคูลัส I(46) :: A5601-61,
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B6101-60,B6101-61,B6201-60,B6201-61,
01453343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453475 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: ABCD-0,B5602-58,B5702-59,B6301-59,C5901-61,D5101-61,
D5201-61,
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(54) :: B5401-60,
03763351 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม(54) :: C5501-58,C5501-59,C5501-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04151233 กระบวนการแปรรูปอาหาร ภาคปฏิบัติการ(60) :: A5201-60,
04201261 เคมีอนินทรีย์ I(60) :: B5801-60,
04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(60) :: B5502-61,B5602-61,B5702-61,
04205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(55) :: B5602-58,B5602-59,
04205355 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง I(55) :: B5602-59,
04252211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(60) :: B5602-60,
04801222 กระบวนการแปรรูปอาหารภาคปฏิบัติการ(52) :: A5201-60,A5401-60,
04804332 เทคโนโลยีปุ๋ย(55) :: A5301-58,A5301-59,
04821351 ชีวเคมี II(55) :: B5801-59,
13 มี.ค. 6201132314 สภาพแวดล้อมธุรกิจ(46) :: C5101-60,
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด(49) :: C5401-58,C5401-59,
01206251 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม(52) :: B6201-58,B6201-59,B6201-60,
01253161 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านการประมง(60) :: A5601-61,
01303421 หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต(59) :: C5401-60,C5501-61,C5601-61,C5701-60,
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B6101-61,B6201-61,
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(50) :: B5502-59,
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: B5602-60,C5201-61,C5401-61,D5101-61,
02033419 ธุรกิจปศุสัตว์(54) :: A5701-58,
02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ(46) :: B5401-61,
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(54) :: B5401-60,
03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(54) :: C5501-0,
04152111 ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการเบื้องต้น(59) :: A5401-61,
04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล(60) :: B5502-61,B5602-61,
04201113 เคมี II(60) :: B5801-61,
04201302 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี(60) :: A5301-61,
04205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(55) :: B5602-58,B5602-59,
04205451 การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า(55) :: B5602-58,B5602-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04210331 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-58,
04253341 อุณหพลศาสตร์ II(60) :: B5502-59,B5502-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401321 ปรสิตวิทยาสาธารณสุข(60) :: D5101-60,
04404452 การออกแบบและปฏิบัติการการสุขาภิบาล เบื้องต้น(57) :: D5201-59,
04801425 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ(52) :: A5201-58,
04821152 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(57) :: D5201-61,
04821371 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม(52) :: B5801-59,
04848491 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์(59) :: C5901-59,
01015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร(44) :: A5301-59,A5501-60,
01052444 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร(53) :: A5201-59,A5401-59,
01130211 การบัญชีขั้นกลาง II(46) :: C5201-59,C5201-60,
01130311 การบัญชีขั้นสูง I(46) :: C5201-57,C5801-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01130312 การบัญชีขั้นสูง II(46) :: C5201-57,C5201-58,C5201-59,
01131335 การจัดการธนาคารพาณิชย์(55) :: C5701-58,C5701-59,
01132336 การพยากรณ์ธุรกิจ(46) :: C5101-59,
01134342 การค้าปลีก(49) :: C5101-58,C5101-59,C5401-58,C5401-59,C5701-58,C5701-59,

01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ(56) :: B6101-60,
01251323 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(53) :: A5601-59,
01355362 การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ(46) :: C5601-57,C5601-58,C5601-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(60) :: B6001-60,
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453132 กฎหมายอาญา I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453333 กฎหมายอาญา III(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02036221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์(54) :: A5701-60,
02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(54) :: B6301-60,
03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการ ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03763316 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยวในอาเซียน(54) :: C5501-57,C5501-58,C5501-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04151131 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น(60) :: A5201-61, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04201377 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์(60) :: B5801-60,
04203352 ปฐพีกลศาสตร์(55) :: B5702-59,
04205458 ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง(51) :: B5602-58,
04208332 วิศวกรรมยานยนต์ I(55) :: B5502-58,B5502-59,
04251225 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา และคอนกรีต(60) :: B5702-60,
04801111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น(52) :: A5401-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04848231 องค์การและการออกแบบ(59) :: C5901-61,
04848241 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ(59) :: C5901-60,
14 มี.ค. 6201130251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(55) :: C5201-58,C5201-59,
01130433 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี(46) :: C5201-57,C5201-58,
01204453 การค้นคืนและการทำเหมืองข้อมูลเว็บ(56) :: B6101-58,B6101-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01206343 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม(52) :: B6201-58,B6201-59,
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I(43) :: A5201-61,A5501-61,ABCD-0,C5201-61,C5801-61,D5101-61,

01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5801-59,C5801-60,D5101-59,
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: A-0,B5401-59,B5502-59,C5201-60,C5401-59,C5901-60,
D5201-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(43) :: ABCD-0,C5701-59,C5801-58,
01355206 อังกฤษวิชาการ(46) :: ABCD-0,B5502-59,B5502-60,C5401-59,C5701-58,C5701-59,
C5701-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(46) :: A-0,A5201-59,ABCD-0,C5101-59,C5101-60,C5201-60,
C5701-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ I(46) :: C5601-61,
01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน(46) :: C5601-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02033331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์(54) :: A5701-60,
02731331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย(54) :: B6301-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03754111 ภาษาอังกฤษ I(43) :: C5501-61,
03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจโรงแรม(54) :: C5501-56,C5501-58,C5501-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04152322 โภชนบำบัดและการให้คำปรึกษา(59) :: A5401-59,
04205486 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(55) :: B5602-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04253282 วัสดุวิศวกรรม(60) :: B5602-60,B5702-60,
04804242 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804346 การปรับปรุงและประเมินพันธุ์พืช(51) :: A5301-59,
04804444 อ้อยและการใช้ประโยชน์(56) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04813282 วัสดุวิศวกรรม(47) :: B5702-59,
04848411 การตลาดสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130361 การบัญชีภาษีอากร(46) :: C5201-58,C5201-59,
01134111 หลักการตลาด(46) :: C5101-61,C5401-61,C5701-60,
01134353 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(49) :: C5401-58,C5401-59,
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ(53) :: A5601-59,
01255211 พรรณสัตว์น้ำ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น(60) :: B6001-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418332 ระบบปฏิบัติการ(50) :: B6001-59,
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II(46) :: B-0,B6101-61,B6201-61,
01453261 กฎหมายที่ดินและการจัดการที่ดิน(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453335 กฎหมายปกครอง II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453344 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน(55) :: C5801-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ(46) :: B5401-58,B5401-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03754362 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก(54) :: C5501-58,C5501-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการจัดการธุรกิจ(54) :: C5501-0,C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03758111 หลักการตลาด(47) :: C5501-59,C5501-60,C5501-61,
04201243 เคมีเชิงฟิสิกส์ II(60) :: B5801-60,
04202202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(60) :: B5702-60,
04203102 หลักฟิสิกส์(60) :: A-0,A5201-61,
04203104 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) :: D-0,
04203107 ฟิสิกส์มูลฐาน II(60) :: B-0,B5801-61, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04203203 ฟิสิกส์ทั่วไป II(60) :: B-0,B5502-61,B5602-61,B5702-61,
04203465 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง(55) :: B5702-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04205356 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง(55) :: B5602-59,
04208411 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I(55) :: B5502-58,B5502-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208455 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร(55) :: B5502-58,B5502-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04253411 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I(60) :: B5502-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401315 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-59,
04801232 ปฏิบัติการสำหรับพื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804371 การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช(51) :: A5301-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04821341 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์(46) :: A5401-60,
04821496 เรื่องเฉพาะทางเคมีประยุกต์(52) :: B5801-58,
04824212 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV(55) :: B5702-0,
04825111 หลักฟิสิกส์(46) :: A-0,A5401-61,A5501-61,
04825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) :: B-0,
04825118 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(56) :: D5201-61,
15 มี.ค. 6201052325 นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร(52) :: A5201-59,
01119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น(54) :: A5501-61,
01120411 การจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชน(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130441 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(55) :: C5201-58,
01134311 การจัดซื้อ(46) :: C5101-58,C5101-59,C5201-58,C5201-59,C5401-58,C5401-59,
C5701-58,C5701-59,
01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(51) :: B6101-61,B6201-61,
01252371 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01253371 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการจัดการประมง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01417117 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ(55) :: C5201-0,C5201-61,C5701-0,C5701-61,
01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัล คอนเทนท์(50) :: B6001-59,
02033317 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับการผลิตปศุสัตว์ และสัตว์ปีก(54) :: A5701-59,
02731372 โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์(54) :: B6301-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763334 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04151241 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(60) :: A5201-60,
04152441 การจัดการความปลอดภัยอาหารในสถานบริการอาหาร(59) :: A5401-59,
04205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(55) :: B5602-58,B5602-59,
04252341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น (60) :: B5602-60,
04401361 การส่งเสริมสุขภาพ(55) :: D5101-59,
04401452 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม(55) :: D5201-59,
04801231 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร(52) :: A5401-58,
04802473 การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภค กลุ่มใหญ่(53) :: A5401-58,
04811336 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(51) :: B5702-59,
04813361 การออกแบบเครื่องจักรกล I(55) :: B5502-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04825119 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคปฏิบัติการ(56) :: D-0,D5201-61,
04848354 การบริหารการพัฒนาชนบทไทย(59) :: C5901-59,
01131317 หลักและนโยบายการลงทุน(46) :: C5701-58,C5701-59,C5701-60,
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(55) :: C-60,C5101-58,C5101-59,C5201-0,C5201-60,C5401-58,
C5401-59,C5701-0,C5801-0,C5901-0,
01204271 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(60) :: B6101-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01204313 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี(43) :: B6101-59,B6101-60,
01206361 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ(56) :: B6201-58,B6201-59,
01355261 การแปลจากอังกฤษเป็นไทย(59) :: C5601-59,C5601-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355361 การแปลจากอังกฤษเป็นไทย(46) :: C5601-57,C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355443 ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01362341 การสนทนาธุรกิจจีน(55) :: C5601-59,
01417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น(56) :: A5701-58,A5701-60,
01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ(60) :: B6001-60,
01418132 หลักมูลการคณนา(55) :: B6001-61,
01453226 เอกเทศสัญญา II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่(46) :: B5401-59,
03753113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมบริการ(59) :: C5501-59,C5501-60,C5501-61,
04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(60) :: A5201-58,A5301-59,A5301-61,A5401-61,A5501-60,B5502-61,
D5201-61,
04101231 ความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพ และการใช้ประโยชน์(60) :: A5301-60,
04151232 กระบวนการแปรรูปอาหาร(60) :: A5201-60,
04203473 วิศวกรรมจราจร(55) :: B5702-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04209211 กลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-58,B5702-59,
04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม(60) :: B5602-61,
04253369 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(60) :: B5502-60,
04401212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข(55) :: D5201-60,
04801221 กระบวนการแปรรูปอาหาร(52) :: A5401-60,
04804443 เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์(55) :: A5301-58,
04848311 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหาร การพัฒนา(59) :: C5901-60,
16 มี.ค. 6201101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) :: C5101-58,C5101-59,C5101-60,C5101-61,C5201-61,C5401-61,
C5701-59,C5701-60,C5701-61,
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) :: C5101-57,C5101-58,C5101-59,C5101-60,C5101-61,C5201-0,
C5201-60,C5701-58,C5701-59,C5701-60,
01120221 เทคนิคการจัดการการปฏิบัติการสำหรับธุรกิจ การเกษตร(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130321 การบัญชีบริหาร(46) :: C5201-58,C5201-59,
01131413 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน(55) :: C5701-58,C5701-59,
01206272 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม(60) :: B6201-60,
01206472 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม(56) :: B6201-58,
01251324 การเลี้ยงสัตว์ทะเล(53) :: A5601-59,
01299390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(55) :: A5601-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-59,
01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ(59) :: C5601-59,
01362241 การสนทนาภาษาจีน I(55) :: C5601-60,
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B6101-61,B6201-61,
01403222 เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ(54) :: A5601-61,A5701-61,
01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา(55) :: B6001-59,
01453352 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต(43) :: ABCD-0,D5201-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02036390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(54) :: A5701-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02739141 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค(47) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58,
04201115 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์(60) :: B5801-61,
04201202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน(60) :: A5201-61,
04201224 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ II(60) :: B5801-60,
04205311 สัญญาณและระบบ(55) :: B5602-59,
04208352 การทำความเย็น I(55) :: B5502-59,
04251221 กำลังของวัสดุ I(60) :: B5702-60,
04401491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04801323 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร(52) :: A5201-59,A5401-59,
04804343 ผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่น(51) :: A5301-58,A5301-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04811221 กำลังของวัสดุ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04821222 เคมีอินทรีย์พื้นฐานภาคปฏิบัติการ(46) :: A5301-59,A5401-61,A5501-61,
04821226 หลักเคมีอินทรีย์ II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-58,
01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี(55) :: C5201-57,C5201-58,
01134355 การส่งเสริมการขาย(49) :: C5401-58,C5401-59,
01134355 การส่งเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม(60) :: C5401-60,
01204461 ปัญญาประดิษฐ์(56) :: B6101-59,
01206223 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้น สำหรับวิศวกร(56) :: B6201-58,B6201-59,B6201-60,
01371111 สื่อสารสนเทศ(55) :: A5601-61,A5701-61,C5401-61,C5901-61,
01372201 โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ(54) :: C5601-59,C5601-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์(50) :: B5502-61,C5101-61,C5201-61,C5501-61,D5101-61, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น(55) :: B6001-58,B6001-59,
01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (55) :: C5801-61, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี(43) :: A5201-60,A5401-60,A5501-59,A5601-60,A5701-59,B5401-60,
B5702-60,B5801-60,B6101-60,C5501-59,D5101-61,

01999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: B5602-61,B6301-59,C5701-59,C5701-61,
02739346 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ(54) :: B5401-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ(47) :: C5501-59,C5501-60,C5501-61,
03763315 จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04204222 การออกแบบระบบดิจิทัล(55) :: B5602-58,B5602-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04252214 การออกแบบระบบดิจิทัล(60) :: B5602-60,
04253242 กลศาสตร์ของไหล(60) :: B5502-60,
04401222 ชีวสถิติ(55) :: D5201-60,
04401345 การจัดการบริการสุขภาพชุมชน และประกันคุณภาพ(52) :: D5101-59,
04804361 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(51) :: A5301-59,
04811325 การวิเคราะห์โครงสร้าง(51) :: B5702-59,
04848215 หลักกฎหมายปกครอง(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04848325 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน(59) :: C5901-59,
17 มี.ค. 6201130461 การบัญชีเฉพาะกิจการ(55) :: C5201-57,C5201-58,C5201-59,
01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01134356 การโฆษณา(47) :: C5401-59,C5401-60,
01204213 ทฤษฎีการคำนวณ(56) :: B6101-59,
01206464 การจัดการและสร้างตัวแบบห่วงโซ่อุปทาน(56) :: B6201-58,
01418342 การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: A5301-59,B5401-58,B5801-61,B6101-61,B6201-61,C5101-60,
C5501-59,C5501-60,C5601-61,C5801-60,
02033312 การจัดการและการผลิตสุกร(54) :: A5701-59,
02731322 พีชคณิตนามธรรม(54) :: B6301-59,
02739422 ระบบฐานข้อมูล(46) :: B5401-60, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน(56) :: A5201-61,A5601-61,A5701-61,C5701-59,C5901-61,
03763243 การจัดการธุรกิจการบิน(54) :: C5501-57,C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763243 การจัดการธุรกิจการบิน(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03763425 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-56,C5501-57,C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04101241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช(60) :: A5301-60,
04152222 โภชนาการในวัฏจักรชีวิต(59) :: A5401-60,
04203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์(55) :: B5702-59,
04208451 การปรับอากาศ(55) :: B5502-58,
04210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04251223 กำลังของวัสดุ II(60) :: B5702-60,
04252234 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I(60) :: B5602-60,
04801415 สารปนเปื้อนในโซ่อาหารและการตรวจสอบ(53) :: A5201-58,
04804241 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช(51) :: A5501-60,
04804481 การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร(51) :: A5301-58,
04805491 วิธีวิจัยทางทรัพยากรเกษตรและการจัดการ การผลิต(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04821373 เคมีอุตสาหกรรม(55) :: B5801-59,
01130434 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ(55) :: C5201-57,C5201-58,
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01134324 การตลาดกีฬา(55) :: C5101-58,C5101-59,C5101-60,C5201-58,C5201-59,C5201-60,
C5401-58,C5401-59,C5401-60,C5701-58,C5701-59,

01204351 ระบบฐานข้อมูล(47) :: B6101-60,
01206362 ระบบการผลิตอัตโนมัติ(56) :: B6201-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01403221 เคมีอินทรีย์(54) :: A5601-61,A5701-61,
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01418421 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์(55) :: B6001-58,
02033451 การจัดการสุขภาพและสวัสดิภาพของปศุสัตว์ และสัตว์ปีก(54) :: A5701-58,
02036211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร(54) :: A5701-60,
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม(54) :: B5401-61,B6301-60,
02739421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์(46) :: B5401-59,
02739435 เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลและการประยุกต์(46) :: B5401-58,
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: A5301-61,A5401-60,B5502-60,B5702-60,B5702-61,C5201-60,
C5701-60,C5801-61,
03760171 หลักการบัญชี(54) :: C5501-0,
04201103 เคมีหลักมูล(60) :: B5502-61,B5602-61,
04201201 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน(60) :: A5201-61,
04201223 เคมีอินทรีย์ II(60) :: B5801-60,
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) :: B5602-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(55) :: B5602-58,B5602-59,B5602-60,
04208371 การควบคุมอัตโนมัติ(55) :: B5502-58,B5502-59,
04209423 วิศวกรรมชลศาสตร์(55) :: B5702-58,
04401226 วิทยาการระบาด(55) :: D5101-60,
04404453 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ(57) :: D5201-59,
04801363 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคปฏิบัติการ(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04811322 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ(55) :: B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04821221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน(46) :: A5401-61,A5501-61,
04821374 เคมีพอลิเมอร์(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ(46) :: ABCD-0,C5401-61,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU