ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาที่ยังไม่จัดตารางสอบ/ปิดหมู่เรียน
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ
101051487เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (46)
201052445การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (52)
301101181เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) *ปิดรายวิชา
401119221หลักการจัดการฟาร์ม (54)
501119422เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร (53)
601120311การจัดการธุรกิจการเกษตร (59)
701120331ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ การเกษตร (53)
801130171การบัญชีการเงิน (49) *ปิดรายวิชา
901130221หลักการบัญชีต้นทุน (46) *ปิดรายวิชา
1001130252หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (55) *ปิดรายวิชา
1101130481ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี (55) *ปิดรายวิชา
1201130493สัมมนาการรายงานทางการเงิน (55)
1301130498ปัญหาพิเศษ (46)
1401131497สัมมนา (55)
1501131498ปัญหาพิเศษ (55)
1601132111หลักการจัดการ (46) *ปิดรายวิชา
1701132142ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (46) *ปิดรายวิชา
1801132315การจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจ (55) *ปิดรายวิชา
1901132324ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ (55)
2001132334การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
2101132336การพยากรณ์ธุรกิจ (46) *ปิดรายวิชา
2201132421การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (55) *ปิดรายวิชา
2301132497สัมมนา (49)
2401132498ปัญหาพิเศษ (49)
2501133211การจัดการการผลิต (43) *ปิดรายวิชา
2601133242พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (46) *ปิดรายวิชา
2701134411การจัดการการตลาด (49) *ปิดรายวิชา
2801134431การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ (49) *ปิดรายวิชา
2901134432กลยุทธ์ราคา (49) *ปิดรายวิชา
3001134497สัมมนา (47)
3101134498ปัญหาพิเศษ (47)
3201174231นันทนาการเบื้องต้น (43) *ปิดรายวิชา
3301175112แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (58)
3401175113เทนนิสเพื่อสุขภาพ (58)
3501175114เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (58)
3601175121บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (58)
3701175125ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ (58)
3801175126ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (58)
3901175131ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (58)
4001175143การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ (58)
4101175153ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย (58)
4201175155ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโด (58)
4301175156ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยไอกิโด (58)
4401175163กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (58)
4501175165การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (58)
4601175166ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด (58)
4701203361วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (43) *ปิดรายวิชา
4801204224ปฏิบัติการวงจรตรรก (51) *ปิดรายวิชา
4901204224ปฏิบัติการวงจรตรรก (51)
5001204399การฝึกงาน (56)
5101204425การโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต (56)
5201204495การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (56)
5301204499โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (56)
5401205202ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I (43)
5501205206ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (56)
5601206322การควบคุมคุณภาพ (43) *ปิดรายวิชา
5701206342การวางแผนและการควบคุมการผลิต (52) *ปิดรายวิชา
5801206381ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (56)
5901206390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกร (56)
6001206399การฝึกงาน (56)
6101206411เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม (56)
6201206421การจำลองสถานการณ์ (56)
6301206431การจัดการอุตสาหกรรม (47)
6401206452การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม (56)
6501206472ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (56)
6601206496เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ (56)
6701206497สัมมนา (56)
6801206498ปัญหาพิเศษ (56) *ปิดรายวิชา
6901206499โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (56)
7001208241อุณหพลศาสตร์ I (43)
7101208281การฝึกงานโรงงาน (43)
7201219211ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ (56)
7301251371อาหารสัตว์น้ำ (53)
7401251372อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (53)
7501251571โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ (58) *ปิดรายวิชา
7601253451การส่งเสริมการประมง (55)
7701299490สหกิจศึกษา (55)
7801303471หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน (55) *ปิดรายวิชา
7901355111ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (43) *ปิดรายวิชา
8001355112ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (43) *ปิดรายวิชา
8101355206อังกฤษวิชาการ (46)
8201355209ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (46)
8301355231การเขียนภาษาอังกฤษ I (46) *ปิดรายวิชา
8401355251ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (55)
8501355252การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (46)
8601355362การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ (46)
8701355431ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง (46)
8801355432ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ (46)
8901355443ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (46)
9001362102ภาษาจีน II (55) *ปิดรายวิชา
9101372212ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (54)
9201376101วรรณกรรมกับชีวิต (59)
9301387101ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (43) *ปิดรายวิชา
9401399101ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I (55)
9501402471ชีวเคมีโภชนาการ (53)
9601403112เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ (54) *ปิดรายวิชา
9701417267คณิตศาสตร์วิศวกรรม III (43) *ปิดรายวิชา
9801418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ (50) *ปิดรายวิชา
9901418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ (50)
10001418112คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (50) *ปิดรายวิชา
10101418113เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (50) *ปิดรายวิชา
10201418321การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (55)
10301418384การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (55)
10401418399การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (50)
10501418462ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ (50) *ปิดรายวิชา
10601418499โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (55)
10701420113ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (46) *ปิดรายวิชา
10801422413สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง (53)
10901453132กฎหมายอาญา I (55) *ปิดรายวิชา
11001453221กฎหมายว่าด้วยหนี้ (55)
11101453482กฎหมายการคลังและภาษีอากร (55)
11201459423มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (53)
11301999021ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (46) *ปิดรายวิชา
11401999033ศิลปะการดำเนินชีวิต (43) *ปิดรายวิชา
11501999041เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (43) *ปิดรายวิชา
11601999111ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (58) *ปิดรายวิชา
11701999111ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (58)
11801999211คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (46) *ปิดรายวิชา
11902033299การฝึกงาน I (54)
12002033351หลักสุขศาสตร์สัตว์และสุขาภิบาล (54) *ปิดรายวิชา
12102033399การฝึกงาน II (54)
12202033432พันธุศาสตร์โมเลกุลและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (54)
12302033495โครงงานสัตวศาสตร์ (54) *ปิดรายวิชา
12402033495โครงงานสัตวศาสตร์ (54)
12502033497สัมมนา (54)
12602033498ปัญหาพิเศษ (54)
12702036490สหกิจศึกษา (54)
12802739213การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II (54)
12902739231โครงสร้างข้อมูล (46)
13002739312การโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต (46)
13102739323การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (46)
13202739437ระบบฐานข้อมูลภาคปฏิบัติการ (59) *ปิดรายวิชา
13302739437ระบบฐานข้อมูลภาคปฏิบัติการ (59)
13402739481สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I (46)
13502739497สัมมนา (46)
13602739498ปัญหาพิเศษ (46)
13703600012เทคโนโลยีสีเขียว (59) *ปิดรายวิชา
13803600012เทคโนโลยีสีเขียว (59)
13903751111มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (43) *ปิดรายวิชา
14003754112ภาษาอังกฤษ II (43) *ปิดรายวิชา
14103761111หลักการผลิตและการดำเนินการ (47)
14203763254การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (54)
14303763271การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ (54) *ปิดรายวิชา
14403763315จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (54)
14503763356การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์ (54) *ปิดรายวิชา
14603763356การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์ (54)
14703763363การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร (54)
14803763436การจัดการท่องเที่ยวชนบท (54) *ปิดรายวิชา
14903763477การจัดการสโมสร (54) *ปิดรายวิชา
15003763491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (47) *ปิดรายวิชา
15103763491ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (54)
15203763497สัมมนา (47)
15303763498ปัญหาพิเศษ (47)
15404101104ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (60) *ปิดรายวิชา
15504131542พันธุศาสตร์พืชกับการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร (58) *ปิดรายวิชา
15604181541การตรวจวัดคุณภาพอาหารขั้นสูง (60) *ปิดรายวิชา
15704201103เคมีหลักมูล (60) *ปิดรายวิชา
15804201104ปฏิบัติการเคมีหลักมูล (60) *ปิดรายวิชา
15904201105เคมีพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข (60) *ปิดรายวิชา
16004202103คณิตศาสตร์วิศวกรรม I (60) *ปิดรายวิชา
16104202201คณิตศาสตร์วิศวกรรม III (60) *ปิดรายวิชา
16204203104ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (60) *ปิดรายวิชา
16304203201ฟิสิกส์ทั่วไป I (60) *ปิดรายวิชา
16404203202ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ (60) *ปิดรายวิชา
16504203203ฟิสิกส์ทั่วไป II (60) *ปิดรายวิชา
16604203354การออกแบบฐานราก (55)
16704203416ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับวิศวกร (55)
16804203465การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง (55) *ปิดรายวิชา
16904203471วิศวกรรมการทาง (55) *ปิดรายวิชา
17004204111คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (55) *ปิดรายวิชา
17104204222การออกแบบระบบดิจิทัล (55) *ปิดรายวิชา
17204204224ปฏิบัติการวงจรตรรก (55)
17304205311สัญญาณและระบบ (55)
17404205332ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (55)
17504205341สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I (55) *ปิดรายวิชา
17604205356วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (55)
17704205451การวิเคราะห์และประยุกต์เครื่องจักรไฟฟ้า (55) *ปิดรายวิชา
17804205453โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย (55)
17904205455ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง (55)
18004205459ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบกำลัง (55) *ปิดรายวิชา
18104205461การควบคุมพลวัตเบื้องต้น (55) *ปิดรายวิชา
18204205482วิศวกรรมการส่องสว่าง (55)
18304205486อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (55)
18404208211การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจำลอง (55) *ปิดรายวิชา
18504208271วิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล (55)
18604208411แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I (55)
18704208432วิศวกรรมยานยนต์ II (55)
18804208438การจัดการด้านเครื่องจักรกล (55) *ปิดรายวิชา
18904208446การออกแบบระบบทางความร้อน (55) *ปิดรายวิชา
19004209212ปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล (55) *ปิดรายวิชา
19104209241อุทกวิทยา I (55) *ปิดรายวิชา
19204210212จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย (55) *ปิดรายวิชา
19304251211สำรวจ (60) *ปิดรายวิชา
19404251221กำลังของวัสดุ I (60) *ปิดรายวิชา
19504251222วัสดุวิศวกรรมโยธาและคอนกรีต (60) *ปิดรายวิชา
19604252111วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น (60) *ปิดรายวิชา
19704252112คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (60) *ปิดรายวิชา
19804252281การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ วิศวกรไฟฟ้า (60) *ปิดรายวิชา
19904252281การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ วิศวกรไฟฟ้า (60)
20004253111การเขียนแบบวิศวกรรม (60) *ปิดรายวิชา
20104253241อุณหพลศาสตร์ I (60)
20204253262ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร (60)
20304253281การฝึกงานโรงงานทางวิศวกรรม (60)
20404401212จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข (55) *ปิดรายวิชา
20504401222ชีวสถิติ (55) *ปิดรายวิชา
20604401251อนามัยสิ่งแวดล้อม (55) *ปิดรายวิชา
20704401356การจัดการขยะมูลฝอย (52) *ปิดรายวิชา
20804401399การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (55)
20904401495การศึกษาค้นคว้าอิสระ (52)
21004401599วิทยานิพนธ์ (56) *ปิดรายวิชา
21104404497สัมมนา (57)
21204404498ปัญหาพิเศษ (57)
21304801333ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร ภาคปฏิบัติการ (52)
21404801424กระบวนการแปรรูปผลไม้และผัก (55) *ปิดรายวิชา
21504801491เทคนิคการวิจัย (46)
21604801497สัมมนา (46)
21704802497สัมมนา (53)
21804802499เทคนิคการวิจัย (53)
21904804115จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (55) *ปิดรายวิชา
22004804115จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (55)
22104804311ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (51) *ปิดรายวิชา
22204804343ผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่น (51)
22304804344ไม้ดอกและไม้ประดับ (51) *ปิดรายวิชา
22404804351อาหารสัตว์และการให้อาหาร (51) *ปิดรายวิชา
22504804399การฝึกงาน II (44)
22604804411ระบบเกษตรผสมผสาน (44)
22704804431ทรัพยากรน้ำและการจัดการ (51)
22804804434หลักการจัดการดิน (55)
22904804443หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืชและปุ๋ย (51) *ปิดรายวิชา
23004804457หลักการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (55) *ปิดรายวิชา
23104804481การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร (51) *ปิดรายวิชา
23204804482ภาวะผู้นำทางการเกษตร (55)
23304804496เรื่องเฉพาะทางทรัพยากรเกษตร (51) *ปิดรายวิชา
23404804497สัมมนา (44)
23504804498ปัญหาพิเศษ (44) *ปิดรายวิชา
23604805497สัมมนา (54)
23704805498ปัญหาพิเศษ (54)
23804811322วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (55)
23904811495การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม (47)
24004812111วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (55) *ปิดรายวิชา
24104812352ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า I (55)
24204812354การออกแบบระบบไฟฟ้า (55) *ปิดรายวิชา
24304812495การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ (47)
24404812496เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (47)
24504812497สัมมนา (47)
24604812499โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (51)
24704813282วัสดุวิศวกรรม (47) *ปิดรายวิชา
24804813461การออกแบบเครื่องจักรกล II (55)
24904813462วิศวกรรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต (55)
25004813474หุ่นยนต์เบื้องต้น (55)
25104813499โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (55)
25204821119เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
25304821332หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ภาคปฏิบัติการ (55)
25404821351ชีวเคมี II (55)
25504821399การฝึกงานทางเคมีประยุกต์ (55)
25604821471เคมีเชิงเกษตร (52) *ปิดรายวิชา
25704821471เคมีเชิงเกษตร (52)
25804821476เคมีเภสัช (52) *ปิดรายวิชา
25904821497สัมมนา (52)
26004821499โครงงานเคมีประยุกต์ (52)
26104824112แคลคูลัส II (55) *ปิดรายวิชา
26204825113ฟิสิกส์ทั่วไป I (55) *ปิดรายวิชา
26304825114ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ (55) *ปิดรายวิชา
26404825118ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (56) *ปิดรายวิชา
26504850390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (48) *ปิดรายวิชา
26604850390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (48)
26704850490สหกิจศึกษา (48)

Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU