ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบกลางภาค ตารางสอบ ป.ตรี (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
วันที่สอบ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.30-16.30 น.
30 ก.ย. 6001119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132336 การพยากรณ์ธุรกิจ(46) :: C5101-55,C5101-56,C5101-57,
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์(49) :: C5101-57,C5201-57,C5401-57,C5701-57,
01134323 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์(55) :: C5401-57,C5401-58,
01206341 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม(46) :: B6201-57,B6201-58,
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II(43) :: A5201-59,A5301-59,A5401-59,A5501-59,B5401-60,B5502-60,
B5602-60,B5801-60,B6001-60,C5101-60,C5201-60,
C5701-60,C5801-60,C5901-60,D-0,D5101-60,
D5201-60,
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III(43) :: A5401-58,A5601-59,A5701-59,B5502-59,B5602-59,B5702-59,
B5801-59,B6001-59,B6201-59,B6301-59,C5101-59,
C5201-59,C5401-59,C5701-59,C5801-59,C5901-59,
D5101-59,D5201-59,
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: A5301-58,ABCD-0,C5201-59,C5901-59,D5101-57,D5101-59,
D5201-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355361 การแปลจากอังกฤษเป็นไทย(46) :: C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น(54) :: C5601-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
02739426 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์(46) :: B5401-57,
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(43) :: C5401-60,D5101-60,
03754112 ภาษาอังกฤษ II(43) :: C5501-60,
03754113 ภาษาอังกฤษ III(43) :: C5501-59,
04205341 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่น I(55) :: B5602-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04206341 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม(55) :: B5501-57,B5502-58,
04801427 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม(52) :: A5201-57,
04811324 ทฤษฎีโครงสร้าง(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04821253 ชีวเคมี I(55) :: B5801-58,
01204332 ระบบปฏิบัติการ(47) :: B6101-58,
01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I(43) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01252241 มีนวิทยา(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01355206 อังกฤษวิชาการ(46) :: ABCD-0,C5201-58,C5401-58,C5701-57,
01355221 การอ่านภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-59,
01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(50) :: B6001-58,
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต(43) :: ABCD-0,B5401-58,B5801-59,C5601-60,C5701-60,
02739231 โครงสร้างข้อมูล(46) :: B5401-59,
03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว(47) :: C5501-60,
03763213 ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว(54) :: C5501-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763271 การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ(54) :: C5501-57,C5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(47) :: C5501-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04202105 คณิตศาสตร์ประยุกต์(60) :: A5201-60,
04802499 เทคนิคการวิจัย(53) :: A5401-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04804321 หลักสรีรวิทยาของพืช(51) :: A5301-58,
04804481 การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร(51) :: A5301-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04805361 หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(54) :: A5501-58,
04811342 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำหรับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-58,
04812351 เครื่องจักรกลไฟฟ้า II(55) :: B5602-58,
04813462 วิศวกรรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต(55) :: B5502-57,
04824141 คณิตศาสตร์ประยุกต์(46) :: A5201-60,A5401-60,A5501-59,D5201-60,
01 ต.ค. 6001052471 การออกแบบโรงงานอาหาร(52) :: A5201-57,
01053421 การบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร(52) :: A5201-58,
01119422 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130112 การบัญชีขั้นกลาง I(46) :: C5201-58,C5201-59,
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ(49) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01204211 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย(43) :: B6101-58,B6101-59,
01208302 กลศาสตร์ของไหลและเครื่องจักรกลของไหล เบื้องต้น(56) :: B6201-58,
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด(53) :: A5601-58,
01251421 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ(53) :: A5601-57,
01355381 ระบบภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-58,
01418451 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย(50) :: B6001-57,
01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I(50) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453221 กฎหมายว่าด้วยหนี้(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033321 โภชนศาสตร์สัตว์เชิงคุณภาพ(54) :: A5701-58,
02033425 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์(54) :: A5701-57,
02739451 การบริหารเครือข่าย(46) :: B5401-57,
03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-58,C5501-59,
04101121 หลักชีววิทยา I(60) :: A5301-60,
04203106 ฟิสิกส์มูลฐาน I(60) :: B5801-60,
04204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(55) :: B5502-60,B5602-60,B5702-59,
04205361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า I(55) :: B5602-58,
04205453 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04206342 การวางแผนและการควบคุมการผลิต(55) :: B5502-57,
04208241 อุณหพลศาสตร์ I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04208271 วิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล(55) :: B5502-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04252112 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม(60) :: B5502-60,B5602-60,
04401223 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข(55) :: D5101-59,
04401231 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์(55) :: D5201-59,
04401355 การควบคุมแมลงและพาหะ(52) :: D5101-58,
04802382 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804121 หลักชีววิทยา I(44) :: A5301-60,A5501-60,
04821224 หลักเคมีอินทรีย์ I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-59,
04821252 หลักชีวเคมีภาคปฏิบัติการ(46) :: A5201-59,A5301-59,A5401-59,B5801-58,
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ(46) :: ABCD-0,
01009112 วิทยาศาสตร์ทางดิน(54) :: A5301-58,A5501-58,
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน(46) :: C5201-57,C5201-58,
01130433 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี(46) :: C5201-56,C5201-57,
01131313 การเงินบุคคล(49) :: C5701-59,C5901-59,
01132314 สภาพแวดล้อมธุรกิจ(46) :: C5101-58,
01134341 การจัดการช่องทางการตลาด(49) :: C5401-57,C5401-58,
01355116 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: C5601-60,
01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ I(46) :: C5601-59,
01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01417112 แคลคูลัส II(46) :: B6001-59,
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์(50) :: B6001-60,
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์(50) :: B6001-58,
01422413 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง(53) :: A5401-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01453111 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453321 กฎหมายว่าด้วยมรดก(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02739261 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ(59) :: B5401-59,
02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ระบบ(46) :: B5401-58,
03757231 กฎหมายธุรกิจ(47) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการ ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว(54) :: C5501-58,
04101101 ชีววิทยาพื้นฐาน(60) :: A5201-60,A5601-60,
04101104 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) :: D5101-60,
04205362 ระบบควบคุมเชิงเส้น(55) :: B5602-58,
04210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(55) :: B5702-58,
04401472 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม(55) :: D5101-57,
04804123 ชีววิทยาพื้นฐาน(53) :: A5201-60,A5401-60,A5601-60,A5701-60,D5101-60,D5201-60,

04811447 การสุขาภิบาลอาคารและการระบายน้ำ(51) :: B5701-54,B5702-57,
04824112 แคลคูลัส II(55) :: B5801-57,
02 ต.ค. 6001052221 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมอาหาร(53) :: A5201-59,A5401-59,
01052414 หลักการวิเคราะห์อาหาร(46) :: A5201-58,A5401-58,
01130441 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน(55) :: C5201-56,C5201-57,
01133242 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(46) :: C5101-58,C5401-57,C5401-58,
01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์(49) :: C5401-57,C5401-58,
01204212 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา(51) :: B6101-59,
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(43) :: B6101-60,B6201-60,
01362101 ภาษาจีน I(55) :: C5501-57,C5701-59,
01362113 ภาษาจีนพื้นฐาน I(53) :: C5601-60,
01362114 ภาษาจีนพื้นฐาน II(53) :: C5601-0,
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(43) :: B5801-57,
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป(51) :: B5401-60,B6301-60,
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป(52) :: A-0,A5601-59,B-0,
01423113 สัตววิทยาทั่วไป(54) :: A5601-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01453223 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน(54) :: C5201-60,C5901-60,
04201101 เคมีพื้นฐาน(60) :: A5201-60,A5501-60,
04201106 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(60) :: A5301-60,
04201111 เคมี I(60) :: B5801-60,
04204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04208111 การเขียนแบบวิศวกรรม(55) :: B5502-55,B5502-56,B5502-57,B5502-58,B5502-59,B5502-60,
B5702-55,B5702-56,B5702-57,B5702-58,B5702-59,
B5702-60,
04208431 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง(55) :: B5502-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04253111 การเขียนแบบวิศวกรรม(60) :: B5502-60,B5702-60,
04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข(55) :: D5101-59,
04401352 การควบคุมมลพิษทางอากาศ(52) :: D5201-58,
04805231 ระบบนิเวศเกษตร(54) :: A5501-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04821111 เคมีพื้นฐาน(46) :: A5201-60,A5301-60,A5401-60,A5501-60,
04821122 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(56) :: D5201-60,
04821223 หลักเคมีอินทรีย์ I(55) :: B5801-59,
01052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(52) :: A5201-57,A5401-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (55) :: A5501-60,C5101-60,C5201-59,C5401-58,C5401-59,C5501-56,
C5501-57,C5501-58,C5701-59,
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (55) :: C5101-57,C5101-58,C5101-59,C5201-59,C5401-58,C5401-59,
C5501-57,C5501-58,C5501-59,C5701-58,C5701-59,

01203361 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(43) :: B5701-54,
01403112 เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ(54) :: A5601-60,A5701-60,
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I(46) :: B-0,B5401-60,B6101-60,B6201-60,B6301-60,
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่(52) :: A5301-58,A5601-59,B6001-58,C5201-60,D5101-59,
01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา(43) :: A5601-58,ABCD-0,B6201-58,
02033323 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบ และอาหารสัตว์(54) :: A5701-58,
02739351 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(46) :: B5401-58,
04203202 ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ(60) :: B5502-60,B5602-60,B5702-60,
04203361 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ(55) :: B5702-57,
04209241 อุทกวิทยา I(55) :: B5702-57,B5702-58,
04813262 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรม เครื่องกล(55) :: B5502-59,
04821321 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04821482 เคมีปิโตรเลียม(55) :: B5801-57,
04825114 ฟิสิกส์ทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B-0,B5502-60,B5602-60,B5702-60,
03 ต.ค. 6001130111 หลักการบัญชีขั้นต้น(56) :: C5201-59,C5201-60,
01130252 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ(55) :: C5201-58,C5201-59,
01132312 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ(55) :: C5101-57,C5201-57,
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจ(55) :: C5101-57,C5101-58,C5201-58,C5401-57,C5401-58,C5701-57,
C5701-58,
01134111 หลักการตลาด(46) :: C5101-59,C5401-59,
01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I(43) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01355117 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01355331 ทักษะเชิงบูรณาการทางการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-58,
01402471 ชีวเคมีโภชนาการ (53) :: A5401-58,
01418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(50) :: B6301-59,
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I(46) :: B-0,B6101-60,B6201-60,
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453112 กฎหมายว่าด้วยบุคคล(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453322 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่่ยนมือ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02739437 ระบบฐานข้อมูลภาคปฏิบัติการ(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03757112 องค์การและการจัดการ(47) :: C5501-60,
03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ(47) :: C5501-56,
04203201 ฟิสิกส์ทั่วไป I(60) :: B5502-60,B5602-60,B5702-60,
04205218 ระบบกำลังและสื่อสารเบื้องต้น(55) :: B5602-59,
04205311 สัญญาณและระบบ(55) :: B5602-57,
04208411 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล I(55) :: B5502-57,B5502-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04210212 จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย(55) :: B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401121 การสาธารณสุขพื้นฐาน(52) :: D5201-59,
04401356 การจัดการขยะมูลฝอย(52) :: D5101-58,D5201-58,
04804115 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804331 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(51) :: A5301-58,A5501-57,
04821231 หลักเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ(46) :: A5201-59,A5401-59,
04821332 หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04825113 ฟิสิกส์ทั่วไป I(55) :: B-0,B5502-60,B5602-60,B5702-60,
04825115 ฟิสิกส์ทั่วไป II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04828201 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ(46) :: A5401-57,
04848112 กฎหมายเบื้องต้น(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01051487 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130311 การบัญชีขั้นสูง I(46) :: C5201-56,C5201-57,C5201-58,
01132111 หลักการจัดการ(46) :: A5301-59,A5501-59,C5101-60,C5401-60,C5701-59,C5701-60,

01134412 การพยากรณ์การขาย(49) :: C5401-57,
01204341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์(56) :: B6101-58,
01206322 การควบคุมคุณภาพ(43) :: B6201-57,B6201-58,
01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(43) :: B6201-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01251371 อาหารสัตว์น้ำ(53) :: A5601-58,
01253371 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการจัดการประมง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,B5801-57,C5101-58,C5101-59,
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: ABCD-0,C5101-58,C5201-58,C5201-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ I(43) :: C5601-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01371111 สื่อสารสนเทศ(55) :: A5201-60,A5301-60,A5401-60,A5501-60,B5801-60,C5801-60,
D5201-60,
01418217 การสร้างซอฟต์แวร์(55) :: B6001-59,
01418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรม เปลือกระบบ(50) :: B6001-57,B6001-58,
01422111 หลักสถิติ (46) :: A5501-58,A5701-59,
01453224 เอกเทศสัญญา I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033331 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02036111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป(54) :: A5701-60,
02739221 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(46) :: B5401-59,
03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว(54) :: C5501-58,C5501-59,
04203354 การออกแบบฐานราก(55) :: B5702-57,
04205332 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04205459 ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบกำลัง(55) :: B5602-57,
04206322 การควบคุมคุณภาพ(55) :: B5502-57,B5502-58,
04208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5502-59,B5702-59,
04208451 การปรับอากาศ(55) :: B5502-57,
04401341 อนามัยชุมชน(55) :: D5101-58,
04401364 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข(55) :: D5101-57,
04801213 อาหารและโภชนาการ(52) :: A5201-59,
04801351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการวิจัย การตลาด(52) :: A5201-58,
04824171 หลักสถิติ I(55) :: B5801-59,D5101-59,
04848211 ทฤษฎีและแนวคิดการเมือง(59) :: C5901-59,
04 ต.ค. 6001130211 การบัญชีขั้นกลาง II(46) :: C5201-58,C5201-59,
01131333 หลักการประกันชีวิต(55) :: C5701-58,
01131411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์(49) :: C5701-0,C5701-57,
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่(55) :: A5401-59,A5501-59,A5601-58,B5401-59,C5501-59,C5601-60,

01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์(55) :: C5101-59,C5201-57,
01132411 การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01134354 ศิลปะการขาย(49) :: C5401-58,C5401-59,
01253111 การประมงทั่วไป(53) :: A5601-60,
01417111 แคลคูลัส I(46) :: B5401-60,B6001-60,
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B6101-60,B6201-60,
01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(43) :: B6101-59,B6201-59,
01418346 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(55) :: B6001-57,
01453323 กฎหมายว่าด้วยประกันภัย(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต(43) :: ABCD-0,C5501-60,
02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร(54) :: B6301-60,
02731231 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ(54) :: B6301-59,
04202101 แคลคูลัส I(60) :: B5801-60,
04202103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(60) :: B5502-60,B5602-60,B5702-60,
04804342 พืชเชิงพาณิชย์(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04812354 การออกแบบระบบไฟฟ้า(55) :: B5602-57,
04824111 แคลคูลัส I(55) :: B5801-60,
04824113 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I(55) :: B5502-59,B5502-60,B5602-59,B5602-60,B5702-59,B5702-60,

04824211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III(55) :: B5502-59,B5602-59,B5702-59,
01130171 การบัญชีการเงิน(49) :: C5101-58,C5101-59,C5101-60,C5401-57,C5401-58,C5401-59,
C5401-60,C5701-58,C5701-59,C5701-60,
01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี(55) :: C5201-57,
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ(55) :: C5101-0,C5201-0,C5201-58,C5401-0,C5701-0,C5701-56,
C5701-57,C5701-58,
01204215 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ(56) :: B6101-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01204325 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(43) :: B6101-58,
01206321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I(43) :: B6201-57,B6201-58,
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล(53) :: A5601-58,
01252242 มีนวิทยา ภาคปฏิบัติการ(53) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01253451 การส่งเสริมการประมง(55) :: A5601-57,
01355212 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง(46) :: C5601-59,
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์(50) :: A5701-57,A5701-58,B6201-60,B6301-60,C5201-60,C5601-60,
ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01418132 หลักมูลการคณนา(55) :: B6001-59,
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01459423 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน(53) :: A5401-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต(43) :: A5501-58,B5602-59,B5602-60,B5801-58,C5801-59,D5201-60,

02033211 ชีวเคมีในการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีก(54) :: A5701-58,A5701-59,
02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร II(54) :: B6301-59,
02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II(54) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04203371 วิศวกรรมขนส่ง(55) :: B5702-58,
04206321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร I(55) :: B5502-57,B5502-58,
04401212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข(55) :: D5101-59,
04401213 สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5201-59,
04401226 วิทยาการระบาด(55) :: D5201-58,
04401346 ประชากรและงานอนามัยแม่และเด็ก(52) :: D5101-58,
04801361 จุลชีววิทยาอาหาร(46) :: A5201-58,A5401-58,
04804252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาคปฏิบัติการ(51) :: A5301-59,A5501-59,
04821233 ปริมาณวิเคราะห์ทางเคมีภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-59,
04848212 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
05 ต.ค. 6001133211 การจัดการการผลิต(43) :: C5101-59,C5201-58,C5401-59,
01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส์(49) :: C5101-58,C5201-57,C5401-57,C5401-58,C5701-57,C5701-58,

01204222 การออกแบบระบบดิจิทัล(51) :: B6101-59,
01208241 อุณหพลศาสตร์ I(43) :: B6201-59,
01453331 กฎหมายปกครอง I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02033415 การจัดการฟาร์มโคเนื้อ(54) :: A5701-57,
03760171 หลักการบัญชี(54) :: C5501-58,C5501-59,C5501-60,
04201102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน(60) :: A5201-60,A5501-60,
04201103 เคมีหลักมูล(60) :: B5702-60,
04201105 เคมีพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข(60) :: D5101-60,
04201107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(60) :: A5301-60,
04201112 ปฏิบัติการเคมี I(60) :: B5801-60,
04205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I(55) :: B5602-59,
04205454 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง II(55) :: B5602-57,
04208351 การถ่ายโอนความร้อน(55) :: B5502-58,
04401222 ชีวสถิติ(55) :: D5101-57,D5101-58,D5101-59,
04801496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร(55) :: A5201-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04804444 อ้อยและการใช้ประโยชน์(56) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04821112 เคมีพื้นฐานภาคปฏิบัติการ(46) :: A5201-60,A5301-60,A5401-60,A5501-60,
04821115 หลักเคมี I ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-60,
04821118 เคมีหลักมูล(55) :: B5702-60,D5101-60,
04821251 หลักชีวเคมี(46) :: A5201-59,A5301-59,A5401-59,
04821481 วัสดุศาสตร์(55) :: B5801-57,
01130361 การบัญชีภาษีอากร(46) :: C5201-57,
01131331 สถาบันการเงิน (46) :: C5701-58,C5701-59,
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(49) :: C5101-58,
01132324 ภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ(55) :: C5101-57,
01133317 การจัดการคุณภาพ(49) :: C5101-58,
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(49) :: C5401-57,C5401-58,
01205206 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป(56) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ(53) :: A5601-58,
01373202 การตีความวรรณคดี(55) :: C5601-58,
01418385 การประมวลผลภาพดิจิทัล(55) :: B6001-57,B6001-58,
01453341 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(46) :: A5201-60,A5301-60,A5401-60,A5501-60,A5601-60,A5701-59,
B5401-59,B5502-60,B5801-60,B6001-60,B6101-60,
B6201-60,C5101-60,C5501-59,C5801-60,C5901-60,
D5201-59,
02033341 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง II(54) :: A-0,A5701-58,
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03763436 การจัดการท่องเที่ยวชนบท(54) :: C5501-57,C5501-58,
04203471 วิศวกรรมการทาง(55) :: B5702-57,
04209212 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล(55) :: B5702-58,
04401319 ศัพท์ทางการแพทย์และสาธารณสุข(58) :: D5101-57,
04401351 เคมีของน้ำสำหรับสุขภาพสิ่งแวดล้อม(55) :: D5201-58,
04801314 หลักการวิเคราะห์อาหาร ภาคปฏิบัติการ(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(51) :: A5201-57,A5301-58,A5701-60,B6301-60,
04804434 หลักการจัดการดิน(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804482 ภาวะผู้นำทางการเกษตร(55) :: A5301-57,
04805351 สัตว์เศรษฐกิจและการจัดการ(54) :: A5501-57,A5501-58,
04813461 การออกแบบเครื่องจักรกล II(55) :: B5502-57,
04821121 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(56) :: D5201-60,
04821331 หลักการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II(55) :: B5801-58,
04848213 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น(59) :: C5901-59,
06 ต.ค. 6001120341 การจัดการการเงินหน่วยธุรกิจการเกษตร(53) :: A5501-57,A5501-58,
01130321 การบัญชีบริหาร(46) :: C5201-57,C5201-58,
01131312 การวิเคราะห์ทางการเงิน(46) :: C5701-56,C5701-57,C5701-58,
01134411 การจัดการการตลาด(49) :: C5401-57,
01204312 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์(56) :: B6101-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร(46) :: B6201-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355432 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ(46) :: C5601-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01417117 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ(55) :: C5201-59,C5201-60,C5701-59,C5701-60,
01418222 การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์(50) :: B6001-57,
01418231 โครงสร้างข้อมูล(50) :: B6001-59,
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II(50) :: B5401-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01999141 มนุษย์กับสังคม(43) :: B5502-58,B5602-59,B5702-57,B5702-60,B6201-59,C5501-60,
C5601-60,C5801-60,
04205331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ II(55) :: B5602-58,
04206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร(55) :: B5502-59,
04801341 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม(52) :: A5201-58,A5401-58,
04801342 หลักการประกันคุณภาพอาหาร(52) :: A5201-57,
04802372 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร(53) :: A5401-57,
04804344 ไม้ดอกและไม้ประดับ(51) :: A5301-57,A5301-58,
04821342 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ II(55) :: B5801-58,
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ(46) :: C5101-57,C5101-58,C5101-59,C5401-57,C5401-58,C5401-59,
C5701-57,C5701-58,C5701-59,
01130434 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ(55) :: C5201-56,C5201-57,
01206311 กระบวนการผลิต I(43) :: B6201-57,B6201-58,
01208201 หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม(46) :: B6101-58,
01252312 แพลงก์ตอนวิทยา(53) :: A5601-58,
01362211 ภาษาจีนขั้นกลาง I(53) :: C5601-59,
01403113 เคมีทั่วไป I(46) :: B6301-59,
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป(52) :: A5301-59,A5501-59,A5701-59,
01420115 ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ(52) :: A-0,A5601-59,
02033351 หลักสุขศาสตร์สัตว์และสุขาภิบาล(54) :: A5701-58,
02739312 การโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต(46) :: B5401-58,
03763356 การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์(54) :: C5501-57,C5501-58,
04203104 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ(60) :: D5101-60,
04208211 การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจำลอง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04401214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์พื้นฐาน(55) :: D5201-59,
04401317 การปฐมพยาบาล การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย(55) :: D5101-58,
04404453 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ(57) :: D5201-58,
04801332 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร(52) :: A5201-58,
04802351 การพัฒนาสูตรอาหาร(53) :: A5401-57,
04804312 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน ด้านการเกษตร(55) :: A5301-58,
07 ต.ค. 6001130413 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน(55) :: C5201-56,C5201-57,
01131211 การเงินธุรกิจ(46) :: C5101-58,C5201-59,C5401-57,C5401-58,C5701-57,C5701-58,
C5701-59,
01204213 ทฤษฎีการคำนวณ(56) :: B6101-58,
01205204 อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป I(56) :: B6101-59,
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(53) :: A5601-58,
01362242 การสนทนาภาษาจีน II(55) :: C5601-58,
01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา(55) :: B6001-59,
01403111 เคมีทั่วไป(50) :: A5601-60,A5701-60,
01417271 วิยุตคณิตเบื้องต้น(50) :: B5401-58,
01453231 กฎหมายอาญา II(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี(43) :: ABCD-0,C5201-60,C5901-59,
02033361 ความปลอดภัยด้านอาหารและการประกัน คุณภาพผลิตผลจากสัตว์(54) :: A5701-58,
02731151 วิยุตคณิต(54) :: B6301-60,
03754271 ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ(47) :: C5501-57,C5501-58,C5501-59,
03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว(47) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04152221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา(59) :: A5401-59,
04208331 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน(55) :: B5502-58,
04401362 สุขภาพจิต(55) :: D5101-58,
04404332 เทคโนโลยีการบำบัดและการจัดการน้ำเสีย(57) :: D5201-58,
04801333 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร ภาคปฏิบัติการ(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804251 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(51) :: A5301-59,A5501-59,
04811221 กำลังของวัสดุ(55) :: B5702-58,B5702-59,
04811333 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก(55) :: B5702-57,
04821343 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ II ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5801-58,
01131321 การเงินระหว่างประเทศ(46) :: C5701-57,C5701-58,
01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(49) :: C5101-58,
01134331 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา(49) :: C5401-57,C5401-58,
01206452 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม(56) :: B6201-57,B6201-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01208222 กลศาสตร์วิศวกรรม II(43) :: B6201-0,
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(43) :: ABCD-0,
01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ(46) :: C5601-59,
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น(46) :: C5601-57,
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น(60) :: B6001-60,
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(50) :: A5201-59,B5502-57,B5801-59,
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(60) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล(55) :: B6001-58,
01453342 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
02739111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(51) :: B5401-60,B6301-60,
02739342 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับระบบสารสนเทศ(46) :: B5401-57,B5401-58,
03754362 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ ระดับโลก(54) :: C5501-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) :: C5501-58,
04201104 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล(60) :: B5702-60,
04205455 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04208222 กลศาสตร์วิศวกรรม II(55) :: B5502-58,B5502-59,
04802381 หลักการประเมินทางโภชนาการ(53) :: A5401-58,
04804343 ผักและพืชสมุนไพรท้องถิ่น(51) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04811322 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ(55) :: B5702-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04821119 เคมีหลักมูล ภาคปฏิบัติการ(55) :: B5702-60,
08 ต.ค. 6001130251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(55) :: C5201-57,C5201-58,
01130491 สัมมนาการบัญชีบริหาร(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01130493 สัมมนาการรายงานทางการเงิน(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01132231 สถิติธุรกิจ(55) :: C5201-59,C5401-59,
01132451 ธุรกิจระหว่างประเทศ(46) :: C5101-57,C5101-58,
01134432 กลยุทธ์ราคา(49) :: C5401-57,C5401-58,
01213211 วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร(43) :: B6101-58,B6201-59,
01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ(55) :: ABCD-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(46) :: ABCD-0, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01355251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(55) :: C5601-59,
01355443 ทักษะการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ(46) :: C5601-56,C5601-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01361111 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น(49) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01362102 ภาษาจีน II(55) :: ABCD-0,C-0,C5501-57,
01372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์(55) :: C5601-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01387102 ปรัชญาทั่วไป(49) :: ABCD-0,
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453222 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01453351 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01458271 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์(58) :: ABCD-0,
01460442 การพัฒนาชุมชน(50) :: ABCD-0,
01461111 มานุษยวิทยาเบื้องต้น(50) :: ABCD-0,
01461343 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว(58) :: ABCD-0,
02036231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่(54) :: A5701-59,
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(46) :: B5401-59,
02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน(56) :: ABCD-0,
04152323 โภชนพันธุศาสตร์(53) :: A5401-57,
04205457 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(55) :: B5602-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04205486 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(55) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804371 การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช(51) :: A5301-58,A5501-57,A5501-58, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04804431 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ(51) :: A5301-57,A5501-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04812461 ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้(51) :: B5602-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04812499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(51) :: B5602-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04813282 วัสดุวิศวกรรม(47) :: B5502-59,B5602-57,B5702-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04813474 หุ่นยนต์เบื้องต้น(55) :: B5502-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04848214 กฎหมายรัฐธรรมนูญ(59) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
01052222 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร(52) :: A5201-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
01131414 ตราสารอนุพันธ์(55) :: C5701-57,
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I(43) :: A5301-60,A5401-60,A5501-59,A5601-60,A5701-60,B5401-60,
B5502-60,B5602-60,B5702-60,B5801-60,B6001-60,
B6101-60,B6201-60,B6301-60,C5101-60,C5201-60,
C5401-60,C5701-60,C5801-60,C5901-60,D5201-60,

01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน(46) :: A5601-59,ABCD-0,
02739436 การจัดการความรู้(46) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
03754111 ภาษาอังกฤษ I(43) :: C5501-60,
03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว(54) :: C5501-57,
04208446 การออกแบบระบบทางความร้อน(55) :: B5502-57,
04209321 การไหลในทางน้ำเปิด(55) :: B5702-58,
04401251 อนามัยสิ่งแวดล้อม(55) :: D5101-59,D5201-58,D5201-59, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04401316 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม(55) :: D5201-58,
04401354 การจัดหาน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสีย(55) :: D5101-58,
04401365 ทันตสาธารณสุข(55) :: D5101-57,
04801426 กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก(52) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804232 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตร(55) :: A5301-59,
04804411 ระบบเกษตรผสมผสาน(44) (2:ไม่มีสอบกลางภาค)
04804457 หลักการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์(55) :: A5301-57, ไม่จัดสอบ (ไม่มีสอบกลางภาค ไม่มีสอบปลายภาค)
04821232 ปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี(55) :: B5801-59,


Edit Sep,2013 :: By ITOAS,CSCKU