รหัสประจำตัวประชาชน / หมายเลขผู้เสียภาษี / รหัสนิสิต