บันทึกข้อมูลผู้สมัคร : โครงการนิสิตพ้นสภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

รหัสประจำตัวประชาชน :   โปรดระบุข้อมูลที่เป็นความจริง

    *ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตเก่าที่พ้นสภาพจาก มก.ฉกส. เท่านั้น