บันทึกข้อมูลผู้สมัคร : รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

รหัสประจำตัวประชาชน :   โปรดระบุข้อมูลที่เป็นความจริง