ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

รหัสประจำตัวประชาชน :   โปรดระบุข้อมูลที่เป็นความจริง