ประกาศ

ระบบสารสนเทศ สขส. เป็นระบบทีพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมระบบสารเทศที่ใช้งานภายใน สขส. เข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย

      1) ระบบหนังสือเวียน
      2) ระบบจัดการข้อมูลบุลคากร
      3) ระบบเดินทางไปราชการ
      4) ระบบจัดการข้อมูล OT

เปิดใช้งานระบบ 1 ตุลาคม 2555 ปรับปรุงใหม่ 1 ธันวาคม 2557

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถศึกษาได้จาก "คู่มือการใช้งาน" หรือสอบถามได้ที่ผู้ดูแลระบบครับ